ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*พรรค*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น พรรค, -พรรค-

*พรรค* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเล่นพรรคเล่นพวก (n.) favoritism Syn. การเล่นพวกเล่นพ้อง
ถือพรรคถือพวก (v.) discriminate See also: distinguish, be a partisan, separate Syn. ถือพวก, ถือพวกถือเหล่า, ถือพวกถือพ้อง, แยกพวก, ถือเราถือเขา, แบ่งพรรคแบ่งพวก
นโยบายพรรค (n.) party policy
พรรค (n.) party See also: group Syn. พวก, คณะ, พรรคพวก
พรรคการเมือง (n.) political party
พรรคคองเกรส (n.) Congress
พรรคนาวิกโยธิน (n.) marines
พรรคนาวิน (n.) marine See also: naval officers
พรรคฝ่ายค้าน (n.) opposition party Ops. พรรครัฐบาล
พรรคพวก (n.) partisan See also: followers, friends Syn. พวก, พวกพ้อง
พรรคร่วมรัฐบาล (n.) coalition government parties Ops. พรรคฝ่ายค้าน
พรรคสังคมนิยม (n.) socialist party
พรรค (n.) sort See also: kind, type Syn. ชนิด, ประเภท
พลพรรค (n.) partisan See also: friends, company, party, gang, associate, followers Syn. พรรคพวก, พวกพ้อง
ลูกพรรค (n.) member of a political party See also: party member, member Syn. สมาชิกพรรค Ops. หัวหน้าพรรค
สมัครพรรคพวก (n.) followers See also: adherents, gang, partisans, clans, clique, friends Syn. พรรคพวก
สมาชิกพรรค (n.) member of a political party See also: party member, member Ops. หัวหน้าพรรค
หัวหน้าพรรค (n.) party leader
เล่นพรรคเล่นพวก (v.) play favoritism See also: favour one´s friends Syn. เล่นพวก, เล่นพวกเล่นพ้อง
แบ่งพรรคแบ่งพวก (v.) discriminate See also: distinguish, be a partisan, separate Syn. ถือพวก, ถือพวกถือเหล่า, ถือพรรคถือพวก, ถือพวกถือพ้อง, แยกพวก, ถือเราถือเขา
English-Thai: HOPE Dictionary
affinity(อะฟิน' นิที) n. ความสัมพันธ์อย่างสนิท, ความดึงดูด, ความดึงดูดความสนใจ,การมีอารมณ์ร่วม,ความชอบพอกัน,ความพอใจในการร่วม, ความ สัมพรรค, Syn. inclination-A. antipathy)
ally(vt,vi. อะไล', -n. แอล' ไล, อะไล') ผูกพัน,เข้าข้าง,เป็นพันธมิตร,พันธมิตร,ประเทศพันธมิตร,พรรคพวก,ผู้ช่วย,สิ่งที่เกี่ยวดองกัน. -alliable adj., Syn. confederate, partner-A. enemy
apostasy(อะพอส'ทะซี) n. การผละออกจากศาสนาหลักการณ์ พรรคหรืออื่น ๆ
appetence(แอพ' พิเทินซฺ) n. ความอยากอย่างมากตามธรรมชาติ, แนวโน้มของสัญชาตญาณ, การดึงดูด, ความสัมพรรค, การติดนิสัย (intense desire)
apstate(อะพอส'เทท) n. บุคคลที่ผละออกจากศาสนา หลักการพรรคหรืออื่น ๆ (convert) apostatise, apostatize (อะพอส'ทะไทซ) n. กระทำการ apostasy (commit apostasy)
bandwagon(แบนแวก'เกิน) n. รถดนตรีในขบวนแห่,ความนิยม,พรรคการเมืองในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับความนิยมอยู่
bipartisan(ไบพารฺ์'ทิเซิน) adj.ประกอบด้วยสมาชิกของสองพรรคหรือกลุ่ม, See also: bipartisanism, bipartizanism n.
