ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bully

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bully*, -bully-

bully ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bully (n.) อันธพาล Syn. coercer
bully (vt.) ระราน See also: วิวาท, หาเรื่อง, ข่มเหง, กดขี่, รังแก, กลั่นแกล้ง Syn. coerce
bully (vi.) พาล See also: วิวาท, หาเรื่อง, ระราน, ข่มเหง, กดขี่, รังแก, กลั่นแกล้ง
bully (adj.) ดีมาก See also: ดีเลิศ Syn. smashing, great
bully into (phrv.) ขู่ให้กลัวหรือใช้ความรุนแรงอื่นเพื่อต้องการให้ทำบางสิ่ง See also: ขู่เข็ญ, ทำให้หวาดกลัว
bully off (phrv.) เริ่มเล่นหรือแข่งขัน (กีฬาฮ็อกกี้) Syn. face off
bullying (adj.) ซึ่งเป็นการข่มขู่ Syn. menacing
English-Thai: HOPE Dictionary
bully(บูล'ลี) {bullied,bullying,bullies} n. คนพาล,แมงดา,คนลวง,เนื้อวัวกระป๋อง vt. ขู่,ขู่เข็ญ,คุกคาม,ทำให้กลัว vt. เป็นอันธพาล,รังแก. adj. ดีมาก,ดีเลิศ,ร่าเริง. interj. ดี,ทำได้ดี,เอาเลย
bullybeefn. เนื้อวัวกระป๋อง
bullyrag(บูล'ลีแรก) {bullyragged,bullyragging,bullyrags} vt. รังแก,กระทำผิดต่อ,ล้อเลียนต่อ, See also: bullyragger n. ดูbullyrag
English-Thai: Nontri Dictionary
bully(n) คนพาล,นักเลง,อันธพาล,แมงดา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bullyingการข่มเหงรังแก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กุมเหง (v.) bully See also: harass, persecute Syn. ข่มเหง, รังแก
ข่มเหง (v.) bully See also: annoy, persecute, hector Syn. กดขี่, กดขี่ข่มเหง
ข่มเหงคะเนงร้าย (v.) bully See also: annoy, persecute, hector Syn. รังแกเบียดเบียน
พาล (v.) bully See also: browbeat, annoy, bulldoze Syn. หาเรื่อง, ระราน, พาลพาโล
พาลพาโล (v.) bully See also: browbeat, annoy, bulldoze Syn. หาเรื่อง, ระราน
พาลเกเร (v.) bully See also: intimidate Syn. เกะกะเกเร
ระราน (v.) bully See also: hector, browbeat, oppress Syn. เกะกะระราน
รังแก (v.) bully See also: harass, persecute Syn. ข่มเหง
รังแกเบียดเบียน (v.) bully See also: annoy, persecute, hector
หาเรื่อง (v.) bully See also: browbeat, annoy, bulldoze Syn. ระราน, พาลพาโล
เกะกะระราน (v.) bully See also: hector, browbeat, oppress
เกะกะเกเร (v.) bully See also: intimidate
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't you dare bully him!อย่ามาพาลหาเรื่องเขานะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You'll only bully me.ท่านก็ดีแต่กดขี่ข้า.
I can't possibly use my position to bully her.ข้าไม่สามารถใช้ตำแหน่งข้าไปข่มเหงนางได้.
Are you going to let those cats bully you?เธอจะปล่อยให้พวกแมว มากำจัดเธออย่างนั้นรึ
Besides, when you don't have a Daddy, they bully you at schoolถ้าหนูไม่มีพ่อ เพื่อนที่โรงเรียนจะล้อหนูร่ะ
He's like the schoolyard bully recruiting a good underling-- he'll be protective of Richard.เขาเป็นเหมือนพวกนักเลงในโรงเรียน คอยสรรหาลูกน้องดี ๆ เขาเป็นผู้คุ้มกันริชาร์ด
Guys like Vogel learn in the schoolyard which kids to bully and which kids to protect, and he's got you convinced that you owe him so much that you'll go to jail for him.คนอย่างโวเกลเรียนรู้จากโรงเรียน ว่าต้องรังแกเด็กคนไหนและต้องปกป้องเด็กคนไหน และเขาก็โน้มน้าวให้คุณเชื่อ ว่าคุณติดหนี้บุญคุณเขามากมาย จนทำให้คุณต้องเข้าคุกแทนเขา
Fine dude. I won't bully those kids for money anymore.ได้ พวก ฉันจะไม่เป็นอันธพาลไถ่เงินพวกเด็กๆอีก
I'm on the line, so if you bully Dexter in any way, if you even look at him wrong, I won't be responsible for the fallout.ฉันเสี่ยงนะ เพราะฉะนั้น ถ้าเธอข่มขู่เด็กซ์เตอร์อีกไม่ว่าแบบไหน แค่เธอส่งสายตาหาเรื่องหรืออะไรก็ตาม ฉันคงรับผิดชอบผลที่จะออกมาไม่ได้
Somebody had to teach him how to kick the bully in the nadsต้องมีใครซักคนสอนให้เขา รู้จักต่อกรกับเด็กเกเรพวกนั้นนี่
F somebody dare bully Mikaถ้ามีใครกล้ามารังแกมิกะ
Who dared to bully my girl?ใครกล้ามารังแกแฟนฉันห๊ะ?
I put your face on every bully I ever hurt.เวลาฆ่าลูกน้องแก ฉันนึกถึงหน้าแกตลอด

