ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ejection

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ejection*, -ejection-

ejection ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ejection (n.) การขับออกมา See also: การไล่ออก, การพุ่งออก, การดีดออก Syn. banishment, exile, expulsion
ejection seat (n.) ที่นั่งคนขับเครื่องบินที่ดีดตัวออกได้ในขณะฉุกเฉิน Syn. ejector seat
English-Thai: Nontri Dictionary
ejection(n) การดีดตัวออก,การปล่อยไป,การไล่ออก,การพุ่งออก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ejection from the courtการขับไล่ออกนอกศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ejectionหดตัว [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I don't think I'd be able to handle that kind of rejectionฉันไม่คิดว่าตัวเองจะสามารถรับมือกับการถูกปฏิเสธอย่างนั้นได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's not recognizing the deactivation signal or the ejection code!มันไม่ตอบรับสัญญาณดีดตัว
And the ejection signal?แล้วสัญญานสั่งดีดตัวล่ะ
Highball, you're approaching minimum ejection altitude.ไฮบอล เข้าใกล้ถึงจุดที่จะต้องดีดตัวแล้ว
Ejection has been initiated.\ เครื่องบินบังคับให้ทำการดีดตัว
But too much rejectionมากมายนักกับการบอกปัด
Because I am strengthened by your rejection.เพราะฉันแข็งแกร่งขึ้นด้วยการปฏิเสธของคุณ
Yeah. I know how you feel. I'm up for rejection next week.ใช่ ฉันรู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไร ฉันขึ้นสำหรับการปฏิเสธในสัปดาห์หน้า
Little parole rejection present.ทัณฑ์บนน้อยปฏิเสธปัจจุบัน
I just don't think I could take that kind of rejection!ฉันไม่อยากคิดเลยว่าฉันน่าจะถูกทิ้ง!
"Caught cheating. Automatic ejection"?มีการโกงเกิดขึ้น ระบบดีดตัวอัตโนมัติทำงาน
I know! Another rejectionรู้แล้ว พลาดรางวัลอีกแล้วล่ะซิ
Everything, from the acceptance and rejection of specific gospels..ในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการรับหรือไม่รับผ่านร่างหลักพระธรรม

ejection ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弹射座椅[tán shè zuò yǐ, ㄊㄢˊ ㄕㄜˋ ㄗㄨㄛˋ ㄧˇ, 弹射座椅 / 彈射座椅] ejection seat
弹射座舱[tán shè zuò cāng, ㄊㄢˊ ㄕㄜˋ ㄗㄨㄛˋ ㄘㄤ, 弹射座舱 / 彈射座艙] ejection capsule (cabin)
太空舱[tài kōng cāng, ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥ ㄘㄤ, 太空舱 / 太空艙] space capsule; ejection capsule (cabin)

ejection ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コロナ質量放出[コロナしつりょうほうしゅつ, korona shitsuryouhoushutsu] (n) coronal mass ejection
お断わり;御断わり;お断り[おことわり, okotowari] (n) (pol) (See 断る) declining; nonacceptance; declination; refusal; rejection; turndown
一蹴[いっしゅう, isshuu] (n,vs) kick; rejection
一蹴り[ひとけり, hitokeri] (n) kick; rejection
不合格[ふごうかく, fugoukaku] (n) (examination) failure; rejection; disqualification; (P)
不裁可[ふさいか, fusaika] (n) veto; rejection
却下[きゃっか, kyakka] (n,vs) rejection; dismissal; (P)
厭棄[えんき, enki] (n,vs) (obsc) abandonment; rejection
取捨[しゅしゃ, shusha] (n,vs) choice; option; rejection or adoption; (P)
喪心[そうしん, soushin] (n,vs) absent-mindedness; stupor; dejection
意気消沈;意気銷沈[いきしょうちん, ikishouchin] (n,vs,adj-no) depressed in spirits; dispirited; disheartened; rejection
意気阻喪[いきそそう, ikisosou] (n,vs) depressed in spirits; rejection; disheartened; lacking nerve
憂鬱(P);憂欝;憂うつ;幽鬱;幽欝[ゆううつ, yuuutsu] (adj-na,n) depression; melancholy; dejection; gloom; (P)
抑鬱;抑うつ[よくうつ, yokuutsu] (n) dejection; depression
拒否[きょひ, kyohi] (n,vs,adj-no) denial; veto; rejection; refusal; (P)
拒絶反応[きょぜつはんのう, kyozetsuhannou] (n) (1) (organ) rejection; (2) unthinking dismissal; strong reaction (against); (P)
指弾[しだん, shidan] (n,vs) attack; criticism; blame; rejection; disdain
排撃[はいげき, haigeki] (n,vs) rejection; denunciation
排斥[はいせき, haiseki] (n,vs) rejection; expulsion; boycott; ostracism; (P)
排除[はいじょ, haijo] (n,vs,adj-no) exclusion; removal; rejection; elimination; abatement; lifting (sanctions, etc.); (P)
採否[さいひ, saihi] (n) adoption or rejection
擯斥;ひん斥[ひんせき, hinseki] (n,vs) rejection; ostracism
放逐[ほうちく, houchiku] (n,vs,adj-no) expulsion; ejection; dismissal; ostracism; (P)
断り(P);断わり[ことわり, kotowari] (n) (1) notice; notification; warning; (2) permission; consent; (3) rejection; refusal; nonacceptance; declination; declining; (4) excuse; plea; (P)
棄却[ききゃく, kikyaku] (n,vs) rejection; dismissal; abandoning; renunciation; waiver; (P)
欠格[けっかく, kekkaku] (n) (1) rejection; disqualification; (2) {ling} abessive
気抜け[きぬけ, kinuke] (n,vs) dispiritedness; dejection; languor; lethargy
消沈;銷沈[しょうちん, shouchin] (n,vs,adj-no) depression; low spirits; dejection
落胆[らくたん, rakutan] (n,vs) discouragement; despondency; dejection; disappointment; (P)
追い出し;追出し[おいだし, oidashi] (n) (1) expulsion; dismissal; ejection; eviction; (2) drum beat at the end of a day's performance (in the theatre, sumo, etc.)
追い立て[おいたて, oitate] (n) ejection; eviction; dispossession
阻喪;沮喪[そそう, sosou] (n,vs) loss of spirit; dejection
Japanese-English: COMDICT Dictionary
同相分除去[どうそうぶんじょきょ, dousoubunjokyo] common mode rejection
拒否[きょひ, kyohi] denial, veto, rejection, refusal
雑音除去[ざつおんじょきょ, zatsuonjokyo] normal mode rejection

ejection ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้ช้าง[n. exp.] (khī chāng) EN: elephant dung FR: déjection d'éléphant [f]
ขี้ไถ[n.] (khīthai) EN: animal droppings FR: déjection animale [f]
กอดเข่า[v. (loc.)] (køtkhao) EN: hug one's knees (in a posture of dejection) FR:
กอดเข่าเจ่าจุก[v. (loc.)] (køtkhaojaoj) EN: hug one's knees (in a posture of dejection) FR: replier les jambes
มูลสัตว์[n. exp.] (mūn sat) EN: dung FR: crottte [f] ; bouse de vache [f] ; crottin [m] ; fumier [m] ; déjections animales [fpl]
โทมนัส[n.] (thōmmanat) EN: sadness ; sorrow ; grief ; dejection ; melancholy ; depression ; painful mental feeling ; mental displeasure FR:

ejection ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auswurfmechanismus {m}ejection device
Ejektionsfraktion {f} [med.]ejection fraction
Trübsinn {m}mood of dejection
Rückweisungsquote {f}rejection number

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ejection
Back to top