ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

member

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *member*, -member-

member ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
member (n.) สมาชิก (คำย่อคือ mem) See also: ชาวคณะ, ผู้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม, พวกองค์ประกอบ, ส่วนประกอบ Syn. constituent, element, component
membered (adj.) ซึ่งเป็นสมาชิก
membership (n.) การเป็นสมาชิก See also: สมาชิกสภาพ, การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม, การเข้าร่วม Syn. participation, affiliation, association
English-Thai: HOPE Dictionary
member(เมม'เบอะ) n. สมาชิก,ชาวคณะ,ส่วนของร่างกาย,องค์ประกอบ,องค์,หน่วย,ส่วน,
membership(เมม'เบอชิพ) n. สมาชิกภาพ,จำนวนสมาชิกทั้งหมด
English-Thai: Nontri Dictionary
member(n) สมาชิก,องค์,หน่วย,อวัยวะ,ส่วนประกอบ
membership(n) จำนวนสมาชิก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
memberสมาชิก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
membershipสมาชิกภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
member of the administrative and technical staffบุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและฝ่ายวิชาการ
Membershipสมาชิก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
M.P. (abbr.) คำย่อของ Member of Parliament
MP (abbr.) คำย่อของ Member of Paliament, military police, Syn. M.P.
ราชนิกุล (n.) a member of the royal family See also: a royal descendant Syn. ราชสกุล
ราชสกุล (n.) a member of the royal family See also: a royal descendant
เป็นพวก (v.) be a member of See also: sit on
เป็นสมาชิก (v.) be a member of See also: sit on Syn. เป็นพวก
ภาคี (n.) member See also: participant, party, adherent Syn. กลุ่ม, พรรค, ฝ่าย, แนวร่วม, พวก
สมาชิก (n.) member See also: fellow
ลูกพรรค (n.) member of a political party See also: party member, member Syn. สมาชิกพรรค Ops. หัวหน้าพรรค
สมาชิกพรรค (n.) member of a political party See also: party member, member Ops. หัวหน้าพรรค
สมาชิกรัฐสภา (n.) member of parliament See also: member of the assembly
สมาชิกสภา (n.) Member of Parliament See also: MP, Representative
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (n.) Member of the House of Representative Syn. ผู้แทนราษฎร, ส.ส.
ส.ส. (n.) member of the House of Representatives Syn. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สจ. (n.) member of the Provincial Council Syn. สมาชิกสภาจังหวัด
สมาชิกสภาจังหวัด (n.) member of the Provincial Council
พระบรมวงศานุวงศ์ (n.) member of the royal family See also: royalty
ประเทศสมาชิก (n.) member state See also: member country
สมาชิกภาพ (n.) membership
บัตรสมาชิก (n.) membership card
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It would be nice to be a member of a clubมันคงดีนะที่ได้เป็นสมาชิกของสโมสรสักแห่ง
Do you still remember that Christmas?คุณยังคงจำคริสต์มาสนั้นได้ไหม
Do you remember him?คุณจำเขาได้ไหม
He no longer remembers who he isเขาจำไม่ได้อีกต่อไปแล้วว่าตัวเองเป็นใคร
I can't remember the name of that placeฉันไม่สามารถจำชื่อของสถานที่นั้นได้
What do you remember about Bangkok?คุณจำอะไรเกี่ยวกับกรุงเทพฯได้บ้าง?
Don't you remember when we were young?คุณจำเมื่อตอนเรายังเด็กไม่ได้หรือ?
I wish I had remembered to set my alarmฉันขอให้ตัวเองจำได้ว่าต้องตั้งนาฬิกาปลุก
I can't remember exactly where, but we can look it upฉันไม่สามารถจำได้แน่นอนว่าที่ไหน แต่เราสามารถค้นหามันได้
Don't you remember what we learned?คุณจำสิ่งที่พวกเราเรียนรู้ไม่ได้หรือ?
