ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไหวพริบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไหวพริบ*, -ไหวพริบ-

ไหวพริบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไหวพริบ (n.) resourcefulness See also: sagacity, astuteness, cleverness, adroitness Syn. เชาวน์ไว, ความฉลาด, ความเฉลียวฉลาด
ไหวพริบดี (v.) be sharp See also: be witty, be clever, be sagacious, be keen, be smart Syn. ฉลาด, มีปฏิภาณ
English-Thai: HOPE Dictionary
acumen(อะคู' เมน) n. ความมีไหวพริบเฉียบแหลม. -acuminuous adj., Syn. keenness)
acuminate(อะคู' มิเนท) adj.,vt. ซึ่งมีปลายแหลมเรียว,ทำให้คม, ทำให้มีไหวพริบ
acute(อะคิวทฺ') adj. แหลม, คม,รุนแรง, เข้มข้น, เหี้ยม, เฉียบแหลม, มีไหวพริบดี,ไว, มีมุมนแหลม, ตาคมกริบ, ร้ายแรง, เสียงสูง. -acuteness n., Syn. keen, intense ###A. dull, mild)
cerebrum(เซอ'ริบรัม) n. สมองใหญ่ เป็นส่วนที่อยู่ด้านหน้า แบ่งเป็น 2 ซีก มี cerebralcortex ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการติดต่อของเส้นประสาททั่วร่างกาย สมองส่วน cerebrum ทำหน้าที่เกี่ยวกับความคิด ความฉลาด ไหวพริบ ความทรงจำ ความยั้งคิดและความรู้สึกรับผิดชอบต่าง ๆ และนอกจากยัง nerve center ท่ควบคุมการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของร่างกายส่วนต่าง ๆ
clairvoyance(แคลวอย'เอินซฺ) n. การมีตาทิพย์,การรู้ที่เหนือมนุษย์,ไหวพริบ (intuition)
intelligence(อินเทล'ลิเจินซฺ) n. สติปัญญา,อำนาจในการเข้าใจ,เชาวน์,ความเฉลียวฉลาด,ไหวพริบ,ความรู้จักคิด, Syn. brains,intellect,wit
intelligent(อินเทล'ลิเจินทฺ) adj. มีสติปัญญา,ฉลาด,มีไหวพริบดี,มีความเข้าใจหรือความรู้ดี. adv., Syn. clever
politic(พอล'ลิทิค) adj. ฉลาด,มีไหวพริบ,เฉียบแหลม,ปราดเปรื่อง,สุขุม,มีเล่ห์.
sagacious(ซะเก'เชิส) adj. ฉลาด,เฉียบแหลม,หลักแหลม,มีไหวพริบ., See also: sagaciousness n., Syn. shrewd,wise,intelligent
sagacity(ซะแกส'ซิที) n. ความฉลาด,ความเฉียบแหลม,ความหลักแหลม,ไหวพริบ,ความปราดเปรื่อง, Syn. acumen,judgment
sensational(เซนเซ'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับความรู้สึกสัมผัส,เกี่ยวกับความรู้สึก ตื่นเต้น,เกรียวกราว,เกี่ยวกับความฉลาด,เกี่ยวกับไหวพริบ,เกี่ยวกับเหตุผล,ดีเยี่ยม,ดีเลิศ,อย่างยิ่ง,ยิ่งใหญ่, Syn. exciting,stimulating,
sense(เซนซฺ) n. ความรู้สึก,ไหวพริบ,ประสาททั้งห้า,ประสาทสัมผัส,อินทรีย์สัมผัส,เหตุผล,ความสามารถในการพินิจพิเคราะห์,สติสัมปชัญญะ,ความฉลาด,ความสังหรณ์,ความหมาย,นัย,แนวทาง,ทิศทาง vt. รู้สึก,ตระหนัก,เข้าใจความหมาย,เข้าใจ,ฟื้นขึ้น (จากการสลบ) ,สำนึก,สังหรณ์,ตื่นตัว. -
sensibility(เซนซะบิล'ลิที) n. ความรู้สึกไว,ไหวพริบ,ความเฉียบแหลม,สติสัมปชัญญะ, See also: sensibilities n.,pl. อารมณ์,ความรู้สึกเจ็บใจได้,ความสามารถรับการกระตุ้นจากสิ่งภายนอกได้
sensible(เซน'ซะเบิล) adj. มีเหตุผล,มีไหวพริบ,มีสติสัมปชัญญะ,ฉลาด,มากมาย,สามารถรู้สึกได้ไวต่อสิ่งกระตุ้น., See also: sensibleness n. sensibly adv., Syn. intelligent,wise
sensitivity(เซนซิทิฟ'วิที) n. ความรู้สึกไว,ความไวต่อสิ่งกระตุ้น,ประสาทไว,ระดับของความไวต่อสิ่งกระตุ้น,ความเฉียบแหลม,ไหวพริบ,อารมณ์,ความสามารถรับการกระตุ้นจากภายนอก, Syn. responsiveness
