ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*esteem*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น esteem, -esteem-

*esteem* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disesteem (vt.) ไม่เห็นด้วย See also: ไม่ชอบ, ไม่ยอมรับ Syn. dislike Ops. like, favor, esteem
disesteem (n.) ความเสื่อมเสีย See also: การสูญเสียชื่อเสียง Syn. disrepute Ops. grace
disesteem (n.) ความไม่ชอบ See also: การไม่ยอมรับ, การปฏิเสธ Syn. disapproval, objection Ops. approval, admiration, respect
disesteem (n.) ความไม่ชอบ See also: การไม่ยอมรับ, การปฏิเสธ Syn. disapproval Ops. approval, respect
disesteem (vt.) ไม่ชอบ See also: ไม่ยอมรับ, ปฏิเสธ Syn. displeasure
esteem (n.) ความเคารพ See also: ความนับถือ, ความนิยม, ความชื่นชอบ Syn. appreciation, regard, respect
esteem (vt.) เคารพ See also: ยกย่อง, เคารพนับถือ, นับถือ Syn. appreciate, respect, value
esteemed (adj.) ซึ่งได้รับการยกย่อง See also: น่าเคารพ, น่านับถือ Syn. admired, regarded, respectable
self-esteem (n.) การเคารพตนเอง See also: การเคารพในตัวเอง, ความเชื่อมั่นในตัวเอง Syn. self-respect, pride
self-esteem (n.) การหยิ่งในศักดิ์ศรีของตนเอง See also: ความภูมิใจในตัวเองอย่างมาก Syn. pride
English-Thai: HOPE Dictionary
esteem(อีสทีม') vt.,n. (ความ) เคารพ,นับถือ,นิยม,ยกย่อง,สรรเสริญ,เข้าใจว่า,ถือว่า,ประเมินค่า, Syn. regard
self-esteemn. การมีความเคารพในตัวเอง,การหยิ่งในศักดิ์ศร'ของตัวเอง
English-Thai: Nontri Dictionary
esteem(n) การยกย่อง,การนับถือ,การเคารพ,ความนิยม,การสรรเสริญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
self-esteemความภูมิใจแห่งตน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Esteem Needsความต้องการให้ผู้อื่นยกย่องนับถือ,ความต้องการให้เป็นที่ยอมรับนับถือของผู้อื่น,ต้องการให้ผู้อื่นยอมรับนับถือตน,ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องทางสังคม [การแพทย์]
Self-esteemความภาคภูมิใจในตนเอง [TU Subject Heading]
Self-esteem in adolescenceความภาคภูมิใจในตนเองในวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยกย่อง (v.) esteem See also: respect, value, admire, praise Syn. เชิดชู, สรรเสริญ, ชมเชย, ชื่นชม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now everyone be quiet whilst we listen to Harriet van Johnson, our esteemed schoolmarm as she reads a telegram that she herself has composed to the governor expressing our feelings about the new sheriff.ทุกคนเงียบ ...แล้วฟังแฮเรียต แวน จอห์นสัน คุณครูของเรา... ...เธอจะอ่านโทรเลขที่เธอแต่งถึงผู้ว่าฯ...
I see that you gentlemen esteem the rear end so I shall devote my stories to this subjectฉันเห็นว่าคุณสุภาพบุรุษ esteem the จบข้างหลัง... ...ดังนั้นฉันจะอุทิศ story to ของฉัน หัวข้อนี้
A man who stood in high esteem with our own beloved Gokhale.ชายที่ได้รับการสรรเสริญ ร่วมกับโกคาเลของเรา
And now, esteemed effendi, we feast!และตอนนี้ คนมีสกุลที่น่าเคารพ เราฉลอง! เอาละ!
As director of Leland University's Biotechnology Research Program... I thank you on behalf of my esteemed colleagues for your consideration.ในฐานะ ผ.อ.โครงการวิจัยไบโอเทคมหาวิทยาลัยเลแลนด์ ผมขอขอบคุณในนามของเพื่อนที่เคารพในการรับพิจารณาโครงการ
Tonight, our panel of esteemed teachers will use their years of higher education to choose our homecoming prince and princess.คืนนี้ คณะกรรมการของเรา ซึ่งเป็นเหล่าอาจารย์ยอดนิยม จใช้ความรู้ที่สูงกว่า. .. ในการคัดเลือกผู้ที่มางาน ว่าใครจะได้เป็น เจ้าชาย และเจ้าหญิงในคืนนี้
It's not a self-esteem problem.มันไม่ใช่ปัญหาเรื่องการเคารพตัวเอง
And thirdly, that it is at the urging of my esteemed patroness, Lady Catherine, that I select a wife.และสาม มันเป็นความประสงค์ ของผู้อุปถัมภ์ผู้สูงศักดิ์ของผม เลดี้แคทเธอรีน ว่าผมควรเลือกภรรยา
We wanted to create self-esteem, but that was just the opposite.ฟังนะ ถ้าเป็นเพราะผม ผมจะให้มัลคอล์มจัดการแทน ผมลาออก เราต้องการสร้างความเคารพตนเอง แต่มันกลับตรงกันข้าม
And I want you to be the first to report on this particular union as it is between two of our most esteemed colleagues.ผมอยากให้คุณเป็นคนแรก ที่รายงานข่าวนี้ งานวิวาห์ของเพื่อนร่วมงานที่น่าภาคภูมิใจ
And it's my great happiness today to announce to you all that that person is my friend and long-time esteemed colleague, Jacqueline Follet.นับเป็นความสุขใจยิ่งของฉัน... ที่จะประกาศให้ทราบว่า คนๆนั้นคือเพื่อนของฉัน และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ได้รับการ นับถือมายาวนาน แจ็กลีน ฟอลเล็ต
He's got enough self-esteem issues as a Chihuahua, Mom.แค่มันเป็นชิวาว่า ก็เหมือนแต๋วจะแย่แล้วแม่

