ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

transact

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *transact*, -transact-

transact ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
transact (vt.) ดำเนินการ
transact (vt.) เจรจา
transaction (n.) การติดต่อทางธุรกิจ
transaction (n.) การดำเนินการ
transaction (n.) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
transactional (adj.) เกี่ยวกับการดำเนินการ See also: เกี่ยวกับการติดต่อ
transactions (n.) รายงานการประชุม
English-Thai: HOPE Dictionary
transact(แทรนแซคทฺ') vt.,vi. ติดต่อ,จัดการ,ทำการค้า,ทำธุรกิจ., See also: transactor n.
transaction(แทรนแซค'เชิน) n. การติดต่อ,การจัดการ,การค้า,ธุรกิจ,สิ่งที่จัดการ transactions รายงานการประชุม,บันทึกการประชุม., See also: transactional adj. transactionally adv.
transaction dataข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงหมายถึงข้อมูลที่เป็นรายการเปลี่ยนแปลง หรือเป็นรายการแก้ไข (จากรายการใน แฟ้มข้อมูลหลัก)
transaction fileแฟ้มข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงหมายถึงแฟ้มข้อมูลที่บรรจุรายการเปลี่ยนแปลง หรือรายการแก้ไข (เพื่อนำมาปรับปรุงรายการในแฟ้มข้อมูลหลัก)
transaction processingtransaction processing การประมวลผลด้วยรายการเปลี่ยนแปลงหมายถึง การประมวลผลข้อมูลด้วยการนำแฟ้มข้อมูลที่บรรจุรายการเปลี่ยนแปลง หรือรายการแก้ไข อ่านเข้าไปในคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงรายการในแฟ้มข้อมูลหลัก (master file)
English-Thai: Nontri Dictionary
transact(vt) ติดต่อกัน,จัดการ,ทำการค้า,ทำธุรกิจ
transaction(n) การติดต่อกัน,ธุรกิจ,การซื้อขาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
transactionรายการ(เปลี่ยนแปลง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
transaction dataข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
transaction fileแฟ้มรายการเปลี่ยนแปลง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
transaction processingการประมวลผลด้วยรายการเปลี่ยนแปลง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
transactionรายการเปลี่ยนแปลง, รายการค้าข้อมูลที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และจะต้องจดบันทึกไว้เพื่อนำไปปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก เช่น นักเรียนสอบปลายภาคได้คะแนนแต่ละวิชาเป็นเท่าใด ก็จะทำให้มีการบันทึกระดับคะแนนนั้นเป็นรายการเปลี่ยนแปลง เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว ก้จะนำรายการเปลี่ยนแปลงนี้ไปแก้ไขปรับปรุงแฟ้มข้อมูลนักเรียนให้มีระดับคะแนนใหม่ต่อไป [คอมพิวเตอร์]
Transactional analysisการวิเคราะห์ปฏิกิริยาสัมพันธ์ [TU Subject Heading]
Transactionsรายงานของสมาคมหรือสถาบันทางวิชาการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เดินธุระให้ (v.) transact business for another See also: go on an errand for another, do something for someone, go on business Syn. ทำแทน
ธุรกรรม (n.) (business) transactions
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes. So where do you transact your business? Enlighten me.ใช่ งั้นนายติดต่อการทำธุรกิจของนายที่ไหน สอนฉันสิ
Yes. Mr. Favell and I have a little business transaction on hand.ใช่ฉันกับคุณฟาเวลคุยเรื่องธุรกิจค้างอยู่
But if the payment is delivered by slipping used greenbacks in plain envelopes under the door of the men's room, how would you describe that transaction?แต่ถ้าเงินที่ได้มาจะถูกส่งโดย ใส่ธนบัตรในซองจดหมาย แล้วสอดใต้ประตูของห้องพักล่ะ แล้วคุณจะอธิบายการทำธุรกรรมแบบนี้ยังไง?
If you're having any transactions just let me knowถ้าจะออกของ โทรบอกผม
An externality is the effect of a transaction between two individuals.การผลักภาระคือผลกระทบที่เกิดจาก (มิลตัน ฟรีดแมน นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล) ธุรกรรมระหว่างคนสองคน
Third party who has not consented to or played any role in the carrying out of that transactionบุคคลที่สามที่ไม่ได้ยินยอมพร้อมใจ หรือไม่ได้มีบทบาทในการทำธุรกรรมนั้นเลย กลับต้องมารับภาระ
In a business transaction, you must have conditions.ในทางธุรกิจของการแลกเปลี่ยน, ท่านต้องมีเงื่อนไข
But in this case, your condition is to void the transaction.แต่ในกรณีนี้, เงื่อนไขของท่านคือหลีกเลี่ยงการแลกเปลี่ยน
I cannot agree to such a transaction.ข้าไม่ตกลงการแลกเปลี่ยนครั้งนี้
Whether you want to proceed with the transaction, it's up to you!ท่านอยากจะแลกเปลี่ยนสินค้าหรือไม่ ขึ้นอยู่กับท่าน
We wish for you to act as our agent in a business transaction with our mutual friend Captain Sparrow.อยากให้นายทำหน้าที่เป็นตัวแทน ช่วยจัดการ และเป็นธุระกับเพื่อนเก่า ผู้เคยตกลงไว้กับเรา กัปตัน สแพร์โรว์
Captain, Scofield's credit card transaction history.กัปตันครับ นี่ประวัติการใช้บัตรเครดิตของสกอฟิลด์ครับ

