ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*กล่าวหา*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น กล่าวหา, -กล่าวหา-

*กล่าวหา* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล่าวหา (v.) accuse See also: charge Syn. ฟ้อง, กล่าวโทษ Ops. ยกฟ้อง
การกล่าวหา (n.) accusation See also: charging
ข้อกล่าวหา (n.) indictment See also: allegation, accusation, charge
คำกล่าวหา (n.) charge See also: accusation, complaint
ตั้งข้อกล่าวหา (v.) allege See also: accuse, charge
English-Thai: HOPE Dictionary
accusation(แอคคิวเซ' เชิน) n. การกล่าวหา, คำประนาม, การตำหนิ, การกล่าวโทษ, การใส่ความ, Syn. allegation
accusative(อะคู' ซะทิฟว) adj. ซึ่งกล่าวหา
accusatorial(อะคูซะทอ' เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้กล่าวหา, Syn. pertaining to an accuser
accusatory(อะคิว' ซะโทรี) adj. ซึ่งกล่าวหา, ซึ่งฟ้องร้อง, Syn. accusing, accusative
accuse(อะคิวซ') vt.,vi. กล่าวหา, ต่อว่า, ใส่ความ, Syn. charge, blame, incriminate
accused(อะคิวซดฺ') adj.,n. ซึ่งถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง,ผู้ถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง
admission(แอคมิช' เชิน) n. การรับเข้า, การยอมรับรอง, การรับสารภาพ, สิทธหรือวิธีการเข้าไป, ราคาสำหรับเข้าไป, การยอมรับข้อกล่าวหาหรือความจริง, Syn. allowance,admittance)
allegation(แอลลิเก' เชิน) n. การกล่าวหา, การยืนยัน, การอ้าง, ข้อกล่าวหา,ข้ออ้าง, ข้อยืนยัน, กล่าวหา, Syn. accusation, assertion)
allege(อะเลจฺ') vt. กล่าวหา, อ้าง,ยืนยัน, แถลง. -allegeable adj. -alleger n.
alleged(อะเลดจฺดฺ') adj. ซึ่งกล่าวหา, ซึ่งยืนยัน, น่าสงสัย, ซึ่งกล่าวถึง. -alledgedly adv., Syn. assert
apologia(แอพพะโล'เจีย) n. หนังสือแก้ต่างหรือแก้ข้อกล่าวหา, การแก้ข้อกล่าวหา (apology)
apologist(อะพอล'โลจิสทฺ) n. ผู้ขออภัย,ผู้แก้ข้อกล่าวหา, Syn. advocate)
arraign(อะเรน') vt. นำตัวมาขึ้นศาล,กล่าวหา,กล่าวร้าย-arraigner n. (charge,accuse)
arraignment(อะเรน'เมินทฺ) n. การกล่าวหา,การนำตัวมาขึ้นศาล,ภาวะที่ถูกกล่าวหาหรือถูกนำตัวมาขึ้นศาล
article(อาร์'ทิเคิล) n. สิ่งของ,ชิ้น,สินค้า,บทความ, มาตรา,ข้อ,ข้อบังคับ, รายการ,คำนำหน้านาม. -vt. กล่าวหา,ฟ้อง,ทำให้ข้อบังคับผูกมัด, Syn. item, object, piece,essay)
aspersion(อัสเพอ'เชิน,-เชิน) n. ข้อกล่าวหา,การใส่ร้าย,การป้ายร้าย,การพรมน้ำมนต์
assail(อะเซล') vt. โจมตี,ป้ายร้าย,รุกราน,กล่าวหา,ทำร้าย-assailer,assailment n.
