ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ค้าขาย*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ค้าขาย, -ค้าขาย-

*ค้าขาย* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การค้าขาย (n.) trade See also: commerce, business Syn. การค้า, การขาย
คนค้าขาย (n.) merchant See also: trader, tradesman, dealer, businessman Syn. ผู้ค้าขาย, พ่อค้า, คนขาย Ops. ผู้ซื้อ, ลูกค้า
คนค้าขาย (n.) merchant See also: trader, businessman, tradesman Syn. ผู้จำหน่าย, คนขาย, ผู้ขาย
ค้าขาย (v.) trade See also: buy and sell, do business, deal, transact, barter, vend, commerce, exchange Syn. ค้า, ขาย, จำหน่าย, ซื้อขาย, แลกเปลี่ยน, ทำการค้า
ทำมาค้าขาย (v.) trade See also: engage in trade, do business Syn. ประกอบการค้า, ค้าขาย
ผู้ค้าขาย (n.) merchant See also: trader, tradesman, dealer, businessman Syn. พ่อค้า, คนค้าขาย, คนขาย Ops. ผู้ซื้อ, ลูกค้า
พ่อค้าขายปลีก (n.) retailer Syn. พ่อค้าขายย่อย Ops. พ่อค้าขายส่ง
พ่อค้าขายย่อย (n.) retailer Ops. พ่อค้าขายส่ง
พ่อค้าขายส่ง (n.) wholesale dealer Ops. พ่อค้าขายปลีก
English-Thai: HOPE Dictionary
boatman(โบท'เมิน) n. ผู้ชำนาญทางเรือ,ผู้ค้าขายเกี่ยวกับเรือ, See also: boatmanship n.
chandler(แชนดฺ'เลอะ) n. พ่อค้าเทียนไข (สบู่) ,พ่อค้าขายของชำ
corn chandlern. พ่อค้าขายข้าวปลีก
deal(ดีล) {dealt,dealing,deals} v. จัดการ,จัดสรร,แจกไพ่,ติดต่อธุรกิจ,ค้าขาย,ประพฤติ. n. การติดต่อธุรกิจ,การตกลงลับ,การซื้อขาย,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,การแจกไพ่,สัญญา,นโยบาย
dicker(ดิค'เคอะ) v..n. (การ) แลกเปลี่ยน,ค้าขายสินค้าที่แลกเปลี่ยนกัน,จำนวน 10, Syn. bargain
embargo(เอมบาร์'โก) {embargoed,embargoing,embargos} n. การห้ามเรือเข้าหรือออกจากท่า,การห้ามค้าขายระหว่างประเทศ,การห้ามส่งสินค้าไปยังประเทศหนึ่ง,การห้าม,คำสั่งห้ามค้าขาย vi. สั่งห้ามเรือสินค้าเข้าหรือออกจากท่า,สั่งห้ามค้าขายกับประเทศหนึ่ง คำที่มีความหมายเหมือ
factoring(แฟค' เทอริง) n. การทำการค้าขายแทนบริษัท
fishmonger(ฟิช'มองเกอะ,-มังเกอะ) n. คนขายปลา,พ่อค้าขายปลา
fort(ฟอร์ท) n. ป้อม,ป้อมปราการ,แหล่งค้าขาย
furriery(เฟอ'รีเออรี) n. ธุรกิจการค้าขายหนังขนสัตว์,การทำเสื้อผ้าหนังขนสัตว์
greengrocer(กรีน'โกรเซอะ) n. พ่อค้าขายผักและผลไม้สด
gyp artistร้านค้าขายที่เรียกราคาสินค้าแพง
higgler(ฮิก'เกลอะ) n. พ่อค้าเร่,พ่อค้าขายปลีก
hosier(โฮ'เ?ียร์) n. ช่างหรือพ่อค้าขายเครื่องถุงเท้าและกางเกงชั้นใน
jobber(จอบ'เบอะ) n. พ่อค้าขายส่ง,คนงานที่ทำงานเป็นชิ้น ๆ, Syn. wholesale merchant
market(มาร์ค'คิท) n. ตลาด,การค้าขาย,กลุ่มคนที่กระทำกิจการซื้อขาย,การตลาด,ธุรกิจ,ความต้องการสินค้า,กลุ่มผู้ซื้อ,ราคาหรือค่าปัจจุบัน -Phr. (on the market สำหรับขายหาซื้อได้) vi. ซื้อหรือขายในตลาด. vt. วางตลาด,นำสู่ตลาด,ขาย, See also: marketability n.
