ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เลิก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เลิก*, -เลิก-

เลิก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เลิก (v.) stop See also: cease, abolish, cancel, upend, give up, abrogate, quit Syn. เลิกล้ม, ล้มเลิก, ยุติ
เลิก (v.) separate See also: break up
เลิก (v.) open See also: raise, lift Syn. ยก, เปิด, เผย
เลิกกัน (v.) terminate (the relationship) See also: abandon/desert (one´s wife or husband) Syn. เลิก, เลิกร้าง Ops. คบกัน
เลิกกิจการ (v.) go out of business Syn. ปิดกิจการ
เลิกคบ (v.) severe relations with See also: break off relations with
เลิกจ้าง (v.) lay off Syn. เลิกว่าจ้าง Ops. ว่าจ้าง
เลิกนม (v.) wean Syn. หย่านม
เลิกผ้า (v.) strip off See also: unclothe, undress, take off, remove the clothing Syn. ถอด, ปลด, เปลือย, แก้ผ้า Ops. ใส่
เลิกรบ (v.) cease fighting Syn. หย่าศึก
เลิกรา (v.) terminate sexual relations See also: jilt Syn. ตัดสัมพันธ์, สิ้นสุดสัมพันธ์
เลิกรา (v.) be separated Syn. จบกัน, จบสิ้นกัน, เลิกกัน
เลิกรา (v.) stop See also: cease, abandon, quit, terminate Syn. เลิกล้ม, ล้างมือ, วางมือ
เลิกรา (v.) give up See also: abolish, abandon, quit, stop Syn. ล้างรา, เลิกล้ม
เลิกรา (v.) back off See also: withdraw, retreat, yield Syn. เลิก
เลิกร้าง (v.) give up See also: abolish, abandon Syn. ยุติ, หยุด, ล้มเลิก, ร้างลา, เลิก
เลิกร้าง (v.) divorce See also: separate Syn. หย่าร้าง, เลิก, แยกทาง
เลิกล้ม (v.) cancel
เลิกล้ม (v.) abolish See also: cancel, rescind, abrogate, put an end to, annul Syn. เลิก, ยกเลิก
เลิกล้ม (v.) cancel Syn. ยกเลิก
เลิกล้ม (v.) stop See also: cease, abandon, quit, terminate Syn. เลิกรา, ล้างมือ, วางมือ
เลิกล้ม (v.) give up See also: abolish, abandon, quit, stop Syn. เลิกรา, ล้างรา
เลิกล้ม (v.) drop See also: wind up, stop Syn. หยุด, ยุติ, ล้มเลิก, ยกเลิก
เลิกล้ม (v.) cancel See also: abandon (plans, intention)
เลิกล้ม (v.) stop See also: cease, abolish, cancel, upend, give up, abrogate, quit Syn. ล้มเลิก, ยุติ
เลิกล้ม (v.) cancel See also: abandon (plans, intention)
เลิกลั่ก (adj.) bewildered See also: unnatural, suspicious
เลิกว่าจ้าง (v.) lay off Ops. ว่าจ้าง
เลิกเหล้า (v.) abstain from liquors See also: give up drinking
English-Thai: HOPE Dictionary
abate(อะเบท') vt.,vi. ลดน้อยลง, บรรเทา, เลิกล้ม, เลิก, ระงับ, Syn. lessen, moderate
abjure(แอบจัวร์') vt. สละ, บอกเลิก, สาบานว่าจะตัดขาด, เลิก -abjuration n.
abnegate(แอบ' นิเกท) vt. ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ขว้าง, เลิกล้ม, บังคับ,ควบคุม -abnegator n.
abolish(อะบอล' ลิช) เลิกล้ม, ลบล้าง, ยกเลิก,ทำลาย. abolishment n., Syn. nullify
abolition(แบบะลิช' เชิน) n. การเลิกล้ม
abolitionism(แอบบะลิซ' เชินนิสซึม) n. หลักเกณฑ์นโยบายการเลิกล้ม. -abolitionist. n.
abrogate(แอบ' ระเกท) vt. ยกเลิก, เพิกถอน.
