ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

damn

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *damn*, -damn-

damn ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
damn (adv.) คำที่ใช้เน้นเพื่อแสดงความรู้สึกหงุดหงิดรำคาญ
damn (adj.) คำที่ใช้เน้นเพื่อแสดงความรู้สึกหงุดหงิดรำคาญ
damn (int.) คำอุทานแสดงความรำคาญ See also: คำสบถที่ใช้เวลาที่รู้สึกหงุดหงิดรำคาญ
damn (vt.) สาปแช่ง See also: แช่ง Syn. curse, doom
damn it (int.) คำอุทานแสดงความรำคาญ ผิดหวัง ตกใจหรืออื่นๆ (คำเก่า)
damn with faint praise (idm.) ตำหนิด้วยการกล่าวชมเล็กน้อย (เพื่อแสดงว่าไม่เห็นด้วยกับสิ่งนั้นหรือคนนั้น)
damnation (n.) ความหายนะ See also: การพังพินาศ Syn. perdition
damnation (n.) การสาปแช่ง See also: นรก
damned (adj.) ซึ่งถูกสาปแช่ง See also: เคราะห์ร้าย Syn. cursed, condemned
English-Thai: HOPE Dictionary
damn(แดมน์) {damned,damning,damns} v.,n. (การ) ประณาม,สาปแช่ง,ตำหนิ,วิจารณ์,ทำลาย.,สิ่งที่มีค่าน้อย -Id. (give a damn สนใจ) adj. ถูกลงโทษ,ถูกทำลาย, See also: damner n. ดูdamn, Syn. curse
damnable(แคม'นะเบิล) adj. น่าสาปแช่ง,น่ารังเกียจ,อัปรีย์,น่าเบื่อหน่าย., See also: damnability n., Syn. detestable -A.good
damnation(แดมเน'เชิน) n. การสาปแช่ง,คำสาปแช่ง,คำสบถ
damnatoryadj. เกี่ยวกับการสาปแช่ง
damned(แดมดฺ) adj. แย่มาก,ซึ่งถูกสาปแช่ง,เคราะห์ร้าย,ลงนรก,น่ารังเกียจ,อัปรีย์. -adv. อย่างยิ่ง,อย่างมาก,ถึงที่สุด, Syn. condemned
damnedest(แดม'ดิสทฺ) adj. น่าอัศจรรย์ที่สุด,น่าประหลาดใจดีที่สุด n. สิ่งที่ดีที่สุด,ความเต็มที่ที่สุด, Syn. best,utmost
damnify(แดม'นะไฟ) vt. ทำให้เกิดการสูญเสียหรือเสียหายแก่
damning(แดม'นิง) adj. ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ความผิด,เกี่ยวกับการสาปแช่ง., See also: damningly adv. ดูdamning damningness n. ดูdamning
English-Thai: Nontri Dictionary
damn(vt) แช่ง,ด่า,ประณาม,สาป,ตำหนิ,วิจารณ์
damnable(adj) น่าขยะแขยง,น่าเกลียดน่ากลัว,น่าเบื่อหน่าย,อัปรีย์,น่าสาปแช่ง
damnation(n) การแช่ง,การด่า,การประณาม,การสาปแช่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
damnificationการก่อความเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตายห่า (int.) damn See also: shit
เหี้ย (n.) damn See also: goddamn, bad person, bad guy Syn. คนเลว
ห่า (int.) Damn you! See also: what the hell!, what the heck!
ยี้ (int.) Damn! See also: Darn! Syn. อี๊
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's a damn stupid thing to do.นั่นเป็นสิ่งที่โง่แช่งที่จะทำ
You not give one big damn what happen to poor Sarkhanese people!{\cHFFFFFF}คุณไม่ให้หนึ่งประณามบิ๊ก เกิดขึ้นกับคน Sarkhanese ไม่ดี!
And Sundays included, and I don't give a damn where you live!{\cHFFFFFF}และวันอาทิตย์รวมและฉันทำไม่ได้ ให้แช่งที่คุณอยู่!
America's building that damn military road!{\cHFFFFFF}อาคารของอเมริกา ถนนทหารที่ประณาม!
I am damn proud of the Stars and Stripes, and they've been pretty good to you.{\cHFFFFFF}ผมประณามความภาคภูมิใจของดาวและลายเส้น, และพวกเขาได้รับสวยดีกับคุณ
The Reb's have decided that damn bridge is the key to this whole area.พวกกบฎมันคิดว่าสะพานเฮงซวยนั่น คือกุญแจเข้าสู่พื้นที่นี้
He's just like you, a damn troublemaker.เขาเป็นเพียงเหมือนคุณอยู่ที่ เขี้ยวลากดินที่ถูกสาป ผู้ก่อเหตุ ชื่ออะไรและรูปแบบ ของคุณหรือไม่
No, sir. It's this damn war.ไม่มีครับ ไม่เคยครับ มันเป็น สงครามประณามนี้
Ah! This damn sand. When will it ever end?อา ทรายแช่งนี้ มันจะเมื่อเคย จบ?
Is there no damn decency left in you?จึงไม่มีความเหมาะสมประณาม เหลืออยู่ในตัวคุณ?
I've a damn shrewd idea that you are trying to work your ticket.ฉันเคยมีความคิดที่ฉลาด ประณาม ว่าคุณกำลังพยายามที่จะทำงาน ตั๋วของคุณ
I mean, they pray to the damn thing.มันกราบไหว้หัวรบบ้านั่น

