ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

asserted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *asserted*, -asserted-

asserted ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
asserted (adj.) ซึ่งถูกกล่าวหา
assertedly (adv.) ถูกกล่าวหา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า asserted
Back to top