ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

benefactor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *benefactor*, -benefactor-

benefactor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
benefactor (n.) ผู้ที่สนับสนุนทางการเงิน See also: อุปการี, ผู้มีพระคุณ Syn. patron, sponsor
English-Thai: HOPE Dictionary
benefactor(เบนนิแฟค'เทอะ) n. ผู้ทำความดี,ผู้ทำกุศล,ผู้มีพระคุณ,ผู้บริจาค, See also: benefactress หญิงที่ทำความดีหรือทำกุศลหรือบริจาค, Syn. patron
English-Thai: Nontri Dictionary
benefactor(n) ผู้มีบุญคุณ,ผู้บริจาค
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Benefactorsผู้อุปถัมภ์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ค้ำจุน (n.) benefactor See also: sponsor, patron, supporter Syn. ผู้เลี้ยงดู, ผู้ส่งเสีย, ผู้อุปถัมภ์, ผู้ชุบเลี้ยง
ผู้ส่งเสีย (n.) benefactor See also: sponsor, patron, supporter Syn. ผู้เลี้ยงดู, ผู้อุปถัมภ์, ผู้ชุบเลี้ยง, ผู้ค้ำจุน
ผู้อุปการะ (n.) benefactor See also: sponsor, patron, supporter Syn. ผู้เลี้ยงดู, ผู้ส่งเสีย, ผู้อุปถัมภ์, ผู้ชุบเลี้ยง, ผู้ค้ำจุน
เจ้าบุญนายคุณ (n.) benefactor
เจ้าข้าวแดงแกงร้อน (n.) benefactor; benefactress Syn. เจ้าบุญนายคุณ
เจ้าพระเดชนายพระคุณ (n.) great benefactor/benefactress
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yesterday, my benefactor died.เมื่อวานนี้ ผู้มีพระคุณของข้าตายจากไป
I am not going to have my family think that some mystery benefactor saved us.โอนเข้าไปยังเว็บไซต์ของลูกชายฉันNแต่นอนนอนไม่ ไม่แน่นอน ฉันจะไม่ยอมปล่อยให้ครอบครัวฉัน คิดว่า
When my benefactor gets this, he will compensate you for your puny fleet.เมื่อผู้ว่าจ้างของข้าได้รับสิ่งเหล่านี้ เขาจะชดเชยยานกระจอกๆ ของเจ้าให้
Without a stronger benefactor like ShinGuiGwan, how dare he touch the tree sap?ถ้าไม่มีคนหนุนหลังอย่างชินกุยกัน เขาจะกล้าแตะต้องางไม้ยังไง
Your benefactor has been ripped from this world by the villain Spartacus.ผู้มีพระคุณของคุณได้รับ ฉีกไปจากโลกนี้ โดยคนร้ายคัส
This evening would not be possible if it weren't for our great benefactor Arthur Tressler.เย็นวันนี้ไม่ได้จะเป็นไปได ถ้ามันไม่ได อาร์เธอร์สำหรับผู้มีพระคุณของเราที่ดี Tressler.
And is also a major benefactor for our university.และเขายังเป็นผู้อุปการะคนสำคัญของมหาวิทยาลัย
Herman Kallenbach our chief carpenter, also our chief benefactor.เฮอร์แมน คัลเล็นแบค เขาเป็นหัวหน้าช่างไม้ และผู้อุปการะสำคัญของเรา
You pulled me away from dinner with the university's largest benefactor.คุณเรียกผมมาจากงานดินเนอร์ที่สำคัญมากเลยนะ
H. Ishikawa, benefactor... What's a benefactor?อิชิกาวา มีบุญคุณ / บุณคุณเรื่องอะไรละ?
Your benefactor, William K. Vanderbilt, has rented this château for you.องค์อุปถัมภ์ วิลเลียม เค. แวนเดอร์บิลต์ เช่าชาโตแห่งนี้เพื่อพวกคุณ
Let's start by seeing if you can hold on to one of your powers without your benefactors hanging around.ฉันหวังอย่างนั้น ครั้งต่อไปที่นายวูบไป อาจจะไม่เพียงแค่โคม่า มันอาจเป็นวันที่นายเหลวเละ

benefactor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
铭心刻骨[míng xīn kè gǔ, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄎㄜˋ ㄍㄨˇ, 铭心刻骨 / 銘心刻骨] engraved in one's heart and carved in one's bones (成语 saw); to remember a benefactor as long as one lives; undying gratitude
铭心镂骨[míng xīn lòu gǔ, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄌㄡˋ ㄍㄨˇ, 铭心镂骨 / 銘心鏤骨] engraved in one's heart and carved in one's bones (成语 saw); to remember a benefactor as long as one lives; undying gratitude
捐款者[juān kuǎn zhě, ㄐㄩㄢ ㄎㄨㄢˇ ㄓㄜˇ, 捐款者] donor; benefactor; contributor (to charity)
贡献者[gòng xiàn zhě, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄜˇ, 贡献者 / 貢獻者] contributor; benefactor

benefactor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
施主[せしゅ, seshu] (n) chief mourner; donor; benefactor
益を与える人[えきをあたえるひと, ekiwoataeruhito] (exp) benefactor
大恩人[だいおんじん, daionjin] (n) great benefactor; person to whom one is greatly indebted
恩人[おんじん, onjin] (n) benefactor; patron; (P)

benefactor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าข้าวแดงแกงร้อน[n. exp.] (jao khāodaē) EN: benefactor ; benefactress FR:
ผู้มีอุปการะ[n. exp.] (phū mī uppa) EN: benefactor FR:
ผู้อุปการะ[n. exp.] (phū uppakār) EN: benefactor ; sponsor ; patron ; supporter FR:
ทายก[n.] (thāyok) EN: grantor ; almsgiver ; donor ; benefactor ; lay supporter of Bhikkhus ; lay giver FR:
อุปการี[n.] (uppakārī = ) EN: supporter ; patron ; helper ; benefactor FR: bienfaiteur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า benefactor
Back to top