ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ว่องไว*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ว่องไว, -ว่องไว-

*ว่องไว* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความคล่องแคล่วว่องไว (n.) deftness See also: agility, quickness, expert, dexterity, skill Syn. ความว่องไว Ops. ความเฉื่อยชา, ความเหนื่อยหน่าย
ความว่องไว (n.) quickness See also: agility, deftness, nimbleness Syn. ความไว, ความรวดเร็ว Ops. ความเชื่องช้า
ว่องไว (v.) be agile See also: be quick, be nimble Syn. คล่องแคล่ว, ว่อง, รวดเร็ว
ว่องไว (adv.) quickly See also: agilely, nimbly Syn. คล่องแคล่ว, ว่อง, รวดเร็ว
แคล่วคล่องว่องไว (adv.) nimbly See also: spryly, actively, lively, swiftly, quickly Syn. ว่องไว, คล่องแคล่ว Ops. เชื่องช้า
English-Thai: HOPE Dictionary
agile(แอจ' ไจลฺ, แอจ' จิล) adj. คล่องแคล่ว, ว่องไว, กระฉับ กระเฉง ,ปราดเปรียว. -agility n. -agileness n., Syn. nimble, lithe, quick)
alert(อะเลิร์ทฺ') n.,adj.,vt. ว่องไว, เตรียมพร้อม,
blunt(บลันทฺ) {blunted,blunting,blunts} adj. ทื่อ,ทู่,ไม่คม,ไม่ว่องไว,อึดอาด,เถรตรงเกินไป,ไม่เฉียบแหลม,ขวานผ่าซาก vt. ทำให้ทู่ทำให้ไม่คม,สกัด,บรรเทา,ลดลง,ทำลาย -n. อาวุธที่ทู่,เงินสด
brisk(บริสคฺ) {brisked,brisking,brisks} adj. รวดเร็ว,ปราดเปรียว,ว่องไว,แรง (ลม) vt. ทำให้รวดเร็ว,ทำให้มีชีวิตชีวา,ทำให้รุ่งเรือง vi. ว่องไว,กระวีกระวาด,รุ่งเรือง, See also: briskness n., Syn. quick
celerity(ชะเลอ'ริที) n. ความเร็ว,ความว่องไว
clever(คลี'เวอะ) adj. เฉลียวฉลาด,ว่องไว,ชำนาญ,สร้างสรรค์,ริเริ่มเก่ง,ประณีต,เหมาะ,น่าพอใจ
comatose(คอม'มะโทส) adj. หมดสติ,สลบ,ไม่รู้สึกตัว,โคม่า,เฉื่อยชา,ไร้พลัง,ขาดความว่องไว, Syn. unconscious
elusive(อิลู'ซิฟว) adj. ซึ่งหลบหลีก,ว่องไวเหมือนปรอท,เข้าใจยาก,ยากที่จะอธิบาย., See also: elusiveness n. ดูelusive, Syn. evasive
expedition(เอคซฺพิดิช'เชิน) n. การเดินทาง,คณะผู้เดินทางดังกล่าว,ความว่องไวหรือรวดเร็วในการกระทำบางอย่าง., See also: expeditionary adj.
expeditious(เอคซฺพิดิช'เชิส) adj. ว่องไว,รวดเร็ว., See also: expeditiousness n.
fly(ไฟล) {flied,flying,flies} v.,n. (การ) บิน,ขับ (เครื่องบิน) ,เหาะ,ปลิว,ล่องลอยในอากาศ,หนี,ช่วงระยะการบิน,แมลงวัน,แมลงปลอมที่ใช้เป็นเหยื่อล่อปลา adj. ฉลาด,หลักแหลม,คล่องแคล่ว,ว่องไว
heads-upadj. ตื่นตัว,ว่องไว,ฉวยโอกาสได้อย่างรวดเร็ว
lightly(ไลทฺ'ลี) adv. เบา,เบาบาง,เล็กน้อย,นิดหน่อย,อย่างง่าย ๆ ,ไม่ลำบาก,ร่าเริง,เบิกบานใจ,อย่างสะเพร่า,อย่างเลินเล่อ,ว่องไว,คล่องแคล่ว,ไม่สนใจ,ล่องลอย, Syn. slightly
lightsome(ไลทฺ'เซิม) adj. เบา,คล่องแคล่ว,ว่องไว,เบิกบาน,ร่าเริง,เหลาะแหละ,สะเพร่า,เลินเล่อ,เปลี่ยนแปลงง่าย,ปล่อยแสง,สะท้อนแสง,สว่างไสว
lissom(ลิส'เซิม) adj. อ่อนระทวย,อรชร,คล่องแคล่ว,ว่องไว.