Do you still remember your promise?คุณยังจำสัญญาของคุณได้ไหม?
Remember to pay me back!จำไว้ว่าต้องจ่ายคืนฉันด้วย
I can hardly rememberฉันจำแทบไม่ได้
I remembered some urgent business, so I've got to goฉันจำได้ว่ามีธุระด่วนบางอย่างที่ต้องทำ งั้นฉันต้องไปแล้วล่ะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then he carefully put his member between my buttocks, his movements became frenziedต่อมาเขาอย่างระมัดระวัง... ...ใส่สมาชิกของเขา .ระหว่างก้นของฉัน ,\ Nhis การเคลื่อนไหวที่กลายเป็นตื่นเต้นอย่างมาก
He is forty, very powerfully built with a member like a stallionเขาคือสี่สิบ, มากสร้างอย่างทรงพลัง... ...กับสมาชิกเหมือนม้าตัวผู้
Naked, his huge member jutting from his bellyเปลือย, สมาชิกใหญ่โตของเขา .ที่ jut from ส่วนที่ยื่นของเขา .
You're a member of this crew.คุณเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งบนเครื่อง
Mr. Gandhi, I'd like you to meet Mr. Jinnah, our joint host member of congress and leader of the Muslim League.คุณคานธี ขอแนะนำให้รู้จัก คุณจินนาห์ ผู้ร่วมจัดงาน และผู้นำชาวมุสลิม
To assist at the birth of an independent India and to welcome her as an equal member in the British Commonwealth of Nations.เพื่อช่วยให้อินเดียได้เป็นเอกราช และเพื่อต้อนรับอินเดียในฐานะ สมาชิกของเครือจักรภพอังกฤษ
I was a member of a zoological expedition... funded by the British Museum.ฉันเป็นสมาชิกคนหนึ่ง ของการเดินทางสัตว์ ... ได้รับทุนจากบริติชมิวเซียม
Yes, to give me eternal youth as a new member of the aristocracy.ท่านสัญญาจะทำให้ ข้าเป็นอมตะในฐานะ สมาชิกของราชสกุล
She'll come in, see this amputated member from the male cadaver stuck up between the legs of the female cadaver.ผมเอาไอ้จ้อนของศพ ไปเสียบที่หว่างขาศพผู้หญิง
To become a member of a crew, you've got to be 100% Italian... so they can trace your relatives back to the old country.การจะเป็นสมาชิกของแก๊งค์ คุณต้องเป็นอิตาเลี่ยนร้อยเปอร์เซ็นต์ เพื่อจะสืบถึงเทือกเขาเหล่ากอ ของคุณที่บ้านเกิดได้
Gentlemen. I'd like to introduce you to the newest member of our team.ท่านสุภาพบุรุษ ฉันจะแนะนำ สมาชิกใหม่ล่าสุดของทีมให้รู้จัก
I'm a member of the Nazi party.เป็นนักขูดรีดแรงงานทาส

member ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
会士[huì shì, ㄏㄨㄟˋ ㄕˋ, 会士 / 會士] member of religious order; penitent; frater; translation of French agregé (holder of teaching certificate)
通讯院士[tōng xùn yuàn shì, ㄊㄨㄥ ㄒㄩㄣˋ ㄩㄢˋ ㄕˋ, 通讯院士 / 通訊院士] corresponding member (of an academy); junior academician
李大钊[Lǐ Dà zhāo, ㄌㄧˇ ㄉㄚˋ ㄓㄠ, 李大钊 / 李大釗] LiDazhao (1889-1927), early Chinese marxist and founding member of the communist party
听者[tīng zhě, ㄊㄧㄥ ㄓㄜˇ, 听者 / 聽者] listener; member of audience
修士[xiū shì, ㄒㄧㄡ ㄕˋ, 修士] member of religious order; frater
国务委员[guó wù wěi yuán, ㄍㄨㄛˊ ˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ, 国务委员 / 國務委員] member of State Council (in China)
