ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

socialist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *socialist*, -socialist-

socialist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
socialist (n.) นักสังคมนิยม
socialistic (n.) เกี่ยวกับระบบสังคมนิยม
English-Thai: HOPE Dictionary
socialist(โซ'ชะลิสทฺ) n. ผู้สนับสนุนระบบสังคมนิยม, See also: socialistic adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
socialistic(adj) ในทางสังคมนิยม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
socialist ethicsจริยธรรมสังคมนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Socialist realism and architectureสัจนิยมแนวสังคมนิยมกับสถาปัตยกรรม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Soviet Union (n.) ประเทศโซเวียต (มีชื่อเต็มคือ Union of Soviet Socialist Republics) Syn. Soviet Union, USSR
U.S.S.R. (abbr.) สหภาพโซเวียต (คำย่อ Union of Soviet Socialist Republics) See also: ประเทศโซเวียต, โซเวียต
USSR (n.) คำย่อของสหภาพโซเวียต (Union of Soviet Socialist Republics)
นักสังคมนิยม (n.) socialist
สังคมนิยม (adj.) socialist
พรรคสังคมนิยม (n.) socialist party
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes, but I'm sure that as a distinguished member... of the National Socialist Party, you would be proud to plant... our country's flag on the summit of Nanga Parbat when you reach it.ครับ แต่ผมมั่นใจว่าในฐานะ สมาชิกผู้โด่งดัง ของพรรคสังคมนิยมแห่งชาติ คุณคงจะภูมิใจถ้าได้ปัก ธงของประเทศเราบนยอดเขานังการ์ปาบัต เมื่อคุณปีนขึ้นไปถึงบนนั้น
The Thule organization assists the Nationalist Socialist Party, also known as the Nazi political party.งานวิจัยทรูล์มีส่วนช่วยองค์การทางการเมือง ที่เรียกว่าพรรคนาซีไงล่ะ
All the men around here belong to the same political party, the National Socialist Party.ว่าพวกเค้ามาจากพรรคนาซีเหมือนกัน รัฐบาลยุคใหม่ไง
On November 8th, at the fair ball where the big wheels of the Byern state will gather, the leader of the Germen National Socialist party will be shot.วันที่ 8 เดือนพฤศจิกายน ท่ามกลางงานนั้น กงล้อแห่งรัฐไบรเอินจะมารวมตัวกัน ผู้นำของอาณาจักรเยอรมัน จะถูกกำจัด
Also medal as Hero of Socialist Labor.เนื่องจาก ได้รับ เหรียญเกีรติยศ แรงงานสัวคม
And a backpack full of failed socialist policiesกระเป๋าแบกไปแต่ของที่เชยๆ
Our beautiful Socialist dream has been taken apart by Capitalist swine.ความฝันที่งดงามของนพวกสังคมนิยมอย่างเรา เคยถุกพวกทุนนิยมจอมตะกละยึดไป
You see... the National Socialist Party is the people's party, nothing more...ฟังนะ พรรคสังคมนิยมก็คือพรรคที่เป็นของประชาชน นั้นคือทั้งหมด
We taught you the National Socialist message about peace and unity.เราได้คุยกับพรรคสังคมนิยม เกี่ยวกับสันติภาพและสามัคคี
No need to get started on one of your socialist riffs.อย่าเริ่มเรื่องความเท่าเทียมกันนั่นดีกว่านะ
She had friends who were socialists.เธอก็มีเพื่อนที่อยู่.. ในสังคม
The only thing I've got against him is he's not a socialist.แต่ฉันเกี่ยงแค่ เขาไม่ใช่พวกสังคมนิยม

socialist ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴枯宁主义[Bā kū níng zhǔ yì, ㄅㄚ ㄎㄨ ㄋㄧㄥˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 巴枯宁主义 / 巴枯寧主義] Bakuninism, a 19th century socialist theory
恩格斯[Ēn gé sī, ㄣ ㄍㄜˊ ㄙ, 恩格斯] Friedrich Engels (1820-1895), socialist philosopher and one of the founder of marxism
劳动人民[láo dòng rén mín, ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ, 劳动人民 / 勞動人民] working people; the workers of Socialist theory or of the glorious Chinese past
鸳鸯蝴蝶派[yuān yang hú dié pài, ㄩㄢ ㄧㄤ˙ ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ ㄆㄞˋ, 鸳鸯蝴蝶派 / 鴛鴦蝴蝶派] Mandarin ducks and butterfly (i.e. love birds) literary school around 1900, criticized as populist and romantic by socialist realists
马克思[Mǎ kè sī, ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ ㄙ, 马克思 / 馬克思] Marx (name); Groucho Marx (the star of Duck Soup, 1933); Karl Marx (1818-1883), German socialist philosopher, political activist and founder of Marxism
普鲁东[Pǔ lǔ dōng, ㄆㄨˇ ㄌㄨˇ ㄉㄨㄥ, 普鲁东 / 普魯東] Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), French socialist philosopher
普鲁东主义[Pǔ lǔ dōng zhǔ yì, ㄆㄨˇ ㄌㄨˇ ㄉㄨㄥ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 普鲁东主义 / 普魯東主義] Proudhonism, 19th century socialist theory
春蚕[Chūn cán, ㄔㄨㄣ ㄘㄢˊ, 春蚕 / 春蠶] Silkworms in Spring (1933), Chinese silent movie in socialist realist style, based on novel by Mao Dun 茅盾
社教[shè jiào, ㄕㄜˋ ㄐㄧㄠˋ, 社教] Socialist education; abbr. for 社會主義教育運動|社会主义教育运动
社会主义国家[shè huì zhǔ yì guó jiā, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, 社会主义国家 / 社會主義國家] socialist state
社会主义教育运动[shè huì zhǔ yì jiào yù yùn dòng, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 社会主义教育运动 / 社會主義教育運動] Socialist education movement
社会党[shè huì dǎng, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄉㄤˇ, 社会党 / 社會黨] socialist party
苏联[Sū lián, ㄙㄨ ㄌㄧㄢˊ, 苏联 / 蘇聯] Soviet Union, 1922-1991; abbr. for Union of Soviet Socialist Republics (USSR) 蘇維埃社會主義共和國聯盟|苏维埃社会主义共和国联盟
苏维埃社会主义共和国联盟[Sū wéi āi shè huì zhǔ yì gòng hé guó lián méng, ㄙㄨ ㄨㄟˊ ㄞ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 苏维埃社会主义共和国联盟 / 蘇維埃社會主義共和國聯盟] Union of Soviet Socialist Republics (USSR), 1922-1991; abbr. 蘇聯|苏联 Soviet Union
傅立叶[Fù lì yè, ㄈㄨˋ ㄌㄧˋ ㄧㄝˋ, 傅立叶 / 傅立葉] Francois-Maire Charles Fourier (French sociologist and socialist, 1772-1837)
社会主义者[shè huì zhǔ yì zhě, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ ㄓㄜˇ, 社会主义者 / 社會主義者] socialist

