ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unthoughtful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unthoughtful*, -unthoughtful-

unthoughtful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unthoughtful (adj.) ซึ่งไม่มีไหวพริบ See also: ซึ่งไม่มีปฏิภาณ Syn. undiplomatic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unthoughtful
Back to top