国会议员[guó huì yì yuán, ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄩㄢˊ, 国会议员 / 國會議員] member of congress; congressman
少先队员[shào xiān duì yuán, ㄕㄠˋ ㄒㄧㄢ ㄉㄨㄟˋ ㄩㄢˊ, 少先队员 / 少先隊員] member of the Young Pioneers
常委[cháng wěi, ㄔㄤˊ ㄨㄟˇ, 常委] member of standing committee
成员国[chéng yuán guó, ㄔㄥˊ ㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ, 成员国 / 成員國] member country
一把手[yī bǎ shǒu, ㄧ ㄅㄚˇ ㄕㄡˇ, 一把手] working hand; member of a work team; participant
常任理事国[cháng rèn lǐ shì guó, ㄔㄤˊ ㄖㄣˋ ㄌㄧˇ ㄕˋ ㄍㄨㄛˊ, 常任理事国 / 常任理事國] permanent member state (of UN Security Council)
常务理事[cháng wù lǐ shì, ㄔㄤˊ ˋ ㄌㄧˇ ㄕˋ, 常务理事 / 常務理事] permanent member of council
打情骂俏[dǎ qíng mà qiào, ㄉㄚˇ ㄑㄧㄥˊ ㄇㄚˋ ㄑㄧㄠˋ, 打情骂俏 / 打情罵俏] to tease a woman by pretending to be displeased with them; to flirt with a member of the opposite sex; banter flirtatiously
众议员[zhòng yì yuán, ㄓㄨㄥˋ ㄧˋ ㄩㄢˊ, 众议员 / 眾議員] member of the US House of Representatives
议员[yì yuán, ㄧˋ ㄩㄢˊ, 议员 / 議員] member (of a legislative body); representative
皇室[huáng shì, ㄏㄨㄤˊ ㄕˋ, 皇室] royal family; imperial household; member of the royal family
学员[xué yuán, ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˊ, 学员 / 學員] student; member of an institution of learning
接纳[jiē nà, ㄐㄧㄝ ㄋㄚˋ, 接纳 / 接納] admit (into membership of an organization)
[shǔ, ㄕㄨˇ, 属 / 屬] category; genus (taxonomy); family members; dependents; to belong to; subordinate to; affiliated with; be born in the year of (one of the 12 animals); to be; to prove to be; to constitute
切记[qiè jì, ㄑㄧㄝˋ ㄐㄧˋ, 切记 / 切記] bear in mind!; be sure to remember; remember sth clearly
卡门柏乳酪[Kǎ mén bó rǔ lào, ㄎㄚˇ ㄇㄣˊ ㄅㄛˊ ㄖㄨˇ ㄌㄠˋ, 卡门柏乳酪 / 卡門柏乳酪] Camembert (soft, creamy French cheese)
卡门贝[kǎ mén bèi, ㄎㄚˇ ㄇㄣˊ ㄅㄟˋ, 卡门贝 / 卡門貝] camembert cheese
教友[jiào yǒu, ㄐㄧㄠˋ ㄧㄡˇ, 教友] church member
委员[wěi yuán, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ, 委员 / 委員] committee member; committee; council
共产党人[gòng chǎn dǎng rén, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄖㄣˊ, 共产党人 / 共產黨人] Communist party members
共产党员[gòng chǎn dǎng yuán, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄩㄢˊ, 共产党员 / 共產黨員] communist party member
每逢佳节倍思亲[měi féng jiā jié bèi sī qīn, ㄇㄟˇ ㄈㄥˊ ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄝˊ ㄅㄟˋ ㄙ ㄑㄧㄣ, 每逢佳节倍思亲 / 每逢佳節倍思親] doubly homesick for our dear ones at each festive day (Tang poet Wang Wei's 王維|王维 remembering his brother)
好记[hǎo jì, ㄏㄠˇ ㄐㄧˋ, 好记 / 好記] easy to remember
铭心刻骨[míng xīn kè gǔ, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄎㄜˋ ㄍㄨˇ, 铭心刻骨 / 銘心刻骨] engraved in one's heart and carved in one's bones (成语 saw); to remember a benefactor as long as one lives; undying gratitude
铭心镂骨[míng xīn lòu gǔ, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄌㄡˋ ㄍㄨˇ, 铭心镂骨 / 銘心鏤骨] engraved in one's heart and carved in one's bones (成语 saw); to remember a benefactor as long as one lives; undying gratitude