adjourn(อะเจอร์น') vt.,vi. เลื่อนไป, บอกเลื่อน, หยุด, เลิก, Syn. postpone, defer, put off)
annul(อะเนิล') vt. เลิกล้ม, ยกเลิก, ทำลายล้วง, ลบล้าง, Syn. abolish, invalidate)
annulment(อะเนิล' เมินทฺ) n. การยกเลิก, การลบล้าง, Syn. nullification, cancellation)
apple iii(แอปเปิลทรี) เป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชุดแอปเปิลที่ผลิตตามหลังชุดทู แต่แล้วก็ต้องยกเลิก เพราะไม่ติดตลาด ปัจจุบันแทบจะไม่มีใครใช้คอมพิวเตอร์ชื่อนี้อีกแล้ว (ดู Apple II ประกอบ)
avoid(อะวอยด์') -vt. ออกห่างจาก,หลีกเลี่ยง,หลบหลีก,ทำให้ไม่ได้ผล,ยกเลิก,ทำให้โมฆะ.
avoidance(อะวอย'เดินซฺ) n. การหลีกเลี่ยง,การหลบหลีก,การยกเลิก,การทำให้โมฆะ
cancel(แคน'เซิล) {cancelled,cancelling,cancels} vt.,n. (การ) ยกเลิก,ขีดฆ่า,ทำให้เป็นโมฆะ,หักกลบลบหนี้. vi.ชดเชย., See also: canceler n. ดูcancel canceller n. ดูcancel หมายถึง การยกเลิกคำสั่งที่สั่งไปแล้ว อาจจะเนื่องมาจากได้สั่งการผิดลงไปด้วยความพลั้งเผลอ หรือมีการเปลี่ยนใจ ในระบบวินโดว์ คำสั่งบางคำสั่งจะมีการถามเพื่อให้มีการย้ำเตือน (corfir mation) เช่นเมื่อสั่งลบ ย้าย ฯ ในกรณีเช่นนี้ จะมีปุ่มคำสั่งนี้ไว้ให้เลือกทุกครั้ง (มีคู่กับปุ่ม OK) เพื่อให้มีโอกาสแก้ไขหรือเปลี่ยนใจได้ ถ้าไม่ต้องการยกเลิก ให้กดที่ปุ่ม OK
cancellation(แคนเซลเล'เชิน) n. การยกเลิก,การขีดฆ่า,สิ่งที่ถูกยกเลิก, Syn. repeal
caps lock keyแป้นตรึงอักษรตัวใหญ่ เป็นแป้น ๆ หนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำ Caps lock อยู่บนแป้น ปกติจะมีในเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาด้วย หากกดแป้นนี้ไว้ครั้งหนึ่งแล้ว ถ้าเป็นการพิมพ์ภาษาอังกฤษ จะมีผลทำให้การกดแป้นพิมพ์ตัวอักษรทุกตัวออกมาเป็นตัวใหญ่ (capital letter) ไปตลอด เหมือนกดแป้น Shift ไปพร้อมกัน แต่ถ้าพิมพ์ภาษาไทย การกดแป้นนี้ไว้ตั้งแต่แรก แล้วไปกดแป้นอื่น ก็จะเท่ากับเป็นการพิมพ์ตัวที่อยู่ข้างบนของแป้นพิมพ์ เช่น ฤ ฆ ฏ 1 2 หากต้องการยกเลิก ให้กดแป้นนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
cease(ซีส) vi. หยุด,ยุติ,เลิก,เว้น,ตาย vt. หยุด,เลิก, Syn. quit -Conf. seize
chuck(ชัค) {chucked,chucking,chucks} vi.,n. (การ) ตบเบา ๆ ,แตะ,เชย,เชย (คาง) โยน,ทอย,เหวี่ยง,ทิ้ง,ไล่ออก,ลาออก,เลิกล้ม,ร้องเสียงกุ๊ก ๆ (ไก่) ,ไม้รอง,ไม้หมอน,ตัวหนีบ,เครื่องจับดอกสว่าน,เสียงร้องดังกล่าว,เสบียงอาหาร, Syn. pat,tap
countermand(เคาเทอะมานด'ฺ) vt. ยกเลิก,สั่งถอน,ออกคำสั่งแย้งคำสั่ง,เรียกตัวกลับ. n. คำสั่งยกเลิกคำสั่งเดิม, Syn. revoke
defeasance(ดิฟี'ซันซฺ) n. การยกเลิก. การทำให้โมฆะ. การเพิกถอน,ภาวะที่ถูกยกเลิกหรือเพิกถอน
defeasible(ดิฟี'ซิเบิล) adj. ซึ่งยกเลิกได้,ซึ่งเพิกถอนได้
defeat(ดิฟีท') vt. ทำให้พ่ายแพ้,ชนะ,ทำให้เสีย,ยกเลิก,ลบล้าง,กำจัด n. การทำให้พ่ายแพ้,การได้ชัยชนะ,ความพ่ายแพ้,ความล้มเหลว, Syn. failure
denounce(ดิเนาซฺ') vt. ประณาม,กล่าวโทษ,ติเตียน,ประกาศเลิก,บอกเลิก., See also: denouncement n. denouncer n., Syn. accuse