transact ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赊销[shē xiāo, ㄕㄜ ㄒㄧㄠ, 赊销 / 賒銷] credit transaction; to sell on account
一手交钱,一手交货[yī shǒu jiāo qián, ㄧ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄢˊ, yi1 shou3 jiao1 huo4, 一手交钱,一手交货 / 一手交錢,一手交貨] lit. one hand exchanges the cash, the other the goods (俗语 common saying); to pay for what you want in cash; fig. simple and direct transaction
经营者[jīng yíng zhě, ㄐㄧㄥ ˊ ㄓㄜˇ, 经营者 / 經營者] manager; transactor
单据[dān jù, ㄉㄢ ㄐㄩˋ, 单据 / 單據] receipts; invoices; transaction records
交易额[jiāo yì é, ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄜˊ, 交易额 / 交易額] sum or volume of business transactions; turnover
赊账[shē zhàng, ㄕㄜ ㄓㄤˋ, 赊账 / 賒賬] transaction on account; to buy or sell on credit

transact ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アービトラージ取引[アービトラージとりひき, a-bitora-ji torihiki] (n) (See 裁定取引) arbitrage; arbitrage position; arbitrage transaction
アウトライト取引[アウトライトとりひき, autoraito torihiki] (n) outright transaction
オプション取引[オプションとりひき, opushon torihiki] (n) option trading; option dealing; option transaction
オンライントランザクション処理[オンライントランザクションしょり, onraintoranzakushon shori] (n) {comp} online transaction processing
お返し(P);御返し[おかえし, okaeshi] (n,vs) (1) return gift; return favour (favor); (2) revenge; (3) change (in a cash transaction); (P)
カレントトランザクション[, karentotoranzakushon] (n) {comp} current transaction
コンポーネントトランザクションモニター[, konpo-nentotoranzakushonmonita-] (n) {comp} component transaction monitor; CTM
スワップ取引[スワップとりひき, suwappu torihiki] (n) swap transactions; swap dealings
トランザクションコミットメント[, toranzakushonkomittomento] (n) {comp} transaction commitment; commitment
トランザクションパイプライン[, toranzakushonpaipurain] (n) {comp} transacted pipeline
トランザクション処理プロトコル機械[トランザクションしょりプロトコルきかい, toranzakushon shori purotokoru kikai] (n) {comp} Transaction Processing Protocol Machine; TPPM
トランザクション木の制約条件[トランザクションもくのせいやくじょうけん, toranzakushon mokunoseiyakujouken] (n) {comp} transaction tree constraint
トランザクション終了フェーズ[トランザクションしゅうりょうフェーズ, toranzakushon shuuryou fe-zu] (n) {comp} termination phase of a transaction
トランザクション記録動作[トランザクションきろくどうさ, toranzakushon kirokudousa] (n) {comp} transaction logging
トランザクトエスキューエル[, toranzakutoesukyu-eru] (n) {comp} Transact-SQL
信用残[しんようざん, shinyouzan] (n) balance of margin transaction; balance (of a stock) bought on margin
出来[でき, deki] (n) (1) workmanship; craftsmanship; execution; finish; (2) grades; results; score; record; (3) quality (e.g. of a crop); (4) dealings; transactions; (P)
当座預金[とうざよきん, touzayokin] (n) (1) (See 預金) current account; transactional account; (2) checking account; cheque account; demand account
提供側[ていきょうがわ, teikyougawa] (n) sender (side of transaction)
為替取引[かわせとりひき, kawasetorihiki] (n) currency trading (usu. foreign); exchange dealing; exchange transaction
用足し;用達;用足(io);用たし;用達し(io)[ようたし;ようたつ(用達), youtashi ; youtatsu ( youtatsu )] (n,vs) (1) running errands; going on errands; (2) (transaction of) business; going about one's business; (3) doing one's business (i.e. at the toilet); going to the washroom; (4) (esp. 用達) (See 御用達) purveying; purveyor
[ひた, hita] (adj-na,adv,n) (1) soon; in a moment; before long; shortly; (2) nearby; close; (adj-no,n) (3) direct; (4) (See 直取引) spot transaction; cash transaction; (P)
空取り引き[からとりひき;くうとりひき, karatorihiki ; kuutorihiki] (n) fictitious or paper transaction
空相場[くうそうば, kuusouba] (n) speculation; fictitious transaction
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf,n,adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf,ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P)
裁定取引[さいていとりひき, saiteitorihiki] (n) arbitrage; arbitrage position; arbitrage transaction
金融[きんゆう, kinyuu] (n,adj-no) financing; credit transacting; loaning of money; circulation of money; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コミットメント[こみっとめんと, komittomento] transaction commitment, commitment
トランザクション[とらんざくしょん, toranzakushon] transaction
トランザクションコミットメント[とらんざくしょんこみっとめんと, toranzakushonkomittomento] transaction commitment, commitment
トランザクションロールバック[とらんざくしょんろーるばっく, toranzakushonro-rubakku] transaction rollback, rollback
トランザクション処理サービス利用者[とらんざくしょんしょりサービスりようしゃ, toranzakushonshori sa-bisu riyousha] Transaction Processing Service User, TPSU
トランザクション処理サービス提供者[とらんざくしょんしょりサービスていきょうしゃ, toranzakushonshori sa-bisu teikyousha] Transaction Processing Service Provider, TPSP
トランザクション処理チャネル[とらんざくしょんしょりチャネル, toranzakushonshori chaneru] Transaction Processing channel, channel
トランザクション処理プロトコル機械[とらんざくしょんしょりぷろとこるきかい, toranzakushonshoripurotokorukikai] Transaction Processing Protocol Machine, TPPM
トランザクション処理応用サービス要素[とらんざくしょんしょりおうようサービスようそ, toranzakushonshoriouyou sa-bisu youso] Transaction Processing Application Service Element, TPASE
トランザクション分枝[とらんざくしょんぶんし, toranzakushonbunshi] transaction branch
トランザクション分枝識別子[とらんざくしょんぶんししきべつし, toranzakushonbunshishikibetsushi] transaction branch identifier
トランザクション回復[とらんざくしょんかいふく, toranzakushonkaifuku] transaction recovery
トランザクション木の制約条件[とらんざくしょんもくのせいやくじょうけん, toranzakushonmokunoseiyakujouken] transaction tree constraint
トランザクション終了フェーズ[とらんざくしょんしゅうりょうフェーズ, toranzakushonshuuryou fe-zu] termination phase of a transaction
トランザクション記録動作[とらんざくしょんきろくどうさ, toranzakushonkirokudousa] transaction logging
トランザクション識別子[とらんざくしょんしきべつし, toranzakushonshikibetsushi] transaction identifier
トランザクトエスキューエル[とらんざくとえすきゅーえる, toranzakutoesukyu-eru] Transact-SQL
ロールバック[ろーるばっく, ro-rubakku] transaction rollback, rollback
会議資料[かいぎしりょう, kaigishiryou] records, transactions
分散型トランザクション[ぶんさんがたとらんざくしょん, bunsangatatoranzakushon] distributed transaction
提供者責任分散型トランザクション[ていきょうしゃせきにんぶんさんがたとらんざくしょん, teikyoushasekininbunsangatatoranzakushon] provider-supported distributed transaction
適用業務責任分散型トランザクション[てきようぎょうむせきにんぶんさんがたとらんざくしょん, tekiyougyoumusekininbunsangatatoranzakushon] application-supported distributed transaction