merchandise(เมอ'เชินไดซ) n. สินค้า,วัตถุที่ซื้อขายกัน. vi. ค้าขาย. vt. ค้าขาย,ส่งเสริมการขาย,วางแผนการขาย., See also: merchandiser n. merchandizer n.
merchandize(เมอ'เชินไดซ) n. สินค้า,วัตถุที่ซื้อขายกัน. vi. ค้าขาย. vt. ค้าขาย,ส่งเสริมการขาย,วางแผนการขาย., See also: merchandiser n. merchandizer n.
odd lotn. ปริมาณที่น้อยกว่าหน่วยปกติในการค้าขาย,จำนวนที่น้อยกว่า100หุ้นหรือ10หุ้นแล้วแต่กรณี, See also: odd-lot adj.
racket(แรค'คิท) n. เสียงอึกทึกครึกโครม,เสียงหนวกหู, กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย,กิจกรรมต้มคน,ธุรกิจอาชีพ,การค้าขาย vi. ทำเสียงอึกทึกครึกโครม,ร่วมงานสังคมที่อึกทึกครึกโครม,ไม้ตีลูก (เทนนิส,แบดมินตันและอื่น ๆ), Syn. noisy confusion
seedsman(ซีดซ'เมิน) n.ผู้หว่านเมล็ด,พ่อค้าขายเมล็ดพืช, Syn. seedman
speculate(สเพค'คิวเลท) vi. พิจารณา,เก็ง,เดา,ครุ่นคิด,เสี่ยงโชค,คาดการณ์,ซื้อขายหากำไร,ค้าขาย., See also: speculation n. speculative adj. speculator n., Syn. conjecture,ponder,meditate
swap(สวอพ) vt. แลกเปลี่ยน,แลกของ,ค้าขาย vi. แลกเปลี่ยน. n. การแลกเปลี่ยน., Syn. swop,barter,trade
tobacconist(ทะแบค'คะนิสทฺ) n. พ่อค้าขายยาสูบและผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ
trade(เทรด) n.,adj. (เกี่ยวกับ) การค้า,การค้าขาย vt.,vi. ค้าขาย,แลกเปลี่ยนสินค้า,แลกเปลี่ยน, -Phr. (trade in แลกเปลี่ยนโดยใช้ของเก่าหักราคาเอาของใหม่,) -Phr. (trade off แลกเปลี่ยนของกัน), See also: tradable,tradeable adj.
tradesman(เทรด'ซฺเมิน) n., (pl. tradesmen) พ่อค้าขายปลีก, Syn. shopkeeper
traffic(แทรฟ'ฟิค) n. การจราจร vi. ค้าขาย,ค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมาย., See also: trafficker n.
