ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เปิดเผย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เปิดเผย*, -เปิดเผย-

เปิดเผย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เปิดเผย (v.) disclose See also: reveal, divulge, expose, open up, unmask Syn. บอกกล่าว, แสดงตัว, แสดงตน, เผย Ops. ปกปิด, หลบๆ ซ่อนๆ, ลับ, ซ่อนเร้น, เก็บตัว, ซ่อน, ปิดบัง
เปิดเผย (v.) disclose See also: reveal, leak, divulge, expose, open up Syn. เผย Ops. ปกปิด, ลับ, ซ่อน
English-Thai: HOPE Dictionary
above-board(อะบัฟว' บอร์ด) adv.,adj. เปิดเผย,ตรงไปตรงมา, Syn. honest, forthright
anglo-saxon(แอง' โกล' แซคเซิน) n. คนที่มีภาษาแม่เป็น อังกฤษ, คนอังกฤษสมัยก่อนที่ชาวนอร์มันเข้าครอบครอง, คนชาวอังกฤษ,คนที่มีบรรพบุรุษ เป็นอังกฤษ, ภาษาอังกฤษง่าย -adj. เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ทื่อ
apocalypse(อะพอด'คะลิพซ) n. บันทึกทางศาสนาของยิวหรือคริสเตียนพบระหว่างปี 200 B.C.A.D. 350 การค้นพบ, การเปิดเผย. -apocalyptic (al) adj. (revelation; discovery)
avowal(อะเวา'เอิล) n. การรับรองอย่างเปิดเผยการประกาศ,การยอมรับ (acknowledgment)
babble(แบบ'เบิล) vt.,vi. พูดไม่ชัด,พูดพล่าม,พูดไม่เป็นสาระ,พูดจ้อ,เปิดเผยความลับ n. การพูดพล่ามหรือไม่เป็นสาระ,ถ้อยคำไม่เป็นสาระ
bare(แบร์) adj. เปลือย,เปล่า,ไร้สิ่งตกแต่ง,โกร๋น,น้อยมาก,นิดเดียว,เปิดเผย,แท้ ๆ ,ไม่ปิดบัง vt. เปิดเผย,เปิดออก,เอาสิ่งคลุมออก,เปลือย, Syn. naked
barefaced(แบร์'เฟสทฺ) adj. ซึ่งมีใบหน้าที่ไม่ได้ปกคลุม,เปิดเผย,กล้า,ไม่อาย,หน้าด้าน, Syn. bold ###A. shy
bid(บิด) {bade/bid,bidden/bid,bidding,bids} vt.,n. (การ) ออกคำสั่ง,สั่ง,กล่าว,บอก,ให้ราคา,ประมูลราคา,เชื้อเชิญ,ประกาศอย่างเปิดเผย,รับเป็นสมาชิก,ความพยายามเพื่อให้ได้มา vi. ออกคำสั่ง, กริยาช่อง 3 ของ bide, See also: bidder n. ดู bid -Conf. bade
blab(แบลบ) {blabbed,blabbing,blabs} vt. เปิดเผยความลับ vi.,n. (การ) พูดพล่อย ๆ ,พูดโดยไม่คิด, See also: blabber n.