transact ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดำเนินการ[v.] (damnoēn kān) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; transact ; administer ; implement ; press ahead FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures ; opérer ; exécuter
เดินธุระให้[v.] (doēnthuraha) EN: transact business for another ; go on an errand for another ; do something for someone ; go on business FR: servir d'intermédiaire ; traiter pour le compte d'autrui
ค้า[v.] (khā) EN: trade ; do business ; buy and sell ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange ; traffic in FR: commercer ; négocier ; faire des affaires
ค้าขาย[v.] (khākhāi) EN: trade ; buy and sell ; do business ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange FR: commercer ; faire des affaires
ทำการค้า[v. exp.] (thamkān khā) EN: trade ; buy and sell ; do business ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange FR: commercer
กรรม[n.] (kam) EN: work ; job ; activity ; transaction FR: activité [f]
การดำเนินธุรกิจ[n. exp.] (kān damnoēn) EN: transaction FR: conduite des affaires [f]
การแลกเปลี่ยนสินค้าต่อสินค้า[n. exp.] (kān laēkplī) EN: barter transaction ; barter ; offsetting transaction FR:
การซื้อขายด้วยเงินสด[n. exp.] (kān seūkhāi) EN: cash transaction FR:
นิติกรรม[n.] (nitikam) EN: legal act ; juristic act : legal transaction FR: acte légal [m]
รายการทางบัญชี[n. exp.] (rāikān thān) EN: accounting transaction FR:
ธุรกรรม[n.] (thurakam) EN: transaction FR:

transact ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anlagenbewegungssatz {m}asset transaction record
Kompensationsgeschäft {n}barter transaction
Kreditverkehr {m}credit transactions
Devisengeschäft {n}(foreign) exchange transactions
Devisengeschäft {n}transaction in foreign exchange
Dialogverarbeitung {f}transaction processing
Scheingeschäft {n}fictitious transaction
Geldgeschäft {n}money transaction
Auftragsabwicklung {f}processing of orders; order procedure; order processing; order transaction
Kassageschäft {n}spot transaction
Börsengeschäft {n}stock exchange transaction
Transaktion {f} [comp.]transaction
Änderungssatz {m}transaction record

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า transact
Back to top