ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

peomote

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *peomote*, -peomote-

peomote ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
peomote (vt.) ค้าขาย See also: ส่งเสริมการขาย, วางแผนการขาย Syn. market, ditribute
peomote (vt.) ค้าขาย See also: ส่งเสริมการขาย, วางแผนการขาย Syn. market, ditribute

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า peomote
Back to top