brainstormingn. การถกเถียงอย่างเปิดเผยเพื่อแก้ปัญหา
break(เบรค) (broke,broken,breaking,breaks) vt.,vi. ทำให้แตก,ทำให้บาดเจ็บ,แบ่งออกเป็นส่วน,เปิดเผย,ทำให้เชื่อง,เอาชนะ,ทำลายสถิติ,แหก (คุก) ,ฝ่าฝืน,ตัดขาด,ฝึก,สลัด, (โรงเรียน) หยุด, (สงคราม) เกิดขึ้น,ละเลยหน้าที่,ระเบิด,หนี,หยุดพักทำงาน n. การแตกออก,การหยุดพัก,ตอนฟ้าสว่าง หยุดหมายถึง การสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานอย่างกระทันหัน เราอาจใช้วิธีกดแป้น Break หรือกดแป้น CTRL + C ก็ได้
candid(แคน'ดิด) adj. เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ปราศจากอคติ,เป็นธรรม,ซื่อตรง,ขาว,ใส,บริสุทธิ์ n. ภาพที่ไม่ได้วางท่า, See also: candidness n. ดูcandid, Syn. impartial
candor(แคน'เดอะ) n. ภาวะเปิดเผย,ภาวะตรงไปตรงมา,ความยุติธรรม,สีขาว,ความบริสุทธิ์,ความใจดี, Syn. openness ###A. bias
candour(แคน'เดอะ) n. ภาวะเปิดเผย,ภาวะตรงไปตรงมา,ความยุติธรรม,สีขาว,ความบริสุทธิ์,ความใจดี, Syn. openness ###A. bias
cavalier(แคฟวะเลีย') n. ทหารม้า,คนขี่ม้า,สุภาพบุรุษที่ชอบเอาใจสตรี,คนเจ้าชู้,คนที่ชอบสนุกสนาน adj. เปิดเผย,มีใจอิสระ,หยิ่งยะโส,จองหอง,ขี้ประจบ,มีใจนักเลง., See also: cavalierism n. ดูcavalier cavalierness n. ดูcavalier, Syn. o
clandestine(แคลนเดส'ทิน) adj. ลับ ๆ ,ลี้ลับ,ส่วนตัว,ไม่เปิดเผย., See also: clandestineness n., Syn. hidden
clear(เคลียร์) {cleared,clearing,clears} adj.,adv. ใส,ไม่ขุ่น,ไม่มีฝุ่น,แจ่มแจ้ง,ใสแจ๋ว,ใสสะอาด,ไร้มลทิน,ชัดเจน,แน่ชัด,ไม่มีอุปสรรค์,เปิดเผย,ไม่มีสินค้า,ไม่มีหนี้สิน,ไม่มีส่วนลด vt. ทำให้สะอาด,ทำให้ใสแจ๋ว,กวาดล้าง vi. ใส,กลายเป็นใสสะอาด,กลายเป็นชัดเจน,แลกเปลี่
closet queenn. คนลักร่วมเพศ (โฮโม) ที่ไม่เปิดเผย
daylightn. แดด,ความเปิดเผย,กลางวัน,รุ่งอรุณ
direct(ดิเรคทฺ',ไดเรคทฺ') v. ชี้ทาง,นำทาง,ชี้แนว,แนะแนว,ควบคุม,อำนวยการ,บัญชาการ,จ่าหน้าซอง,มุ่งส่ง,เล็ง,บ่าย adj.,adv. โดยตรง,เปิดเผย,แน่นอน,เด็ดขาด, See also: directness n., Syn. control,straight,candid
disclose(ดิส'โคลส) vt. เปิดเผย n. การเปิดเผย., See also: discloser n. ดูdisclose
disclosure(ดิสโคล'เชอะ) n. การเปิดเผย,สิ่งที่ถูกเปิดเผย, Syn. declaration
discover(ดิสคัฟ'เวอะ) vt. ค้นพบ,มองออก,เปิดเผย., See also: discoverable adj. ดูdiscover discoverer n. ดูdiscover, Syn. discern ###A. miss
discovery(ดิสคัฟ'เวอรี) n. การค้นพบ,สิ่งที่ค้นพบ,การเปิดเผย,การแสดงตัว, Syn. finding
disinter(ดิสอินเทอ') vt. ขุดขึ้นมา,ขุดค้น,เปิดเผย., See also: disinterment n. ดูdisinter, Syn. exhume
display(ดิสเพล') vt. แสดง,เปิดเผย,โอ้อวด,แผ่ออก,เรียงพิมพ์ให้เด่นชัด n. การแสดง,การโอ้อวด, สิ่งที่แสดงให้เห็นชัด,นิทรรศการ, Syn. exhibit แสดงผลหน่วยแสดงผลหมายถึงการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์แล้ว หน่วยแสดงผลก็คือจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ นั่นเอง นอกจากนั้น การแสดงผลอาจแสดงได้ทางเครื่องพิมพ์ (printer) , พล็อตเตอร์ (plotter) ฯ
divulgatevt. โฆษณา,เผยแพร่,เปิดเผย., See also: divulgator n. ดูdivulgate divulgater n. ดูdivulgate divulgation n. ดูdivulgate divulgatory adj. ดูdivulgate
divulge(ดิวัลจฺ') vt. เปิดเผย,ประกาศ., See also: divulgement n. ดูdivulge divulger n. ดูdivulge
