ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โชคร้าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โชคร้าย*, -โชคร้าย-

โชคร้าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โชคร้าย (n.) accident See also: mishap, misadventure, misfortune, calamity, disaster Syn. เคราะห์ร้าย, เคราะห์หามยามร้าย
โชคร้าย (n.) misfortune See also: unfortunate, adversity, bad luck, misadventure, mischance Syn. อัปมงคล, ซวย, เคราะห์ Ops. โชคดี, เคราะห์ดี, มงคล
โชคร้าย (v.) be unlucky See also: be unfortunate, be ill-fated, be ill-fortuned Syn. อัปมงคล, ซวย, เคราะห์ Ops. โชคดี, เคราะห์ดี, มงคล
โชคร้าย (adv.) unfortunately See also: not so good
โชคร้าย (v.) downgrade See also: go downhill, be unfortunate, fail, be on the decline Syn. ดวงตก Ops. มือขึ้น
โชคร้าย (int.) unfortunately See also: damn, unluckily Syn. เคราะห์ร้าย
โชคร้าย (adj.) unfortunate See also: unlucky, unfavorable Ops. น่าดีใจ, น่ายินดี
โชคร้าย (v.) be unfortunate See also: be bad luck, be unlucky, be unfavorable Syn. โชคไม่ดี Ops. น่าดีใจ, น่ายินดี
โชคร้าย (n.) misfortune See also: bad luck, adversity Syn. เคราะห์, เคราะห์กรรม, เคราะห์ร้าย Ops. โชคดี, เคราะห์ดี
โชคร้าย (v.) meet with misfortune See also: suffer misfortune or bad luck Syn. มีเคราะห์
โชคร้าย (adj.) unlucky See also: bad, unfortunate Syn. โชคไม่ดี, เคราะห์ร้าย, ดวงไม่ดี Ops. โชคดี, ดวงดี
โชคร้าย (v.) be unlucky See also: have misfortune, be unfortunate Syn. โชคไม่ดี, เคราะห์ร้าย, ดวงไม่ดี Ops. โชคดี, ดวงดี
โชคร้าย (n.) misfortune See also: misery, ill-lucks, adversity, mischance, unfortunate Syn. เสนียด, จัญไร, อวมงคล Ops. โชคดี
โชคร้าย (n.) misfortune See also: unluckiness Syn. เคราะห์ร้าย Ops. มงคล, โชคดี
โชคร้าย (v.) be unlucky See also: have misfortune, be unfortunate, be luckless, be ill-fated Syn. ซวย, เคราะห์ร้าย Ops. โชคดี, ดวงดี
โชคร้าย (v.) be unlucky See also: have misfortune, be unfortunate, be ill-fated, be luckless Syn. โชคไม่ดี, เคราะห์ร้าย, ซวย Ops. ดวงดี
English-Thai: HOPE Dictionary
ambsace(แอม' เซส) n. โชคร้าย, ระยะทางที่สั้น ที่สุด . ปริมาณที่น้อยที่สุด, ระยะทางที่สิ้นที่สุด, ของที่มีมาตรฐานต่ำสุด, ของที่ไร้ค่าที่สุด
dirty(เดอร์'ที) adj. สกปรก, น่าเกลียด,ชั่วช้า,เลวทราม,ไม่ชัดเจน,ลามก,แพศยา,น่าเบื่อหน่าย,โชคร้าย,สลัว,ทึมทึบ,น่าเสียใจ,ซึ่งปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมาค่อนข้างมาก,เป็นหนอง,ลาม (บาดแผล) . vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน, Syn. soiled
