ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vigorious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vigorious*, -vigorious-

vigorious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vigorious (adj.) ว่องไว See also: มีชีวิตชีวา, มีพลัง Syn. lively, high-spirited Ops. lethargic, sluggish

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vigorious
Back to top