ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แกล้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แกล้ง*, -แกล้ง-

แกล้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แกล้ง (v.) pretend See also: affect, feign, sham, humbug Syn. เสแสร้ง, แกล้งทำ, แสร้งทำ
แกล้ง (v.) tease See also: disturb, irritate, annoy, persecute, bully, hector, do out of spite, do with malice Syn. รังแก, กลั่นแกล้ง, ข่มเหงรังแก
แกล้งทำ (v.) affect See also: dissemble Syn. เสแสร้ง, แสร้ง Ops. ตั้งใจทำ
แกล้งทำ (v.) pretend See also: affect, feign, sham, humbug Syn. เสแสร้ง, แสร้งทำ
แกล้งเกลา (v.) elaborate See also: refine Syn. ประณีต, ประดิดประดอย
แกล้งเมา (v.) pretend to be drunk See also: pretend to be tipsy
แกล้งโง่ (v.) pretend See also: dissemble Syn. ไก๋
English-Thai: HOPE Dictionary
act(แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
affected(อะเฟค' ทิด) adj. ได้รับผล, ได้รับอิทธิพล, กระทบกระเทือน (จิตใจ) , เสียใจ, สงสาร, แกล้ง, เสแสร้ง, โน้มเอียงไปทาง, Syn. supurious, artificial ###A. spontaneous, real, moved)
antipersecution(แอนทีเพอซิคิว' เชิน) n. การต่อต้านการจองล้าง, การต่อต้านการรบกวนหรือแกล้ง
clang(แคลง) n. เสียงดังแกล๊ง ๆ v. ดังแกล๊ง ๆ
clangorousadj. ดังแกล๊ง ๆ ,ดังอึกทึก
counterfeit(เคา'เทอะฟิท) adj. ปลอม,ปลอมแปลง,เก๊,แกล้ง. n. การปลอม,การปลอมแปลง,ของปลอม,นักตุ๋น vt.,vi. ปลอม,ปลอมแปลง,เลียนแบบ,ทำให้เหมือน, See also: counterfeiter n. ดูcounterfeit, Syn. feign
disguise(ดิสไกซ') vt. ปลอมตัว,ปลอมแปลง,ซ่อนเร้น,ปิดบัง,แกล้งทำ,แสร้ง. n. สิ่งที่ปลอมแปลง,เครื่องแต่งกายที่ปลอมแปลง,การแกล้งทำ, การซ่อนเร้น., See also: disguiser n. ดูdisguise disguisement n. ดูdisguise, Syn. mask,change,camouf
dissemble(ดิเซม'เบิล) vt. อำพราง,กลบเกลื่อน,แกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น,กลบเกลื่อน., See also: dissembler n. ดูdissemble dissemblingly adv. ดูdissemble, Syn. conceal,pretend,affect
dissimulatevt. ซ่อนเร้น,อำพราง,แกล้งทำ. vi. อำพราง., See also: dissimulative adj. ดูdissimulate dissimulator n. ดูdissimulate
dissimulationn. การอำพราง,การซ่อนเร้น,การแกล้งทำ, Syn. feigning
fake(เฟคฺ) {faked,faking,fakes} v.,adj.,n. (สิ่งที่,ผู้ที่) ปลอมแปลง,ทำเทียม,กุขึ้น,เสแสร้ง,แกล้ง.