derate(ดีเรท') vt. ลดอัตราภาษี,ยกเลิกการเก็บภาษี,ยกเลิก, See also: deration n. ดูderate
deselectยกเลิกการเลือกหมายถึง การสั่งยกเลิกคำสั่งที่ " เลือก " (select) ไว้ เช่น หากเปลี่ยนใจหลังจากที่ได้ "กำหนด" หรือ " เลือก" ไปแล้ว เช่น สั่งเลือกแฟ้มข้อมูลจำนวนหนึ่งไว้ แล้วเกิดเปลี่ยนใจ อยากจะยกเลิก ในระบบวินโดว์ จะมีปุ่ม deselect ให้เลือกกดได้เมื่อต้องการ เหมือนกด Cancel ดู select ประกอบ
desist(ดิซิสทฺ',ดิซิสทฺ') vt. หยุด,ระงับ,เลิกล้มความตั้งใจ., See also: desistance n. ดูdesist desistence n. ดูdesist, Syn. cease
detract(ดิแทรคทฺ') vt.,vi. หันเห,เคลื่อนย้าย,เอาออก,เลิกล้ม,ทำลาย,ลดค่า, See also: detractingly adv. detractor n.
disband(ดิสแบนดฺ') v. เลิก,ทำให้สลาย,ปลดออกจากประจำการ,ทำให้กระจายออก, See also: disbandment n., Syn. break up,
discontinuance(ดิสคันทิน'นิวเอินซฺ) n. ความไม่ต่อเนื่องกัน,ความไม่สม่ำเสมอ,ความหยุดชะงัก,การเลิกล้ม, Syn. termination
discontinuationn. การเลิกล้ม,ความแตกแยก,การแตกความสามัคคี,ความหยุดชะงัก, Syn. termination
discontinue(ดิสคันทิน'นิว) {discontinued,discontinuing,discontinues} vt. ทำให้หยุด,หยุดยั้ง,เลิก,ถอนฟ้อง. vi. หยุด,ชะงัก., See also: discontinuer n. ดูdiscontinue, Syn. cease,stop,drop
discontinuity(ดิสคอนทินิว'อิที) n. การหยุดชะงัก,การไม่ต่อเนื่องกัน,การเลิก,ความไม่สม่ำเสมอ,การขาดตอน, Syn. gap
disengagementn. การปลดการปล่อย,ภาวะที่ถูกปล่อย,อิสรภาพ,การหลุดพ้น,การเลิกสัญญา,ความสบายใจ
dismiss(ดิสมิส') vt. ไล่ออก,เลิก,บอกให้เลิกแถว,ไม่พิจารณา,แย้งกลับ,ไม่รับฟ้อง,ยกฟ้อง., See also: dismissible adj. ดูdismiss dismissive adj. ดูdismiss
dismissal(ดิสมิส'เซิล) วn. การไล่ออก,การบอกให้เลิก,การไม่พิจารณา,การยกฟ้อง, Syn. dismission
disuse(n. ดิสยูส',v. ดิสยูซ') n. การเลิกใช้ vt. เลิกใช้
doff(ดอฟ) {doffed,doffing,doffs} vt. เปลื้อง,ปลด,ขจัด,ละทิ้ง,เลิกล้ม,เผยอ,ถอด,เปิด., See also: doffer n
drop-outn. นักเรียนที่ถอนการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง,ผู้ที่เลิกเรียนเมื่อครบอายุ,การถอนออกกลางคัน,ผู้ที่ออกจากโรงเรียนกลางคัน, Syn. quitter
dropoutn. นักเรียนที่ถอนการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง,ผู้ที่เลิกเรียนเมื่อครบอายุ,การถอนออกกลางคัน,ผู้ที่ออกจากโรงเรียนกลางคัน, Syn. quitter
dump(ดัมพฺ) vt. ทิ้งขยะ,ทิ้ง,เท,ทุ่มเท,ขับไล่,ยกเลิก vi. ตกลงมาอย่างกะทันหัน,ทิ้งขยะ. n. กองขยะ,ที่ทิ้งขยะ,การเท., See also: dumper n. ดูdump, Syn. throw
English-Thai: Nontri Dictionary
abandon(vt) ละทิ้ง,จากไป,ปล่อย,ยกเลิก
abandonment(n) การละทิ้ง,การจากไป,การปล่อย,การยกเลิก
abatement(n) การหยุด,การเลิก,การระงับ,การลดน้อยลง
abdicate(vi,vt) ลาออก,สละราชสมบัติ, ยกเลิก
abdication(n) การลาออก,การสละราชสมบัติ,การยกเลิก
abjure(vt) ยกเลิก,ล้มเลิก,สละ,ถอนคำ
abnegate(vi) ล้มเลิก,ยกเลิก,บอกปัด,เลิก