socialist ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グルジアソビエト社会主義共和国[グルジアソビエトしゃかいしゅぎきょうわこく, gurujiasobieto shakaishugikyouwakoku] (n) (former) Georgian Soviet Socialist Republic; Georgian SSR; GSSR
ソーシャリスト;ソシアリスト[, so-sharisuto ; soshiarisuto] (n) socialist
ソビエト社会主義共和国[ソビエトしゃかいしゅぎきょうわこく, sobieto shakaishugikyouwakoku] (n) soviet socialist republic; SSR
ソビエト社会主義自治共和国[ソビエトしゃかいしゅぎじちきょうわこく, sobieto shakaishugijichikyouwakoku] (n) autonomous soviet socialist republic; ASSR
ソ連(P);蘇連[ソれん(ソ連)(P);それん(蘇連), so ren ( so ren )(P); soren ( soren )] (n,adj-no) (abbr) (former) Soviet Union; Union of Soviet Socialist Republics; USSR; (P)
ナチ党[ナチとう, nachi tou] (n) Nazi Party (National Socialist German Workers' Party)
沖縄社会大衆党[おきなわしゃかいたいしゅうとう, okinawashakaitaishuutou] (n) Okinawa Socialist Masses Party
社会主義リアリズム[しゃかいしゅぎリアリズム, shakaishugi riarizumu] (n) socialist realism
社会大衆党[しゃかいたいしゅうとう, shakaitaishuutou] (n) Socialist Masses Party (pre-war political party; established in 1932, eliminated by the government in 1940)
社公連合[しゃこうれんごう, shakourengou] (n) coalition of the Socialist Party and the Komeito
社大[しゃだい, shadai] (n) (abbr) (See 沖縄社会大衆党,社会大衆党) Socialist Masses Party
社大党[しゃだいとう, shadaitou] (n) (abbr) (See 沖縄社会大衆党,社会大衆党) Socialist Masses Party
自公民[じこうみん, jikoumin] (n) (abbr) Liberal Democratic Party, Komeito and Democratic Socialist Party
スパルタキアード[, suparutakia-do] (n) Spartacus Games (Socialist Olympics) (rus
主義者[しゅぎしゃ, shugisha] (n) (1) advocate (of a theory or principle); ideologist; ideologue; (n-suf) (2) -ist (i.e. adherent to a belief system); (n) (3) (arch) socialist; communist; anarchist; (P)

socialist ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักสังคมนิยม[n. exp.] (nak sangkho) EN: socialist FR: socialiste [m]
พรรคเพื่อชีวิตที่ดีกว่า[org.] (Phak Pheūa ) EN: Socialist Party of Thailand. FR: Parti socialiste (thaïlandais) [m]
พรรคสังคมนิยม[n. exp.] (phak sangkh) EN: socialist party FR: parti socialiste [m]
เพื่อชีวิต[X] (pheūa chīwi) EN: socialist ; uplifting ; progressive ; socialistic ; socialist realism FR:
ระบอบสังคมนิยม[n. exp.] (rabøp sangk) EN: socialist form of government FR:
สังคมนิยม[adj.] (sangkhomniy) EN: socialist ; socialistic FR: socialiste
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย[n. prop.] (Sāthāranara) EN: Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya FR: Jamahiriya arabe libyenne [f]
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา[n. prop.] (Sāthāranara) EN: Democratic Socialist Republic of Sri Lanka FR: République démocratique socialiste du Sri Lanka [f]
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม[n. prop.] (Sāthāranara) EN: Socialist Republic of Vietnam FR: République socialiste du Vietnam [f] ; République socialiste du Viêt Nam [f]
สาธารณรัฐสังคมนิยม[n. exp.] (sāthāranara) EN: FR: république socialiste [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า socialist
Back to top