ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tradesman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tradesman*, -tradesman-

tradesman ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tradesman (n.) คนที่มีอาชีพที่ต้องใช้ฝีมือ เช่น ช่างไม้
tradesman (n.) เจ้าของร้าน Syn. shopkeeper, storekeeper, merchant
tradesman (n.) พ่อค้า
English-Thai: HOPE Dictionary
tradesman(เทรด'ซฺเมิน) n., (pl. tradesmen) พ่อค้าขายปลีก, Syn. shopkeeper
English-Thai: Nontri Dictionary
tradesman(n) พ่อค้า,เจ้าของร้าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have heard he's run up debts with every reputable tradesman in the town.ฉันได้ยินว่า เขาเป็นหนี้พ่อค้าที่มีชื่อเสียงทุกคนในเมือง
They say there's hardly a tradesman in the town whose daughters were not meddled with!พวกเขาพูดกันว่าไม่มีพ่อค้าในเมืองคนไหน ที่มีลูกสาวแล้วไม่ได้เข้าไปยุ่งกับเขา
And regrettably, the last tradesman we had actually...และยังเน่าเปื่อย ช่างไม้คนล่าสุด เขามักจะ...

tradesman ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒爷[dǎo yé, ㄉㄠˇ ㄧㄝˊ, 倒爷 / 倒爺] profiteer; wheeler dealer; tradesman who buys low and sell high
零售商[líng shòu shāng, ㄌㄧㄥˊ ㄕㄡˋ ㄕㄤ, 零售商] tradesman; dealer

tradesman ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
勝手口[かってぐち, katteguchi] (n) kitchen door; back door; service door; tradesman's entrance

tradesman ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พาณิช[n.] (phānit) EN: businessman ; merchant ; tradesman ; trader FR: commerçant [m] ; homme d'affaires [m]
พ่อค้า[n.] (phøkhā) EN: merchant ; trader ; businessman ; tradesman ; vendor FR: marchand [m] ; négociant [m] ; commerçant [m] ; vendeur [m] ; homme d'affaires [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tradesman
Back to top