*esteem* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jīn, ㄐㄧㄣ, 矜] boast; esteem; sympathize
敬服[jìng fú, ㄐㄧㄥˋ ㄈㄨˊ, 敬服] deference; esteem; to admire
老太太[lǎo tài tai, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄊㄞ˙, 老太太] elderly lady (respectful); esteemed mother
老太爷[lǎo tài yé, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄧㄝˊ, 老太爷 / 老太爺] elderly gentleman (respectful); esteemed father
嘉宾[jiā bīn, ㄐㄧㄚ ㄅㄧㄣ, 嘉宾 / 嘉賓] esteemed guest
尊重[zūn zhòng, ㄗㄨㄣ ㄓㄨㄥˋ, 尊重] esteem; respect; to honor; to value sth
自尊[zì zūn, ㄗˋ ㄗㄨㄣ, 自尊] self-respect; self-esteem; ego; pride
自尊心[zì zūn xīn, ㄗˋ ㄗㄨㄣ ㄒㄧㄣ, 自尊心] self-respect; self-esteem; ego
[shàng, ㄕㄤˋ, 尚] still; yet; to value; to esteem; surname Shang
众人敬仰[zhòng rén jìng yǎng, ㄓㄨㄥˋ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥˋ ㄧㄤˇ, 众人敬仰 / 眾人敬仰] universally admired; highly esteemed by everyone
敬佩[jìng pèi, ㄐㄧㄥˋ ㄆㄟˋ, 敬佩] esteem
自豪感[zì háo gǎn, ㄗˋ ㄏㄠˊ ㄍㄢˇ, 自豪感] pride in sth; self-esteem
自我评价[zì wǒ píng jià, ㄗˋ ㄨㄛˇ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄚˋ, 自我评价 / 自我評價] self-esteem

*esteem* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
セルフエスティーム[, serufuesutei-mu] (n) self-esteem
ちっちゃい人間[ちっちゃいにんげん, chicchainingen] (exp) person of poor character; narrow-minded; unpleasant person; gossip-monger; person of low self-esteem
敬い[うやまい, uyamai] (n) reverence; respect; honor; honour; veneration; esteem
株が上がる[かぶがあがる, kabugaagaru] (exp,v5r) to rise in public esteem; to rise in value (stocks)
株が下がる[かぶがさがる, kabugasagaru] (exp,v5r) to fall in public esteem; to fall in value (stocks)
止ん事無い;止ん事ない[やんごとない, yangotonai] (adj-i) (uk) high class; esteemed; cherished
渇仰;渇ごう[かつごう;かつぎょう(渇仰), katsugou ; katsugyou ( katsu gyou )] (n,vs) adoration; reverence; esteem
畏友[いゆう, iyuu] (n) one's esteemed friend
相場[そうば, souba] (n) (1) market price; (2) speculation (e.g. on stocks); (3) reputation (according to conventional wisdom); estimation; esteem; (P)
聖の御代[ひじりのみよ, hijirinomiyo] (n) highly-esteemed emperor's reign
自尊[じそん, jison] (n) self-respect; esteem; (P)
貴ぶ(P);尊ぶ(P)[とうとぶ(P);たっとぶ(P), toutobu (P); tattobu (P)] (v5b,vt) to value; to prize; to esteem; to respect; (P)
貴大学[きだいがく, kidaigaku] (n) (hon) esteemed university; honorable university
貴見[きけん, kiken] (n) your (esteemed) opinion
高評[こうひょう, kouhyou] (n) high reputation; your esteemed opinion
高論[こうろん, kouron] (n) intelligent opinion; your esteemed opinion