分子[fèn zǐ, ㄈㄣˋ ㄗˇ, 分子 / 份子] members of a class or group; political elements (such as intellectuals or extremists); part
吴晗[Wú Hán, ˊ ㄏㄢˊ, 吴晗 / 吳晗] Wu Han (1909-1969), historian, author of biography of Zhu Yuanzhang 朱元璋, hounded to his death together with several members of his family during the cultural revolution
走内线[zǒu nèi xiàn, ㄗㄡˇ ㄋㄟˋ ㄒㄧㄢˋ, 走内线 / 走內線] insider contacts; via private channels; to seek influence with sb via family members (possibly dishonest or underhand)
梯己[tī ji, ㄊㄧ ㄐㄧ˙, 梯己] intimate; private saving of family members
体己[tī ji, ㄊㄧ ㄐㄧ˙, 体己 / 體己] intimate; private saving of family members
盟员[méng yuán, ㄇㄥˊ ㄩㄢˊ, 盟员 / 盟員] league member; ally
分居[fēn jū, ㄈㄣ ㄐㄩ, 分居] to separate (married couple); to live apart (of husband and wife, family members)
团员[tuán yuán, ㄊㄨㄢˊ ㄩㄢˊ, 团员 / 團員] member; group member
成员[chéng yuán, ㄔㄥˊ ㄩㄢˊ, 成员 / 成員] member

member ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アマシイラ属[アマシイラぞく, amashiira zoku] (n) Luvarus (sole genus of perciform fish in the family Luvaridae whose only member is the luvar)
イコクエイラクブカ属[イコクエイラクブカぞく, ikokueirakubuka zoku] (n) Galeorhinus (genus whose only member is the school shark, Galeorhinus galeus, in the family Triakidae)
イタチザメ属[イタチザメぞく, itachizame zoku] (n) Galeocerdo (genus in the family Carcharhinidae whose sole member is the tiger shark)
イラン語[イランご, iran go] (n) Iranian (any member language of the Iranian language branch, esp. Farsi)
インドシュモクザメ属[インドシュモクザメぞく, indoshumokuzame zoku] (n) Eusphyra (genus of hammerhead shark in the family Sphyrnidae whose sole member is the winghead shark)
ウバザメ科[ウバザメか, ubazame ka] (n) Cetorhinidae (family whose only member is the basking shark)
エビスザメ属[エビスザメぞく, ebisuzame zoku] (n) Notorynchus (genus of cow sharks in the family Hexanchidae whose only extant member is the broadnose sevengill shark)
カマヒレザメ[, kamahirezame] (n) snaggletooth shark (Hemipristis elongata, species of Indo-West Pacific weasel shark and the only extant member of its genus)
キスアンドライド[, kisuandoraido] (n) kiss-and-ride; dropping family member off at a station
スキンヘッド[, sukinheddo] (n) (1) shaved head (from skinhead); person with a shaved head; (2) skinhead (shaved-headed member of a subculture often associated with Neo-nazism)
ダメ人間;駄目人間[ダメにんげん(ダメ人間);だめにんげん(駄目人間), dame ningen ( dame ningen ); dameningen ( dame ningen )] (n) useless member of society; hopeless case; failure
チヒロザメ属[チヒロザメぞく, chihirozame zoku] (n) Pseudotriakis (genus of ground shark in the family Pseudotriakidae whose sole member is the false catshark)
ディメンションメンバ[, deimenshonmenba] (n) {comp} dimension member
ディメンションメンバプロパティ[, deimenshonmenbapuropatei] (n) {comp} dimension member property
トガリザメ属[トガリザメぞく, togarizame zoku] (n) Nasolamia (genus of requiem shark in the family Carcharhinidae whose only member is the whitenose shark)
