ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

keenness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *keenness*, -keenness-

keenness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
keenness (n.) ความมีไหวพริบ See also: ความฉลาด, ความมีเล่ห์เหลี่ยม, ความฉลาดเฉลียว Syn. shrewdness

keenness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
意気組;意気組み[いきぐみ, ikigumi] (n) (arch) (See 意気込み) eagerness; avidity; avidness; keenness
激甚(P);劇甚[げきじん, gekijin] (adj-na,n) intenseness; violence; severity; vehemence; keenness; (P)
鋭敏[えいびん, eibin] (adj-na,n) sharpness; keenness; sensitiveness; mental acumen; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า keenness
Back to top