ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

undiplomatic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *undiplomatic*, -undiplomatic-

undiplomatic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
undiplomatic (adj.) ซึ่งไม่มีไหวพริบ See also: ซึ่งไม่มีปฏิภาณ Syn. unthoughtful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า undiplomatic
Back to top