ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

republican

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *republican*, -republican-

republican ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
republican (adj.) เกี่ยวกับสาธารณรัฐ
Republican (n.) สมาชิกพรรครีพับริกันของสหรัฐอเมริกา Syn. registered Republican, conservative
republicanization (n.) การทำให้เป็นสาธารณรัฐ
republicanize (vt.) ทำให้เป็นสาธารณรัฐ
English-Thai: HOPE Dictionary
republican(รีพับ'ลิเคิน) adj.,n. (ผู้สนับสนุน) เกี่ยวกับสาธารณรัฐ, Republican adj.,n. (สมาชิก) เกี่ยวกับพรรค Republican Partyในอเมริกา
English-Thai: Nontri Dictionary
republican(adj) เกี่ยวกับสาธารณรัฐ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
republican form of governmentการปกครองแบบสาธารณรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
rep (abbr.) คำย่อของ Representative หรือ Republican
Rep. (abbr.) คำย่อของ Representative หรือ Republican
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Father's work with the Pasadena republican Youth Group has truly been invaluable.งานที่คุณพ่อทำให้ ค่ายเยาวชน"พาซาดีน่า รีพับลิกัน" หาค่ามิได้จริง ๆ ค่ะ
The Republican Guard.รีพับบริคกัน การ์ด (หน่วยปกป้องรัฐบาลกรุงแบกแดดในประเทศอิรัก)
By the way is it true the leader of Republican party is coming?ยังไงเนี่ย หัวหน้าพรรคการเมืองจะมาด้วยไหมคะ?
Toydarian Royal Delegation, this is the Republican envoy, please respond.สภาขุนนางทอยดาเรี่ยน นี่คือยานทูตสหพันธรัฐ ตอบด้วย
We were sadly unable to do the taping at Casa Pacifica because of the Coast Guard radio interference, so we ended up at the rather more modest Smith house, which was owned by a local Republican businessman.เราได้แ่ต่เสียดายที่ไม่ได้ ไปอัดเทปกันที่คาซา แปซิฟิคา เพราะคลื่นวิทยุยามชายฝั่ง ส่งสัญญาณรบกวน เราเลยยุติ แล้วย้ายไปที่ดูหรูยิ่งกว่า คือที่คฤหาสถ์สมิธ
A Republican would fire you.สมาชิกพรรคจะไล่คุณออก
The republican party is going to back me for governor.พรรครีพับลิกันกำลังจะกลับมาเป็นรัฐบาล
I feel like a republican at the kennedy compound.ฉันรู้สึกเหมือนกันนักการเมืองกำลังหาเสียงที่ตึกเคนเนดี้เลย
Never thought I'd set foot inside Republican National Headquarters.ผมไม่คิดว่าจะได้มาเหยียบ ที่สำนักงานพรรค รีพบลิกันแห่งชาติ
♪ Trees grow from Republican sod ♪ต้นไม้โตจากผิวดิน ของรีพับลิกัน
♪ We're watching Republican stars ♪เรารับชมดารา ชาวรีพับลิกัน
I believe this revolution allows a republican system to reach the people.การปฏิวัติจะนำมาซึ่งระบบสาธารณรัฐ เพื่อเข้าหาปวงประชาชน ประชาชนจะเข้าใจว่าเราจะสู้ กับใครก็ตามที่สนับสนุนศักดินา

republican ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多尔[Duō ěr, ㄉㄨㄛ ㄦˇ, 多尔 / 多爾] Dole (name); Bob Dole (1923-), US Republican politician, Kansas senator 1969–1996
历朝通俗演义[lì cháo tōng sú yǎn yì, ㄌㄧˋ ㄔㄠˊ ㄊㄨㄥ ㄙㄨˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, 历朝通俗演义 / 歷朝通俗演義] Dramatized history of successive dynasties (from Han to Republican China) by Cai Dongfan 蔡東藩|蔡东藩
民国通俗演义[Mín guó tōng sú yǎn yì, ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄛˊ ㄊㄨㄥ ㄙㄨˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, 民国通俗演义 / 民國通俗演義] Dramatized history of Republican China until 1927 by Cai Dongfan 蔡東藩|蔡东藩, and later chapters by Xu Qinfu 許廑父|许廑父
爱尔兰共和军[Ài ěr lán Gòng hé Jūn, ㄞˋ ㄦˇ ㄌㄢˊ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄐㄩㄣ, 爱尔兰共和军 / 愛爾蘭共和軍] Irish Republican Army
米尔顿[Mǐ ěr dùn, ㄇㄧˇ ㄦˇ ㄉㄨㄣˋ, 米尔顿 / 米爾頓] Milton (name); John Milton (1608-1674), English republican writer and poet, author of Paradise Lost
共和政体[gòng hé zhèng tǐ, ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄓㄥˋ ㄊㄧˇ, 共和政体 / 共和政體] republican system of government
共和党[Gòng hé dǎng, ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄉㄤˇ, 共和党 / 共和黨] Republican Party
平型关大捷[Píng xíng guān dà jié, ㄆㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄨㄢ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄝˊ, 平型关大捷 / 平型關大捷] victory of Pingxingguan pass, famous victory of Republican Chinese forces over the Japanese in Sep 1937

republican ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
GOP[ゴップ, goppu] (n) (See 共和党) Grand Old Party (Republican Party of the United States); GOP
共和[きょうわ, kyouwa] (adj-f) republican; cooperative; (P)

republican ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พรรครีพับลิกัน[n. prop.] (Phak Riphap) EN: Republican Party ; GOP (Grand Old Party) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า republican
Back to top