lissome(ลิส'เซิม) adj. อ่อนระทวย,อรชร,คล่องแคล่ว,ว่องไว.
lively(ไลว'ลี) adj. มีชีวิตชีวา,มีพลัง,มีชีวิตจิตใจ,ร่าเริง,ฮึกเหิม,เร้าอารมณ์,ชัดเจน,แข็งแรง,สดใส,ได้ผล,เป็นฟอง,กระดอน,เด้ง,กระฉับกระเฉง adv. คล่องแคล่ว,ว่องไว, See also: livelily adv. ดูlively liveliness n. ดูlively -S...
nimble(นิม'เบิล) adj. ว่องไว,แคล่วคล่อง,เฉียบแหลม,ฉลาด., See also: nimbleness n. nimbly adv., Syn. lively
perk(เพิร์ค) vi. เชิดหน้า,เงย,ชูคอ,กระฉับกระเฉงขึ้นมา,เสือก,ทะลึ่ง,วางมาด,วางท่า vi.,vt. กรอง,ชง,ซึมผ่านadj. ปราดเปรียว,ว่องไว,กระปรี้กระเปร่า,อวดดี,เชิดหน้า,เงยหน้า,แต่งตัว. perkingly adv., See also: perkish adj., Syn. perky
perky(เพิร์ค'คี) adj. ทะลึ่ง,เสือก,อวดดี,ว่องไว,ปราดเปรียว., See also: perkily adv. perkiness n., Syn. spirited
quickly(ควิค'ลี) adv. รวดเร็ว,ฉับพลัน,ว่องไว,ไม่ช้า, Syn. rapidly
quicksilver(ควิค'ซิลเวอะ) n. ปรอท,จิตหรืออารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย n. เคลือบปรอท adj. ว่องไว,เปลี่ยนแปลงได้ง่าย
rapid(แรพ'พิด) adj. เร็ว,รวดเร็ว,ว่องไว,ฉับพลัน,กะทันหัน. n. ส่วนของสายน้ำที่ไหลเชี่ยว, See also: rapidly adv., Syn. swift,quick,fast
sharp(ชาร์พ) adj. คม,คมกริบ,ชัด,ชัดเจน,แจ๋ว,เฉียบแหลม,เฉียบขาด,เข้มงวด,เย็นเฉียบ,เผ็ดร้อน,ฉุน,รุนแรง,เสียดแทง,แสบแก้วหู,กะทันหัน,ฉับพลัน,แหลมคม,ว่องไว,โกง,มีเล่ห์เหลี่ยม, (เสื้อผ้า) ทันสมัย,ไม่ออกเสียง,เสียงสูงข้างเดียว vt.,vi. เพิ่มระดับเสียงครึ่งเสียง adv. เสียงสูง
shrewd(ชรูด) adj. เฉียบแหลม,หลักแหลม,เฉลียวฉลาด,ว่องไว,ร้ายแรง,มุ่งร้าย., See also: shrewdness n., Syn. cunning,knowing,keen,sharp
slippy(สลิพ'พี) adj. ลื่น,ลื่นง่าย,หลุดง่าย,กลับกลอก,รวดเร็ว,แคล่วคล่อง,ว่องไว,ตื่นเต้น,ระมัดระวัง., See also: slippiness n., Syn. slippery
smart(สมาร์ท) vi.,vt.,adj. (ทำให้) เจ็บเสียว,เจ็บปวด,เสียว,แสบ,เจ็บแค้น,รู้สึกเสียใจ,รุนแรง,ร้ายแรง,หลักแหลม,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ,ฉลาด,ปราดเปรื่อง,เก๋,โก้,รูปหล่อ,สมาร์ท,สวย,คล่องแคล่ว,เก่ง,น่าดู,รวดเร็ว. adv. อย่างเฉลียวฉลาด,อย่างว่องไว. n.. ความเจ็บเสียว,ความเจ็บปวดเนื่องจากบาดแผล
snappy(สแนพ'พี) adj. = snappish (ดู) ,มีเสียงเผาะแผะ,ว่องไว,ฉับพลัน,เฉียบแหลม,คล่องแคล่ว,หนาวสบาย,ยอดเยี่ยม -Id. (make it snappy เร่งรีบ), See also: snappily adv. snappiness n.