bipartizan(ไบพารฺ์'ทิเซิน) adj.ประกอบด้วยสมาชิกของสองพรรคหรือกลุ่ม, See also: bipartisanism, bipartizanism n.
bloc(บลอค) n. กลุ่มคน,หมู่คน,กลุ่มสมาชิกพรรคการเมือง, Syn. group
bolshevik(บอล'ชะ วิค) n. พวกสังคมนิยมที่เข้าปกครองรัสเซียตั้งแต่ปี ค.ศ.1917,สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ของรัสเซีย,สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์,ผู้ที่มีหัวรุนแรง, See also: bolshevism n. ดูBolshevik Bolshevism n. ดูBolshevik Boshevist n. ดูBolshevik bolshevistic
brown shirtn. สมาชิกพรรคนาซี,สมาชิกพวกฟาสซิสท์
caucus(คอ'คัส) n. การประชุมพรรคการเมืองเพื่อเลือกตั้งตัวแทนเข้าแข่งขัน vi. ประชุมพรรคการเมืองดังกล่าว -pl. caucuses
clansmann. สมาชิกของเผ่าพันธ์,พรรคพวก,พวกพ้อง, See also: clansmanship n. ดูclansman
committeeman(คะมิท'ทีเมิน) n. กรรมการ กรรมาธิการ,หัวหน้าพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้ง -pl. committeemen
communist(คอม'มิวนิสทฺ) n. ผู้นิยมลัทธิคอมมิวนิสต์,สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์,สมาชิกของระบบคอมมูน commune) adj. เกี่ยวกับพรรคหรือลัทธิคอมมิวนิสต์, See also: communistic adj.
comrade(คอม'ริด,คอม'เรด) n. สหาย,เพื่อน,มิตรสนิท,เพื่อนสมาชิกหรือพรรค,สมาชิกพรรค คอมมิวนิสต์, Syn. friend,companion
conservative(คันเซอ'วะทิฟว) adj. ซึ่งอนุรักษ์ไว้,ซึ่งสงวนไว้,เกี่ยวกับการเก็บรักษา,ซึ่งมีขอบเขต,รอบคอบ,เกี่ยวกับพรรคConservative. n. นักอนุรักษ์นิยม,นักจารีตนิยม,ผู้รักษาสิ่งเก่า ๆ ,สมาชิกพรรคคอนเซอวาตีฟ,ตัวกันบูด., See also: conservativeness n. คำที่มีความ
convention(คันเวน'เชิน) n. การประชุม,การประชุมพรรคการเมือง,สัญญา,สนธิสัญญา,อนุสัญญา,ระเบียบแบบแผน,จารีตประเพณี,ธรรมเนียมปฎิบัติ,การประชุมที่มีกำหนด, Syn. meeting,custom
conversion(คันเวอ'เชิน) n. การเปลี่ยนแปลง,ภาวะที่ถูกเปลี่ยนแปลง,การเปลี่ยน (ศาสนา ความเชื่อ พรรคหรืออื่น ๆ) ,การแลกเปลี่ยน,การแปลงหนี้., See also: conversional adj. ดูconversion conversionary adj. ดูconversion
convert(คัน'เวิร์ทฺ') {converted,converting,converts} vt. เปลี่ยนแปลง,เปลี่ยนกลับ,ทำให้เปลี่ยนศาสนา (ตำแหน่ง พรรคหรืออื่น ๆ) vi. เปลี่ยนศาสนา, See also: convertive adj. ดูconvert
democrat(เดม'มะแครท) n. ผู้นิยมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย,สมาชิกพรรคเดมโมแครท
factious(แฟค'เชิส) adj. ซึ่งเล่นพรรคเล่นพวก,ซึ่งแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย., See also: factiousness n.
