ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

keenly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *keenly*, -keenly-

keenly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
keenly (adv.) อย่างฉลาด See also: อย่างหลักแหลม Syn. wisely
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But a keenly intelligent one, with a warm heart and sympathetic soul.But a keenly intelligent one, with a warm heart and sympathetic soul.
In a world economy where information is filtered by global media corporations keenly attuned to their powerful advertisers who will defend the publics right to know?ในระบบเศรษฐกิจโลกที่ข่าวสารถูกกลั่นกรอง โดยบรรษัทสื่อมวลชนข้ามชาติ ที่คอยเอาใจผู้ซื้อโฆษณาอันทรงอิทธิพล
Felt more keenly by the one left behind.ข้ารู้สึกดีมากกว่า ที่รู้ว่ามีคนหนึ่งที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
No one will await that news more keenly than Leonard Susskind.วันนี้เขาเป็นหนึ่งในนัก ฟิสิกส์ทฤษฎีชั้นนำของโลก
Hmm. A little chewy. Keenly aromatic.รสชาติ และเป็นกลิ่นหอม
And most keenly felt.และส่วนใหญ่รู้สึกว่าอย่างดีที่สุด
A loss keenly felt.การสูญเสียความรู้สึกอย่างดีที่สุด
Your arrival has been keenly anticipated, I can assure you.การมาของเจ้าได้รับการต้อนรับอย่างดีที่สุด\ คิดว่า ข้าจะมั่นใจได้
I was keenly impressed by your insights regarding Mr. Clive's, uh... how shall I put this?ผมประทับใจคุณมากจากข้อมูลเชิงลึกของคุณ เกี่ยวกับคุณไคลว์ เข้าเรื่องเลยได้มั้ย
He's keenly insightful to the human condition; and...เขาสามารถมองทะลุจิตใจคนได้อย่างปรุโปร่ง
No one feels this more keenlyไม่มีใครรู้สึกเจ็บปวด เท่านี้
I don't feel that connection very keenly.ฉันไม่รู้สึกว่าความผูกพันมันจะ แน่นแฟ้นสักเท่าไหร่

keenly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
切肤之痛[qiè fū zhī tòng, ㄑㄧㄝˋ ㄈㄨ ㄓ ㄊㄨㄥˋ, 切肤之痛 / 切膚之痛] keenly felt pain; bitter anguish

keenly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
冴え返る;冴返る(io)[さえかえる, saekaeru] (v5r,vi) (1) to be very clear; (2) to be keenly cold; to be cold and clear
犇と;緊と[ひしと, hishito] (adv) (1) (uk) tightly; firmly; fast; (2) sharply; keenly
切実に[せつじつに, setsujitsuni] (adv) strongly; keenly; vividly; sincerely; urgently
惻々;惻惻[そくそく, sokusoku] (adv-to) keenly; heartily; heartrendingly
沁み沁み;染み染み;泌み泌み(iK)[しみじみ, shimijimi] (adv-to,adv) (1) (uk) earnestly; keenly; fully; deeply; heartily; seriously; (2) calmly
犇犇(P);犇々;緊緊;緊々[ひしひし, hishihishi] (adv) (uk) acutely; severely; tightly; keenly; (P)
痛感[つうかん, tsuukan] (n,vs) feeling keenly; fully realizing; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า keenly
Back to top