disastrous(ดิซาส'เทริส,แซส'เทริส) adj. ซึ่งทำให้เกิด (ความหายนะ,ภัยพิบัติ,ความย่อยยับ,ความล่มจม,ความโชคร้าย), See also: disastrousness n. ดูdisastrous, Syn. ruinous
evil(อี'เวิล) adj.,n. (สิ่งที่,ความ) ชั่ว,ไม่ดี,ร้าย,เลว,โชคร้าย,ไม่เป็นมงคล,บาป,อกุศล,เป็นภัย,เป็นอันตราย,เกี่ยวกับอารมณ์ร้าย, -Phr. (the evil one ซาตาน,ปีศาจ), See also: evilness n. ดูevil, Syn. wicked
hardlinesn. โชคไม่ดี,ดวงไม่ดี,โชคร้าย
hoodoo(ฮู'ดู) n. โชคไม่ดี,ผู้นำโชคร้ายมา
ill(อิล) adj.,adv. ไม่สบาย,ป่วย,เป็นโรค,เลว,ชั่ว,น่ารังเกียจ,ไม่เหมาะสม,ยุ่งยาก,ไม่ชำนาญ,มุ่งร้าย. n. ความเลว,ผลร้าย,อันตราย,โชคร้าย,บาดเจ็บ,โรคบาป., See also: illilly adv., Syn. sick,evil,harm
ill-fated(อิล'เฟทิด) adj. โชคร้าย,โชคไม่ดี
ill-fortunedadj. โชคร้าย,โชคไม่ดี
infelicitous(อินฟะลิส'ซิทัส) adj. ไม่เหมาะสม,ไม่สมควร,โชคร้าย, Syn. unfortunate
infelicity(อินฟะลิส'ซิที) n. ความไม่เป็นสุข,โชคร้าย,เคราะห์ร้าย,ความไม่เหมาะสม, Syn. misfortune
jinx(จิงคฺซฺ) n. ผู้หรือสิ่งที่นำโชคร้ายมา,ตัวซวย vt. นำโชคร้าย,มา,ทำให้ประสบเคราะห์ร้าย, Syn. hex
misadventure(มิสเอิดเวน'เชอะ) n. โชคไม่ดี,โชคร้าย, Syn. mishap,misfortune
mischance(มิสชานซฺ',-แชนซฺ') n. โชคร้าย,อุบัติเหตุ, Syn. mishap
misfortune(มิสฟอร์'เชิน) n. โชคไม่ดี,โชคร้าย,ความทุกข์ยาก,ความยากเข็ญ, Syn. adversity
unhappy(อันแฮพ'พี) adj. เศร้า,ไม่มีความสุข,เป็นทุกข์,โชคร้าย,เคราะห์ร้าย,น่าเสียใจ,ไม่บังควร,ไม่เหมาะสม., See also: unhappily adv. unhappiness n., Syn. miserable
unlucky(อันลัค'คี) adj. โชคร้าย,เคราะห์ร้าย,เป็นลางร้าย,ไม่เป็นมงคล,ไม่สำเร็จ., See also: unluckily adv., Syn. ill-fated,hapless
ups and downsn. โชคดีและโชคร้าย,ดวงดีและดวงไม่ดี,โชคชะตาที่ขึ้น ๆ ลง ๆ, Syn. vicissitudes
English-Thai: Nontri Dictionary
disastrous(adj) หายนะ,ซึ่งโชคร้าย,ซึ่งวิบัติ,เกี่ยวกับภัยพิบัติ
hapless(adj) โชคร้าย,เคราะห์ร้าย,ซวย,ไม่มีโชค
misadventure(n) โชคร้าย,อุบัติเหตุ
mischance(n) โชคร้าย,ความบังเอิญ,อุบัติเหตุ
misfortune(n) โชคร้าย,โชคไม่ดี
mishap(n) เคราะห์ร้าย,เหตุร้าย,อุบัติเหตุ,โชคร้าย
unfortunate(adj) โชคร้าย,อัปมงคล
unlucky(adj) โชคร้าย,เคราะห์ร้าย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
be out of luck (idm.) โชคร้าย Syn. be in
come a cropper (idm.) โชคร้าย See also: เกือบหายนะ, หมดหวัง
luckless (adj.) โชคร้าย See also: อับโชค, โชคไม่ดี, ไม่มีโชค Syn. unfortunate, unlucky, ill-fated, hapless Ops. fortunate, blessed, lucky
mischance (n.) โชคร้าย See also: เหตุร้าย Syn. mishap, misadventure
misfortune (n.) โชคร้าย See also: ความอาภัพ, เคราะห์ร้าย Syn. unluckiness, trouble Ops. good luck, good fortune
out of luck (idm.) โชคร้าย See also: โชคไม่ดี
