ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-invade-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น invade, *invade*,

-invade- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Something more dramatic. When can we be ready to invade Osterlich?ทำบางอย่างอาจจะเร้าใจกว่า เราพร้อมที่จะบุก ออสเตอริคไหม
I can't wait. Napaloni's army might invade first.ผมรอไม่ได้ กองทัพ เพโพโลนี อาจชิงบุกก่อน
We'll invade Osterlich first. After that we can bluff.เราจะบุก ออสเตอลิค เป็นที่แรก หลังจากนั้นเราจะนั่งรอ
Napaloni's army shall not invade Osterlich. It belongs to me!กองทัพ เนโพโลนีจะต้องถอนกำลัง ออกจาก ออสตินลิค ของฉัน
You agree not to invade Osterlich,คุณจะต้องไม่บุก ออสตินลิค
That pervert actually dare to invade our Palace.เจ้าโจรราคะ บังอาจบุกสำนักเรา.
I can't look away. He'll invade my sleep.ฉันไม่สามารถมองออกไป เขาจะบุกนอนของฉัน
You took money from him to invade my privacy.นายรับเงินจากเขา เพื่อมาก้าวก่ายสิทธิส่วนตัวของฉัน
When it completely ignores the United Nations and decides to invade Iraq?เมื่อเพิกเฉยต่อสหประชาชาติ และตัดสินใจบุกอิรัก
I didn't mean to invade your personal space or...ไม่ได้ตั้งใจทำให้คุณอึดอัดนะ
One day, Gu-Da will invade Gae-Ma, and I will send troops to assist Gae-Ma.สักวันหนึ่งพวกกูดาจะบุกแกมา และข้า จะส่งกำลังไปช่วยแกมา
I didn't want to invade your privacy...ฉันไม่ต้องการก้าวก่าย เรื่องส่วนตัว

-invade- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
窜扰[cuàn rǎo, ㄘㄨㄢˋ ㄖㄠˇ, 窜扰 / 竄擾] to invade and harass

-invade- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
国境を侵す[こっきょうをおかす, kokkyouwookasu] (exp,v5s) to violate the border; to invade the frontier district
攻め入る[せめいる, semeiru] (v5r,vi) to invade
殴り込む;擲り込む[なぐりこむ, nagurikomu] (v5m,vi) to raid; to launch an attack; to invade

-invade- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุก[v.] (buk) EN: attack ; invade ; force one's way into ; overrun FR: attaquer ; envahir ; faire irruption
บุกเข้า[v. exp.] (buk khao) EN: invade FR:
บุกเข้าไป[v. exp.] (buk khao pa) EN: invade FR:
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: trespass ; intrude ; invade ; violate ; encroach FR: pénétrer ; s'introduire (sans autorisation) ; empiéter ; envahir ; faire intrusion ; franchir
รุก[v.] (ruk) EN: invade ; be on the offensive ; commit aggression ; trespass ; assail ; attack FR: envahir ; assaillir ; attaquer
รุกเข้า[v.] (ruk khao) EN: invade FR: envahir
รุกล้ำ[v.] (ruklam) EN: trespass ; intrude ; encroach on ; invade FR: empiéter ; violer la propriété
รุกราน[v.] (rukrān) EN: invade ; attack ; assault ; encroach ; raid ; infringe ; intrude ; burst into FR: envahir ; attaquer ; assaillir ; agresser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -invade-
Back to top