smart(สมาร์ท) vi.,vt.,adj. (ทำให้) เจ็บเสียว,เจ็บปวด,เสียว,แสบ,เจ็บแค้น,รู้สึกเสียใจ,รุนแรง,ร้ายแรง,หลักแหลม,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ,ฉลาด,ปราดเปรื่อง,เก๋,โก้,รูปหล่อ,สมาร์ท,สวย,คล่องแคล่ว,เก่ง,น่าดู,รวดเร็ว. adv. อย่างเฉลียวฉลาด,อย่างว่องไว. n.. ความเจ็บเสียว,ความเจ็บปวดเนื่องจากบาดแผล
tact(แทคทฺ) n. ประสานสัมผัส,การที่ไหวพริบหรือปฎิภาณดี,การมีประสบการณ์ในชีวิตมาก
tactful(แทคทฺ'ฟูล) adj. มีไหวพริบดี,มีปฎิภาณดี,ฉลาด,เชี่ยวชาญ.
tactless(แทคทฺ'ลิส) adj. ไม่มีไหวพริบ,ไม่รู้จักกาลเทศะ,ไม่มีประสบการณ์ในชีวิต,ไม่ฉลาด,ไม่เหมาะ, See also: tactlessness n., Syn. undiplomatic,rude
witty(วิท'ที) adj. มีสติปัญญา,เฉลียวฉลาด,มีไหวพริบ,มีความรู้,รอบรู้, See also: wittingly adv. wittiness n., Syn. facetious,humorous
English-Thai: Nontri Dictionary
acumen(n) ความมีไหวพริบ,ความเฉียบแหลม
acute(adj) เก่ง,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ,สาหัส,รุนแรง,ฉับพลัน
aptitude(n) ความถนัด,ความสามารถ,ความฉลาด,ไหวพริบ,ปฏิภาณ
COMMON common sense(n) สามัญสำนึก,ไหวพริบ
cunning(adj) มีไหวพริบ,หลักแหลม,ฉลาดแกมโกง,แคล่วคล่อง
intellect(n) ความฉลาด,ปัญญา,ไหวพริบ,เชาวน์
intelligence(n) เชาวน์,สติปัญญา,ความรู้,ไหวพริบ,ความเฉลียวฉลาด,ข่าว
intelligent(adj) มีเชาวน์,มีไหวพริบ,รู้จักคิด,ฉลาด
acuteness(n) ความเฉียบแหลม,ความเก่ง,ความมีไหวพริบ
politic(adj) รอบคอบ,ฉลาด,ปราดเปรื่อง,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ
sagacity(n) ความหลักแหลม,ความเฉลียวฉลาด,ความเฉียบแหลม,ไหวพริบ
sense(n) ความรู้สึก,ไหวพริบ,ความเข้าใจ,ประสาทสัมผัส,สติปัญญา,เหตุผล
sensibility(n) ไหวพริบ,ความรู้สึก,สติสัมปชัญญะ,ความเฉียบแหลม
sensible(adj) สมเหตุสมผล,ฉลาด,มีไหวพริบ,มีสติสัมปชัญญะ
tact(n) ไหวพริบ,การรู้จักกาลเทศะ
tactful(adj) มีไหวพริบ,รู้จักกาลเทศะ,ฉลาด,เชี่ยวชาญ
unwise(adj) ไม่ฉลาด,ไม่มีเชาวน์,ไม่มีไหวพริบ
wit(n) ความเข้าใจ,เชาวน์,ปัญญา,ไหวพริบ,ความหลักแหลม
witty(adj) ฉลาด,หลักแหลม,เปรื่อง,เล่นสำนวน,รอบรู้,มีไหวพริบ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intelligence Quotientเชาวน์ปัญญาความฉลาด ความสามารถในการคิด คิดฉับไวหรือมีไหวพริบ คิดอย่างมีเหตุผล คิดแบบนามธรรม ความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา และการปรับตัวของบุคคลต่อสถานการณ์ หรือสิงแวดล้อมใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความสามารถในการเรียนรู้จากประสบการณ์ การแก้ปัญหา และใช้ [สุขภาพจิต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
acumen (n.) ความมีไหวพริบเฉียบแหลม See also: ความฉลาดเฉียบแหลม
acutely (adv.) อย่างมีไหวพริบ Syn. keenly, shrewd
astuteness (n.) ความมีไหวพริบ See also: ความฉลาด, ความมีเล่ห์เหลี่ยม, ความฉลาดเฉลียว Syn. shrewdness, keenness
egghead (sl.) คนที่มีไหวพริบ
intelligent (adj.) ซึ่งมีไหวพริบ See also: ฉลาด, ซึ่งมีหัวคิด, มีเชาว์ปัญญา Syn. bright, clever, sharp, smart Ops. dull, stupid