*esteem* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเห็นคุณค่า[n. exp.] (kān hen khu) EN: appreciation ; esteem FR: estime [f]
การเห็นคุณค่าในตนเอง[n. exp.] (kān hen khu) EN: self-esteem FR:
เคารพ[v.] (khaorop) EN: respect ; honour ; esteem ; abide ; regard ; value ; revere FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer ; être respectueux ; avoir des égards ; estimer
เคารพนับถือ[v. exp.] (khaorop nap) EN: respect ; esteem ; regard ; value ; appreciate FR: respecter ; estimer
คารวะ[n.] (khārawa) EN: respect ; regard ; esteem ; courtesy ; reverence ; veneration ; compliment ; praise FR: respect [m] ; déférence [f] ; vénération [f]
คารวะ[v.] (khārawa) EN: respect ; regard ; esteem ; compliment ; revere ; venerate ; honour FR:
ความเคารพ[n.] (khwām khaor) EN: respect ; regard ; esteem ; honour FR: respect [m] ; estime [f] ; égard [m]
ความเคารพตนเอง[n. exp.] (khwām khaor) EN: self-respect ; self-esteem FR: respect de soi [m] ; estime de soi [f]
ความเคารพตัวเอง[n. exp.] (khwām khaor) EN: self-respect ; self-esteem FR: respect de soi [m] ; estime de soi [f]
ความนับถือ[n.] (khwām napth) EN: respect ; regard ; esteem FR: estime [f] ; considération [f] ; respect [m]
ความเป็นที่ชื่นชอบ[n. exp.] (khwām pen t) EN: popularity ; esteem ; widespread acceptance FR:
ความเป็นที่นิยม[n. exp.] (khwām pen t) EN: popularity ; esteem ; widespread acceptance FR:
เกียรติคุณ[n.] (kīettikhun) EN: prestige ; renowned deed ; honour ; honor (Am.) ; high reputation ; good reputation ; esteem ; credit FR: réputation [f] ; renom [m] ; renommée [f] ; crédit [m]
มีหน้ามีตา[adj.] (mīnāmītā) EN: respected ; esteemed ; respectable ; reputable ; prominent FR: respectable
นับถือ[v.] (naptheū) EN: esteem ; respect ; honour ; revere ; venerate ; curtsy ; regard; value FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer
นิยม[v.] (niyom) EN: like ; admire ; esteem ; be interested in ; look up to ; prefer FR: appprécier ; aimer ; estimer ; admirer ; préférer
ภาคภูมิ[v.] (phākphūm) EN: be proud of ; have a sense of pride in ; have self-esteem ; stand on one's dignity FR: être fier de ; s'enorgueillir
ประเคราะห์[v.] (prakhrǿ) EN: esteem ; support FR:
สัมมาคารวะ[n. exp.] (sammā khāra) EN: respect ; esteem ; regard ; deference FR: civilité [f] ; déférence [f] ; respect [m]
เสียผู้เสียคน[v. exp.] (sīa phū sīa) EN: fall into disrepute ; lose esteem FR:
ถือ[v.] (theū) EN: hold in esteem ; have respect for ; worship ; profess ; observe FR: respecter ; observer
ยกย่อง[v.] (yokyǿng) EN: praise ; look up to ; admire ; laud ; eulogize ; acclaim ; hold in esteem ; recongnise ; extol ; honour FR: complimenter ; faire l'éloge ; admirer ; respecter

*esteem* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hochachtung {f}high esteem

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *esteem*
Back to top