ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

assertedly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *assertedly*, -assertedly-

assertedly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
assertedly (adv.) ถูกกล่าวหา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า assertedly
Back to top