truck(ทรัค) n. รถบรรทุก,รถกุดัง,รถไถ,ของเสีย,ของสัพเพเหระ,ธุรกิจ,การค้า vt.,vi. ขนย้ายสินค้าด้วยรถบรรทุก,ขับรถสินค้า,แลกเปลี่ยน,ค้าขาย, Syn. transport
trucker(ทรัค'เคอะ) n. คนขับรถบรรทุก,ผู้ใช้ของแลกของ,ผู้เร่ขาย,ผู้ค้าขาย,ผู้มีกิจการรถบรรทุก,ชาวสวนที่ปลูกพืชผักส่งตลาด
vend(เวนดฺ) vt. จำหน่าย,ขาย,ขายเร่,แสดงความคิดเห็น,ตีพิมพ์. vi. ค้าขาย,จำหน่าย,ขาย, Syn. sell
wardrobe dealern. พ่อค้าขายเสื้อผ้าเก่า ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
barter(n) การแลกเปลี่ยนสินค้า,การค้าขาย,การแลกเปลี่ยน
coaster(n) เรือยามฝั่ง,เรือค้าขายตามฝั่งทะเล,ถาดรองแก้ว
commerce(n) การค้าขาย,การค้า,การพาณิชย์,วงการค้า
commercial(adj) เกี่ยวกับการค้าขาย,เชิงพาณิชย์,เชิงการค้า
jobber(n) พ่อค้าขายส่ง,ผู้ขายหุ้น,ผู้ทำงานเหมา
retailer(n) พ่อค้าขายปลีก
trade(n) การค้าขาย,การซื้อขาย,ธุรกิจการค้า,ตลาด
trader(n) พ่อค้า,เรือค้าขาย,นักธุรกิจ
traffic(n) การจราจร,การขนส่ง,การคมนาคม,การสื่อสาร,การค้าขาย
wholesaler(n) พ่อค้าขายส่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tradeการค้า, กิจการค้าขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
traffic๑. การค้าขาย (ก. พาณิชย์)๒. การจราจร (ก. ทั่วไป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bootlegger (n.) คนค้าขายเหล้าเถื่อน
chamber of commerce (n.) กลุ่มผู้ทำธุรกิจที่รวมตัวกันเพื่อจุดประสงค์ทางการค้าขาย See also: หอการค้า
commerce (n.) การค้าขายสินค้า See also: ธุรกิจการค้า Syn. business, trade
commercial vessel (n.) เรือที่ใช้ค้าขาย Syn. steamship
contraband (n.) การค้าขายที่ผิดกฎหมาย
deal in (phrv.) ค้าขาย See also: ค้าเกี่ยวกับ Syn. trade in
dealer (n.) ผู้ค้าขาย See also: คนทำธุรกิจ
ditribute (vt.) ค้าขาย See also: ส่งเสริมการขาย, วางแผนการขาย Syn. market, peomote
ditribute (vt.) ค้าขาย See also: ส่งเสริมการขาย, วางแผนการขาย Syn. market, peomote
fishwife (n.) แม่ค้าขายปลา
hosier (n.) ช่างหรือพ่อค้าขายเครื่องถุงเท้าและถุงน่อง (คำโบราณ)
ironmonger (n.) พ่อค้าขายเครื่องเหล็กที่ใช้ในบ้านและสวน
keep open (phrv.) เปิดขาย (การทำธุรกิจหรือการค้าขาย) See also: เปิด Syn. stay open
mercantile (adj.) เกี่ยวกับการค้าขาย Syn. trading, commercial, industrial
mercenarily (adv.) ทางการค้าขาย
mercenariness (n.) การค้าขาย
merchandise (vt.) ค้าขาย See also: ส่งเสริมการขาย, วางแผนการขาย Syn. market, peomote, ditribute
merchandiser (n.) ผู้ค้าขาย
merchandize (vt.) ค้าขาย See also: ส่งเสริมการขาย, วางแผนการขาย Syn. market, peomote, ditribute
merchandizer (n.) ผู้ค้าขาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Welcome to Agrabah, City of mystery, of enchantment, and the finest merchandise this side of the river Jordan,on sale today, come on down!ยินดีต้อนรับสู่อุคกราบาห์ นครแห่งความลี้ลับ แห่งความเคลิบเคลิ้ม และสินค้าค้าขายที่ดีที่สุดในแถบ แม่น้ำจอร์แดน เริ่มขายแล้ววันนี้ มาเลย! ดูนี่สิ!