attaint(อะเทนทฺ') vt. ประกาศเพิกถอนสิทธิ, ทำให้เสื่อมเสีย (เกียรติ) ,กล่าวหา -n. =attainder, ความเสื่อมเสีย (เกียรติ) (disgrace, taint)
belabor(บิเล'เบอะ) {belabored,belaboured,belaboring,belabouring,belabors,belabours} vt. ถกเถียง,พูดมากเกินไปเกี่ยวกับ,กล่าวหา,เหยียดหยาม,ตีแรง
belabour(บิเล'เบอะ) {belabored,belaboured,belaboring,belabouring,belabors,belabours} vt. ถกเถียง,พูดมากเกินไปเกี่ยวกับ,กล่าวหา,เหยียดหยาม,ตีแรง
charge(ชาร์ดจฺ) vt. บรรจุ,ประจุ,อัดไฟ,ทำให้เต็ม,วางเงื่อนไข,สั่ง,ตักเตือน,แนะนำ,กล่าวหา,ฟ้องร้อง,เรียกเก็บเงิน,โจมตี,เป็นภาระ บันทึกเป็นหนี้ -vi. พุ่งเข้าไป,พุ่งไปข้างหน้า,โจมตี,เรียกเก็บ,หมอบลง (ตามคำสั่ง) -n. การอัดประจุไฟฟ้า,กระแสไฟที่อัด,ปริมาณดินระเบิด,ภาระ
complain(คัมเพลน') {complained,complaining,complains} vi. บ่น,คร่ำครวญ,ร้องทุกข์,กล่าวหา,ฟ้อง,แสดงความข้องใจ, See also: complainer n. ดูcomplain, Syn. murmur,lament
delate(ดิเลท') vt. กล่าวหา,ประณาม,รายงาน, See also: delation n. ดูdelate delator n. ดูdelate, Syn. denounce
exculpate(เอคซฺ'คัลเพท) vt. ทำให้พ้นความผิด,ล้าง,ทำให้พ้นข้อกล่าวหา., See also: exculpable adj. ดูexculpate exculpation n. ดูexculpate, Syn. clear
exculpatory(เอคซฺคัล'พระทอรี) adj. เกี่ยวกับการพ้นจากความผิด,ซึ่งหลุดพ้นจากข้อกล่าวหา
gravamen(กระเว'มัน) n.ข้อกล่าวหาที่หนัก,ประเด็นสำคัญในการฟ้อง,เรื่องคับแค้นใจ -pl. gravamina
impeach(อิมพีช') vt. กล่าวโทษ,ฟ้องร้อง,ทำคดีชั้นพิจารณา,กล่าวหา,ไม่เชื่อถือ., See also: impeacher n., Syn. charge, accuse, censure
implead(อิมพลีด') vt. ฟ้องร้อง, ดำเนินคดีในศาล, กล่าวโทษ, กล่าวหา, ร้องทุกข์., See also: impleadable adj.
impugn(อิมพิวนฺ') vt. กล่าวหา, ประณาม, ตำหนิ, แย้ง., See also: impugnable adj. impugner n., Syn. challenge, oppose
imputable(อิมพิว' ทะเบิล) adj. ซึ่งถูกกล่าวหาได้, ซึ่งถูกใส่ความได้., See also: imputability n. imputably adv., Syn. attributable)
imputation(อิมพิวเท' เชิน) n. การกล่าวหา, การใส่ความ, การใส่ร้าย, การให้ร้าย., See also: imputative adj. imputatively adv.
impute(อิมพิวท'ฺ) vt. กล่าวหา, ใส่ความ, ใส่ร้าย, ให้ร้าย, Syn. reckon, count, ascribe
incriminate(อินคริม' มะเนท) vt. กล่าวโทษ, ใส่ร้าย, กล่าวหา, ฟ้องร้อง, ดำเนินคดีฟ้องร้อง., See also: incrimination n. incriminator n. incriminatory adj., Syn. accuse
indict(อินไดทฺ') vt. ฟ้อง, ฟ้องร้อง, ดำเนินคดี, กล่าวหา,กล่าวโทษ., See also: indectable adj. indict- ably adv. indicter, indictor n., Syn. accuse
malign(มะไลนฺ') vt. กล่าวร้าย,กล่าวหา,ใส่ร้าย,ทำให้เสียชื่อเสียง. adj. มีผลร้าย,ร้าย,มีเจตนาร้าย,เป็นภัย., See also: maligner n. malignly adv., Syn. defame,slander
malignancy(มะลิก'เนินซี) n. ความมุ่งร้าย,การกล่าวร้าย,การกล่าวหา,การทำให้เสียชื่อเสียง,ความร้าย,การมีภัยร้ายแรง
mc carthyism(มะคาร'ธิอิสซึม) n. การกล่าวหาว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
muddy(มัด'ดี) adj. เต็มไปด้วยโคลน,ขุ่น,ไม่ใสสะอาด,มัว,ยุ่งเหยิง,คลุมเครือ vt. ทำให้เป็นโคลน,ทำให้ขุ่น,ทำให้มัว,ทำให้ยุ่งเหยิง,กล่าวหา,ป้ายร้าย. vi. กลายเป็นโคน,กลายเป็นขุ่น., See also: muddily adv. muddiness n., Syn. cloude
mute(มิวทฺ) adj. ใบ้,พูดไม่ได้,ไม่ริปาก,เงียบ,ไม่ออกเสียง,ไม่แก้ตัว (เมื่อถูกกล่าวหา) n. คนใบ้,คนที่ไม่แก้ตัวเมื่อถูกกล่าวหา,การไม่ออกเสียง,เครื่องหมายหยุด. vt. อุดเสียง,ระงับเสียง,เก็บเสียง,ลดความเข้มข้นของสีลง., See also: muteess n.
