ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

conceptual

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *conceptual*, -conceptual-

conceptual ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
conceptual (adj.) ที่เกี่ยวกับกรอบความคิด
conceptualize (vt.) สร้างกรอบความคิด See also: ทำให้มีกรอบความคิดชุดหนึ่ง Syn. conceive
English-Thai: HOPE Dictionary
conceptual(คันเซพ'ชวล) adj. เกี่ยวกับความคิด,เกี่ยวกับการสร้างความคิด, Syn. thoughtful
English-Thai: Nontri Dictionary
conceptual(adj) เกี่ยวกับความคิดเห็น,เกี่ยวกับมโนภาพ,เกี่ยวกับความนึกคิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
conceptual artศิลปะเชิงแนวคิด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conceptual Ageอายุครรภ์ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's almost too conceptual to follow, but...แทบจะเกี่ยวกับกรอบความคิดทั้งนั้น แต่...
Abed renames his fort Pillowtown for the sake of conceptual symmetry.เพื่อให้เกิดความสมมาตร
He was a rock star of conceptual mass killing.เขาเป็นดาวหินของ ฆ่าหมู่แนวคิด.
Then she should be able to grasp the conceptual elements of peek-a-boo before the others in daycare.จากนั้นเธอก็ควรจะสามารถที่จะเข้าใจ องค์ประกอบของแนวคิด การจ๊ะ-เอ๋ ก่อนคนอื่นๆในศูนย์ดูแลเด็ก
It only exists in conceptual geometry.มันเป็นแค่รูปทรงเรขาคณิตในจินตนาการ
New conceptualization. Inductive thinking.แนวความคิดใหม่ คิดอุปนัย
Multiple times is one way, possibly the wrong way, but it's a different way of -- and a radically different way -- of conceptualizing the physical world.หลายครั้งเป็นวิธีหนึ่ง อาจจะเป็นวิธีที่ผิด แต่มันเป็นวิธีที่ แตกต่างกันของ และเป็นวิธีที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
It did feel like a prison, and that meant only one thing made sense, conceptually.มันรู้สึกเหมือนคุกจริงๆ และนั่นทำให้มีอย่างหนึ่งฟังดูเข้าท่า

conceptual ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
概念依存模型[gài niàn yī cún mó xíng, ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ ㄧ ㄘㄨㄣˊ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, 概念依存模型] conceptual dependency model

conceptual ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンセプチュアルアート[, konsepuchuarua-to] (n) conceptual art
コンセプトアート[, konseputoa-to] (n) (abbr) conceptual art
システム概念設計[システムがいねんせっけい, shisutemu gainensekkei] (n) {comp} conceptual system design
概念スキーマ[がいねんスキーマ, gainen suki-ma] (n) {comp} conceptual scheme
概念的[がいねんてき, gainenteki] (adj-na,n) general; conceptual
構想力[こうそうりょく, kousouryoku] (n) power of conception; conceptual ability
概念化[がいねんか, gainenka] (n,vs) conceptualization; conceptualisation
概念文書[がいねんぶんしょ, gainenbunsho] (n) {comp} conceptual-document
概念論[がいねんろん, gainenron] (n) conceptualism
観念的[かんねんてき, kannenteki] (adj-na) (1) conceptual; ideational; notional; (2) theoretical; academic
言語学的観念論[げんごがくてきかんねんろん, gengogakutekikannenron] (n) {ling} linguistic conceptualism
Japanese-English: COMDICT Dictionary
システム概念設計[システムがいねんせっけい, shisutemu gainensekkei] conceptual system design
概念スキーマ[がいねんスキーマ, gainen suki-ma] conceptual scheme
概念文書[がいねんぶんしょ, gainenbunsho] conceptual-document

conceptual ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชิงแนวคิด[adj.] (choēng naēo) EN: conceptual FR: conceptuel
กรอบแนวคิดในการวิจัย[n. exp.] (krøp naēokh) EN: conceptual framework FR:
ศิลปะเชิงแนวคิด[n. exp.] (sinlapa cho) EN: conceptual art FR: art conceptuel [m]

conceptual ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufgabenstellung {f}task formulation; conceptual formulation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า conceptual
Back to top