keenness (n.) ความมีไหวพริบ See also: ความฉลาด, ความมีเล่ห์เหลี่ยม, ความฉลาดเฉลียว Syn. shrewdness
politic (adj.) ซึ่งมีไหวพริบ See also: เฉียบแหลม, ปราดเปรื่อง, สุขุม Syn. crafty, diplomatic, shrewd
quick-wittedly (adv.) อย่างมีไหวพริบ
quick-wittedness (n.) ความมีไหวพริบ
tactful (adj.) ซึ่งมีไหวพริบดี See also: ซึ่งมีปฏิภาณดี, ฉลาด Syn. diplomatic, considerate, perceptive
tactless (adj.) ซึ่งไม่มีไหวพริบ See also: ซึ่งไม่มีปฏิภาณ Syn. undiplomatic, unthoughtful
undiplomatic (adj.) ซึ่งไม่มีไหวพริบ See also: ซึ่งไม่มีปฏิภาณ Syn. unthoughtful
unthoughtful (adj.) ซึ่งไม่มีไหวพริบ See also: ซึ่งไม่มีปฏิภาณ Syn. undiplomatic
waggery (n.) การพูดตลกขบขันและมีไหวพริบ See also: (คำไม่เป็นทางการและล้าสมัย) Syn. joke, wit
waggishness (n.) การพูดจาตลกขบขันและมีไหวพริบ See also: (คำล้าสมัย)
wit (n.) คนมีไหวพริบ See also: ผู้มีเชาวน์ปัญญา, คนมีปฏิภาณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Fail to use your wits in the arena--ไหวพริบ ไม่สามารถใช้ได้ในอารีน่า
Your resourcefulness always amazes me.ไหวพริบของเจ้าทำให้ข้าทึ่งเสมอ
You know. Sales acumen, charm. No, wait.ไหวพริบนักขายไง เสน่ห์น่ะ
Wonderful wit and sparkling theatrics.ไหวพริบยอดเยี่ยม และการแสดงอันแพรวพราว
Beauty and wit and intelligence, and all the things that are so important in a woman.ความงามไหวพริบ และสติปัญญา สิ่งเหล่านั้นมันสําคัญกับผู้หญิงยิ่งนัก
Kindliness and sincerity, and if you'll forgive me, modesty, mean more to a husband than all the wit and beauty in the world.นั่นคือ ความเมตตากรุณา ความจริงใจ เเละความถ่อมตน ซึ่งมีความหมายกับคนเป็นสามี มากยิ่งกว่าไหวพริบเเละความงามใดๆ ในโลก
We want people who are aggressive, who know how to go after that edge you need to survive.เราต้องการคนที่มีไหวพริบ เอาตัวรอดในยามคับขันได้
In that case, I challenge you to a battle of wits.ถ้างั้น ฉันขอท้าสู้กันด้วยไหวพริบ
The battle of wits has begun.การประลองด้วยไหวพริบเริ่มต้นขึ้นแล้ว
The four people you see in the front... are one of the most cunning and cruel criminal conspiracies... ever to set foot on English soil.สี่คน ที่คุณเห็นในหน้า ... อย่างใดอย่างหนึ่งและมีไหวพริบมากที่สุดคือ โหดร้าย ... ที่เคยตั้งเท้าบนดินภาษาอังกฤษ
He begins with congratulations on the approaching nuptials of my eldest daughter, but I shan't sport with your intelligence by reading his remarks on that topic.เขาเริ่มต้นด้วยการยินดีกับการสมรส ที่จะมีในไม่ช้าของลูกสาวคนโตของพ่อ แต่พ่อไม่อาจล้อเลียนกับไหวพริบของเขาได้ เมื่ออ่านพบข้อสังเกตของเขาในหัวข้อนี้
Got to have your wits about you.พกไหวพริบไปด้วยมาก ๆ นะ
Determination, resourcefulness and if I may say so, a certain disregard for the rules.ความตั้งใจแน่วแน่ มีไหวพริบคล่องตัว และที่ไม่อยากบอก ไม่ยึดมั่นในกฎข้อบังคับ
Smart, witty, romantic.ฉลาด มีไหวพริบ โรแมนติก
Marshall was in his second year of law school, so he was pretty good at thinking on his feet.เขาก็เลยมีไหวพริบดีมาก จ๊ะเอ๋!
