ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไร้เหตุผล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไร้เหตุผล*, -ไร้เหตุผล-

ไร้เหตุผล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไร้เหตุผล (v.) have no reason See also: be unreasonable Syn. ขาดเหตุผล
ไร้เหตุผล (adv.) without reason See also: unreasonably Syn. ขาดเหตุผล
ไร้เหตุผล (v.) be credulous See also: be gullible, be unquestioning, be ignorant, be unconscious Syn. โง่งมงาย, ขาดสติ Ops. มีเหตุผล, มีสติ
English-Thai: HOPE Dictionary
arbitrary(อาร์'บิทระรี) adj. ตามอำเภอใจ,ไร้เหตุผล,เอาแต่อารมณ์,โดยพลการ,ตัดสินโดยผู้ตัดสิน (แทนที่จะโดยกฎหมายของรัฐ) . -arbitrariness n., Syn. capricious, frivolous)
baselessadj. ไร้ฐาน,ไร้เหตุผล, Syn. unfounded
bestial(เบส'เชิล) adj. เกี่ยวกับสัตว์ป่า,เหมือนสัตว์ป่า,โหดร้าย,ทารุณ,ซึ่งไร้เหตุผล,ไร้ปัญญา, Syn. animalistic ###A. human,humane
blind(ไบลนดฺ) adj.,adv.,vi.,vt.,n. (ทำให้,สิ่งที่ทำให้) ตาบอด,ไม่สามารถเข้าใจ,ไร้เหตุผล,ไร้สติ,เมาเหล้า,มืด,ไม่บังเกิดผล,ซ่อนเร้น,ลึกลับ,ดูไม่ออก,เข้าใจยาก,อุดตัน,ไม่มีทางออก,ตัวล่อ,นกต่อ, See also: blindness n. ดูblind, Syn. s
brutal(บรู'เทิล) adj. โหดร้าย,คล้ายสัตว์,โหดเหี้ยม,ทารุณ,หยาบคาย,หยาบ,ไร้เหตุผล, Syn. cruel
brute(บรุท) {bruted,bruting,brutes} n. สัตว์เดรัจฉาน,สัตว์ป่า,คนที่มีใจโหดเหี้ยมอย่างสัตว์,ลักษณะของสัตว์. adj. ไม่ใช่คน,เป็นสัตว์,ไร้เหตุผล,เป็นลักษณะของสัตว์,โหดเหี้ยม,ทารุณ vt. (เพชร) ตัดเพชร, See also: bruteness n. ดูbrute brutify vt.,vi. กระทำกา
brutish(บรู'ทิช) adj. โหดร้าย,ทารุณ,คล้ายสัตว์,ไร้เหตุผล., See also: brutishness n. ดูbrutish, Syn. savage
carp(คาร์พ) {carped,carping,carps} vi. จับผิด,หาเรื่อง,บ่นอย่างไร้เหตุผล -n. ปลาคาร์พ,ปลาลี้ฮื้อ, Syn. find fault
disconnectedadj. ซึ่งแยกออก,ไม่ปะติดปะต่อ,ไม่เชื่อมติดกัน,ไม่ต่อกัน,ซึ่งไร้เหตุผล,ไม่เป็นระเบียบ., Syn. rambling
disconnectionn. การแยกออก,การไม่ต่อกัน,การไร้เหตุผล,การไม่เป็นระเบียบ, Syn. disconnexion
groundless(เกราดฺ'ลิส) adj. ไร้เหตุผล,ไม่มีมูลเหตุ., See also: groundlessness n., Syn. unreasonable
irrational(อิแรช'เชินเนิล) adj. ไร้เหตุผล,ไม่มีสติสัมปชัญญะ, (เลข) ไม่ลงตัว. n. เลขไม่ลงตัว., See also: irrationalness n., Syn. demented
mad(แมด) adj. บ้า,วิกลจริต,โกรธ,คลั่ง,ตื่นเต้นมาก,หลงใหล,โง่มาก,ไร้เหตุผล,กระตือรือร้นมาก,ร่าเริงมาก,เป็นโรคกลัวน้ำ. -Phr. (like mad เร่งรีบมาก,กระตือรือร้น)
mindless(ไมดฺ'ลิส) adj. ไร้เหตุผล,สะเพร่า,เลินเล่อ,ไม่ระวัง,โง่., See also: mindlessly adv. mindlessness n., Syn. stupid
parapraxian. พฤติกรรมที่ไร้เหตุผล,การไม่สารมารถ เคลื่อนไหวได้ตามต้องการ
reasonless(รี'เซินลิส) adj. ไร้เหตุผล,ไร้สติ,ไร้ความสำนึก
ungrounded(อันเกรา'ดิด) adj. ไม่มีพื้นฐาน,ไม่มั่นคง,ไม่แข็งแรง,ไม่มีมูลเหตุ,ไร้เหตุผล,ไม่เชื่อมต่อกับพื้นดิน,ไม่มีมูลความจริง
silly(ซิล'ลี) adj. เซ่อ,โง่,เง่า,เหลวไหล,ไร้เหตุผล,งงงัน,อ่อนแอ. n.. คนเซ่อ,คนโง่,คนเง่า., See also: sillily adv. silliness n.