damn ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肏蛋[cào dàn, ㄘㄠˋ ㄉㄢˋ, 肏蛋] Satan (loan); devil; fuck; damn it!
咒骂[zhòu mà, ㄓㄡˋ ㄇㄚˋ, 咒骂 / 咒罵] damn; curse

damn ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いいとも[, iitomo] (exp) damn straight; no problem; sounds good; sure thing
しまった[, shimatta] (exp) damn it!; damn!; oops!; oh dear!; oh no!; (P)
気にしない[きにしない, kinishinai] (exp,adj-i) (See 気にする) not caring; not giving a damn
然うとも[そうとも, soutomo] (int) (uk) exactly right!; indeed; damn straight
然知ったり[さしったり, sashittari] (int) (1) here it comes (interjection used when lying in wait for something); (2) (See しまった) oops!; damn it!
畜生[ちくしょう(P);ちきしょう, chikushou (P); chikishou] (n) (1) beast (i.e. any animal other than man); (2) {Buddh} (See 畜生道) person reborn into the animal realm; (3) brute (i.e. a contemptible human being); (int) (4) son of a bitch; for Christ's sake; damn it; (P)
糞;屎[くそ;ふん(糞), kuso ; fun ( fun )] (int) (1) (くそ only) (col) bullshit; shit; damn; (n) (2) (col) feces; excrement; (adj-f) (3) (くそ only) damn (adds emphasis and or annoyance to next word, e.g. damn hot, damn kids, etc.); damned
餓鬼共[がきども, gakidomo] (exp) those damn kids
だから何だ[だからなんだ, dakarananda] (exp) so what!; who gives a damn?
なんてこった[, nantekotta] (exp) (col) Oh no!; Holy cow!; Damn!
へったくれ[, hettakure] (exp) (often as as 〜もへったくれもない, etc.) to hell with; be damned
一顧もしない[いっこもしない, ikkomoshinai] (adj-i) not give a damn; take no notice of
[やつ(P);しゃつ(ok), yatsu (P); shatsu (ok)] (suf) (1) (uk) derogatory suffix (referring to others) (e.g. "damn; damned fool"); (2) humble suffix (referring to oneself)
罰当たり;罰当り[ばちあたり, bachiatari] (adj-na,n,adj-no) damned; cursed; accursed
褒め殺し;誉め殺し[ほめごろし, homegoroshi] (n) lavish compliments and criticism; reverse compliment; "damning with faint praise"
酷評[こくひょう, kokuhyou] (n,vs,adj-no) severe criticism; damnation; (P)

