ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

legerdemain

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *legerdemain*, -legerdemain-

legerdemain ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
legerdemain (n.) ความว่องไวของการใช้มือแสดงกลหรือเกมไพ่
English-Thai: HOPE Dictionary
legerdemain(เลจ'เจอดะเมน') n. การเล่นกล,ความชำนาญหรือวิธีการในการเล่นกล,การหลอกลวง,มารยา,เล่ห์เหลี่ยม, Syn. deception
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Legerdemain?- นักเล่นมายากลเหรอ?

legerdemain ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
奇術[きじゅつ, kijutsu] (n) magic; conjuring; sleight of hand; legerdemain; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า legerdemain
Back to top