bully ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欺人太甚[qī rén tài shèn, ㄑㄧ ㄖㄣˊ ㄊㄞˋ ㄕㄣˋ, 欺人太甚] to bully intolerably (成语 saw)
仗势欺人[zhàng shì qī rén, ㄓㄤˋ ㄕˋ ㄑㄧ ㄖㄣˊ, 仗势欺人 / 仗勢欺人] relying on force to bully others (成语 saw)
[mán, ㄇㄢˊ, 蛮 / 蠻] barbarian; bullying; very; quite; rough; reckless
盛气凌人[shèng qì líng rén, ㄕㄥˋ ㄑㄧˋ ㄌㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, 盛气凌人 / 盛氣凌人] overbearing; arrogant bully
强梁[qiáng liáng, ㄑㄧㄤˊ ㄌㄧㄤˊ, 强梁 / 強梁] ruffian; bully

bully ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
苛めっ子;いじめっ子[いじめっこ, ijimekko] (n) bully
餓鬼大将[がきだいしょう, gakidaishou] (n) boss of the children (in the neighbourhood) (neighborhood); bully
モラハラ[, morahara] (n) (abbr) (See モラルハラスメント) moral harassment; workplace mobbing; workplace bullying; psychological harassment at the workplace
モラルハラスメント[, moraruharasumento] (n) moral harassment; workplace mobbing; workplace bullying; psychological harassment at the workplace
リンチ[, rinchi] (n,vs) lynch; bullying; abuse; beating; (P)
伝法[でんぼう;でんぽう, denbou ; denpou] (adj-na,n) teaching Buddhism; rough person; bullying; ostentatious bravado
伝法肌[でんぼうはだ, denbouhada] (n) rough-and-tumble; bullying disposition
嫁いびり[よめいびり, yomeibiri] (n) bullying a young wife
苛め(P);虐め[いじめ, ijime] (n) bullying; teasing; (P)
荒くれ男[あらくれおとこ, arakureotoko] (n) rowdy fellow; tough; bully; ruffian

bully ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; act up ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; kick up a fuss ; bully ; make a scene ; go berserk ; bluster FR: semer le désordre
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum FR: fripon [m]
จิกหัว[v.] (jikhūa) EN: oppress ; bully FR:
ข่ม[v.] (khom) EN: oppress ; bear down on ; force ; bully ; coerce ; press FR: dominer ; soumettre
ข่มเหง[v.] (khomhēng) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector ; abuse ; browbeat ; tyrannize FR: harceler ; tyranniser ; persécuter ; malmener ; brutaliser ; molester ; maltraiter
ข่มเหงคะเนงร้าย[v.] (khomhēngkha) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector ; oppress FR:
ข่มขืน[v.] (khomkheūn) EN: bully ; intimidate ; force FR: intimider
ข่มขู่[v.] (khomkhū) EN: threaten ; bully ; intimidate ; terrorize ; menace ; put under duress FR: menacer ; intimider
คนพาล[n. exp.] (khon phān) EN: troublemaker ; rowdy ; bad guy ; bully ; knave FR: bandit [m]
ขู่[v.] (khū) EN: browbeat ; bully ; threaten ; intimidate ; menace ; terrorize ; growl at ; scare FR: intimider ; menacer
คุกคาม[v.] (khukkhām) EN: threaten ; menace ; browbeat ; intimidate ; bully ; cow ; frighten ; endanger FR: menacer ; intimider ; inquiéter ; mettre en péril
แกล้ง[v.] (klaēng) EN: tease ; pull one's leg ; make things difficult ; disturb ; irritate ; annoy ; persecute ; bully ; hector ; do out of spite ; do with malice ; cause problems FR: brimer ; agir avec malice ; mettre en boîte (fam.)
กุ๊ย[n.] (kui) EN: ruffian ; bully ; scoundrel ; boor FR: scélérat [m] ; vaurien [m] ; brute [f] ; canaille [f] ; gredin [m] ; crapule [f] ; fripouille [f]
กุมเหง[v.] (kumhēng) EN: bully ; harass ; persecute FR: persécuter ; s'attaquer à plus faible
พาลา[v.] (phālā) EN: stir up trouble ; make trouble ; bully FR:
พาล[v.] (phān) EN: stir up trouble ; make trouble ; bully FR:
รังแก[v. exp.] (rangkaē) EN: bully ; hector ; annoy ; persecute ; bother ; mistreat FR: rudoyer ; malmener ; importuner
ระราน[v.] (rarān) EN: play bully ; bully and humiliate ; run amuck ; trouble FR: maltraiter ; brimer
ทำคนไม่สู้[v. exp.] (tham khon m) EN: bully FR:
วิวาท[v.] (wiwāt) EN: dispute ; argue ; debate ; quarrel ; squabble ; clash ; bully FR: se disputer ; se quereller

bully ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bully {m} [sport] | das Bully machenbully | to bully off
prima; hervorragend {interj}bully

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bully
Back to top