abnegation(n) การล้มเลิก,การยกเลิก,การบอกปัด,การยอมแพ้
abolish(vt) เลิกล้ม,ล้มล้าง,ยกเลิก
abolition(n) การเลิกล้ม,การล้มล้าง,การยกเลิก
abolitionist(n) ผู้นิยมลัทธิการล้มเลิก
abrogate(vt) เพิกถอน,ยกเลิก
adjourn(vi,vt) เลื่อน,เลิก
annul(vt) ล้มเลิก,ยกเลิก,เพิกถอน,ทำลายล้าง
cancel(vt) ยกเลิก,บอกเลิก,ขีดฆ่า,เพิกถอน,ไม่เอา
cancellation(n) การยกเลิก,การบอกเลิก,การเพิกถอน,การขีดฆ่า
cease(vi,vt) ยุติ,เลิก,หยุด,สิ้นสุด,เว้น
ceaseless(adj) ไม่รู้จักจบ,ไม่หยุดหย่อน,ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่เลิกรา
cessation(n) การสิ้นสุด,การหยุด,การยุติ,การเลิก,การเว้น
countermand(n) การเรียกกลับ,การถอนคืน,การยกเลิก,การบอกเลิก
indefeasible(adj) ไม่เป็นโมฆะ,ยกเลิกไม่ได้
desist(vt) ระงับ,ล้มเลิก,หยุด,เลิกล้มความคิด
detraction(n) การเคลื่อนย้าย,การเลิกล้ม,การหันเห,การลดค่า
disband(vt) ทำให้สลาย,แยกย้าย,ทำให้กระจายไป,เลิก,ปลดประจำการ
discard(vt) ทิ้ง,ทอดทิ้ง,ให้ออก,ทิ้ง(ไพ่),เลิก(บุหรี่)
disconnect(vt) ตัดขาด,แยกจากกัน,เลิก,ปลด
discontinue(vi,vt) ยกเลิก,ล้มเลิก,ชะงัก,หยุด
disengage(vt) เลิก,ปล่อย,ปลดเปลื้อง,ปลด,ยก,วาง
disfranchise(vt) ตัดสิทธิ์,ยกเลิกสิทธิ์
dismiss(vt) ปล่อยไป,ไล่ออก,เลิก(แถว),ยกฟ้อง,ยกเลิก
dismissal(n) การปล่อยไป,การไล่ออก,การยกฟ้อง,การยกเลิก
disown(vt) ไม่ยอมรับ,ปฏิเสธ,บอกปัด,บอกเลิก,บอกศาลา
dissolution(n) การแตกตัว,การสลายตัว,การเลิก,การสิ้นสุด,ความเสเพล,ความเหลวไหล
dissolve(vt) ทำให้ละลาย,ลบล้าง,เลิกล้ม,ทำลาย,ยุบ(สภา),ยุติ
disuse(n) การยกเลิก
doff(vt) ปลด,ขจัด,ละทิ้ง,เลิก,เปลื้อง,ถอด
emancipate(vt) ปลดปล่อย,ปลดเปลื้อง,เลิกทาส
emancipation(n) การปล่อยเป็นอิสระ,การปลดปล่อย,การเลิกทาส
irrevocable(adj) ยกเลิกไม่ได้,เอาคืนไม่ได้,ลบล้างไม่ได้
revocation(n) การเรียกกลับคืน,การยกเลิก,การเพิกถอน,การถอน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
desistเลิก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rescindเลิก, เลิกสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandoned callการเรียกถูกยกเลิก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abolition๑. การเลิกล้ม๒. การยกเลิก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abolitionistผู้รณรงค์ให้เลิกทาส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abortยกเลิก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ambulatoryอาจยกเลิกเพิกถอนได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cancelยกเลิก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cancellationการยกเลิกกรมธรรม์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
countermand๑. การยกเลิกคำสั่ง (ก. ปกครอง)๒. คำบอกห้าม (การใช้เงินตามตั๋วเงิน) (ก. พาณิชย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demobilizationการเลิกระดมพล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
