ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prosecutor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prosecutor*, -prosecutor-

prosecutor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prosecutor (n.) ผู้ฟ้องร้อง See also: โจทก์
prosecutor (n.) โจทก์ See also: ผู้ฟ้องร้อง, ผู้กล่าวหา Syn. accuser
prosecutor (n.) พนักงานอัยการ Syn. prosecuting attorney
English-Thai: HOPE Dictionary
prosecutor(พรอส'ซะคิวเทอะ) n. อัยการ,ผู้ฟ้องร้อง,โจทก์
English-Thai: Nontri Dictionary
prosecutor(n) ผู้ฟ้องร้อง,อัยการ,โจทก์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
prosecutor, public; public prosecutorพนักงานอัยการ, อัยการแผ่นดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อัยการ (n.) prosecutor See also: prosecuting attorney
ยกกระบัตร (n.) a rank in the provincial Public prosecutors´ Department See also: the supply service of an army, the procurement service Syn. ยุกกระบัตร
ยุกกระบัตร (n.) a rank in the provincial Public prosecutors´ Department See also: the supply service of an army, the procurement service
อก. (n.) public prosecutor Syn. อัยการ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If prosecutor and police can lie about the amount of drugs involved how can this sacred court trust anything else they say?ถ้าโจทก์และตำรวจสามารถที่จะโกหก เรื่องปริมาณยาที่เกี่ยวข้อง... ...ศาลที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ไปเชื่อสิ่งที่พวกเขาพูดได้อย่างไร?
It's okay for a prosecutor and defense attorney to have a glass of lemonade together.ที่อัยการโจทก์กับทนายจำเลย จะดื่มน้ำมะนาวด้วยกัน
I heard you talk about Prosecutor Kwon earlier.เมื่อตะกี้ฉันได้ยินคุณพูดถึงอัยการควอน
Were you talking about Prosecutor Kwon Hyuk-joon?กำลังพูดถึงอัยการควอน ฮุงจุน ใช่รึเปล่า
But Prosecutor Kwon is taken.แต่อัยการควอนมีเจ้าของแล้ว
Just back off from Prosecutor Kwon, got it?ไปจากอัยการควอนซะ เข้าใจรึเปล่า
I'm arranged to be married to Prosecutor Kwon.ฉันเป็นคนที่ถูกเลือกให้แต่งงานกับอัยการควอน
Hello. I'm Prosecutor Kwon's fiancee.สวัสดี ฉันเป็นคู่หมั้นของอัยการควอน
I'm going to marry the prosecutor soon.ฉันจะแต่งงานกับอัยการเร็วๆนี้
You know what a busy schedule a prosecutor has.คุณก็รู้ว่าอัยการย่อมมีตารางงานที่ยุ่งเสมอไม่ใช่หรอคะ
Didn't I tell you not to hang around Prosecutor Kwon?ฉันไม่ได้บอกคุณหรือไงว่าอย่ายุ่งกับอัยควอน
Didn't you say that Prosecutor Kwon's not seeing anyone?คุณบอกว่าอัยการควอนยังไม่มีใครนี่!

prosecutor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
检察院[jiǎn chá yuàn, ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ ㄩㄢˋ, 检察院 / 檢察院] prosecutor's office; procuratorate
检控官[jiǎn kòng guān, ㄐㄧㄢˇ ㄎㄨㄥˋ ㄍㄨㄢ, 检控官 / 檢控官] prosecutor; procurator
起诉员[qǐ sù yuán, ㄑㄧˇ ㄙㄨˋ ㄩㄢˊ, 起诉员 / 起訴員] prosecutor

prosecutor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヤメ検;やめ検[ヤメけん(ヤメ検);やめけん(やめ検), yame ken ( yame ken ); yameken ( yame ken )] (n) (abbr) (col) former public prosecutor who now works as a lawyer; retired public prosecutor
ヤメ検弁護士;やめ検弁護士[ヤメけんべんごし(ヤメ検弁護士);やめけんべんごし(やめ検弁護士), yame kenbengoshi ( yame ken bengoshi ); yamekenbengoshi ( yame ken bengoshi )] (n) (col) former public prosecutor who now works as a lawyer; prosecutor-turned-lawyer
区検[くけん, kuken] (n) local prosecutor
追送検[ついそうけん, tsuisouken] (n,vs) forwarding documents regarding an additional charge to the public prosecutor
原告[げんこく, genkoku] (n) plaintiff; accuser; prosecutor; (P)
検事[けんじ, kenji] (n) public prosecutor; (P)
検事局[けんじきょく, kenjikyoku] (n) prosecutor's office
検事控訴[けんじこうそ, kenjikouso] (n) public prosecutor's appeal
検事正[けんじせい, kenjisei] (n) chief public prosecutor; (P)
検察[けんさつ, kensatsu] (n,vs) examination; prosecutor; (P)
検察官[けんさつかん, kensatsukan] (n) public prosecutor; (P)
検察庁[けんさつちょう, kensatsuchou] (n) (abbr) Public Prosecutor's Office; (P)
送検[そうけん, souken] (n,vs) sending the person accused to the prosecutor; (P)

prosecutor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney ; attorney general ; prosecutor FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
โจทก์[n.] (jōt) EN: complainant ; plaintiff ; prosecutor ; accuser ; reprover FR: plaignant [m] ; accusateur [m]
พนักงานอัยการ[n. exp.] (phanakngān ) EN: public prosecutor ; district attorney ; officer in the public prosecutor's office ; officer in the district attorney's office FR:
สำนักงานอัยการ[n. exp.] (samnakngān ) EN: public prosecutors FR:
ยกกระบัตร[n.] (yokkrabat) EN: [a rank in the Provincial Public Prosecutor's Office] FR:
ยุกกระบัตร[n.] (yukkrabat) EN: [a rank in the Provincial Public Prosecutor's Office] FR:

prosecutor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Oberstaatsanwalt {m}senior prosecutor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prosecutor
Back to top