pick(พิค) vt. เลือก,สรร,คัด,หยิบ,จับ,แคะ,ขุด,เลาะ,แทะ,เจาะ,จิก,เด็ด,เก็บ,ถอน (ขน) ,ฉกฉวย,ดึงออก,หาเหตุ,หาเรื่อง,ดีด (สายพิณ,สายกีตาร์และอื่น ๆ) vi. ขุด,เลาะ,แทะ,จิก,เด็ด,เก็บ,ล้วงกระเป๋า,ขโมย,คัด,เลือก n. การเลือก -Phr. (pick on วิจารณ์กล่าวหา)
English-Thai: Nontri Dictionary
accusation(n) การกล่าวหา,การใส่ความ,การใส่ร้าย
accuse(vt) กล่าวหา,ใส่ร้าย,ใส่ความ
accused(n) จำเลย,ผู้ถูกกล่าวหา
allegation(n) การพูดพล่อย,การกล่าวหา,ข้อกล่าวหา,ข้ออ้าง
allege(vt) พูดพล่อย,อ้าง,กล่าวหา
apologist(n) ผู้ขอโทษ,ผู้ขออภัย,ผู้แก้ตัว,ผู้แก้ข้อกล่าวหา
arraign(vt) ออกหมายเรียกตัว,กล่าวหา,นำตัวมาขึ้นศาล,ฟ้องร้อง
arraignment(n) การออกหมายเรียกตัว,การฟ้องร้อง,การกล่าวหา
asperse(vt) กล่าวหา,ใส่ร้ายป้ายสี,แพร่ข่าวเท็จ
aspersion(n) การกล่าวหา,การใส่ร้าย,ข่าวเท็จ
belabour(vt) ตี,เฆี่ยน,กล่าวหา,เหยียดหยาม
charger(n) ม้าศึก,เครื่องอัดไฟ,ผู้กล่าวหา,ผู้ฟ้องร้อง,ผู้เรียกเก็บเงิน
complain(vi) บ่น,ร้องทุกข์,คร่ำครวญ,ฟ้อง,กล่าวหา
exonerate(vt) ทำให้พ้นจากข้อครหา,ทำให้พ้นจากข้อกล่าวหา,ปลดเปลื้องภาระ
impeach(vt) ฟ้องร้อง,กล่าวหา
impeachment(n) การกล่าวหา,การฟ้องร้อง
impugn(vt) ซักถาม,แย้ง,กล่าวหา,ประณาม
imputation(n) การกล่าวหา,การใส่ร้าย,การใส่ความ
impute(vt) กล่าวหา,ใส่ร้าย,คิดว่าเป็นของ,ใส่ความ
inculpate(vt) ติเตียน,กล่าวหา,ใส่ร้าย,ฟ้องร้อง
indict(vt) ฟ้องร้อง,กล่าวหา,ดำเนินคดี
indictment(n) การฟ้องร้อง,ข้อกล่าวหา,การดำเนินคดี
objurgate(vt) ตำหนิ,กล่าวหา,ประณาม
recrimination(n) การกล่าวหากัน,การฟ้องแย้ง,การด่ากลับ
reprimand(n) การตำหนิ,การดุว่า,การประณาม,การกล่าวหา
reprove(vt) ตำหนิ,ติเตียน,กล่าวหา,ต่อว่า,ประณาม
stricture(n) การหดตัว,ข้อวิจารณ์,การควบคุม,การกล่าวหา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
accusationการกล่าวหา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
accusatorial procedureวิธีพิจารณาระบบกล่าวหา [ดู adversary procedure] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acquittalการตัดสินปล่อยตัวจำเลย (ให้พ้นจากข้อกล่าวหา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adversary procedureวิธีพิจารณาระบบกล่าวหา [ดู accusatorial procedure] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
allegationข้อกล่าวหา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alleged offenceความผิดที่กล่าวหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
imputation of incompetence; incompetence, imputation ofการกล่าวหาว่าไม่มีความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incompetence, imputation of; imputation of incompetenceการกล่าวหาว่าไม่มีความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incriminationการกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
traverseคำปฏิเสธข้อกล่าวหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adversary system (Law)ระบบกล่าวหา (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
aaccusation (n.) ข้อกล่าวหา See also: คำกล่าวหา
accusal (n.) การกล่าวหา See also: การประณาม, การหาเหตุ Syn. indictment, arraignment
accusation (n.) การกล่าวหา See also: การประณาม, การหาเหตุ Syn. indictment, accusal, arraignment
accusation (n.) ข้อกล่าวหา See also: ข้อหา, คำกล่าวหา Syn. charge, indictment, allegation
accuse (vt.) กล่าวหา See also: กล่าวโทษ, ปรักปรำ Syn. blame, charge
accuse of (phrv.) กล่าวหาว่า See also: กล่าวหา