denunciation๑. การประณาม, การประจาน๒. การบอกเลิก (สนธิสัญญาหรือข้อตกลง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
desegregationการเลิกแบ่งแยกเชื้อชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
disclaimerการบอกเลิกข้อเรียกร้อง, การไม่ยอมรับสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dismiss๑. ยก, เลิก (ก. วิ.)๒. ไล่ออก, เลิกจ้าง (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
express abrogationการยกเลิกกฎหมายโดยชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obsoleteพ้นสมัย, เลิกใช้แล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quit๑. เลิก๒. ออก [มีความหมายเหมือนกับ exit ๑] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
repealการยกเลิก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
repudiatedบอกเลิก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
rescission of contractการเลิกสัญญา (เพื่อกลับสู่ฐานะเดิม) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
severance payค่าชดเชย (เมื่อเลิกจ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
terminationการเลิก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
quitเลิกใช้ [คอมพิวเตอร์]
undoเลิกคำสั่งเก่ายกเลิกคำสั่งเก่าที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และให้คอมพิวเตอร์กลับคืนสุ่สภาพเดิมก่อนที่จะดำเนินการตามคำสั่งเก่านั้น [คอมพิวเตอร์]
Abortยกเลิกสั่งเลิกการทำงานของโปรแกรมกลางคัน [คอมพิวเตอร์]
Alcoholics Anonymousเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์, สมาคมผู้เลิกดื่ม, สมาคมอดเหล้า [การแพทย์]
Decommissioningการเลิกดำเนินงาน, กระบวนการด้านบริหารจัดการและด้านเทคนิค เพื่อยกเลิกการควบคุมโรงงานนิวเคลียร์บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากไม่มีการใช้งานอีกต่อไป โดยต้องให้มีความปลอดภัยต่อสาธารณชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว รวมถึงการลดปริมาณนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่ตกค้างอยู่ตามวัสดุและสถานที่ต่างๆ
Grey Area Measures มาตรการคลุมเครือ มาตรการที่อยู่นอกกรอบของข้อตกลงแกตต์ (ดู GATT) ได้แก่ การทำความตกลงทั้งด้านราคาและปริมาณเพื่อจำกัดการส่งออก (ดู Export Restriant Agreement) การจัดระเบียบการตลาด (ดู Orderly Marketing Agreement) ซึ่งถือเป็นมาตรการที่มีลักษณะเลือกปฏิบัติและมีผลบิดเบือนการค้าเสรี ระหว่างประเทศ ในการเจรจารอบอุรุกวัยของแกตต์ (ดู Uruguay Round) ได้ยกเอาเรื่องมาตรการคลุมเครือขึ้นมาพิจารณา และได้กำหนดไม่ให้ประเทศภาคีใช้มาตรการคลุมเครือที่กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งมาตรการที่คล้ายคลึงกันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนำเข้า สำหรับมาตรการคลุมเครือต่างๆ ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่จะต้องมีการแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อตกลงแกตต์ หรือจะต้องยกเลิกไปภายใน 4 ปี นับตั้งแต่ผลการเจรจารอบอุรุกวัยมีผลใช้บังคับในกลางปี พ.ศ. 2538 [สิ่งแวดล้อม]