feign(เฟน) {feigned,feigning,feigns} vt. แกล้งทำ,แสร้ง,แสร้งทำ,เสกสรรค์,ปลอม,เลียนแบบ. vi.แสร้ง,ปั้นเรื่อง, See also: feigner n. feigningly adv., Syn. simulate,affect
haze(เฮซ) n. หมอก,เมฆหมอก,ความสลัว,ความมืดสลัว,ความเลอะเลือน vt. กลั่นแกล้ง,ยั่วเย้า,ระราน, Syn. vagueness
impersonate(อิมเพอ' ซะเนท) vt. แกล้งทำเป็น, เสแสร้ง, แสดงออก, เลียนแบบ, ปลอมแปลง. -adj. เกี่ยวกับบุคลิกภาพ, เป็นลักษณะของบุคลิกภาพ., See also: impersonation n. impersonator n., Syn. imiate, represent
make-believe(เมค'บิลีฟว) n. การเสแสร้ง,การแกล้งทำ,ผู้เสแสร้ง,ผู้แกล้งทำ. adj. แกล้งทำ,กุเรื่องขึ้น,ไม่จริง, Syn. pretense,pretender
overlook(โอ'เวอะลุค) vt. มองข้าม,เมินเฉย,แกล้งมองไม่เห็น,มองลงไปดูทัศนียภาพ,ควบคุม,ดูแล n. ทัศนียภาพที่ปรากฎแก่สายตา,การสำรวจ,การสังเกต
persecute(เพอ'ซีคิวทฺ) vt. ก่อกวน,แกล้ง,รบกวน,ประหาร,ข่มเหง., See also: persecutive adj. persecutor n. persecutory adj.
persecution(เพอซีคิว'เชิน) n. การก่อกวน,การแกล้ง,การรบกวน,การประหาร,การข่มเหง., See also: persecutional adj., Syn. harassment
pose(โพซ) v.,n. (การ) วางท่า,วางทาง,ตั้งท่า,วางมาด,แกล้งเป็น,กำหนด,ทำให้งง,ทำให้ขวยเขิน, See also: posingly adv., Syn. position
practical joken. การแกล้งคน., See also: practical joker n.
spite(สไพทฺ) n. เจตนาร้าย,ความมุ่งร้าย,ความโกรธเคือง,ความอาฆาตแค้น vt. กระทำด้วยเจตนาร้าย กลั่นแกล้ง ทำให้โกรธ รบกวน, -Phr. (in spite of ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม แม้ว่า ทั้ง ๆ ที่เป็น โดยไม่คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้น)
throw(โธร) vt.,vi.,n. (การ) ขว้าง,ปา,โยน,ทอด,เหวี่ยง,สาด,ยิง,พ่น,ส่อง,สาด,เหยียด,พุ่ง,สลัด,ผลัก,สวมอย่างรีบร้อน,แกล้ง,แพ้,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ,การทอดลูกเต๋า,จำนวนครั้งที่ทอด (ลูกเต๋า) ,ระยะที่ขว้าง,ระยะตก -Phr. (throw a party จัดงานเลี้ยง)
trickster(ทริค'สเทอะ) n. ผู้โกง,ผู้หลอกต้ม,ผู้เล่นกล,ผู้แกล้งคนอื่น, See also: trickstering n., Syn. deceiver,cheat,fraud
English-Thai: Nontri Dictionary
counterfeit(adj) เก๊,ปลอม,แกล้ง,ปลอมแปลง,เทียม
deceptive(adj) ที่งหลอกลวง,ที่แกล้งทำ,ที่ตบตา
dissimulate(vt) เสแสร้ง,แกล้งทำ,ปิดบัง,ซ่อนเร้น,อำพราง
dissimulation(n) การอำพราง,การปิดบัง,การแกล้งทำ,การซ่อนเร้น
feign(vt) เสแสร้ง,แกล้งทำ,ปลอม,เลียนแบบ,กุเรื่อง,ปั้นเรื่อง
mischievous(adj) แกล้ง,เป็นอันตราย,ซน,ประสงค์ร้าย
molest(vt) แกล้ง,รบกวน,ทำร้าย,ข่มเหง,รุกราน
molestation(n) การแกล้ง,การรบกวน,การทำร้าย,การข่มเหง,การรุกราน
persecute(vt) ข่มเหง,รบกวน,แกล้ง,รังแก,ประหัตประหาร
persecution(n) การข่มเหง,การรบกวน,การแกล้ง,การก่อกวน
pretence(n) ข้ออ้าง,มารยา,การแกล้งทำ,การเสแสร้ง