fusion(ฟิว'เชิน) n. การหลอมละลาย,การหลอมเหลว,สิ่งที่หลอมละลาย,การผสมของพรรคการเมือง,ปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่นิวเคลียสของอะตอมที่เบารวมตัวกันเป็นนิวเคลียสที่หนักขึ้น (nuclear, See also: fusion), Syn. coalescence,combine ###A. separate
independent(อินดิเพน' เดินทฺ) adj. อิสระ, ไม่ขึ้นใคร, เป็นตัวของตัวเอง, ไม่อยู่ภายใต้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากผู้อื่น, มีเงินเพียงพอที่จะช่วยตัวเอง, มีความเชื่อมั่นในตัวเอง. -n. คนที่อิสระ, คนที่เป็นตัวของตัวเอง, ผู้ออกเสียงอิสระ (ไม่ขึ้นอยู่พรรคการเมืองใด ๆ)
junto(จัน'โท) n. คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเอง (โดยเฉพาะที่มีจุดประสงค์ทางการเมือง) ,กลุ่มอิทธิพลทางการเมือง,ฝ่าย,พรรค, Syn. cabal
kind(ไคดฺ) n. ชนิด,จำพวก,ประเภท,กลุ่ม,พรรคพวก,พันธุ์,ลักษณะ,คุณสมบัติ,แบบ,รูปแบบ. -Phr. (inkind แบบเดียวกัน,เป็นสินค้า (แทนที่จะเป็นเงิน)) . -Phr. (of akind ชนิดเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน) adj. กรุณา,ปรานี,ใจดี,หวังดี,เมตตา
kinship(คิน'ชิพ) n. ความเป็นญาติมิตร,ความสัมพันธ์ทางครอบครัว,ความเกี่ยวดอง,ความสัมพันธ์โดยธรรมชาติ,ความสัมพรรค, Syn. blood,family,affinity
liberal(ลิบ'เบอเริล) adj. ใจกว้าง,ใจป้ำ,โอบอ้อมอารี,ตามอารมณ์,ตามอำเภอใจ,มากมาย,อุดมสมบูรณ์ n. ผู้มีใจกว้าง,มีใจป้ำ,ผู้มีใจโอบอ้อมอารี,สมาชิกพรรคลิบเบอรัลของอังกฤษ, See also: liberalness n. ดูliberal, Syn. abundant ###A. stingy
machine(มะชีน') n. เครื่องจักร,เครื่อง,จักร,อุปกรณ์,ระบบที่ซับซ้อน,ระบบการทำงาน,การปฏิบัติงาน,กิจกรรมของพรรคหรือองค์การ. vt. กระทำด้วยเครื่อง,เตรียมด้วยเครื่อง.
majority leadern. ผู้นำพรรคที่มีเสียงข้างมากในรัฐสภา
nazi(นา'ซี,แนท'ซี) n., adj. สมาชิกพรรคนาซีของเยอรมันที่มีฮิตเลอร์เป็นผู้นำ) ., See also: Nazism,Nazism n. pl. Nazis
opposition(ออพพะซิซ'เชิน) n. การคัดค้าน,การต่อต้าน,การเป็นปรปักษ์,ผู้เป็นปรปักษ์,พรรคฝ่ายค้าน,การวางให้อยู่ตรงกันข้าม,ตำแหน่งที่อยู่ตรงกันข้าม (เป็นมุม180องศา) ., See also: oppositional adj., Syn. antagonism
oppositionist(ออพพะซิซ'ชันนิสทฺ) n. สมาชิกพรรคฝ่ายค้าน,ผู้เสนอนโยบายที่คัดค้าน
partisan(พาร์ทิซัน) n. ผู้ถือข้าง,ผู้ถือพรรคถือพวก
party(พาร์ท'ที) n. พรรค,พวก,หมู่คณะ,ฝาย
party mann. สมาชิกพรรค
party whipn. ผู้ควบคุมเสียงของพรรค
platform(แพลท'ฟอร์ม) n. แท่น,ชานชลาสถานี,เวทีสำหรับกล่าวคำปราศัย,ยกพื้น,ดาดฟ้า,แท่นยิง,แท่นปืนใหญ่,นโยบายของพรรคการเมือง,คำแถลงการณ์,การปราศรัยต่อมวลชน,การแสดงปาฐกถา
politbureau(พอล'ลิทบิวโร) n. ชื่อคณะกรรมการหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์ในโซเวียต
politburo(พอล'ลิทบิวโร) n. ชื่อคณะกรรมการหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์ในโซเวียต
English-Thai: Nontri Dictionary
adherent(n) ผู้ติดตาม,พรรคพวก,ภาคี,สาวก,ผู้สนับสนุน
ally(n) พันธมิตร,พรรคพวก,พวกพ้อง
caucus(n) การประชุมพรรคการเมือง
clannish(adj) ถือพวก,ถือพี่ถือน้อง,เล่นพรรคเล่นพวก
factious(adj) ชอบขัดแย้ง,เป็นก๊กเป็นเหล่า,เล่นพรรคเล่นพวก
