ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-esteem-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น esteem, *esteem*,

-esteem- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I see that you gentlemen esteem the rear end so I shall devote my stories to this subjectฉันเห็นว่าคุณสุภาพบุรุษ esteem the จบข้างหลัง... ...ดังนั้นฉันจะอุทิศ story to ของฉัน หัวข้อนี้
A man who stood in high esteem with our own beloved Gokhale.ชายที่ได้รับการสรรเสริญ ร่วมกับโกคาเลของเรา
When you see Robbie and I walk this way, you let Angus go so Robbie can find him, resulting in high self esteem for him and a celebration snogathon for me.โอเคพอเธอเห็นฉันกับร็อบบี้ เดินมาทางนี้ เธอก็ปล่อยแองกัสมา ร็อบบี้จะได้หามันเจอ เขาจะได้มีความมั่นใจเพิ่มขึ้น แล้วก็จูบยินดีกับฉัน
All too well. I still carry a token of his esteem from navel to collarbone.ดีเกินไป ข้ายังมีของดูต่างหน้าจากเขาอยู่เลย
The esteem Prince Alcott of Valencia.เจ้าชายอัลคอร์ท แห่ง วาเลนเทีย
The esteem we've received for getting to the regional finals is priceless.การสนับสนุนที่เราได้จาก การชนะระดับชาติประเมินค่าไม่ได้
The fact that you would voluntarily go back into the place where you almost died, that's why you were held in such high esteem by all of America and your peers.ข้อเท็จจริงที่ว่า คุณต้องการ สมัครใจกลับเข้าไปในสถานที่ที่คุณเกือบตายมาแล้ว สาเหตุว่าทำไมคุณถึงได้รับความเคารพอย่างสูง
It is unusual for an American to hold such a position of esteem in our organization.มันเป็นเรื่องปกติสำหรับชาวอเมริกัน ที่จะอยู่ในตำแหน่งที่จะมีคุณค่า ในองค์การของเรา
It is with benevolent wisdom and esteem that the Emperor proclaims these noble warriors as heroes of the people.font color = "# 804040" MAN มันขึ้นอยู่กับความเมตตา สติปัญญาและความภาคภูมิใจ ที่จักรพรรดิประกาศ เหล่านักรบขุนนาง เป็นวีรบุรุษของคน

-esteem- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
敬い[うやまい, uyamai] (n) reverence; respect; honor; honour; veneration; esteem
渇仰;渇ごう[かつごう;かつぎょう(渇仰), katsugou ; katsugyou ( katsu gyou )] (n,vs) adoration; reverence; esteem

-esteem- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเห็นคุณค่า[n. exp.] (kān hen khu) EN: appreciation ; esteem FR: estime [f]
เคารพ[v.] (khaorop) EN: respect ; honour ; esteem ; abide ; regard ; value ; revere FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer ; être respectueux ; avoir des égards ; estimer
เคารพนับถือ[v. exp.] (khaorop nap) EN: respect ; esteem ; regard ; value ; appreciate FR: respecter ; estimer
คารวะ[n.] (khārawa) EN: respect ; regard ; esteem ; courtesy ; reverence ; veneration ; compliment ; praise FR: respect [m] ; déférence [f] ; vénération [f]
คารวะ[v.] (khārawa) EN: respect ; regard ; esteem ; compliment ; revere ; venerate ; honour FR:
ความเคารพ[n.] (khwām khaor) EN: respect ; regard ; esteem ; honour FR: respect [m] ; estime [f] ; égard [m]
ความนับถือ[n.] (khwām napth) EN: respect ; regard ; esteem FR: estime [f] ; considération [f] ; respect [m]
ความเป็นที่ชื่นชอบ[n. exp.] (khwām pen t) EN: popularity ; esteem ; widespread acceptance FR:
ความเป็นที่นิยม[n. exp.] (khwām pen t) EN: popularity ; esteem ; widespread acceptance FR:
เกียรติคุณ[n.] (kīettikhun) EN: prestige ; renowned deed ; honour ; honor (Am.) ; high reputation ; good reputation ; esteem ; credit FR: réputation [f] ; renom [m] ; renommée [f] ; crédit [m]
นับถือ[v.] (naptheū) EN: esteem ; respect ; honour ; revere ; venerate ; curtsy ; regard; value FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer
นิยม[v.] (niyom) EN: like ; admire ; esteem ; be interested in ; look up to ; prefer FR: appprécier ; aimer ; estimer ; admirer ; préférer
ประเคราะห์[v.] (prakhrǿ) EN: esteem ; support FR:
สัมมาคารวะ[n. exp.] (sammā khāra) EN: respect ; esteem ; regard ; deference FR: civilité [f] ; déférence [f] ; respect [m]
เสียผู้เสียคน[v. exp.] (sīa phū sīa) EN: fall into disrepute ; lose esteem FR:
ถือ[v.] (theū) EN: hold in esteem ; have respect for ; worship ; profess ; observe FR: respecter ; observer
ยกย่อง[v.] (yokyǿng) EN: praise ; look up to ; admire ; laud ; eulogize ; acclaim ; hold in esteem ; recongnise ; extol ; honour FR: complimenter ; faire l'éloge ; admirer ; respecter

-esteem- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hochachtung {f}high esteem

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -esteem-
Back to top