divulgencen. การเปิดเผย,การประกาศ, Syn. divulging
dormant(ดอร์'เมินทฺ) adj. อยู่เฉย ๆ ,ไม่เคลื่อนที่,สงบ,ซึ่งซ่อนหรือนอนอยู่ภายใน,แฝง,ไม่เปิดเผย,ยังไม่ระเบิด (ภูเขาไฟ), See also: dormancy n. ดูdormant, Syn. quiet,inactive ,static
evince(อีวินซฺ') {evinced,evincing,evinces} vt. แสดงให้เห็น,ทำให้เห็นประจักษ์,พิสูจน์เปิดเผย., See also: evincible adj. ดูevince
expansive(อิคซฺแพน'ซิฟว) adj. ซึ่งขยายตัวหรือเพิ่ม,ไพศาล,กว้างขวาง,ละเอียด,กินความมาก,เปิดเผย, Syn. broad
explicit(เอคซฺพลิส'ซิท) adj. ชัดเจน,แน่นอน,เปิดเผย,ขวานผ่าซาก, See also: explicitness n., Syn. definite
expose(อิคซฺโพซ') vt. เผย,เปิด,เปิดเผย,นำออกแสดง,, See also: exposable adj. exposer n.
exposition(เอคซฺพะซิส'เชิน) n. การแสดงออก,นิทรรศการ,การเปิดเผย,การออกจากที่กำบัง,การผึ่งแดดผึ่งฝนหรือผึ่งลม.
exposure(อิคซฺโพ'เวอะ) n. การเผย, การเปิดเผย,การเปิดโปง,การผึ่ง,การนำออกแสดง,การให้ถูกแสง,ระยะเวลาที่ให้ถูกแสง,การทอดทิ้ง,ผิวหน้าที่เผยออก., Syn. disclosure
forthright(ฟอร์ธ'ไรทฺ) adj.,adv. ตรงไปตรงมา,โดยตรง,โผงผาง,เปิดเผย,เฉียบขาด,ทันที -n. ทางตรง., See also: forthrightness n. forthrightly adv.
frank(แฟรงคฺ) adj. เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ชัดแจ้ง,frankfurter (ดู), Syn. candid
frankly(แฟรงคฺ'ลี) adv. อย่างเปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ไม่อ้อมค้อม,ด้วยน้ำใสใจจริง,ชัดเจน
free-hearted(ฟรีเฮาร์ท'ทิด) adj. เป็นไปเอง,โดยธรรมชาติ,ใจกว้าง,เปิดเผย,ตรงไปตรงมา
English-Thai: Nontri Dictionary
aboveboard(adj) ไม่หลอกลวง,เปิดเผย,ตรงไปตรงมา
candor(n) การเปิดเผย,น้ำใสใจจริง
avowedly(adj) อย่างเปิดเผย,อย่างยอมรับ
blab(vi,vt) พูดพล่อย,พูดมาก,เปิดเผยความลับ
blunt(adj) ทื่อ,ทู่,เปิดเผย,เถรตรง,ขวานผ่าซาก
candid(adj) จริงจัง,ตรงไปตรงมา,เปิดเผย,ไม่มีอคติ
clandestine(adj) ลับ,ลอบ,ไม่เปิดเผย,ปิดบัง,ส่วนตัว
declaration(n) คำประกาศ,การประกาศ,การเปิดเผย,การแจ้ง,แถลงการณ์
declare(vi,vt) ประกาศ,แถลง,เปิดเผย,บอกกล่าว,แจ้ง
disclosure(n) การเผย,การเปิดโปง,สิ่งที่ถูกเปิดเผย,สิ่งที่ปรากฏ
discover(vt) พบ,ค้นพบ,เปิดเผย
discovery(n) การค้นพบ,การพบ,การเปิดเผย,สิ่งที่ค้นพบ
display(n) การเปิดเผย,การอวด,นิทรรศการ,การแสดง
divulge(vt) เปิดเผย,บอก(ความลับ),ประกาศ
expose(vt) เผย,เปิดเผย,เปิดโปง,อธิบาย,แสดง
exposition(n) การเปิดเผย,การอธิบาย,การประกวด,นิทรรศการ,การแสดงออก,การผึ่งแดด
exposure(n) การเปิดเผย,การเผย,การเปิดโปง,การนำออกแสดง,การผึ่ง
extrovert(n) คนเปิดเผย
frank(adj) เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ไม่ปิดบัง,ไม่อ้อมค้อม,จริงใจ,ไม่แอบแฝง
frankness(n) ความเปิดเผย,ความตรงไปตรงมา,ความจริงใจ,น้ำใสใจจริง
HEART-TO-heart-to-heart(adj) จริงใจ,เปิดเผย,ด้วยน้ำใสใจจริง
ingenuous(adj) เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ซื่อ,ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม
let(vt) ปล่อย,อนุญาต,บอก,ให้เช่า,เปิดเผย,ขอให้,จง
open(adj) เปิดอยู่,โปร่ง,เปิดเผย,โล่ง,ไม่ปิดบัง
openly(adv) อย่างไม่ปิดบัง,อย่างเปิดเผย,อย่างตรงไปตรงมา
openness(n) การเปิด,ความเปิดเผย,ที่โล่ง,ส่วนแรก
outspoken(adj) โผงผาง,ขวานผ่าซาก,ตรงๆ,เปิดเผย,โต้งๆ