federation(n) สหพันธ์,กลุ่มการเมือง,การจัดตั้งพรรคการเมือง,การรวมกัน
friend(n) เพื่อน,เกลอ,สหาย,มิตร,พรรคพวก,ผู้ช่วยเหลือ
friendless(adj) ไม่มีเพื่อน,ไม่มีพวกพ้อง,ไม่มีพรรคพวก
independence(n) เอกราช,ผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด,อิสรภาพ,พรรคการเมืองอิสระ
junto(n) พรรคการเมือง,พรรคพวก,คณะปกครอง,คณะผู้ก่อการร้าย
nepotism(n) การแบ่งพรรคพวก,การถือพวกพ้อง,การเลือกที่รักมักที่ชัง
partisan(adj) ซึ่งแบ่งพวกพ้อง,ซึ่งถือพรรคถือพวก,ซึ่งเข้าข้าง
partizan(n) ผู้เข้าข้าง,พรรคพวก,พวกพ้อง,พลพรรค
party(n) พรรค,พวก,ฝ่าย,งานเลี้ยง,คู่ความ
phalanx(n) กองทหารราบ,ฝูงสัตว์,กลุ่มคน,พรรคการเมือง
sectary(n) สมาชิกพรรค,สมาชิกในนิกาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bipartisan dealข้อตกลงระหว่างสองพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
caucusการประชุมลับของพรรคการเมือง (ของกลุ่มผู้มีสิทธิได้รับเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cliqueพรรคพวก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fellow travellerผู้นิยมอุดมการณ์ของพรรค (โดยไม่ได้เป็นสมาชิก) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
leaderผู้นำ, หัวหน้าพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
liberal partyพรรคเสรีนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mending fencesการปรับปรุงพรรคการเมือง (เพื่อเตรียมการเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nonpartisan ballotบัตรเลือกตั้งที่ไม่ระบุพรรค (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pairingการจับคู่งดออกเสียง (ระหว่างสมาชิกสภาต่างพรรค) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
parlor caucusการประชุมลับของผู้นำในพรรคการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
partisanพรรคพวก, พลพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
party๑. พรรค (การเมือง)๒. ภาคี, คู่กรณี, คู่ความ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
party lineแนวทางพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
politburoคณะกรรมการบริหารสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rank and fileพลพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ranking memberสมาชิกคนสำคัญของพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ratการละทิ้งพรรค, ผู้ละทิ้งพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
third party๑. พรรคที่สาม๒. บุคคลภายนอก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ticket๑. บัตร, บัตรเลือกตั้ง๒. ใบสั่ง (ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายจราจร)๓. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
system, biparty; system, two-partyระบบสองพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
united frontแนวร่วม (พรรคการเมือง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affinity สัมพรรคภาพ การชอบสิ่งหนึ่งมากกว่าสิ่งหนึ่ง เช่น ในระบบแลกเปลี่ยนประจุ เรซินบางชนิด ชอบ Ca++ มากกว่า Na+ ถือว่ามี affinity กับ Ca++ มากกว่ากับ Na+ [สิ่งแวดล้อม]