unreason(อันรี'เซิน) n. ความไร้เหตุผล,ความบ้า,ความขาดสติ,ความเขลา,ความยุ่งเหยิง vt. ทำให้ขาดเหตุผล,ทำให้ขาดสติ., Syn. madness
unreasonable(อันรี'เซินนะเบิล) adj. ไร้เหตุผล,ขาดสติ,เขลา,ไม่เหมาะสม,เกินไป,เลยเถิด,ไม่ฟังเหตุผล.
wicked(วิค'คิด) adj. โหดร้าย,ชั่วช้า,เลวทราม,มีเจตนาร้าย,คุกคาม,น่ารังเกียจ,ไร้เหตุผล,ชั้นหนึ่ง,ยอดเยี่ยม, See also: wickedly adv.
wild-eyed(ไวดฺ'อายดฺ) adj. มีนัยน์ตาที่โกรธ,บ้าคลั่งหรือเป็นทุกข์,ไร้เหตุผลโดยสิ้นเชิง
English-Thai: Nontri Dictionary
absurd(adj) ไร้สาระ,ไร้เหตุผล,ไม่สมเหตุผล,น่าหัวเราะ
absurdity(n) ความไร้เหตุผล,ความไร้สาระ,ความไม่สมเหตุสมผล
baseless(adj) ไม่มีรากฐาน,ไร้เหตุผล,ไม่มีมูลความจริง
illogical(adj) ไม่สมเหตุผล,ไร้เหตุผล
silly(adj) เซ่อ,โง่,เหลวไหล,บ้า,ไร้เหตุผล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
groundlessไร้เหตุผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
illogical (adj.) ไร้เหตุผล See also: ไม่มีเหตุผล Syn. irrational, unreasonable Ops. rational, reasonable
not no any account (idm.) ไร้เหตุผล See also: ไม่อย่างเด็ดขาด Ops. not no any account
on no account (idm.) ไร้เหตุผล See also: ไม่อย่างเด็ดขาด Syn. not no any account Ops. not no any account
crazed (adj.) บ้าแบบไร้เหตุผล Syn. crazy, cracked, insane
delimquent (n.) ผู้ทำลายทรัพย์สินโดยเฉพาะของรัฐอย่างไร้เหตุผล Syn. hooligan, rowdy
illogically (adv.) อย่างไร้เหตุผล See also: อย่างไม่มีเหตุผล Syn. irrationally Ops. rationally
irrationally (adv.) อย่างไร้เหตุผล See also: อย่างไม่มีเหตุผล Syn. illogically Ops. rationally
make a fuss about (idm.) วิตกกังวลอย่างไร้เหตุผล Syn. make of
price up (phrv.) เพิ่ม (ราคา) อย่างไร้เหตุผล
sabogate (n.) การทำลายทรัพย์สินโดยเฉพาะของรัฐอย่างไร้เหตุผล Syn. barbarism, destruction Ops. protection, preservation, replacement
unreasonably (adv.) อย่างไร้เหตุผล See also: อย่างไม่มีเหตุผล Syn. illogically, irrationally Ops. rationally
unreasoning (adj.) ซึ่งไร้เหตุผล See also: ซึ่งขาดสติ Syn. obstinate, thoughtless, vacuous
vandal (n.) ผู้ทำลายทรัพย์สินโดยเฉพาะของรัฐอย่างไร้เหตุผล Syn. delimquent, hooligan, rowdy
vandalism (n.) การทำลายทรัพย์สินโดยเฉพาะของรัฐอย่างไร้เหตุผล Syn. barbarism, destruction, sabogate Ops. protection, preservation, replacement
vandalistic (adj.) ซึ่งทำลายทรัพย์สินโดยเฉพาะของรัฐอย่างไร้เหตุผล
vandalization (n.) การทำลายทรัพย์สินโดยเฉพาะของรัฐอย่างไร้เหตุผล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She's insanely jealous, she's irrational, and I'm frightened of her.เธอหึงเกินเหตุ ไร้เหตุผล ฉันกลัวเธอไปเลย
A wedding is, in my considered opinion, nothing short of a celebration of all that is false and specious and irrational and sentimental in this ailing and morally compromised world.งานแต่งงาน ในความคิดเห็นของผมนั้น ไม่มีอะไรนอกจากการเฉลิมฉลองที่ไม่ถูกต้อง ดูดีแค่ภายนอก ไร้เหตุผล มีความอ่อนไหว ทำให้ทุกข์ทรมาน และทำลายศีลธรรม
I sometimes seem to fly off the handle for no reason at all.บางครั้งผมก็เกรี้ยวกราดโดยไร้เหตุผล
The O.A.S. is still acting out its absurd logic.O.A.S. ยังคงปฏิบัติ อย่างไร้เหตุผล
Well, that's my point. It's an irrational act.อืม นั่นแหละประเด็น / มันเป็นการกระทำที่ไร้เหตุผล
Tell me friend when did Saruman the Wise abandon reason for madness?บอกฉันสิ ...เพื่อน... ซารูเเมนเจ้าปัญญาบ้าคลั่ง ไร้เหตุผลได้ไง
