ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

barter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *barter*, -barter-

barter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
barter (n.) การแลกเปลี่ยนสินค้า See also: แลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของ Syn. trade
barter (vi.) เจรจาต่อรอง See also: ต่อรองการค้า Syn. trade
barter away (phrv.) ต่อรองราคา See also: ตกลงกันเรื่องราคา Syn. bargain away
barter for (phrv.) แลกเปลี่ยน
barter for (phrv.) พยายามตกลงในเรื่อง See also: ทำสัญญาเรื่อง
barter with (phrv.) ยอมแลกเปลี่ยน
English-Thai: HOPE Dictionary
barter(บาร์'เทอะ) {bartered,bartering,barters} vi.,vt.,n. (การ) แลกเปลี่ยนสินค้า,แลกเปลี่ยน,ขาย, See also: barterer n., Syn. exchange
English-Thai: Nontri Dictionary
barter(n) การแลกเปลี่ยนสินค้า,การค้าขาย,การแลกเปลี่ยน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
barterการแลกเปลี่ยนสินค้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Barterการแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน [เศรษฐศาสตร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But it's outside the ghetto, so you can barter for extra goods-- for eggs, I don't know what you need-- with the Polish workers.แต่ตั้งอยู่นอกเขตควบคุม ออกไปแลกของที่จำเป็นได้
I must beg your forgiveness Nobu-san. I was foolish to think you would barter me away.ฉันโง่เองที่คิดว่าคุณอยากจะเอาตัวฉันต่อรองกับเขา
Hopefully they will change their minds, now that i have two american agents to barter with.หวังว่าพวกเขาจะเปลี่ยนใจ เพราะฉันมีสายลับไอ้กัน 2 คนไว้ต่อรอง
It's not destiny if you have to barter your way in.มันไม่ใช่โชคชะตาถ้าเธอต้องมีการแลกเปลี่ยนเพื่อเข้าร่วม
Yeah, we'll just travel around the country and learn about each other and barter for things and food and not fill our lives with possessions fill our van with love.เราจะเดินทางทั่วประเทศ รู้จักกับคนอื่น เอาของแลกกับอาหาร อยู่โดยไม่มีทรัพย์สิน
It was a barter transaction.แลกเปลี่ยนสินค้ากันนิดหน่อย
Neolithic barter systems.ระบบการแลกเปลี่ยนของยุคนีโอะลีธอิค
What choice did we have but to barter our birthright for blankets ... and food.สำหรับผ้าห่มและอาหาร ช่วยชีวิตในอนาคตของเรา, การเจรจาต่อรองเสรีภาพของเรา
You mean to barter for your life.เจ้าหวังต่อรองขอชีวิตงั้นสิ
Barter for it, you know.เป็นการแลกเปลี่ยน เธอรู้ใช่ไหม
Two or three cigarettes are bartered for a bowl of soup.บุหรี่สองสามมวน แลกซุปหนึ่งถ้วยได้
The compass you bartered from me, it cannot lead you to this?เข็มทิศที่นายแลกไปจากฉันไง ใช้หาไอ้นี่ไม่ได้หรือ..

barter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バーターシステム[, ba-ta-shisutemu] (n) barter system
ヤングラ市場[ヤングラいちば, yangura ichiba] (n) young underground market (the underground economy in goods and services, involving lots of barter and buying and selling of secondhand goods)
交換貿易制[こうかんぼうえきせい, koukanbouekisei] (n) barter system
バーター[, ba-ta-] (n) barter; (P)
交換[こうかん, koukan] (n,vs) exchange; interchange; switching; reciprocity; barter; substitution; replacement; clearing (of checks, cheques); (P)
交換品[こうかんひん, koukanhin] (n) thing bartered; trade-in
物々交換;物物交換[ぶつぶつこうかん, butsubutsukoukan] (n) bartering
Japanese-English: COMDICT Dictionary
交換[こうかん, koukan] replacement (vs), exchange, interchange, barter, substitution, switching

barter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การแลกเปลี่ยน[n.] (kān laēkplī) EN: exchange ; shuffle ; barter FR: échange [m]
การแลกเปลี่ยนสินค้า[n. exp.] (kān laēkplī) EN: barter ; trade FR:
การแลกเปลี่ยนสินค้าต่อสินค้า[n. exp.] (kān laēkplī) EN: barter transaction ; barter ; offsetting transaction FR:
ค้า[v.] (khā) EN: trade ; do business ; buy and sell ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange ; traffic in FR: commercer ; négocier ; faire des affaires
ค้าขาย[v.] (khākhāi) EN: trade ; buy and sell ; do business ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange FR: commercer ; faire des affaires
แลก[v.] (laēk) EN: exchange ; change ; swap ; switch ; redeem ; interchange ; barter ; trade ; cash ; break FR: changer ; échanger ; convertir ; faire le change
แลกเปลี่ยน[v.] (laēkplīen) EN: exchange ; interchange ; change ; barter ; swap ; trade FR: changer ; échanger ; troquer ; faire le change
แลกเปลี่ยนสินค้าต่อสินค้า[v. exp.] (laēkplīen s) EN: barter FR:
ระบบการแลกเปลี่ยนสินค้าต่อสินค้า[n. exp.] (rabop kān l) EN: barter system FR:
ทำการค้า[v. exp.] (thamkān khā) EN: trade ; buy and sell ; do business ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange FR: commercer

barter ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
angrenzend; benachbart; anliegend; anschließend {adj} | angrenzendes Feld; nachfolgendes Feld | benachbarte Kanten | benachbarter Kanaladjacent | adjacent cell | adjacent edges | adjacent channel
Kompensationsabkommen {n}barter arrangement
Kompensationsgeschäft {n}barter transaction
Tauschobjekt {n}object of bartering

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า barter
Back to top