Junk ของเลิกใช้, จังค์ สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วและเก็บรวบรวมไว้ในที่ เดียวกัน พวกเครื่องใช้ในบ้าน รถเก่าพัง เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
null and voidเป็นโมฆะ ยกเลิกตามกฎหมาย [การทูต]
Preferred stockหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นที่ผู้ถือหุ้นในบริษัทมีสิทธิพิเศษบางประการดีกว่าหรือด้อยกว่าผู้ถือหุ้นสามัญ สิทธิที่จะได้เกี่ยวกับการได้รับเงินปันผลหรือได้รับเงินค่าหุ้นคืนเมื่อเลิกบริษัทก่อนหุ้นสามัญ สิทธิของผู้ถือหุ้นประเภทนี้จะมีมากน้อยเพียงใดจะมีการกำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ หรือโดยการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นบุริมสิทธินั้น [ตลาดทุน]
Rescission (Law)การเลิกสัญญาและกลับสู่ฐานะเดิม (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
be off (phrv.) เลิก See also: ล้มเลิก
deferment (vi.) เลิก See also: ยุติ, สิ้นสุด Syn. interruption
dismiss (vt.) เลิก See also: ยุบ
drop (vt.) เลิก See also: ยกเลิก, หยุด Syn. end, stop, cease Ops. start, begin
go (vi.) เลิก See also: ทิ้ง, กำจัด, จบสิ้น Syn. terminate
phase out (phrv.) เลิก See also: ยุติ, สิ้นสุด
surcease (vi.) เลิก See also: ยุติ, สิ้นสุด Syn. deferment, interruption
surcease (vt.) เลิก See also: ยุติ, สิ้นสุด
give over (phrv.) เลิก (คำไม่เป็นทางการ) See also: หยุด
nip something in the bud (idm.) เลิก (ตั้งแต่เริ่ม)
knock it off (idm.) เลิก (ทำสิ่งที่ขัดแย้งกัน)
drop dead (phrv.) เลิก (ทำหรือติดต่อ) ทันที
let out (phrv.) เลิก (ประชุม, การทำงาน, การแสดงฯลฯ)
deregulate (vt.) เลิกกฎ See also: ไม่อยู่ภายใต้กฎ Syn. derestrict, decontrol
derestrict (vt.) เลิกกฎ See also: ไม่อยู่ภายใต้กฎ Syn. decontrol
break up (phrv.) เลิกกัน See also: แยกทางกัน, ไม่อยู่ร่วมกัน Syn. bust up, split up
repudiate (vt.) เลิกคบ See also: เลิกคบหา, ตัดขาด Syn. disown, negate
cast off (phrv.) เลิกคบกับ Syn. cast aside
drop someone (idm.) เลิกคบกับ (แฟน) (คำไม่เป็นทางการ)
drop (vt.) เลิกคบหา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Stop messing around with me!เลิกทำอะไรโง่ๆ กับฉันเสียที
Stop fooling around!เลิกเล่นบ้าๆ ซะที
Stop meddling in my affairs and take care of your own first!เลิกจุ้นจ้านกับธุระของฉัน แล้วใส่ใจกับเรื่องของตัวก่อน
Don't mess around so muchเลิกทำให้ยุ่งเหยิงมากขนาดนี้ได้แล้ว
Stop playing around and study for once!เลิกเล่นสนุกซะที แล้วหันมาเรียนสักที
Stop staring at me!เลิกจ้องมองฉันได้แล้ว
Stop teasing me!เลิกแซวฉันได้แล้ว
Quit messing with me!เลิกยุ่งเกี่ยวกับฉันเสียที
I am always tired after workฉันเหน็ดเหนื่อยเสมอหลังเลิกงาน
You don't give upคุณไม่เลิกราง่ายๆ