As for Don Alfonso... he spent so much time away handling the details of his trading business, that I was practically able to live in Dona Julia's house.เพราะว่า ดอนอัลฟองโซ จากไปเสียนาน เพื่อทำธุรกิจค้าขาย และทำให้ผมสามารถอยู่ในบ้านดอนน่า จูเลีย
57 U.S. corporations were fined for trading with official enemies of the United States including terrorists tyrants and despotic regimes.มีบรรษัทสหรัฐฯ ถึง 57 บรรษัทถูกสั่งปรับ เพราะค้าขายกับประเทศที่เป็นศัตรูของสหรัฐฯ ซึ่งรวมทั้งผู้ก่อการร้าย, ทรราชและระบอบเผด็จการ
Hooked up with some mercs out of Lupus Five.มันหลอกว่า จะสอนให้ค้าขาย รายได้ดี
What do you mean by 'trade'? It's smugglingคุณหมายถึง ค้าขาย ใช่ไหม มันเลี่ยงภาษีนี่
Oswald's very close to selling us and our investors two land parcels off of County 17.ออสวอล์ดมีความไกล้ชิดมาก กับการค้าขายและนักลงทุนของเรา ที่ดินสองผืนตรงออกจาก County 17
I hope to make a good sale on this trip so I can buy you new equipmentsออกเดินทางเที่ยวนี้ หากข้าค้าขายได้กำไรดี ข้าอาจมีเงินซื้อเครื่องเขียนดีๆให้เจ้า
You know, Outlander... we trade in every direction for a thousand miles.เจ้ารู้มั้ย คนต่างถิ่น.. เราค้าขายในทุก ๆ ทิศ ไปเป็น พัน ๆ ไมล์
I mean the roadside bombings, the assassination of Iraqi police the kidnappings, the crowded marketplaces and innocent families that have been wiped off the face of the Earth.ผมหมายถึงระเบิดข้างถนน การลอบยิงตำรวจ การลักพาตัว การค้าขายที่พังพินาศ คนบริสุทธิ์ต้องล้มตาย หรือไม่ก็พลัดพรากจากกัน
Trading of goods from the southern barbarians is strictly prohibited.หากเราทำเพิกเฉย แล้วค้าขายต่อไป เกรงว่าเหล่าข้าราช จะไม่พอใจท่าน
Because if I'm right and tolken was involved, then someone in my department may be trying to stonewall my investigation.เมียของชายคนนึงถูกฆ่า เพื่อปกป้องการลงทุนของคุณ แล้วบริษัทที่คุณค้าขายด้วยก็วางยาคนเป็นพัน\ เพื่อให้คุณได้กำไร
In. In. Absolutely.ค้า ค้าขายด้วยอย่างแน่นอน แต่ฉันต้องการเวลาอีกนิดหน่อย
WhenClayfindsout that I'm dealing crank and pussy in his backyard...เมื่อเคลย์รู้ตัว ว่าฉันค้าขายโคเคนและโสเภณี ในสนามหลังบ้านของเขา...
Like, uh, Viennese kinda, um chairs and stuff.- ใช่ ค้าขายของเก่า พวกเก้าอี้ อะไรแบบนั้น.
Usually, at this point, the reality show would go to commercial, then we would take a five minute break to regroup and get touch-ups done on our makeup.เป็นประจำ ณ จุดนี้ เรียลลิตี้โชว์ควรจะ เป็นไปทางค้าขาย แล้วเราจะ มี5นาทีเพื่อเบรค แล้วจัดกลุ่มใหม่ และจับups แล้วจัดการแต่งหน้าต่อ
I mean, national franchise like Biggerson's getting meat from a place that looks like it wholesales Hong Kong knockoffs.แบบว่าบริษัทเฟรนไชส์ระดับชาติ อย่างบิ๊กเกอร์สัน มารับเนื้อจากสถานที่ ที่ดูเหมือนพ่อค้าขายส่ง จากฮ่องกงที่พึ่งเลิกงาน
Well... the way the slave trade deals in human lives for cash, a bounty hunter deals in corpses.ดี การค้าขายทาสเป็นการซื้อขายชีวิตด้วยเงิน นักล่าค่าหัวจะค้าขายร่างกายคนตาย
Who has ever had the misfortune of being terrorized in their streets and in their businesses and in their homes it ends here, and it ends now.ผู้เคราะห์ร้ายซึ่ง\กำลังถูกคุกคาม ระหว่างการค้าขาย หรือตอนเดินถนน หรือแม้แต่ตอนอยู่ที่บ้าน
And Lauren didn't want to miss one of her best moneymakers, isn't that right?และลอเรนก็ไม่อยากเสีย สินค้าขายดีไปละสิ ใช่ไหม?
