ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hector

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hector*, -hector-

hector ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hector (vt.) ข่มขู่ See also: พูดพาลใส่ Syn. bluster
English-Thai: HOPE Dictionary
hector(เฮค 'เทอะ) n. คนที่ชอบขู่ขวัญคนอื่น,คนขี้รังแก. vt. ขู่ขวัญ,รังแก
English-Thai: Nontri Dictionary
hector(n) คนคุยโต,คนพาล,คนชอบรังแก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm Rob. Hector works underneath me, but not in the biblical sense.ผมชื่อร็อบ เฮคเตอร์ทำงานใต้บังคับผม แต่ไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะ
Hector told you. Hector told you.เฮกเตอร์บอกคุณเหรอ อย่างงั้นเหรอ
Yeah, well, Hector says that if something goes wrong in there, that you could serve your full sentence.เฮกเตอร์บอกว่า ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาด ถ้าเค้าไม่ยอมลดโทษให้คุณ
Are you having the Hector Avila and Maricruz Delgado wedding today?ที่นั่นกำลังจะมีงานแต่งงานของ เฮคเตอร์ อวิลา กับ มาริครูซ เดลกาโด วันนี้ ไหมครับ?
Yeah,well hector says that you can serve your full sentence.ก็เฮคเตอร์บอกว่า คุณต้องรับโทษในคุก
She's getting married to hector on saturday.เธอกำลังจะแต่งงานกับเฮคเตอร์วันเสาร์นี้แล้ว
I did not give Hector Reale a haircut. I know what you gave him.พี่ต้องรีบๆจัดการแล้วล่ะ
This handsome gentleman here, his name is Hector Lepodise.นี่คือสุภาพบุรุษรูปหล่อ เขาชื่อเฮคเตอร์ เลโปดิส
Your roof has it, my roof has it, Hector makes it.หลังคาบ้านของเธอ หลังคาบ้านของฉัน เฮคเตอร์เป็นคนทำ
By the way, Hector Lepodise is a Christian man.อีกอย่าง เฮคเตอร์ เลโปดิสนับถือคริสเตียน
I'm acting for Hector Lepodise, owner of the bolt factory.ฉันทำหน้าที่แทนคุณเฮคเตอร์ เลโปดิส เจ้าของโรงงานผลิตเกลียว
A very big round of applause for our Hector Lepodise for his 4,000 pula donation to the orphanage.ขอเสียงปรบมือดังๆ ให้กับคุณเฮคเตอร์ เลโปดิสของพวกเรา สำหรับเงินบริจาค4,000ปูล่า ให้กับสถานเด็กกำพร้า

hector ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
埃克托[Āi kè tuō, ㄞ ㄎㄜˋ ㄊㄨㄛ, 埃克托] Hector (name)

hector ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
亭主関白[ていしゅかんぱく, teishukanpaku] (n) (1) husband who rules the roost; domineering husband; (2) the hectoring of the husband

hector ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฮกเตอร์ = เฮคเตอร์[n. prop.] (Hēktoē ) EN: Hector FR: Hector
ข่มเหง[v.] (khomhēng) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector ; abuse ; browbeat ; tyrannize FR: harceler ; tyranniser ; persécuter ; malmener ; brutaliser ; molester ; maltraiter
ข่มเหงคะเนงร้าย[v.] (khomhēngkha) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector ; oppress FR:
แกล้ง[v.] (klaēng) EN: tease ; pull one's leg ; make things difficult ; disturb ; irritate ; annoy ; persecute ; bully ; hector ; do out of spite ; do with malice ; cause problems FR: brimer ; agir avec malice ; mettre en boîte (fam.)
รังแก[v. exp.] (rangkaē) EN: bully ; hector ; annoy ; persecute ; bother ; mistreat FR: rudoyer ; malmener ; importuner

hector ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hector-Delfin {m} [zool.]Hector's dolphin; little pied dolphin; New Zealand dolphin; white-front dolphin (Cephalorhynchus hectori)
Hector-Schnabelwal {m} [zool.]Hector's beaked whale; New Zealand beaked whale; skew-beaked whale (Mesoplodon hectori)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hector
Back to top