I had nothing to lose by giving up the jobฉันไม่มีอะไรต้องเสียถ้าเลิกทำงานนั้น
Come on, now, no more talkingเอาเถอะน่า ตอนนี้เลิกพูดได้แล้ว
Let me take the kids after schoolให้ฉันไปรับเด็กๆ หลังเลิกเรียนเถอะนะ
He broke off his holiday and returned to his homeเขายกเลิกวันหยุดพักผ่อนแล้วกลับมาบ้าน
I have given up on him; he never does what he promisesฉันเลิกเชื่อถือเขาแล้ว เขาไม่เคยทำสิ่งที่เขาสัญญาได้เลย
I've give up on algebraฉันเลิกหวังกับวิชาพีชคณิตแล้ว
There are a lot of reasons why I'd stop seeing someoneมีเหตุผลตั้งมากมายที่ทำไมฉันถึงได้เลิกคบใครบางคน
I'll get off in 10 minutesฉันจะเลิกงานใน 10 นาทีนี่แหล่ะ
I've decided to cancel lunchฉันได้ตัดสินใจยกเลิกอาหารเที่ยง
The class will finish at 7:30 tonightชั้นเรียนจะเลิกในตอนทุ่มครึ่งคืนนี้
I'm going to give up fast foodฉันจะเลิกทานอาหารจานด่วน
I'm trying to give up fast foodฉันจะพยายามเลิกทานอาหารจานด่วน
I really think you should stopฉันคิดว่าจริงๆ แล้วคุณควรเลิกทำมันไปเลย
You're not going to quit, are you?คุณจะไม่ล้มเลิก ใช่ไหม?
But right now I stopped going thereแต่ตอนนี้ฉันเลิกไปที่นั่นแล้ว
I gave up drinkingฉันเลิกดื่มแล้ว
He dumped me before all my friendsเขาบอกเลิกกับฉันต่อหน้าเพื่อนๆ ของฉัน
We gotta stop meeting like this, you knowรู้ไหม เราคงต้องเลิกพบกันลักษณะนี้ได้แล้ว
I got dumpedฉันถูกทิ้ง / ฉันถูกแฟนบอกเลิก
Fine! I give up on you!ดีแล้ว! ฉันจะเลิกยุ่งกับเธอแล้ว!
We're supposed to go straight home after schoolหลังเลิกเรียนเราควรจะตรงกลับบ้านเลย
Go back home! Stop making your family worriedกลับไปบ้านไปซะ เลิกทำให้ครอบครัวนายเป็นห่วงเสียที
Wake up! Don't dream nonsense again!ตื่นได้แล้ว เลิกเพ้อฝันไร้สาระอีก
To be honest, I wish you'd stop caring about meพูดตามตรงนะฉันอยากให้เธอเลิกกังวลเกี่ยวกับฉันเสียที
You're talking nonsenseนายพูดอะไรไร้สาระ เลิกหลอกตัวเองซะที
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I said "give up," but "quit" works just as good.ฉันบอกว่า พอ แต่ เลิก ก็น่าจะ ให้ความหมายได้เหมือนกัน
But there's no getting out and there's no going home.แต่มันไม่มีเรื่อง เลิก หรือ กลับบ้าน
I mean, what if you guys break up? What then?ถ้าเกิดลูก เลิก กันหล่ะ
Break it up. Break it up.- เลิก หยุดเดี๋ยวนี้
Annie, stop "awing" everything.แอนนี่ เลิก "โอ๋" ทุกอย่างซะที
After you've spawned. Abort, abort!หลังจากคลอดลูกแล้วไง เลิก เลิก
He wants to cash in, liquidate, take his fucking money and run home.เขาต้องการที่จะเงินสดใน, เลิก กิจการ, ใช้เงินของเขาและวิ่งกลับบ้าน
Stop being sorry!เลิก "ขอโทษ" ได้แล้วโว๊ย
I'm so proud of you.เลิก ฉันภูมิใจในตัวพวกเธอจริงๆ
You mean legally?เลิก ทะ โทรหาฉันได้แล้ว
Your call, but you know we're around if you need us.เลิก ผมหมายถึง นี่มัน...
