ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disapproval

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disapproval*, -disapproval-

disapproval ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disapproval (n.) ความไม่เห็นด้วย See also: ความไม่ชอบ, การไม่ยอมรับ Syn. dismissal, refusal Ops. acceptance, welcome
English-Thai: HOPE Dictionary
disapproval(ดิสอะพรู'เวิล) n. ความไม่เห็นด้วย,การไม่อนุญาต,ความไม่พอใจ,ความรังเกียจ,สีหน้าความรู้สึกหรือคำพูดที่ไม่เห็นด้วย, Syn. blame
English-Thai: Nontri Dictionary
disapproval(n) การไม่อนุญาต,ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disapprovalไม่ยอมรับ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฮื้อ (int.) sound made to show disapproval
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I must ask, what is the manner of your disapproval of Mr Darcy?ฉันคงต้องถามว่าเพราะอะไร คุณถึงไม่ชอบคุณดาร์ซี่
A public opinion poll indicates a two-to-one disapproval of the pardoning of Richard Nixon.ผลการสำรวจโพลล์ระบุว่า สองต่อหนึ่งไม่พอใจ การกล่าวขอโทษของริชาร์ด นิกสัน
The threat of your parents' disapproval is the only dark cloud on what has been an otherwise perfect day.การต่อสู้กับความไม่ยินยอมของพ่อแม่คุณ เป็นเพียงแค่เมฆดำที่จะมาปกคลุมก่อนที่จะมีวันที่สวยงามเท่านั้น
See, we're uniting Fae from many lands in their utter disapproval of our love.เห็นไหม เราทำให้เฟจากทุกทิศ สามัคคีในการเกลียดความรักเรา
Disapproval Rallyชุมนุมประท้วงไม่ให้ถอดถอน
Disapproval's a luxury I can't afford.ความไม่พอใจเป็นสิ่งที่ผมทำไม่ไต้
You've been avoiding the full glare of my disapproval.เธอหลบเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเจอ กับความโกรธของฉัน
However, you should interpret my politeness as severe disapproval.แต่ ปู่คงจะแปลความสุภาพของผม ว่าเป็นการไม่เห็นด้วย
I have been on the receiving end of your father's disapproval.ผมคงเป็นคนสุดท้ายที่พ่อคุณจะเห็นชอบด้วย

disapproval ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不赞成[bù zàn chéng, ㄅㄨˋ ㄗㄢˋ ㄔㄥˊ, 不赞成 / 不贊成] disapproval; disapprove

disapproval ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不支持[ふしじ, fushiji] (n) non-support; disapproval (e.g. in an opinion poll)
不支持率[ふしじりつ, fushijiritsu] (n) disapproval rating
許否[きょひ, kyohi] (n) approval and disapproval
認否[にんぴ, ninpi] (n) approval or disapproval
不承[ふしょう, fushou] (adj-na,n) dissent; disagreement; disapproval; objection; refusal
不承知[ふしょうち, fushouchi] (adj-na,n) dissent; disagreement; disapproval; objection; refusal
不承認[ふしょうにん, fushounin] (n) disapproval; dissent; veto
不承諾[ふしょうだく, fushoudaku] (n) dissent; disagreement; disapproval; objection; refusal
不服[ふふく, fufuku] (adj-na,n) dissatisfaction; discontent; disapproval; objection; complaint; protest; disagreement; (P)
不賛成[ふさんせい, fusansei] (n) disapproval; disagreement
否認[ひにん, hinin] (n,vs) denial; negation; repudiation; disapproval; (P)
難色[なんしょく, nanshoku] (n) disapproval; (P)

disapproval ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การไม่เห็นด้วย[n. exp.] (kān mai hen) EN: objection ; disapproval FR: objection [f]
ครหา[n.] (khørahā = k) EN: disapproval ; criticism ; censure ; condemnation FR: critique [f] ; désapprobation [f]
ถลึงตา[v.] (thaleungtā) EN: give the evil eye ; stare hard ; give a hard look ; throw a look of disapproval ; pass a look of disapproval FR:
ติเตียน[v.] (titīen) EN: blame ; reprove ; express disapproval ; censure ; criticize ; review ; discuss both good and bad points FR: critiquer ; analyser ; peser le pour et le contre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disapproval
Back to top