speedy(สพี'ดี) adj. รวดเร็ว,ฉับพลัน,ว่องไว,ไม่ชักช้า., See also: speedily adv. speediness n., Syn. swift,fast,soon,prompt
sprightly(สไพร'ทฺลี) adj.,adv. สนุกสนาน,มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,แคล่วคล่อง,ว่องไว., See also: sprightliness n., Syn. animated,lively,spry,cheerful,energetic
spry(สไพร) adj. มีชีวิตชีวา,คล่องแคล่ว,ว่องไว, See also: spryly adv., Syn. active,nimble
swift(สวิฟทฺ) adj.,adv. รวดเร็ว,เร็ว,ว่องไว,ฉับพลัน,ทันที,ทันควัน n. นกปีกยาวคล้ายนกนางแอ่น,ตะกร้าด้าย,จิ้งจก, See also: swiftness n., Syn. rapid
trigger(ทริก'เกอะ) n. ไกปืน,นกสับ,อุปกรณ์นกสับ,สิ่งกระตุ้น vt. ลั่นไกปืน,ยิง,ระเบิด. -Phr. (quick on the trigger ว่องไว ปราดเปรียว คล่องแคล่ว) ., Syn. cause,elicit
wide-awake(ไวดฺ'อะเวค) adj. ตื่นตัวเต็มที่,ถ่างตา,ลืมตาโพลง,ว่องไว, See also: wide-awakeness n., Syn. alert,awake
winged(วิงดฺ) adj. มีปีก,มีส่วนที่คล้ายปีก,รวดเร็ว,ว่องไว,สูง,ล่องลอย,กางปีก,ได้รับบาดเจ็บที่ปีกเจ็บที่แขน., See also: wingedly adv. wingedness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
active(adj) ว่องไว,คล่องแคล่ว,กระตือรือร้น
agile(adj) คล่องแคล่ว,ว่องไว,กระฉับกระเฉง,ปราดเปรียว
agility(n) ความคล่องแคล่ว,ความว่องไว,ความกระฉับกระเฉง,ความปราดเปรียว
alacrity(n) ความกระชุ่มกระชวย,ความกระตือรือร้น,ความว่องไว
alert(adj) ระมัดระวัง,เตรียมพร้อม,ว่องไว
alertness(n) ความระมัดระวัง,การเตรียมพร้อม,ความว่องไว
athletic(adj) แข็งแรง,ล่ำสัน,ว่องไว,เกี่ยวกับกีฬา,เกี่ยวกับการกรีฑา
jaunty(adj) ร่าเริง,ว่องไว,เจ้าชู้ไก่แจ้,คล่องแคล่ว,ทันสมัย
brisk(adj) รวดเร็ว,กระฉับกระเฉง,กระวีกระวาด,ว่องไว,กระตือรือร้น,คล่อง
celerity(n) ความกระตือรือร้น,ความเร็ว,ความฉับไว,ความว่องไว
clever(adj) ฉลาด,หลักแหลม,ปราดเปรื่อง,เก่ง,ว่องไว
expedition(n) การเดินทาง,ความว่องไว,ความรวดเร็ว
expeditious(adj) เร็ว,ว่องไว,รวดเร็ว
facile(adj) สะดวก,ว่องไว,ง่าย,คล่องแคล่ว,คล่อง
fleet(adj) ว่องไว,รวดเร็ว,หายวับไป
frisk(n) ความร่าเริง,ความว่องไว,การกระโดดโลดเต้น
frisky(adj) ร่าเริง,ว่องไว,มีชีวิตชีวา,ขี้เล่น,กระโดดโลดเต้น
handily(adv) ว่องไว,คล่องแคล่ว,ใช้สะดวก,เหมาะมือ,ใกล้มือ,ใช้ง่าย
handiness(n) ความว่องไว,ความคล่องแคล่ว,ความเหมาะมือ,ความสะดวก
snappy(adj) คล่อง,เร็ว,ว่องไว,กระปรี้กระเปร่า,ฉับพลัน
nimble(adj) ว่องไว,แคล่วคล่อง,เฉียบแหลม,ฉลาด
nimbly(adv) อย่างว่องไว,อย่างแคล่วคล่อง,อย่างฉลาด,อย่างเฉียบแหลม
rapid(adj) ว่องไว,รวดเร็ว,กะทันหัน,ฉับพลัน