damn ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอ้ห่า[interj.] (ai hā) EN: shit ; damn ; bastard FR:
แช่ง[v.] (chaeng) EN: curse ; swear ; abuse ; damn ; execrate FR: maudire ; médire
แช่งด่า[v. exp.] (chaeng dā) EN: curse ; damn ; execrate ; denounce ; anathematize FR:
ห่า[interj.] (hā) EN: Damn you ! ; What the hell! ; What the heck! FR:
เหี้ย[n.] (hīa) EN: damn ; goddamn ; bad person ; bad guy ; great villain ; jinx ; scoundrel ; person who brings bad luck, ; thoroughly bad character FR: vilaine personne [f] ; scélérat [m] ; fripouille [f] ; personne qui porte la guigne [f]
โคตร[v.] (khōt) EN: damn FR:
ไม่ฟังอีร้าค้าอีรม[X] (mai fang ī ) EN: damn headstrong FR:
ไม่อินัง[v. exp.] (mai inang) EN: not give a damn (about) FR:
ไม่ยี่หระเลย[v. exp.] (mai yīra lo) EN: I don't care ; not give a damn about FR:
ประณาม[v.] (pranām) EN: condemn ; blame ; denounce ; damn ; censure ; reproach ; reprobate ; criticize ; reprimand ; rebuke FR: condamner ; désapprouver ; blâmer
ตายห่า[interj.] (tāihā) EN: damn FR:
อ้าย-[pref. (adj.)] (āi-) EN: damned ; bastard ; dirty FR: maudit ; sale
ไอ้ฝรั่งเหี้ย[X] (ai Farang h) EN: FR: damné Farang
ไอ้เหี้ย[X] (ai hīa) EN: FR: damné
ไอ้งั่ง[n. exp.] (ai ngang) EN: You, goddamn fool/moron/idiot/nincompoop! FR:
อาชญา[adj.] (ātchayā = ā) EN: penal FR: pénal ; punissable ; condamnable
อาชญา[adj.] (ātyā = ātch) EN: penal FR: pénal ; punissable ; condamnable
บริภาษ[v.] (børiphāt) EN: criticize ; condemn ; revile ; reprove ; censure ; reprimand ; admonish ; scold ; severely criticize FR: critiquer ; condamner ; reprocher
ชุดดำน้ำ[n. exp.] (chut damnām) EN: FR: combinaison de plongée [f]
ด่า[v.] (dā) EN: condemn ; rebuke ; criticize ; reprove ; scold ; attack ; revile FR: critiquer ; réprouver ; condamner ; fustiger ; vilipender (litt.)
ดำนา[v.] (damnā) EN: transplant in the field. FR: repiquer
ดำน้ำ[v.] (damnām) EN: dive ; submerge ; remain under water FR: plonger ; immerger
ดำน้ำ[v.] (damnām) EN: guess FR:
ดำน้ำทน[X] (damnām thon) EN: lasting dive FR:
ดำเนิน[v.] (damnoēn) EN: proceed ; carry on ; carry out ; conduct ; go on ; go forward ; handle ; act ; walk ; go on foot ; go ; pursue FR: avancer ; se dérouler ; mener ; procéder
ดำเนินชีวิต[v. exp.] (damnoēn chī) EN: lead a life of ; make a living ; live ; conduct one's life FR: mener sa vie
ดำเนินการ[v.] (damnoēn kān) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; transact ; administer ; implement ; press ahead FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures ; opérer ; exécuter
ดำเนินการ[adj.] (damnoēn kān) EN: administrative ; executive ; operational FR:
ดำเนินการสำรวจ[v. exp.] (damnoēn kān) EN: conduct a poll FR:
ดำเนินการสอบสวน[v. exp.] (damnoēn kān) EN: interrogate ; examine FR:
ดำเนินการวิจัย[v. exp.] (damnoēn kān) EN: conduct a research FR:
ดำเนินคดี[v.] (damnoēnkhad) EN: sue ; prosecute ; charge ; indict ; go to court ; take legal proceedings ; initiate a lawsuit FR: mener une action en justice ; ester en justice ; intenter une action ; attaquer ; poursuivre ; initier des poursuites
ดำเนินคดีอาญา[v. exp.] (damnoēnkhad) EN: FR: poursuivre au pénal
ดำเนินกิจการ[v. exp.] (damnoēn kit) EN: run business FR:
ดำเนินงาน[v.] (damnoēn-ngā) EN: operate ; carry on ; execute ; manage ; run ; administer ; perform FR: diriger ; gérer ; opérer ; effectuer
ดำเนินไป[v. exp.] (damnoēn pai) EN: FR: continuer ; se poursuivre
ดำเนินเรื่อง[v.] (damnoēn reū) EN: run ; proceed ; continue ; go FR: continuer
ดำเนินรอยตาม[v. exp.] (damnoēn røi) EN: follow in the footsteps (of) FR:
ดำเนินสะดวก ; อำเภอดำเนินสะดวก = อ.ดำเนินสะดวก[n. prop.] (Damnoēn Sad) EN: Damnoen Saduak ; Damnoen Saduak District FR: Damnoen Saduak ; district de Damnoen Saduak
ดำเนินตามลำดับ[v. exp.] (damnoēn tām) EN: observe the order FR: procéder dans l'ordre

damn ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verdammenswert {adj} | verdammenswerter | am verdammenswertestendamnable | more damnable | most damnable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า damn
Back to top