pretense(n) ข้ออ้าง,มารยา,การแกล้งทำ,การเสแสร้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vexatious actionคดีที่ฟ้องเพื่อกลั่นแกล้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Malingererแกล้ง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
haze (vt.) แกล้ง (ผู้ที่มีตำแหน่งต่ำกว่า) See also: กลั่นแกล้ง
bluff (vt.) แกล้งตั้งใจทำบางสิ่งเพื่อหลอกคนอื่น Syn. deceive
play possum (idm.) แกล้งตาย See also: แกล้งสลบ, แกล้งหลับ
play (vi.) แกล้งทำ Syn. pretend
pretend (vi.) แกล้งทำว่าเป็นจริง Syn. feign, simulate, falsely
pretend (vt.) แกล้งทำว่าเป็นจริง Syn. feign, simulate, falsely
psych out (phrv.) แกล้งบ้า (คำไม่เป็นทางการ)
malinger (vi.) แกล้งป่วย Syn. shirk, cheat
shed crocodile tears (idm.) แกล้งร้องไห้ See also: แกล้งปาดน้ำตา
throw (vt.) แกล้งแพ้ (โดยการติดสินบน) See also: ตั้งใจให้แพ้ (โดยการติดสินบน)
play the fool (idm.) แกล้งโง่ See also: แกล้งทำตัวตลกๆ
bluff (n.) การแกล้งตั้งใจทำบางสิ่ง Syn. deception
malingerer (n.) คนแกล้งป่วย
mock (adj.) ที่แกล้งทำ See also: ที่จำลองขึ้น, ปลอม, ที่เลียนแบบ Syn. fake, fraudulent Ops. real, genuin, authentic
possum (adj.) ซึ่งแกล้งป่วย
practical joke (n.) เรื่องที่ใช้แกล้งคน Syn. joke, mischief, monkey business, trick
tease (n.) คนชอบแกล้ง See also: คนชอบเย้าแหย่ Syn. teaser
wedgie (sl.) การแกล้งผู้อื่นโดยการดึงการเกงในให้เข้าไปอยู่ระหว่างก้น (มักทำโดยเด็กหนุ่มที่เมาเหล้า)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You are more than you pretend to beนายเป็นมากกว่าที่เสแสร้งแกล้งทำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just pretend, for Christ's sake.แกล้งๆดื่มกับฉันหน่อยซิ
I like to wind down.แกล้งคุกคามผู้ก่อการร้าย ฉันอยากทำเรื่องต่ำๆ
Pretending to kill yourself so we'll feel sorry for you?แกล้งฆ่าตัวตาย เพื่อทำให้เราสงสารเหรอไง
It's when you flirt with the mark's friend.แกล้งจีบเพื่อนเป้าหมายแทน
I'm just saying, pick on me, that's fine.แกล้งฉันได้ แต่อย่าแกล้งผู้หญิง
Staying blind because she's a target?แกล้งตาบอด เพราะกลัวเป็นเป้าหมาย
Fake deaths, car in the water-- don't you think now is a good time to tell us what the hell is going on?แกล้งตาย , รถจมน้ำ คงถึงเวลาที่จะบอกเราได้แล้ว ว่าเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้น
You could at least fake some enthusiasm.แกล้งตื่นเต้นหน่อยก็ไม่ได้
To get on our good sides so she can spy on us.แกล้งทำดี เพื่อที่เธอจะมาล้องความลับเรา
Play the victim all you want.แกล้งทำตัวเป็นเหยื่อไปเถอะ
You intentionally hurt yourself, and you even put on a show in my clothes.แกล้งทำบาดเจ็บ ใส่เสื้อผ้าของผม
Apparently, it's hard to have a fake one, as well.แกล้งทำมันก็ยากพอ ๆ กันแหละ
Pretend this never happened.แกล้งทำว่าสิ่งนี้ ไม่เคยเกิดขึ้น
Pretend that you have dysentery.แกล้งทำว่าแกปวดท้องสิ..