accused (adj.) ซึ่งถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง Syn. arraigned, indicted, blamed
accuser (n.) ผู้กล่าวหา See also: โจทก์, ผู้ฟ้อง, ผู้ฟ้องร้อง Syn. prosecutor, plaintiff, objector
affirmation (n.) การกล่าวหา Syn. assertion, charge
alibi (n.) คำกล่าวอ้างที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้างว่าได้อยู่ที่อื่นขณะเกิดเหตุ Syn. proof of absence, defense, defense of being elsewhere
allegation (n.) การกล่าวหา Syn. assertion, affirmation, charge
allege (vt.) กล่าวหา See also: กล่าวโทษ, กล่าวร้าย, ปรักปรำ
allege (vi.) กล่าวหา See also: กล่าวโทษ, กล่าวร้าย, ปรักปรำ Syn. assert, affirm
alleged (adj.) ซึ่งถูกกล่าวหา Syn. asserted
allegedly (adv.) ถูกกล่าวหา Syn. assertedly
arraign (vt.) กล่าวหา Syn. accuse, charge, indict
arraigned (adj.) ซึ่งถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง Syn. indicted, blamed
arraignment (n.) การกล่าวหา Syn. accusation, blame
asserted (adj.) ซึ่งถูกกล่าวหา
assertedly (adv.) ถูกกล่าวหา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I am falsely accused!ฉันถูกกล่าวหาอย่างผิดๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We would need the straw mattress, at once pantry and strongbox, the fiercely contested blanket, the denunciations and curses, the orders repeated in every tongue, the sudden appearance of the SS, zealous in their spot checks and practical jokes.เราต้องการแค่ที่นอนฟาง ที่เก็บอาหาร และหีบเก็บของ มีเพียงผ้าห่มที่ไม่เพียงพอ คำกล่าวหา และด่าทอ กล่าวย้ำสั่งให้ทำงาน
Therefore according to the powers vested in us we sentence the accused here before us Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez known as the 'Rat' and any other aliases he might have to hang by the neck until dead.ดังนั้น ด้วยอำนาจที่ได้รับมอบหมาย... ...เราจึงขอตัดสินให้ผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งอยู่ต่อหน้าเรานี่ ...ทูโค เบเนดิคโต แปซิฟิโก้ ฮวน มาเรีย รามิเรซ...
I seem to remember that in Honduras you were accused of being a grave robber rather than an archaeologist.ฉันดูเหมือนจะจำได้ว่าในฮอนดูรัส คุณถูกกล่าวหาว่าเป็นโจรปล้นหลุมฝังศพ มากกว่าที่นักโบราณคดี
Glasnost gives everyone the right to complain and accuse, but it doesn't make more shoes.Glasnost ทำให้ทุกคนมีสิทธิในการร้องเรียนและกล่าวหาที่ แต่มันไม่ได้ทำให้รองเท้ามากขึ้น
Here's someone whose organization is accused of conducting its own inquisition:หวือหวาทางศาสนาทั้งหมดนี้ นี่คือคนที่มีองค์กร ถูกกล่าวหาว่าการดำเนิน การสืบสวนของตัวเอง:
Amid a flurry of accusations and counter-accusations by the nations representing the Machine Consortium the President has ordered a special inquiry.ท่ามกลางความวุ่นวายของข้อกล่าว หาและข้อกล่าวหาเคาน์เตอร์ โดยประเทศที่เป็นตัว แทนของเครื่อง สมาคม ประธานได้มีคำสั่งพิเศษสอบ ถามรายละเอียดเพิ่มเติม
In the light of your abnormal and abonimable state, and your refusal to see you have been duped into a hogwash alternative lifestyle,แสงแห่งความผิดปรกติและวิปริตได้แผ่ออกมา และเธอปฎิเสธขอกล่าวหาในเรื่องการหลอกลวง พร้อมที่จะดิ่งไปสู่เส้นทางชีวิตที่โสมม
But what if somebody were covering their tracks by blaming Conklin and Bourne?แต่ถ้าใครบางคน พยายามจะกลบเกลื่อนร่องรอย โดยกล่าวหา คอนกลินกับบอร์นล่ะ?
