ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ditribute

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ditribute*, -ditribute-

ditribute ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ditribute (vt.) ค้าขาย See also: ส่งเสริมการขาย, วางแผนการขาย Syn. market, peomote
ditribute (vt.) ค้าขาย See also: ส่งเสริมการขาย, วางแผนการขาย Syn. market, peomote

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ditribute
Back to top