Frightened for no reason, a lot of wasted time.ความกลัวอย่างไร้เหตุผล เวลาที่สูญเสียไป
They seem, in the view of the foolish, to be dead.ดูเหมือนการตายคือการจากไปอย่างไร้เหตุผล
As 'a strong and unreasoning, but transitory attachment.'คือ "ความรู้สึกผูกพัน ที่เหนียวแน่ไร้เหตุผล
It's irrational is what it is.มันไร้เหตุผลต่างหากเล่า
Let's stop this nonsense.หยุดเรื่องไร้เหตุผลนี่ซะที
Art or mindless conformity?ศิลปะหรือการตกลงกันที่ไร้เหตุผล
Mr. St. Nigel has been the victim of a series of attempts and threats on his life by a crazed stalker.คุณเซนต์นิเกิลเคยเป็นเหยื่อ ของชุดของความพยายามและอุปสรรคในชีวิตเขา เดินตามแบบไร้เหตุผล
See why I didn't tell you?มันไร้เหตุผลที่จะบอกคุณ ว่าเธอใช้ยา
There's no reason not to be reasonable.มันไม่มีเหตุผลที่จะไร้เหตุผล
Okay, people just don't go around helping one another for no reason, so just tell me what it is you're doing.ไม่มีใครช่วยเหลือเพื่อนบ้าน โดยไร้เหตุผลแบบนี้ เร็วเข้า บอกมาเลยคุณทำอะไร ต้องการอะไร
I'm not being unreasonable, right?ผมไม่ได้ไร้เหตุผลใช่มั้ย
It's the only explanation for the irrational behavior that has been plaguing the colony, the crew, and now the officers.นี่คือคำอธิบาย พฤติกรรมที่ไร้เหตุผล ที่ละบาดทั่วนิคม ทั้งลูกเรือและเจ้าหน้าที่ทุกคน
This is not irrational, Doctor.นี่ไม่ใช้เรื่องที่ไร้เหตุผลน่ะด็อกเตอร์
That is not an unreasonable theory.มันไม่ใช่ทฤษฎีที่ไร้เหตุผล
The convoys stop for no reason.ถ้างั้นไปเถอะ กองทัพหยุดอย่างไร้เหตุผล
It's insanely risky.เป็นความเสี่ยงที่ไร้เหตุผล
Since I was a child...ข้าจึงยอมฟังคำสั่งไร้เหตุผลของท่านโนบุนากะ
It's blind fear.มันบัดซบ มันเป็นความกลัวที่ไร้เหตุผล
We, I wouldn't say it was nonsense.ผมไม่คิดว่ามันไร้เหตุผลนะ
That God would let him die for no reason.พระเจ้าปล่อยให้มันตายโดยไร้เหตุผล
She didn't just do it for no reason.เธอไม่ได้ทำไปแบบไร้เหตุผลนะ
His attachment to you is irrational.การยึดติดของเขามันไร้เหตุผล
We not put unreasonable demands on each other.เราไม่ควรเรียกร้องความต้องการแบบไร้เหตุผล กับอีกฝ่าย
Each time that happens her movements become completely illogical.ซึ่งแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นนั้น... ...การกระทำของเธอจะกลายเป็นเรื่องที่ไร้เหตุผลโดยสมบูรณ์
And yet, irrationally,แต่ยังรู้สึกว่า ไร้เหตุผลอยู่ดี
I don't want to move in with you.ไม่ ที่นั่นทำให้คุณไร้เหตุผลในตัดสินใจ
You, more than anyone, should not give into these irrational fears.เจ้าน่ะ, มากกว่าใครๆทั้งหมด ไม่ควรจะไปกลัวอะไรที่ไร้เหตุผลแบบนั้น
A family's hope and pride was killed in cold blood without a reason.เขาคนที่เป็นความหวังและความภูมิใจของครอบครัว ถูกฆาตกรรม อย่างเลือดเย็นโดยไร้เหตุผล
None of this makes sense.แล้วถ้าเราทำเรื่องไร้เหตุผลหล่ะ
'It's silly. I'm going to come home.มันช่างงี่เง่าไร้เหตุผล ผมจะกลับบ้าน
Just a shell driven by mindless instinct.เปลือกนอก ขับเคลื่อนอย่างมีชีวิตชีวาโดยไร้เหตุผล
You gotta just start doing things that feel good for no good reason.คืออย่างนี้นะ นายต้องเริ่มทำสิ่ง... . ที่จะทำให้นายรู้สึกดีขึ้น โดยไร้เหตุผล
There's lots of unreasonable things in this world.ยังมีอีกหลายสิ่งบนโลกนี้ที่ไร้เหตุผล
That's a crazy, groundless accusation.กล่าวหาผมได้ไร้เหตุผลสิ้นดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไร้เหตุผล
Back to top