トガリメザメ属[トガリメザメぞく, togarimezame zoku] (n) Loxodon (genus containing the sliteye shark as its only member in the family Carcharhinidae)
ナイルティラピア[, nairuteirapia] (n) Nile tilapia (Oreochromis niloticus niloticus) (larger member of the family Cichlidae, important to aquaculture since ancient Egypt)
ナンヨウハギ属[ナンヨウハギぞく, nanyouhagi zoku] (n) Paracanthurus (genus in the family Acanthuridae whose sole member is the palette surgeonfish)
バハイ[, bahai] (n) (1) Baha'i; (2) the Baha'i faith; (3) a member of the Baha'i faith
フタスジヒメジ[, futasujihimeji] (n) doublebar goatfish (Parupeneus trifasciatus, was Parupeneus bifasciatus); Indian Ocean member of the Parupeneus trifasciatus complex
マラータ;マラーター[, mara-ta ; mara-ta-] (n) Maratha; Mahratta; member of the Hindu people of Maharashtra (esp. a member of the royal or military caste)
ミズワニ科[ミズワニか, mizuwani ka] (n) Pseudocarchariidae (family whose only member is a species of mackerel shark known as the crocodile shark)
メガマウス科[メガマウスか, megamausu ka] (n) Megachasmidae (family whose sole member is the rare deep water megamouth shark)
やくざ(P);ヤクザ[, yakuza (P); yakuza] (n) (1) (possibly from 八九三) professional gambler or ruffian (esp. a member of the Japanese mafia); yakuza (member); (adj-na,n) (2) uselessness; purposelessness; (P)
レビ人[レビじん, rebi jin] (n) Levite; member of the Hebrew tribe of Levi (who served a religious function)
一丁前[いっちょうまえ;いっちょまえ, icchoumae ; icchomae] (adj-na,n) (See 一人前) becoming an adult or full-fledged member of (a) society
上院議員[じょういんぎいん, jouingiin] (n,adj-no) senator; member of the upper house
下院議員[かいんぎいん, kaingiin] (n) (See 下院) member of the lower house
不平分子[ふへいぶんし, fuheibunshi] (n) discontented element; discontented (grumbling) member
与党議員[よとうぎいん, yotougiin] (n) lawmakers from the ruling parties; government member of parliament
代議士[だいぎし, daigishi] (n) parliamentarian; member of a congress; (P)
会員登録[かいいんとうろく, kaiintouroku] (n,vs) membership registration; subscription; member enrolment
[で, de] (n,n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one's turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜出がある or 〜出がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P)
出身者[しゅっしんしゃ, shusshinsha] (n) (1) alumnus (alumnae); graduate; old boy (girl); (2) former member of an organization; (3) former inhabitant (country, region, etc.); (P)
列する[れっする, ressuru] (vs-s) (1) to line up with; to be a member of; to rank with; (2) to attend; to take part in
参議院議員[さんぎいんぎいん, sangiingiin] (n) member of the House of Councillors
参院議員[さんいんぎいん, san'ingiin] (n) member of the House of Councillors
受講者[じゅこうしゃ, jukousha] (n) member (of a class); trainee; a participant
合唱隊員[がっしょうたいいん, gasshoutaiin] (n) choir member
員に備わるのみ[いんにそなわるのみ, innisonawarunomi] (exp) being a member of staff but useless as a worker