She has to be smart to work for such a big corporation.เธอเป็นคนมีไหวพริบ จึงทำงานในบริษัทใหญ่ๆอย่างนี้ได้
I have faith in your reconciliatory navigational skills.ฉันเชื่อมั่นในไหวพริบ การบังคับเรือที่ชำนาญของนาย
Left to pit his wits and will against nature's fury.เพื่อให้หลอมรวมไหวพริบเข้ากับหัวใจ เข้าสู้กับความโหดร้ายของธรรมชาติ
Developing the wisdom to apply the right leverage in the right place, at the right time.พัฒนาด้านไหวพริบ เพื่อประยุกต์ใช้กับแรงงัดที่ถูกต้อง ถูกสถานที่ ถูกกับเวลา
Or is the truth that you do not have the strength or cunning to hide from destiny?หรือเป็นความจริง ที่คุณไม่มีความเข้มแข็งหรือไหวพริบ ที่จะซ่อนชะตาลิขิต
People chasing death down, then trying to cheat it.คนที่ไล่ตามความตาย จากนั้นก็พยายามจะกลบเกลื่อน ทำอะไร ไม่มีไหวพริบเอาซะเลยสำหรับฉัน
He's innovative, he's intelligent. He's obviously highly motivated.เขามีความคิดสร้างสรรค์ เขามีไหวพริบ เห็นได้ชัดว่าเขามีแรงกระตุ้นอย่างสูง
First i outwit alpha males like you for fun and sometimes profit.อย่างแรก ผมใช้ไหวพริบเอาชนะพวกจ่าฝูงอย่างคุณ เพื่อความสนุกและบางครั้งเพื่อผลประโยชน์
They do say rats are very intelligent.เขาพูดกันว่าหนู่มีไหวพริบมากน่ะ
His wit and skills are worth a lot more than the price of the mirrorทักษะและไหวพริบของเขา มีค่ามากกว่ากระจกหลายเท่า
He's quite sensible, you know.เขามีไหวพริบดีมาก, คุณรู้มัย.
Well, thank you, Father, for making time for us. We are at our wit's end.เอ่อ,ขอบคุณ หลวงพ่อสำหรับเวลาที่ให้พวกเรา เราจบการชิงไหวพริบได้แล้ว
Come one man, that's why it's a game of deception, man!เกมนี้ต้องใช้ความไวและไหวพริบว้อย!
And he has resources. He has connections.เขามีไหวพริบ เขามีพวก
What does the blowfish do, Jesse? What does the blowfish do?ตัวเล็ก ไม่ได้รวดเร็วไม่ได้มีไหวพริบ
Merciless, cunning, greedy.ทั้งโหดเหี้ยม ฉลาดมีไหวพริบ แล้วก็ตะกละ
You've heard that luck is skill too, right?เคยได้ยินมั้ย? ที่เขาบอกว่า .. โชคก็คือไหวพริบอย่างนึง
We're going to incinerate it.เราต้องเผามันไม้เป็นเถ้าถ่าน มีไหวพริบหนิ
I'm certain, more tact and sensitivity than you have ever displayed in all the time that I've known you.ฉันแน่ใจ มากกว่าประสาทสัมผัส และไหวพริบ ที่เธอเคยโชว์ให้เห็น มาตลอดตั้งแต่รู้จักกันซะอีก
Wow. Tactless.ว้าว ไม่มีไหวพริบเลย
I guess Dorota's counterintelligence isn't what it used to be.เดาว่า ไหวพริบการโต้ตอบโดโรต้า จะไม่ค่อยเหมือนเคยนะ \ อย่าเปลี่ยนเรื่อง \ ไม่อยากจะเชื่อ นี่เธอโกหกฉัน
You always prove to be more resourcefulนายมักจะพิสูจน์ตัวเองได้เสมอว่า นายมีไหวพริบ
I admit that was a bit tacky.ฉันยอมรับว่านั่นใช้ไหวพริบนิดหน่อย
Of course you wouldn't. You're tactful.แน่ละคุณไม่พูด คุณมันมีไหวพริบ
But you know what? I'm not, which is why I can sayแต่นี่รู้ไหม ฉันไม่มีไหวพริบ ฉันเลยพูดได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไหวพริบ
Back to top