Ms. Norbury has been accused of selling drugs.คุณ Norbury ถูกกล่าวหา ว่าค้ายา
Say, buddy, not to cast aspersions on your survival instincts or nothing, but haven't mammoths pretty much gone extinct?พูดเถอะ เพื่อน ไม่ได้กล่าวหาสัญชาตญาณ การเอาชีวิตรอด หรืออะไรหรอก แต่ไม่มี แมมมอท มากเท่าไหร่ที่สูญพันธ์
No. Look, if you're gonna accuse the president of something, you just come out and say it.ฟังนะ ถ้าจะกล่าวหาอะไรท่าน ก็ว่ามาตรงๆเลย
President Amin has accused... the British government of attempting to assassinate him and undermining him-- ประธานาธิบดีอามีนได้กล่าวหา รัฐบาลอังกฤษว่ากำลังบ่อนทำลายเขา
If the alleged improprieties are confirmed, it could be devastating for the White House.ถ้ามีการกระทำที่ไม่สมควร ตามข้อกล่าวหานี้เกิดขึ้นจริง จะทำให้ธรรมเนียบขาวเสียหายมาก
With respect, now you're calling my great-great-granddaddy a liar.ด้วยความนับถือ นี่คุณกล่าวหาว่า ปู่ทวดผมลวงโลก
I've already signed la's affidavit. The charges are being dismissed.ฉันเซ็นในใบคำให้การของ IA แล้ว ข้อกล่าวหาต่างๆ ถูกยกฟ้อง
Don't worry about tomorrow's problems today.คุณกำลังจะได้กลับบ้าน ข้อกล่าวหา ของคุณถูกยกเลิก คุณแซนเดอร์ส
Violence has broken out in the Middle East as militants accuse the United States of launching American missiles to demolish a village in Baluchistan, killing innocent civilians.ความรุนแรงได้ปะทุขึ้น ในตะวันออกกลางเมื่อทหารอาสาได้กล่าวหาว่า สหรัฐอเมริกา
WilPharma stock fell sharply as a result of scathing accusations hurled at them by Terra-Save.ราคาหุ้นของวิลฟาร์มาร่วงกราวรูด หลังจากถูกข้อกล่าวหา ที่เทร่าเซฟพาดพิงถึง
Senator Ron Davis announced his resignation after being accused of insider trading with WilPharma stock a company of which he is a major stockholder.ส.ว. รอน เดวิส ลาออกจากตำแหน่ง หลังจากถูกกล่าวหาเรื่องมีความใกล้ชิดกับข้อมูลของวิลฟาร์ม่า ซึ่งเป็นบริษัทที่เขาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
Sarah and I are purely professional, so I resent any accusation otherwise.ซาร่าและฉัน มีความเป็นมืออาชีพพอ ดังนั้นฉันไม่ยอมรับข้อกล่าวหา อีกอย่างนึง
Mr. Wolfe, Sam Laughlin has copped to the murder, but is unwilling to give up his stolen fuel connection.คุณวูฟล์ แม้ว่าแซม ลาฟลิน โดนกล่าวหาเป็นฆาตกร แต่เราต้องไม่ปล่อยเครือข่ายโจรกรรมน้ำมันของเขานะ
Horatio,I heard Cassandra Gray's confession was a dead end.ฮอเรโช ผมได้ยินว่าข้อกล่าวหา แคสแซนดร้า เกรย์ยกเลิกแล้ว
That's how you'll{\re gonna} win back his heart, accusing his mother of trying to murder his ex-wife?นั่นมันจะเป็นการทำให้เธอ กลับมาชนะใจของเขาได้อีก กล่าวหาแม่ของเขาว่าพยายาม ฆาตกรรมเมียเก่าของเขางั้นเหรอ
My lord, if your son made these accusations because he's afraid to fight me, then I will graciously accept his withdrawal.ฝ่าบาท ถ้าองค์ชายตั้งข้อกล่าวหานี้มา เนื่องจากไม่ต้องการสู้กับกระหม่อม ถ้างั้นกระหม่อมก็พร้อมยอมรับการถอนตัวขององค์ชาย
Defendant states she's been deceived by police and others, and that we have given her a boy and tried to make her think it is her son when she says it is not;คุณขัดขืนกฏของรัฐ ทำให้กรมตำรวจเสียชื่อเสียง ด้วยการกล่าวหาว่าเรามอบเด็กชายให้เธอ และพยายามหลอกเธอว่าเป็นลูกชายของเธอ และเธอไม่เชื่อ