out of luck (sl.) โชคร้าย See also: โชคไม่ดี
unfortunate (adj.) โชคร้าย See also: ฤกษ์ไม่ด, เคราะห์ไม่ดี Syn. unlucky Ops. lucky
unhappy (adj.) โชคร้าย See also: ี่ Ops. happy
unluckiness (n.) โชคร้าย See also: ความอาภัพ, เคราะห์ร้าย Syn. trouble Ops. good luck, good fortune
Worse luck! (idm.) โชคร้าย
ill (n.) โชคร้าย (ทางวรรณคดี)
curse with (phrv.) โชคร้ายที่มี (บางสิ่งหรือบางคน) Ops. bless with
go ill with (phrv.) โชคร้ายเกิดกับ See also: (สิ่งไม่ดี)เกิดกับ, แย่ต่อ Ops. go well with
chapter of accidents (idm.) เรื่องโชคร้ายมาเป็นลำดับหรือเป็นชุด
crow over (phrv.) แสดงความดีใจกับความพ่ายแพ้หรือโชคร้ายของคนอื่น Syn. exult over
exult over (phrv.) ยินดีในเรื่องความโชคร้ายหรือความพ่ายแพ้ของผู้อื่น See also: ดีใจไปกับ Syn. crow over
hex (n.) ผู้ที่นำโชคร้ายมาให้ See also: สิ่งที่นำโชคร้ายมาให้
hoodoo (n.) คนหรือสิ่งที่นำโชคร้ายมา See also: ตัวซวย Syn. hex, nemesis
ill fortune (n.) ความโชคร้าย Syn. misfortune
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So, uh... they closed their doors.ใช่ โชคร้าย มันเป็นอะไรที่มีอยู่ทุกที่
Well, bad luck that it was his father who was disloyal, and not his mother.ใช่สิคะ โชคร้าย เพราะ คนที่ไม่เห็นด้วย คือ พ่อของเค้า ไม่ใช่ แม่
But, unfortunately, the gun is gone.แต่ โชคร้าย ปืนหายไปแล้ว
That's the point of a jinx. It's 'jinx' rules.ประเด็นก็คือ โชคร้าย มันก็มีกฏของมัน
Yeah, unfortunately, Kyle's last arrest was in '08 for an airport cargo heist.ใช่ โชคร้าย ไคล์ถูกจับครั้งสุดท้าย เมื่อปี 2008 ข้อหาปล้นสินค้าที่สนามบิน
They'll be up against 109s and 262s the new jet fighters. Unfortunately, we're only going to escort them on the first leg of their mission, so I don't expect you'll see much action.คาดว่าจะมีการต่อต้านจาก Bf109 Me 262 เครื่องขับไล่เจทรุ่นใหม่ โชคร้าย ที่เราจะแค่คุ้มกัน
Well, unfortunately, I am good for it.อ้อ โชคร้าย ผมรู้สึกดีต่อมัน
Well, unfortunately I have this little problem when I, uh, party too hard.อืม โชคร้าย ที่ฉันมีปัญหานิดหน่อย เวลาที่ฉันปาร์ตี้สุดเหวี่ยง
Removing all of the body parts from the fan and the housing is taking too long.ออกจากพัดลมและเครื่องยนต์ ใช้เวลานานมาก โชคร้าย ที่เราแค่ฉีดล้างมันออกไม่ได้
Unfortunately for Sergei, his mother died in the middle of construction.โชคร้าย ของ เซอร์เก้ เพราะแม่เขาตาย ระหว่างงานก่อสร้าง.
THE FIRST TIME GIVES THEM THE ULTIMATE HIGH, AND AFTER THAT, NO HIGH IS AS GOOD.โชคร้าย คนเสพติดไม่รู้ตัว
Unfortunately, I counted and that's—โชคร้าย คำนวณดูแล้ว...