Japanese-English: COMDICT Dictionary
メンバ[めんば, menba] member
メンバーコード[めんばーこーど, menba-ko-do] member code
構成員[こうせいいん, kouseiin] members
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
会員[かいいん, kaiin] Thai: สมาชิก English: member
覚える[おぼえる, oboeru] Thai: จดจำ English: to remember

member ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบสมัครสมาชิก[n. exp.] (bai samak s) EN: member application FR: demande d'adhésion [f] ; bulletin d'adhésion [m] ; formulaire d'abonnement [m]
เจ้าหน้าที่[n.] (jaonāthī) EN: staff ; personnel ; office worker ; staff member ; clerk FR: préposé [m]
แกนนำ[n.] (kaēnnam) EN: core leader ; leader ; core member ; leading element FR: leader [m] (anglic.) ; figure de proue [f] ; pilier [m]
กรรมการ[n.] (kammakān) EN: committee member ; member of a board/committee/council/assembly ; committeeman ; member of a panel ; director of a company/corporation ; director FR: membre d'un bureau directeur [m] ; membre d'un comité directeur [m] ; membre d'un comité/conseil [m] ; directeur de société [m]
กรรมาธิการ[n.] (kammāthikān) EN: member of a commission ; commissioner FR: membre d'une commission [m]
ขา[n.] (khā) EN: guy ; member FR: personne [f] ; membre [m]
คณ-[pref.] (khana-) EN: council ; group ; member ; corporation FR: groupe [m]
เข้าขา[v.] (khaokhā) EN: get along well with ; become a member of a group ; become partners ; affiliate (with) ; join ; cooperate with each other FR: faire la paire
ข้าราชการทหาร[n. exp.] (khārātchakā) EN: member of the armed forces FR: membres des Forces armées [m]
ลูกจ้าง[n.] (lūkjāng) EN: employee ; worker ; staff member ; hireling ; wage-earner ; job-holder ; hired hand ; hand FR: employé [m] ; employée [f] ; membre du personnel [m] ; salarié [m]
ลูกเรือ[n.] (lūkreūa) EN: sailor ; crew ; crewman ; crew member ; staff FR: marin [m] ; matelot [m] ; membre d'équipage [m] ; équipage [m]
เมมเบอร์[n.] (mēmboē) EN: member FR: membre [m]
เมมเบอร์คลับ[n. exp.] (mēmboē khla) EN: member club FR:
นิครนถ์[n.] (nikhron) EN: one who is freed from all ties ; member of the Jain Order ; ascetic in Jainism FR: non-bouddhiste [m]
องค์[n.] (ong) EN: member ; factor ; constituent ; organ ; part ; element FR: membre [f] ; élément constitutif [m] ; organe [m] ; composant [m] ; facteur [m]
ภาคี[n.] (phākhī) EN: participant ; party ; adherent ; associate member FR: membre [m] ; partenaire [m]
ภาคีสมาชิก[n. exp.] (phākhī samā) EN: associate member ; associate fellow FR: membre associé [m]
พระบรมวงศานุวงศ์[n. prop.] (Phrabøromma) EN: family member of the Chakri Dynasty FR: membre de la dynastie des Chakri
ไพร่[n.] (phrai) EN: member of the proletariat ; commoner ; common men ; plebeian ; parvenu ; ordinary poor people ; peasant FR: prolétaire [m] ; individu de bas étage [m] ; prolétariat [m] ; bas peuple [m] ; populace [f] (péj.)