Malayan Communist Partyพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา [TU Subject Heading]
One party systemsระบบพรรคการเมืองเดียว [TU Subject Heading]
Party disciplineวินัยในพรรคการเมือง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
expulsion (n.) การขับไล่ (ออกจากโรงเรียน, พรรค, สถาบัน) See also: การไล่ออก (จากโรงเรียน, พรรค, สถาบัน) Syn. dismissal, ejection, purge
adherent (n.) พลพรรค See also: พรรคพวก, ผู้ติดตาม, ผู้สนับสนุน, สาวก
backer (n.) พรรคพวก See also: ผู้สนับสนุน Syn. sponsor, benefactor
be in cahoots with (idm.) เป็นพรรคพวกของ See also: ติดต่ออย่างลับๆกับ
be in league with (idm.) เป็นพรรคพวกของ See also: ติดต่ออย่างลับๆกับ
bipartisan (adj.) ซึ่งรวมพรรค2พรรค
bivouac (n.) ค่ายพรรคชั่วคราว
camp follower (n.) ผู้ที่สนับสนุนกลุ่มหรือพรรคการเมือง แต่ไม่ได้เป็นสมาชิก
caucus (n.) การประชุมของสมาชิกหรือกลุ่มผู้นำของพรรคการเมืองเพื่อลงคะแนนเลือกหรือวางแผนทางการเมือง
cell (n.) หน่วยเล็กๆในหน่วยใหญ่ เช่น กลุ่มเล็กๆในพรรคการเมือง
collectivist (n.) สมาชิกของพรรคการเมืองฝ่ายซ้าย See also: พวกนิยมฝ่ายซ้าย Syn. left-winger
communist (n.) สมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์
Democrat (n.) สมาชิกพรรคเดโมแครต (ของประเทศอเมริกา) Syn. liberal, Jeffersonian Ops. Republican, Tory, Socialist
factional (adj.) เกี่ยวข้องกับฝ่ายหรือพรรคการเมือง
factionist (n.) พรรคพวก See also: พวกเดียวกัน
fellow traveller (n.) ผู้สนับสนุนพรรคแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค
ginger group (n.) กลุ่มคนในพรรคการเมืองหรือองค์กรที่ชักจูงคนอื่นให้คล้อยตาม
government party (n.) พรรครัฐบาล
Jeffersonian (n.) สมาชิกพรรคเดโมแครต (ของประเทศอเมริกา) Syn. liberal Ops. Republican, Tory, Socialist
laborite (n.) สมาชิกหรือผู้สนับสนุนพรรคแรงงาน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Guys, I don't feel so goodพรรคพวก ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่
Hey guys! Take a look at this!เฮ้พรรคพวก มาดูอะไรนี่สิ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Deong, my staff tells me that you've been seeing a lot of this... local Communist leader, Munsang.{\cHFFFFFF}Deong, {\cHFFFFFF}พนักงานของฉันบอกฉันว่าคุณได้ ได้เห็นจำนวนมากนี้ ... {\cHFFFFFF}ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ในท้องถิ่น Munsang
And our first act should be to convene a congress party convention and demand independence.งานชิ้นแรกของเราน่าจะเป็น จัดประชุมพรรคชาตินิยม และเรียกร้องการเป็นเอกราช
Jinnah Patel all of congress has called for the end of noncooperation.จินนาห์ พาเต็ล และทุกพรรคตกลงยุติ การไม่ให้ความร่วมมือ
Nehru, Patel most congress officials are in jail. And their wives and children.และ จนท.พรรคอยู่ในคุกหมด รวมทั้งภรรยาและลูกๆ
Mr. Gandhi, the sole Indian Congress Party delegate is staying at Kingsley Hall in London's East End for the duration of the talks.คานธี ตัวแทนคนเดียว ของพรรคชาตินิยมอินเดีย จะพักที่คิงสลีย์ฮอลล์ในลอนดอน ระหว่างที่ร่วมประชุม