Precisely 19 have been convicted, and only six for murder.มีแค่ 19 คนที่โดนข้อกล่าวหา และแค่ 6 คนในข้อหาฆาตกรรม
Well, I suppose I owe you an apology, too, for accusing you of leaking my role in this Bauer fiasco to the press.อืม ผมคิดว่าผมก็ต้องขอโทษคุณเหมือนกัน ที่กล่าวหาคุณ ว่าเปิดเผยเรื่องของผมเกี่ยวกับบาวเออร์
I've got a government that I served faithfully for 30 years dreaming up BS accusations so politicians too cowardly to show their faces can dismantle my company.ผมถูกกระทำจากรัฐบาลที่ ผมรับใช้อย่างซื่อสัตย์มา30ปี กุเรื่องขึ้นมากล่าวหา ดูเหมือนว่าพวกนักการเมืองจะไม่กล้าที่จะเสนอหน้าของพวกเขา
From West Virginia comes accusations by the Carnegie coal company of Red influence on the United Mine Workers' strike.จากเวตส์ เวอร์จิเนีย มาถึงกรณีบริษัท Carnegie Coal กล่าวหาว่าพวกแดง มีอิทธิพลต่อการประท้วงของสภาพแรงงานเหมือง
It got worse when my son was accused of a crime that he didn't commit, but you lost your license because you went to prison for a crime you did commit.แล้วมันก็แย่ลงเมื่อลูกชายฉัน ถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมที่เขาไม่ได้ทำ แต่นายถูดยึดใบประกอบโรคศิลปเพราะนายติดคุก
Listen, listen. I got acquitted, all right?ฟังนะ ๆ, ฉันพ้นข้อกล่าวหาแล้ว ถูกไหม?
Peters was convicted back in September and will serve at least 18 months in Ford Open Prison.ของเค้าแล้ว ในวันนี้ ปีเตอร์ถูกกล่าวหา ในเดือนกันยายน
We would plant all the rocks, the hydrophones, underwater cameras.พวกเขาไม่จำเป็นต้องตั้ง ข้อกล่าวหาอะไรเลย ตามกระบวนการทางกฏหมายของญี่ปุ่น
They're straining the bottom of that bay, so we don't want them to pick up underwater cameras.90% ของข้อกล่าวหาในญี่ปุ่น ได้มาจากการสารภาพในช่วง 28 วันนั่นแหละ
I visited Japan earlier this year, and I discovered that there was another peculiar reason for the Japanese position at the IWC.ทางการบอกพวกเขาว่า โลมากินปลาในทะเลมากเกินไป ตั้งแต่ปี 2003 ญี่ปุ่นยกข้อมูลมาอ้างโดย กล่าวหาว่าการทำประมงที่ลดลงไปทั่วโลก มีสาเหตุจากพวกโลมากับวาฬ
You tell us that Wray is in charge, that is fine,คุณบอกเราว่า Wray อยู่ในกล่าวหา ก็ได้
Yeah. That's the spook that accused of being aerrorist.จำได้ คนที่กล่าวหา ผมเป็นผู้ก่อการร้าย
I want to return to America, and all charges against me... are dropped.ผมต้องการกลับ ไปที่อเมริกา และข้อกล่าวหา ที่มีต่อผมทั้งหมด... ต้องยกทิ้ง
"there is no witness so dreadful, "no accuser so terrible, as the conscience that dwells in the heart of every man.""การไม่มีพยาน น่าสะพรึงกลัว... ...การไม่มีผู้กล่าวหา นั่นน่ากลัวมากกว่า... ...ขณะที่ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีนั่น อยู่ในใจของคนทุกคน"
Then I'll go to the Attorney General and petition the Chief Justice, if I have to.เราไม่สามารถเดินเข้าไป กล่าวหาเขา ว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องได้ งั้นผมจะไปที่สำนักงานอัยการ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *กล่าวหา*
Back to top