ผู้อาศัย[n.] (phū āsai) EN: member of the family ; dependent FR:
ผู้ร่วมประชุม[n. exp.] (phū ruam pr) EN: attendee at a meeting ; participant at a meeting ; conference member FR: participant [m]
ผู้แทนราษฎร[n.] (phūthaēn rā) EN: assemblyman ; member of parliament ; congressman ; representative (of the people) ; elected representative FR: député [m]
ประเทศภาคี[n. exp.] (prathēt phā) EN: member State FR: pays membre [m] ; État membre [m]
ประเทศสมาชิกอาเซียน[n. exp.] (prathēt sam) EN: ASEAN Member countries [pl] ; ASEAN Member States [pl] FR: pays membre de l'ASEAN [m] ; pays membres de l'ASEAN [mpl]
ราชบัณฑิต[n.] (rātchabandi) EN: member of the Royal Institute ; Fellow of the Royal Institute FR: académicien [m] ; membre de l'Institut Royal (de Thaïlande) [m]
ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์[n. exp.] (rātchabandi) EN: Honorary Member FR: membre honoraire de l'Institut Royal (de Thaïlande) [m]
ราชนิกุล[n.] (rātchanikun) EN: royal descendant ; member of the royal family ; person of royal blood FR: membre de la dynastie royale
ร่วม[v.] (ruam = rūam) EN: join ; participate ; become a member ; take part in ; unite ; adhere FR: participer ; prendre part (à) ; joindre
สมาชิก[n.] (samāchik) EN: member ; fellow ; element ; subscriber FR: membre [m] ; adhérent [m] ; affilié [m] ; sociétaire [m] ; pensionnaire [m] ; élément [m]
สมาชิกโดยตำแหน่ง[n. exp.] (samāchik dō) EN: ex officio member FR:
สมาชิกของเซต[n. exp.] (samāchik kh) EN: element of a set ; element ; member FR: élément d'un ensemble [m]
สมาชิกกิตติมศักดิ์[n. exp.] (samāchik ki) EN: honorary member FR: membre honoraire [m]
สมาชิกลำดับที่ 7[n. exp.] (samāchik la) EN: seventh member FR: septième membre [m]
สมาชิกเล็กสุดของเซต[n. exp.] (samāchik le) EN: minimal member of a set FR:
สมาชิกพรรค[n. exp.] (samāchik ph) EN: party member FR: membre d'un parti politique [m] ; membre du parti [m]
สมาชิกพิเศษ[n. exp.] (samāchik ph) EN: extraordinary member FR: membre extraordinaire [m]
สมาชิกรัฐสภา[n. exp.] (samāchik ra) EN: member of parliament ; member of the assembly FR: député [m] ; parlementaire [m] ; membre du Parlement [m]
สมาชิกสภา[n. exp.] (samāchik sa) EN: Member of Parliament ; MP ; Representative FR: député [m] ; parlementaire [m] ; membre du Parlement [m]
สมาชิกสภาเขต (สข.)[n. exp.] (samāchik sa) EN: district council member FR:
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[n. exp.] (samāchik sa) EN: Member of the House of Representative (MP) FR: membre de la Chambre des représentants [m]

member ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
assoziiert {adj} | assoziiertes Gebiet | assoziiertes Land | assoziiertes Mitglied; außerordentliches Mitglied (einer Gesellschaft)associated | associated territory | associated country | associate member (of a society)
Festangestellte {m,f}; Festangestellterregular member of staff
Gründungsmitglied {n}founder member
Aktive {m,f}; Aktiver (in einer Organisation)full member (of an organization)
Gruppenmitglied {n}group member; team member
Ehrenmitglied {n}honorary member
Unterhausabgeordnete {m,f}MP : Member of Parliament [Br.]
Mitläufer {m}nominal member
Camembert {m} [cook.]Camembert
Familienmitglied {n}family member; dependant
Artgenosse {m}member of the same species
Besatzer {m} [mil.]member of the occupying forces
Bundestagsabgeordnete {m,f}; Bundestagsabgeordnetermember of the Bundestag
Kongressteilnehmer {m}member of a congress
Oppositionelle {m,f}; Oppositionellermember of the opposition
Parlamentsabgeordnete {m,f}; ParlamentsabgeordneterMember of Parliament
Philharmoniker {m}member of a philharmonic orchestra
Vorstandsmitglied {n}member of the board; board member; executive director
Widerstandskämpfer {m}member of the resistance
Mitgliedsbeitrag {m}membership fee
Mitgliedskarte {f}membership card
Mitgliedsnummer {f}membership number
Parteibuch {n}membership book
Nabenteil {n}centre member; shell (wire wheel)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า member
Back to top