ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jeffersonian

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jeffersonian*, -jeffersonian-

jeffersonian ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Jeffersonian (n.) สมาชิกพรรคเดโมแครต (ของประเทศอเมริกา) Syn. liberal Ops. Republican, Tory, Socialist

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jeffersonian
Back to top