publicity(n) การโฆษณา,การประกาศ,การเปิดเผย,การเผยแพร่,การประชาสัมพันธ์
reveal(vt) แสดง,เปิดเผย,ทำให้ปรากฏ,เผย
revelation(n) การแสดงให้เห็น,การเปิดเผย,การเผย
squeak(vi) รับสารภาพ,ร้องเสียงแหลม,เปิดเผย
squeal(vi) ค้านเสียงหลง,ร้องเสียงแหลม,ซัดทอด,เปิดเผย
tell(vt) บอก,แจ้ง,เล่า,นับ,เปิดเผย,บรรยาย
truthfulness(n) วาจาสัตย์,การพูดจริง,การเปิดเผยความจริง
unbosom(vt) เปิดเผย,แพร่หลาย(ความลับ)
uncover(vt) เปิดออก,เปิดเผย,เปิดโปง
unearth(vt) พบ,เปิดโปง,เปิดเผย,ขุดขึ้นมา
unreserved(adj) เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ไม่จำกัด
ventilate(vt) ระบายลม,ระบายอากาศ,แสดงออก,เปิดเผย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bodily exhibitionการแสดงอนาจาร (โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย) [ดู exhibitionism] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confidential communicationการติดต่อส่วนตัวซึ่งมีเอกสิทธิ์ที่ไม่จำต้องเปิดเผย [ดู privileged communication] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disclosureการเปิดเผยความจริง ดู duty of disclosure [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
husband-wife privilegeเอกสิทธิ์ที่ไม่ต้องเปิดเผยความลับของคู่สมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
notorious cohabitationการอยู่กินด้วยกันอย่างเปิดเผย (โดยมิได้สมรส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
omit to discloseละเว้นเสียไม่เปิดเผย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
privileged communicationการติดต่อส่วนตัวซึ่งมีเอกสิทธิ์ที่ไม่จำต้องเปิดเผย [ดู confidential communication] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
undercover agentตัวแทนที่ไม่เปิดเผย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Delistingการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน การที่ตลาดหลักทรัพย์ถอนสภาพการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของหลักทรัพย์ใด ๆ หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ถูกเพิกถอนแล้ว จะไม่ได้รับอนุญาตให้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป ในการเพิกถอนหลักทรัพย์นั้นอาจเป็นเพราะบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวขอถอนหลักทรัพย์ของตนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยสมัครใจ (ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการของเพิกถอนเกินกว่า 10% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด) หรือตลาดหลักทรัพย์สั่งให้เพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อพบว่าบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว ได้กระทำผิดข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (listing agreement) อย่างร้ายแรง หรือในกรณีที่ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ตกต่ำลง จนอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ลงทุนสำหรับกรณีที่บริษัทจดทะเบียน มีปัญหาด้านฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงาน ตลาดหลักทรัพย์จะไม่เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวโดยทันที แต่จะจัดให้หลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน