ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mischance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mischance*, -mischance-

mischance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mischance (n.) โชคร้าย See also: เหตุร้าย Syn. mishap, misadventure
English-Thai: HOPE Dictionary
mischance(มิสชานซฺ',-แชนซฺ') n. โชคร้าย,อุบัติเหตุ, Syn. mishap
English-Thai: Nontri Dictionary
mischance(n) โชคร้าย,ความบังเอิญ,อุบัติเหตุ

mischance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กาลกรรณี[n.] (kālakannī =) EN: dark hour ; evil times ; bad luck ; ill fortune ; evil aspect ; misfortune ; misery ; ill-lucks ; adversity ; mischance ; unfortunate FR: heures sombres [fpl]
กาลกิณี[n.] (kālakinī = ) EN: dark hour ; evil times ; bad luck ; ill fortune ; evil aspect ; misfortune ; misery ; ill-lucks ; adversity ; mischance ; unfortunate FR: heures sombres [fpl]
เคราะห์หามยามร้าย[n.] (khrǿhāmyāmr) EN: misfortune ; bad luck ; misadventure ; mischance ; misery FR: mauvaise fortune [f]
เคราะห์ร้าย[n.] (khrǿrāi) EN: misfortune ; unfortunate ; bad luck ; misadventure ; mischance FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mischance
Back to top