Unfortunately, I knew that the big one was off-limits.โชคร้าย ฉันรู้ว่า คนตัวใหญ่คงต้องถูกจำกัดไว้
Unfortunately, all I know is what he didn't want.โชคร้าย ฉันรู้ว่าพ่อฉันไม่ต้องการอะไร
Well, unfortunately, I no longer need you.โชคร้าย ฉันไม่ต้องให้คุณช่วยอีกแล้ว
The bad news is,until they do, all we can give them is a citation.โชคร้าย ถ้าเขายังทำอยู่ เราก็หาข้ออ้างได้
Unfortunate, as you say.โชคร้าย ท่านพูดว่าโชคร้าย
Unfortunately, murder isn't confined to a zip code.โชคร้าย ที่การฆาตกรรม ไม่จำกัดเขตไปรษณีย์
Unfortunately, the car crash wasn't successful...โชคร้าย ที่การจะทำให้รถเกิดอุบัติเหตุ มันไม่สำเร็จ
Well, unfortunately, Charlotte's in lockdown at Dr. Doom's sober house.โชคร้าย ที่ชาร์ล็อตถูกกักตัว ที่บ้านของ ดร.ดูม
Fortunately, you're not human.โชคร้าย ที่นายไม่ใช่มนุษย์
Unfortunately, I do know.โชคร้าย ที่พวกเรารู้
Unfortunately, my dad had another label for Sebastian Kydd...โชคร้าย ที่พ่อฉันก็มีอีกฉลาก
Unfortunately, outside of Luoyang is still hell holeโชคร้าย ที่ภายนอกลกเอี๋ยงยังเป็นขุมนรก
Unfortunately, it seems to be the one he cares about most.โชคร้าย ที่มันดูเป็น โลงที่เขาห่วงมากที่สุด
I can't, but Gabriel can.โชคร้าย ที่มันถูกดัดแปลงไป
Unfortunately, these things come down to resources, commitment,โชคร้าย ที่สิ่งต่างๆจะแย่ลงไป สู่จุดเริ่มต้น ทั้งความรับผิดชอบ
Unfortunately, she loved sunsets more than the keys and ended up disappearing into oneโชคร้าย ที่เธอชอบพระอาทิตย์ตกมากกว่ากุญแจ เธอก็เลยหายไปแล้วกูญแจก็เลยจบลงที่นี่
Unfortunately, we're dealing with a hard-line judge.โชคร้าย ที่เราต้องติดต่อกับ ผู้พิพากษาที่ยึดมั่นในหลักการ
Unfortunately, nothing so far that looks like that.โชคร้าย ที่ไม่มีอันไหนเหมือนอย่างนี้
Fortunately, that's not my job.โชคร้าย นั่นไม่ใช่งานของผม
Unfortunately, my payment was late, and the university said I could only start in January.โชคร้าย ผมจ่ายเงินล่าช้า และมหาวิทยาลัยแจ้งว่าผม สามารถเริ่มเรียนตอนเดือนมกราคมเท่านั้น
Unfortunately, it's not, so I have to protect you, because your best friend might be on her way here to kill you.โชคร้าย มันไม่ขึ้นกับฉัน ฉันจะต้องปกป้องคุณ เพราะเพื่อนสนิทของคุณ อาจกำลังเดินทางมาที่นี่เพื่อฆ่าคุณก็ได้
Unfortunately, the only way that I can do that is by coming clean about my past.โชคร้าย สิ้งเดี่ยวที่ฉันสามารทำคือ กลับมาแก้ไขชื่อเสียงในอดีต
Unfortunately, he skipped town before sentencing.โชคร้าย เขาหนัออกนอกเมือง ก่อนมีการพิพากษา
Unfortunately, he had an accident.โชคร้าย เขาเกิดอุบัติเหตุ เขาเข้าสู่อาการโคม่า
Unfortunately, Maggie hadn't waited for Walt.โชคร้าย แมกกี้ไม่ได้กำลังรอวอลท์
I promise I won't pee in it. I'm here for my fitting.โชคร้าย และน้ำหนักที่สังเกตได้อีกแล้ว
Unfortunately, all we had to go on was water from melted ice core samples left in an industrial microwave.โชคร้าย, ทั้งหมดนั้น เราต้องไปที่ น้ำที่ละลาย จากตัวอย่างแกนน้ำแข็ง ที่ใช้ไมโครเวฟเชิงอุตสาหกรรม ทำละลาย
Unfortunately, this... rectification does not come without a price.โชคร้าย, ที่... การคืนกลับของเจ้าต้องจ่ายค่าตอบแทน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โชคร้าย
Back to top