rapidity(n) ความว่องไว,ความเร็ว,ความรวดเร็ว,ความกะทันหัน
skilful(adj) ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีฝีมือ,คล่อง,ว่องไว,ฉลาด
skillful(adj) ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีฝีมือ,คล่อง,ว่องไว,ฉลาด
sleight(n) ความว่องไว,ความคล่องแคล่ว,เชาวน์,เล่ห์เหลี่ยม
speedily(adv) ว่องไว,อย่างเร็ว,อย่างฉับพลัน,รวดเร็ว
speedy(adj) รวดเร็ว,เร็ว,ว่องไว,ฉับพลัน
spry(adj) ว่องไว,คล่องแคล่ว,กระฉับกระเฉง,แข็งแรง
swift(adj) ว่องไว,รวดเร็ว,ทันที,ฉับพลัน
volant(adj) บินได้,คล่องแคล่ว,ว่องไว
winged(adj) มีปีก,กางปีก,รวดเร็ว,ว่องไว,ล่องลอย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Activeว่องไว, ทำงานมาก, โรคในระยะติดต่อ, มีบทบาทเป็นผู้ชาย, ทำงาน, กำลังดำเนินอยู่ [การแพทย์]
Agilityความคล่องตัว, ความว่องไว [การแพทย์]
Inactiveระยะพัก, เฉื่อยต่อปฎิกิริยา, ระยะสงบ, ทำงานลดลง, ไม่ว่องไว [การแพทย์]
Molecular Activityความว่องไวโมเลกุล [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
expeditious (adj.) ว่องไว See also: รวดเร็ว, ฉับไว, ทันที Syn. prompt, quick, speed
legerdemain (n.) ความว่องไวของการใช้มือแสดงกลหรือเกมไพ่
lightness (n.) ความว่องไว See also: ความคล่องแคล่ว Syn. agility, nimbleness
nimble (adj.) ว่องไว See also: คล่องแคล่ว
nimbleness (adj.) ความว่องไว
nimbly (adv.) อย่างว่องไว
perky (adj.) ว่องไว See also: มีชีวิตชีวา, มีพลัง Syn. lively, high-spirited, vigorious Ops. lethargic, sluggish
quick (adj.) ที่ว่องไว Syn. active, hasty, nimble, speedy
sharpie (n.) คนว่องไวมาก (คำไม่เป็นทางการ) See also: คนคล่องแคล่ว, คนหัวดี, นักหลอกลวง, นักต้มตุ๋น, คนเจ้าเล่ห์
sleight of hand (n.) ความว่องไวของการใช้มือแสดงกลหรือเกมไพ่ Syn. legerdemain
swift (adj.) ว่องไว See also: คล่องแคล่ว, รวดเร็ว Syn. quick, fast, speedy, rapid
tripping (adj.) ว่องไว
vigorious (adj.) ว่องไว See also: มีชีวิตชีวา, มีพลัง Syn. lively, high-spirited Ops. lethargic, sluggish
volant (adj.) คล่องแคล่วว่องไว Syn. agile
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have the instinct of a cat.ปราดเปรียว ว่องไว ฉันมีสัญชาตญาณแมว
Just wait. It's wicked fast and damn near impossible to see.คอยดู มันว่องไวมาก และมองไม่ค่อยจะเห็นมัน
A textbook-style raid that can only succeed through speed, surprise and overwhelming firepower.มันเป็นการรุกที่ต้องอาศัย.. ความว่องไว การจู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัว และการกระหน่ำยิงอย่างไม่ยั้ง..