Deniable? Are you kidding me?เลิก ล้อกันเล่นรึเปล่า
Quit, move on. Problem solved.เลิก เดินหน้าต่อ ปัญหาจบ
Alright, game's over.เลิก เลิกแสดงได้แล้ว
Stop ringing the goddamn buzzers, motherfuckers!เลิกกดกริ่งซะที อีเวร!
Quit jammin' me, Henry.เลิกกดดันฉันได้แล้ว เฮนรี่
Stop beating yourself up.เลิกกดดันตัวเองได้เเล้ว
What's wrong with you? Hey!เลิกกดมัน/Nนายเป็นอะไรน่ะ เฮ้ !
Stop grabbing my foot.เลิกกระตุกเท้าฉันซะที
So stop acting like you're goddamn Christy Turlington!เลิกกระแดะทำตัวเป็นคริสตี้ เทอร์ลิงตั้นซะทีเถอะย่ะ
Will you stop worrying, Tron? Everything's just fine.เลิกกลัวโน่นกลัวนี่ซะทีได้มั้ย ทรอน ฉันเตรียมการแล้ว
Snap out of it. All right? Let's focus.เลิกกลัวได้แล้ว ตกลงไหม ตั้งสติหน่อย
I've had quite enough of your accusations--เลิกกล่าวหาฉันได้แล้วนะ
Freaking me out! Whatever you are doing, stop it.เลิกกวนประสาทฉันสักที ไอ้ที่ทำอยู่น่ะ หยุดซะ
Stop being an arse, Vincent.เลิกกวนประสาทสักที วินเซนต์
Stop moaning.เลิกกวนเสียทีน๊า ขอโทษนะ
No more sabotage.เลิกก่อกวนกลั่นแกล้งกันซะที
Don't bother me now, I...เลิกก่อความรำคาญต่อข้า เดี๋ยวนี้
Give up before you die, I don't want to be arrested.เลิกก่อนที่คุณจะตาย,ฉันไม่อยากให้เธอถูกกักขัง
She's well rid of your fat arse, anyway.เลิกกะคุณได้ก็โชคดีของแฟนคุณแล้วล่ะ
Now, less flappin' and more digging'.เลิกกังวล แล้วขุดต่อซะ
Stop worrying about this walk up dowhatyougot todo.เลิกกังวล แล้วเดินเข้าไปทำสิ่งที่นายต้องทำซะ
Stop worrying about being so damn appropriate.เลิกกังวลว่าจะต้อนรับทุกคนดีมั้ย
Quit your worrying, grumpy.เลิกกังวลเถอะ,พ่อจอมบึ้ง
Don't worry about me and just worry about yourselves.เลิกกังวลเรื่องฉันเถอะ ห่วงเรื่องสอบของพวกเธอดีกว่า
I think it was a mistake to come back. Stop worrying about your mom.เลิกกังวลเรื่องแม่เธอได้แล้ว
Stop whining. It's about time you joined the real world.เลิกกังวลเหอะ มันถึงเวลาที่เธอต้องเข้าสู่โลกความจริง
So stop worrying.เลิกกังวลได้แล้ว ไฮน์ริช
Not the teeth, Tammy. Not the teeth, Tammy.เลิกกัดฟันแทมมี่ เลิกกัดฟัน
It's a breakup, not a face-lift.เลิกกัน ไม่ใช่หนีหน้า

เลิก ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
止む[やむ, yamu] Thai: หยุด เลิก English: to stop
止める[やめる, yameru] Thai: เลิก English: to end (vt)
洗う[あらう, arau] Thai: เลิก
譲る[ゆずる, yuzuru] Thai: ยกเลิก English: to give up

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เลิก
Back to top