Because Caleb thinks his dad is a Saint, and I know he's selling pieces of our church online.เพราะเคเล็ปคิดว่าพ่อของเขาเป็นนักบุญ ฉันรู้ว่าเค้าขายของในคริสจักรของเรา ออนไลน์
There are two suppliers who are licensed to sell the amount of sevo Pelant used to fill our bedroom.มีผู้ผลิต2ราย ที่จดทะเบียนค้าขายอย่างถูกต้อง จำนวนของยาที่พาลาน ใช้กับห้องของพวกเรา
Your girl humiliated one of this island's strongest earners, threatened his crew with embargoes so they had no choice but to toss him aside.นายหญิงของเจ้าได้ลดเกียรติกลุ่มคน ที่มีรายได้แข็งแกร่งที่สุดบนเกาะนี้ ข่มขู่ลูกเรือของเขา พร้อมคำสั่งห้ามการค้าขายด้วย ดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีทางเลือก นอกจากทอดทิ้งเขาไป
You see, I've had extensive dealings with the earl over the years, and so I'd long heard of the tragedy that befell his eldest son.เจ้ารู้นะ ข้าได้ทำการค้าขายอย่างกว้างขวาง กับท่านเอิร์ลมาเป็นเวลาหลายปี และข้ายังเคยได้ยินเรื่องโศกนาฏกรรม มาเป็นเวลานานแล้ว สิ่งที่บังเกิดขึ้นกับโอรสองค์โตของเขา
If I'm not mistaken, you told him to name us anything but a tobacco trader, did you not?หากข้าไม่เข้าใจผิดไป เจ้าบอกเขาว่าพวกเราจะชื่ออะไรไม่ได้เลย นอกจากทำการค้าขายยาสูบ ใช่ไหมเล่า
'You have driven away my business with your preachings and you have refused me the yew tree, my best source of healing.'"ท่านเทศนาว่าร้าย จนข้าหมดทางค้าขาย" "แล้วยังไม่ยอมยกต้นยิว อันเป็นสุดยอดแหล่งยาให้ข้า"
My dad can't move! Where? Where is he?ค้าขายเมื่อตอน 15 ปีที่แล้วหรือว่าเร็วๆนี้อ่ะ
The cops are coming and the firemen. They got equipment and stuff.ถ้าเค้าขายเมื่อ 15 ปีที่แล้ว
I reckon I learnt not to trade with no Christian.ผมคิดว่าผมได้เรียนรู้ว่า อย่าค้าขายกับชาวคริสต์ครับ
One of 'em said, how could we put him in the whiskey trade at his age? Don't look good....ให้เขาร่วมค้าขายวิสกี้นี้ได้อย่างไร อายุแค่นี้ ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่
And if you do not give me a full refund, you will not... be doing business with myself or my company.ไม่งั้นอย่าหวังค้าขายกับผมรึบริษัทผม
Look, you embarrassed the girl.นี่ นายทำไปให้เค้าขายหน้า
Once they sold him their property he evicted them.ทันทีที่พวกเค้าขายที่ให้มัน ...พวกเค้าถูกไล่ที่
Our target tonight is a drug trafficking cartelคืนนี้เป้าหมายของเราคือ ขบวนการค้าขายยา
Now go back and have your people come up with another concept, not a goddamn Viagra commercial.ที่นี้ กลับไปปรึกษาหารือกับคนของคุณ ให้ลองหาความคิดใหม่ๆ มา ไม่ใช่เอาเรื่องค้าขายเกี่ยวกับไวอากร้านี่
Is he doing his crackhead telemarketer again?ค้าขายโคดคนทางโทรศัพท์งั้นเหรอ?
Fortunately for us all our clients were in gold.โชคดีที่ลูกค้าเราทุกคนค้าขายทองคำ
Even in the case of air there's been some progress and that is the trading of pollution permits.แม้แต่ในกรณีของอากาศก็มีการรุกคืบ (ไมเคิล วอล์คเกอร์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันเฟรเซอร์) นั่นคือการค้าขายใบอนุญาตก่อมลพิษ
Why did you come to me?มีอีกหลายคนที่ ค้าขายแบบนี้
That's right.ไม่มีปัญหาเมื่อค้าขายกับ โซซัม
You have to find a credible person...มันสำคัญมาก ว่าเจ้าค้าขายกับใคร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ค้าขาย*
Back to top