ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

irrational

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *irrational*, -irrational-

irrational ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
irrational (adj.) ไม่มีเหตุผล See also: ปราศจากเหตุผล Syn. unreasonable, absurd, illogical Ops. rational, logical
irrational number (n.) จำนวนอตรรกยะ See also: จำนวนที่ไม่ลงตัว
irrational root (n.) ตัวเลขที่มีรากไม่รู้จบ See also: ตัวเลขที่หารากไม่ลงตัว Syn. irrational number
irrationality (n.) ความไม่มีเหตุผล See also: การกระทำหรือความคิดที่ปราศจากเหตุผล
irrationally (adv.) อย่างไร้เหตุผล See also: อย่างไม่มีเหตุผล Syn. illogically Ops. rationally
English-Thai: HOPE Dictionary
irrational(อิแรช'เชินเนิล) adj. ไร้เหตุผล,ไม่มีสติสัมปชัญญะ, (เลข) ไม่ลงตัว. n. เลขไม่ลงตัว., See also: irrationalness n., Syn. demented
irrationality(อิแรชชะแนล'ลิที) n. ความไม่สมเหตุสมผล,การกระทำที่ไม่สมเหตุสมผล
English-Thai: Nontri Dictionary
irrational(adj) ไม่มีเหตุผล,ไม่สมเหตุสมผล,ไม่ลงตัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
irrational numberจำนวนอตรรกยะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
irrational numberจำนวนอตรรกยะ, จำนวนจริงที่ไม่ใช่จำนวนตรรกยะ เขียนได้ในรูปทศนิยมไม่ซ้ำ เช่น ¶  = 3.1415926535...,  sin 45°  = 0.70710678..., tan 140° = -0.8391... [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จำนวนอตรรกยะ (n.) irrational number
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, that's my point. It's an irrational act.อืม นั่นแหละประเด็น / มันเป็นการกระทำที่ไร้เหตุผล
Calling a riot an irrational expression of rage.เราเรียกการจลาจลนั้นว่า /การกระทำที่ปราศจากเหตุผล
I see. This is what is known as an irrational conversation, isn't it?รู้แล้ว นี่คือการสนทนาที่เรียกกันว่า
I think a ball is an irrational way to gain new acquaintance.ฉันคิดว่าการจัดเต้นรำ ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องในการหาเพื่อนใหม่
It's irrational is what it is.มันไร้เหตุผลต่างหากเล่า
They are irrational thoughts that then turn suicidal.พวกเขาคิดไร้สาระ ซึ่งกลับกลายมาเป็นการฆ่าตัวตายในเวลาต่อมา
If I seem tense, it's just my irrational fear of carnivals acting up on me.ถ้าผมดูเครียด ก็คงเป็นเพราะความกลัวงานคาร์นิวัลของผม กำลังออกฤทธิ์อยู่
Sarah, your fear is irrational and misplaced.ซาร่าห์ความกลัวของคุณมันไม่มีเหตุผล และไม่น่าไว้ใจเลย
It's an irrational number known as "phi."มันเป็นตัวเลขที่มีค่าไม่แน่นอนตัวหนึ่ง เรียกว่า "ฟี"
It's the only explanation for the irrational behavior that has been plaguing the colony, the crew, and now the officers.นี่คือคำอธิบาย พฤติกรรมที่ไร้เหตุผล ที่ละบาดทั่วนิคม ทั้งลูกเรือและเจ้าหน้าที่ทุกคน
Ceaseless crying and nagging leads to irrational fears.ร้องไห้คร่ำครวญและจู้จี้ขี้บ่น นำไปสู่้ำตาที่ไม่มีเหตุผล
Some kind of neurotic, irrational need to prove something.ชนิดของอาการทางประสาทต้องไม่มีเหตุผลที่จะพิสูจน์อะไรบางอย่าง

irrational ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无理[wú lǐ, ˊ ㄌㄧˇ, 无理 / 無理] irrational; unreasonable
强词夺理[qiáng cí duó lǐ, ㄑㄧㄤˊ ㄘˊ ㄉㄨㄛˊ ㄌㄧˇ, 强词夺理 / 強詞奪理] powerful words devoid of sense (成语 saw); to argue irrationally

irrational ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イラショナル[, irashonaru] (n) irrational
不理[ふり, furi] (n) (dubious) unreasonable; irrational
悪税[あくぜい, akuzei] (n) irrational tax
暴論[ぼうろん, bouron] (n) irrational (line of) argument
有理化[ゆうりか, yuurika] (n,vs) {math} rationalization (modifying part of an irrational expression, esp. denominators, to exclude roots or irrational numbers)
無理数[むりすう, murisuu] (n) {math} irrational number
無理関数[むりかんすう, murikansuu] (n) irrational function
不合理[ふごうり, fugouri] (adj-na,n) unreasonable; irrational; absurd; inconsistent; (P)
不条理[ふじょうり, fujouri] (adj-na,n) absurdity; irrationality; inconsistency; (P)
不道理[ふどうり, fudouri] (n) unreasonableness; absurdity; irrationality
背理[はいり, hairi] (n,vs) absurdity; irrationality
非常識[ひじょうしき, hijoushiki] (n) (1) lack of common sense; thoughtlessness; senselessness; irrationality; absurdity; (adj-na) (2) thoughtless; senseless; unreasonable; absurd; preposterous; aberrant; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
無理数[むりすう, murisuu] irrational number

irrational ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อตรรกยะ[adj.] (atakkaya) EN: irrational FR: irrationnel
จำนวนอตรรกยะ[n.] (jamnūan-ata) EN: irrational number FR: nombre irrationnel [m]
ไม่มีเหตุมีผล[adj.] (mai mī hēt ) EN: irrational FR: irrationnel
ไม่มีเหตุผล[adj.] (mai mī hētp) EN: unfounded ; irrational FR: infondé
โรคกลัวคนหัวล้าน[n. exp.] (rōk klūa kh) EN: peladophobia ; fear of bald people ; irrational fear of baldness FR:
โรคกลัวความตาย[n. exp.] (rōk klūa kh) EN: thanatophobia ; extreme and irrational fear of death FR:
โรคกลัวกระดาษ[n. exp.] (rōk klūa kr) EN: papyrophobia ; fear of paper ; pathological, irrational fear of paper FR:
โรคกลัวรอยตีนกา[n. exp.] (rōk klūa rø) EN: rhytiphobia ; irrational fear of wrinkles FR:
โรคกลัวเสื้อผ้า [n. exp.] (rōk klūa se) EN: vestiphobia ; irrational fear of clothing FR:
ส่วนตัดอตรรกยะ[n. exp.] (suan tat at) EN: irrational cut FR:
โรคกลัวป้ายหลุมศพ[n. exp.] (rōk klūa pā) EN: placophobia ; fear of tombstones ;irrational fear of cemeteries FR:

irrational ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Irrationalität {f}irrationality
irrational {adj}irrational
irrational {adv}irrationally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า irrational
Back to top