There's a prophecy that tells of a creature, swift of foot white as snow.มีคำทำนายที่เล่าถึงสัตว์, มีเท้า่ที่ว่องไว... ขาวเหมือนหิมะ
The Inquisition, witch hunts... That was them.พวกมันฉลาด ว่องไว เป็นองค์กร
If he is really to learn the Kung Fu, he must develop speed, accuracy and power.ถ้าจะให้เขาพร้อมเรียนกังฟู เขาต้องฝีกความว่องไว ความแม่นยำและพละกำลัง
We're all familiar with the elusive leader of a terrorist group who has been hiding in the Afghani caves for years:พวกเราคุ้นเคยกับ ผู้นำที่ว่องไวของผู้ก่อการร้าย ผู้ที่ซ่อนตัวในอุโมงค์ใต้ดิน ของประเทศอัฟกานิสถานเป็นปี
Somehow, you gotta show them your strengths, speed, agility, flexibility.บางทีนายต้องโชว์ให้พวกเขาเห็น ความแข็งแกร่ง ว่องไว กระฉับกระเฉง ยืดหยุ่น
Got it? Come on. The Nimble.เข้าใจไหม เอาน่า ว่องไวหน่อย เหมือนเต้นรำน่ะพ่อหนุ่ม
The only way you stand a chance against a being who is stronger and faster than you and who loves to kill, is to assume that everyone you meet is one of them.ทางเดียวที่เราจะรับมือศัตรู ที่แข็งแรงกว่า ว่องไวกว่า และกระหายเลือดกว่าเรา คือคิดไว้ก่อนว่าทุกคนที่นายพบเป็นพวกมัน
Imagine the strongest that you've ever felt, the most vital, the fastest, and double it, triple it times 10, times 20.คิดถึงความแข็งแรงสุดๆ ที่คุณเคยรู้สึก มีชีวิตชีวาสุดๆ ว่องไวสุด แล้วคูณสอง คูณสาม คูณสิบ คูณยี่สิบ
The monkey who walked so well under the delusion he was a man suddenly hunched over on all fours, hurried over and nimbly ate up the peanut.ลิงตัวนั้นซึ่งเดินได้เก่งมาก โดยหลงผิดว่าตัวเองเป็นมนุษย์ จู่ๆก็ก้มลงเดินสี่ขาและรีบวิ่งอย่างว่องไว ไปเก็บถั่วที่พื้นมากินจนหมด
While we're here, arguing about who's on what side, there's something scarier, stronger, and faster than any of us, and it's killing people.ในขณะที่เรามัวมาเถียงกันว่าใครจะอยู่ ข้างใคร มันมีสิ่งที่น่ากลัวกว่า แข็งแกร่งกว่า และว่องไวกว่าพวกเรา และมันก็ฆ่าคน
That girl has got an appetite for violence, the purest, swiftest... angriest violence I've ever seen.ผู้หญิงคนนั้นกระหายความรุนแรง สมบูรณ์ที่สุด ว่องไวที่สุด ความรุนแรงที่เกรี้ยวกราดที่สุด ที่ฉันเคยเห็น
Two, abilities-- strong, sonic hearing, fast, some of them can even fly.ข้อสอง ความสามารถ แข็งแรง หูดี ว่องไว พวกมันบางคนบินได้
Okay, eat a cheetah liver for speed, bear heart for strength.โอเค กินตับชีตาร์เพื่อความว่องไว หัวใจหมี สำหรับความแข็งแกร่ง
I must say, he's quite agile for a man his size.ต้องบอกเลยว่า เขาค่อนข้างที่จะว่องไว กว่าคนปกติในรูปร่างขนาดนี้