Once, when I was already grown-up, a partisan, I peed in my pants.เมื่อผมโตขึ้นแล้ว, พรรคพวกฉันกินเข- ้าไปในกางเกงของฉัน
Yes, but I'm sure that as a distinguished member... of the National Socialist Party, you would be proud to plant... our country's flag on the summit of Nanga Parbat when you reach it.ครับ แต่ผมมั่นใจว่าในฐานะ สมาชิกผู้โด่งดัง ของพรรคสังคมนิยมแห่งชาติ คุณคงจะภูมิใจถ้าได้ปัก ธงของประเทศเราบนยอดเขานังการ์ปาบัต เมื่อคุณปีนขึ้นไปถึงบนนั้น
Students, comrades, revolutionary Red Guards...นักเรียน สหาย และ สมาชิกพรรค ( Red Guard ) ทุกท่าน
It used to be that when I came home angry or depressed. I'd just clean my condo.(เสียงเพลงร๊อคดังลั่น) เอาน่า,พรรคพวก, กลับบ้านได้แล้วนะ
Besides, it's the only time we'll be able to do it... without having to worry about anything.อีกอย่าง นี่ก็แค่ครั้งเดียวด้วยที่จะมีอะไรกัน... แล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องพรรค์นั้นน่ะ เข้าใจใช่มั้ย?
Like the church the monarchy and the communist party in other times and places the corporation is today's dominant institution.เช่นเดียวกับศาสนจักร ระบอบกษัตริย์และพรรคคอมมิวนิสต์ ในบางยุคและบางสถานที่
Okay guys enough bullshit.โอเค พรรคพวก ทุเรศพอแล้ว
That's Ok, buddy. We're from the Union.ไม่ โอเค, พรรคพวก.พวกเรามาจากกรมแรงงาน .
We controlled this guy's life for years, we should be a step ahead of him.เอาล่ะ... พรรคพวก เราตรวจสอบชีวิตในหลายปีที่ผ่านมาของนายคนนี้แล้ว เราควรจะไปดักรอเขาอยู่ข้างหน้าได้นะ
Let's go, guys He needs absolute restไปเถอะ พรรคพวก เขาต้องการพัก
We're getting out of here. Guys, just go with me on this.เรากำลังจะไปจากนี่ พรรคพวก ไปกับฉันด้วยไอ้นี่
We leave the Oamock to join our people in the gentle deep.เราจาก โอมอก ไป เพื่อสังสรรค์กับพรรคพวก ที่อยู่ลึกออกไป
The contents of this document are a matter of national security constituting an assault on the character of several important party members as well as a blatant violation of the Articles of Allegiance.เนื้อหาในเอกสารเหล่านี้ เป็นเรื่องความมั่นคงของชาติ... ...ซึ่งมีผลกระทบร้ายแรง ต่อสมาชิกของพรรคเราหลายท่าน... ...มันจะทำลาย ความจงรักภักดีต่อชาติอย่างยิ่ง.
How unfamiliar words like "collateral" and "rendition" became frightening while things like "Norsefire" and the "Articles of Allegiance" became powerful.คำที่ไม่คุ้นเคยอย่าง "ผลเทียบเคียง" และ "การตีความ" การเป็นเรื่องน่าหวาดกลัว... ...ในขณะที่ "พรรคนอสซิไฟร์" และ "บัญญัติแห่งความภักดี" เป็นสิ่งมีอำนาจ
Eventually, his party launches a special project in the name of national security.ในที่สุด, พรรคของเขาก็ได้เสนอโครงการพิเศษ ในนามของ ความมั่นคงแห่งชาติ
But it was a pharmaceutical company controlled by certain party members that made them all obscenely rich.มีแต่บริษัทยา ที่ควบคุมโดยสมาชิกพรรค บางคน ...ทำให้พวกเขาร่ำรวยอย่างบัดซบ.
