ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

admired

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *admired*, -admired-

admired ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
admired (adj.) ซึ่งได้รับการยกย่อง See also: น่าเคารพ, น่านับถือ Syn. regarded, respectable
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชวนชม (adj.) admired

admired ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
让人羡慕[ràng rén xiàn mù, ㄖㄤˋ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄢˋ ㄇㄨˋ, 让人羡慕 / 讓人羡慕] enviable; to be admired
众人敬仰[zhòng rén jìng yǎng, ㄓㄨㄥˋ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥˋ ㄧㄤˇ, 众人敬仰 / 眾人敬仰] universally admired; highly esteemed by everyone

admired ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
謳われる[うたわれる, utawareru] (v1,vi) to be admired; to be stipulated; to be clearly expressed

admired ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชวนชม[n.] (chūanchom) EN: admired FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า admired
Back to top