I can't take my eyes up off it moving so phenomenally the room on lock the way we rock it so don't stop under the lights, when everything goes nowhere to hide when I'm getting you closeหยุดไม่ได้ ต้องจ้องมองทุกคราว ดูว่องไวลื่นไหลกว่าใจคิด ให้ห้องสะท้านสั่นไหวอยู่ไม่เบา อย่าหยุดยั้ง
I wanted to be as strong and as fast and as smart as Batman.ฉันอยากแข็งแรง ว่องไว และฉลาดเหมือนแบทแมน
"He travels fastest who travels alone. " Perhaps you've not heard it."คนที่เดินทางว่องไวที่สุดคือคนที่เดินทางคนเดียว" ซึ่งคุณคงไม่เคยได้ยิน ราตรีสวัสดิ์ครับ
Ouda, don't just stand there. Throw me a spear!และความว่องไวของพังพอน
Drop of a hat, these guys will rock-and-roll.ว่องไวปานกามนิตหนุ่มเลยไอ้พวกนี้
We offer a contest of cunning and agility.เราจะแข่งความเจ้าเล่ห์และว่องไว
It's just, I'm pretty strong, and I'm pretty fast.ผมก็แข็งแรงพอตัว และค่อนข้างว่องไว
Wowsers, she sure is limber.วาวเซอร์ เธอว่องไวจริงๆ
He was a third year senior.เค้าอยู่ปีสาม ได้ยินมาว่าเค้าว่องไวมาก
Speed, strength, immortality.ว่องไว แข็งแกร่งและเป็นอมตะ
That you are, one of the finest.โดยกำลังและความว่องไว
It's been more than 30 years since the wolf in the winter cold.ประสาทสัมผัสที่ว่องไวขึ้น
And I'll come runnin' quick, fast and in a hurry.ฉันจะไปช่วยเธออย่างว่องไวในพริบตา
Gotta keep it moving, Larry. I'm pretty spry for an old man.ฉั้นน่ะเป็นคนแก่ที่ว่องไวนะ
[Indistinct chatter]ชั้นเป็นคนว่องไวไม่เหมือนผู้หญิงหรอก.
Active, inactive, good, bad.ว่องไว ซึมเซา ดี ไม่ดี
I'm stronger, faster, more agile.แข่งแกร่งขึ้น เร็วขึ้น ว่องไวขึ้น
They transform completely and fast.พวกมันจะกลายร่างอย่างสมบูรณ์ และว่องไวมาก
It's fast and agile, but big enough to hit and to hit hard.มันรวดเร็วและว่องไว แถมยังตัวใหญ่ที่จะโจมตีได้อย่างรุนแรง
A master thief who steals things the way a blue jay swipes shiny objects off window sills.มหาโจรจอมขโมย... ...ว่องไวและเงียบกริบเหมือนดั่งนกโฉบ
Men have travelled from all four... corners of this great country... to compete in feats of strength and agility.หน่ม ๆ เดินทางมาจาก สี่มุม ของ ประเทศนี้ มา แข่งขันกัน ด้วย เท้าที่แกร่ง และว่องไว
Come quicker than FedEx never reach an apex, just like Coca-Cola stock you are inclined,ว่องไวกว่า เฟดเอกซ์ ที่ไปไม่ถึงดวงดาว Nเหมือนหุ้นของโค้ก ที่เธอไม่มีสิทธิ์
They ain't tough enough, smart enough or fast enough.พวกเขาไม่ได้เก่งกาจมีสมองว่องไวอะไร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ว่องไว*
Back to top