Act interested, and he'll nearly insist on being your boyfriend.แกล้งทำสนใจ แล้วเขาจะตื๊อขอเป็นแฟน
I can't pretend like I don't know you.แกล้งทำเป็น ไม่รู้จักคุณ
Okay, I can't pretend like I don't know you.แกล้งทำเป็น ไม่รู้จักคุณ
Pretending to find jesus to take us all down--It borders on brilliant.แกล้งทำเป็นค้นพบพระเจ้าเพื่อจะจัดการพวกเราทุกคน เยี่ยมยอดไปเลย
Be injured. Be missing. Be a coward.แกล้งทำเป็นคนเจ็บ คนหาย คนขี้ขลาด
Can you pretend to be me?แกล้งทำเป็นฉันหน่อยได้มั้ย?
Pretending to buy some broken-downแกล้งทำเป็นซื้อที่ๆพังมิพังเหล่
Acting normal makes me feel like I'm being disrespectful to his memory.แกล้งทำเป็นปกติ เหมือนไม่มีเขาอยู่ในความทรงจำสินะ
You pretend to be me, crawl into bed with my wife?แกล้งทำเป็นผม นอนกับเมียผม
Fake a terror attack to start a war?แกล้งทำเป็นผู้ก่อการร้าย เพื่อเริ่มทำสงครามเหรอ?
Act Mexican.แกล้งทำเป็นพวกเม็กซิกัน
Getting to play mom and dad which is interesting.แกล้งทำเป็นมีพ่อแม่พร้อมหน้า เราทำกันแค่นี้
Let's pretend for a second that this is a universe in which my mom actually wanted me around.แกล้งทำเป็นว่า นี่คือโลก ซึ่งแม่อยากให้หนูอยู่ใกล้ๆ
Pretend that it never happened? Is it that easy for you?แกล้งทำเป็นว่า มันไม่เคยเกิดขึ้นเหรอ มันง่ายสำหรับคุณใช่ไหม
Pretend you're an informant for trade exports.แกล้งทำเป็นว่า แกเป็นผู้แจ้งข่าว สำหรับธุรกิจส่งออก
Pretend you don't know the answer. That relationship is fragile.แกล้งทำเป็นว่าคุณไม่รู้คำตอบนะ ความสัมพันธ์นั่นเปราะบางมาก
Pretend I'm not even here.แกล้งทำเป็นว่าฉันไม่อยู่นี่ซะ
Pretended to be dead myself.แกล้งทำเป็นว่าตายแล้ว
Just pretend that Felix came to you tonight and said, "they took my kids.แกล้งทำเป็นว่าฟีลิกซ์มาหานายคืนนี้
Pretend it never happened?แกล้งทำเป็นว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นน่ะเหรอ?
If you believe in peace, then let us keep it.แกล้งทำเป็นว่าอยู่ได้ โดยไม่มีสงคราม
Pretended Bo had committed all those crimes.แกล้งทำเป็นว่าโบทำ เรื่องพวกนั้นจริงๆ
Pretending not to love you was the hardest thing I've ever done.แกล้งทำเป็นว่าไม่รักคุณ คือสิ่งที่ยากที่สุดที่ผมเคยทำ #9829;
I am just going to keep making chili, pretend like I didn't just spend the entire summer looking for someone who didn't want to be found.แกล้งทำเป็นว่าไม่ได้ตามหาคนบางคน ที่ไม่อยากให้เจอหน้าฉัน มาตลอดหน้าร้อนที่ผ่านมา
Pretending to be an animal, in front of me?แกล้งทำเป็นสัตว์ต่อหน้าข้ารึ
Pretend to be asleep.แกล้งทำเป็นหลับ ถ้าพวกนั้นขอค้นรถ...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แกล้ง
Back to top