ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

irrationally

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *irrationally*, -irrationally-

irrationally ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
irrationally (adv.) อย่างไร้เหตุผล See also: อย่างไม่มีเหตุผล Syn. illogically Ops. rationally

irrationally ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
强词夺理[qiáng cí duó lǐ, ㄑㄧㄤˊ ㄘˊ ㄉㄨㄛˊ ㄌㄧˇ, 强词夺理 / 強詞奪理] powerful words devoid of sense (成语 saw); to argue irrationally

irrationally ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
irrational {adv}irrationally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า irrationally
Back to top