They are the Bidomun, a branch of Heukdobang's gang. I recognize the symbol.นั่นพวก บิโดมุน หนึ่งในพรรค ฮุคโดบัง ข้าจำสัญลักษณ์นั่นได้
I just wanted the pleasure of doing that myself.ไม่ต้องเลย .. พรรคพวก ฉันจัดการให้แล้ว
Yo, come on, man, look...โย่ มานี่ พรรคพวก ดู...
I don't want her to end up worrying about stuff like that because of my paranoia.ฉันไม่อยากให้เธอต้องมา กังวลเรื่องอะไรพรรค์นั้น เพราะโรคของฉัน
Hey, buddy. What are you guys doing here?เฮ้ พรรคพวก มาทำอะไรกันแถวนี้?
There are good people, who are in politics in both parties who hold this at arm's length because if they acknowledge it and recognize it, then the moral imperative to make big changes is inescapable.คนเหล่านี้ดีๆทั้งนั้น มีทั้ง 2 พรรคการเมือง คนที่ยืนดูอยู่ห่างๆ
We worked together in a completely bipartisan way to bring down communism.เราทำงานด้วยกันโดยได้รับ การสนับสนุนอย่างเต็มที่จากทั้ง 2 พรรค ในการโค่นล้มลัทธิคอมมิวนิสต์
If you can't even shoot a dog, you'll never be able to handle the Reds.แค่ยิงหมาตัวนึงยังไม่ได้.. แล้วประสาอะไร จะมาเป็น พลพรรคฯ กะเขา
Tiffani - oh, I love your pastel paisley halter with the chiffon inlet overlay.หวัดดีจ้า ทิฟฟานี่ เธอกับชุดลูกกวาด พรรค์นั้น ไม่ค่อยคุ้นตาเลยนะ
If it's possible, could you ask your acquaintance... ?เป็นไปได้ไหม ที่เธอจะถามพรรคพวกเธอให้หน่อย... ?
A reporter for such a third-rate publication, do you call that "work"?เป็นนักข่าว ทำแต่ข่าวชาวบ้านพรรค์นั้น เธอเรียกนั่นว่า "งาน"เหรอ ?
Ben Wade has a gang, and they're out there tonight somewhere.เบน เวด พรรคพวกมันเต็มไปหมด เพ่นพ่านอยู่ที่ไหนสักแห่งข้างนอกนั่น
Charlie, why don't you take the boys down to the saloon and buy 'em a drink.ชาร์ลี ทำไมแกไม่พาพรรคพวก ไปที่บาร์นั่นและ... หาเหล้าให้ฉันสักแก้วสิ
Hey guys, how did you learn how to surf?เฮ้ พรรคพวก พวกคุณเรียนโต้คลื่นจากไหน
Hey guys, swell's happening over on the north shore.เฮ้ พรรคพวก คลื่นใหญ่ ๆ อยู่ทางด้านเหนือน่ะ
Yeah, people, Damn it.- เฮ้ พรรคพวก... - แย่จัง
Not the smutty hotel room, the lunch hour.อู้! ไม่เอาพวกโรงแรมพรรค์นั้นนะ ตอนพักเที่ยงน่ะ...
No, man, I can't say as I have high fucking hopes where that's concerned.ไม่ พวก ผมบอกไม่ได้ว่าเขามีพรรคพวก แม่งคอยช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องยังไง
Yeah, Jesse. Dude with the glass I was telling you about.ใช่ เจสซี่ พรรคพวกที่ผลิยยาไอซ์ ที่ฉันเล่าให้นายฟังไงล่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *พรรค*
Back to top