และประกาศให้ผู้ลงทุนได้ทราบทั่วกัน ซึ่งบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องจัดทำแผนปรับปรุงแก้ไข เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเปิดเผยข้อมูล หากบริษัทสามารถแก้ไขปัญหาได้ตามแผน หลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวก็จะพ้นจากการเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน แต่ถ้าบริษัทไม่อาจแก้ไขได้ตามแผนและตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง ตลาดหลักทรัพย์จะเพิกถอนหลักทรัพย์ดังกล่าว [ตลาดทุน]
Disclosureการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์หนึ่ง ๆ สู่สาธารณะ ซึ่งอาจเป็นการทำให้ปรากฏอย่างตั้งใจ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Extrovertบุคคลที่มีลักษณะเปิดเผย [การแพทย์]
Prospectusหนังสือชี้ชวน เอกสารที่บริษัทผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปต้องจัดทำขึ้น เพื่อเปิดเผยข้อมูลแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท และรายละเอียดของการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนั้น หนังสือชี้ชวนจะต้องแสดงข้อมูลลักษณะธุรกิจของบริษัท โครงการในอนาคต โครงสร้างการบริหารงานผู้บริหารบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ผลประกอบการในอดีตและที่คาดการณ์ว่าจะเป็นไปในอนาคตประเภทของหุ้นที่เสนอขาย จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย และวันเวลาที่ให้จองซื้อหุ้น ข้อมูลในหนังสือชี้ชวนมีความสำคัญต่อผู้ลงทุนที่จะใช้ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนในหุ้นนั้น ร่างหนังสือชี้ชวนของบริษัทจะต้องผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อนจัดทำเผยแพร่ให้ประชาชนจองซื้อหุ้น หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารที่ บลจ. จัดทำขึ้นเพื่อชี้ชวนให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม โดยหนังสือชี้ชวนจะมี 2 ส่วนคือ ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ และส่วนข้อมูลโครงการ และต้องมีรายละเอียดตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด [ตลาดทุน]
Suspensionเครื่องหมายที่ตลาดหลักทรัพย์ติดบนหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในระหว่างถูกห้ามซื้อขายชั่วคราวย่อมาจาก suspension เป็นเครื่องหมายที่ตลาดหลักทรัพย์ติดบนหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในระหว่างถูกห้ามซื้อขายชั่วคราว ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทใดเป็นการชั่วคราวเมื่อ 1. บริษัทนั้นฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ 2. ปรากฏข่าวสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างรุนแรง โดยที่ข่าวสารนั้นยังไม่ได้เปิดเผยต่อ สาธารณชนผ่านตลาดหลักทรัพย์ หรืออยู่ระหว่างที่ตลาดหลักทรัพย์กำลังรอการเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่สอบถามไป หรือกำ ลังรอการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเพราะรายงานที่ได้รับยังไม่ครบถ้วนชัดเจนเพียงพอ 3. บริษัทขอให้ตลาดหลักทรัพย์สั่งพักการซื้อขายหุ้นของบริษัทเนื่องจากมีข่าวหรือข้อมูลสำคัญที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่อยู่บน special board (กระดานพิเศษ) ซึ่งเป็นส่วนของระบบ ARMS ที่ใช้วิธีซื้อขายแบบ Put Through เพื่อรองรับการซื้อขายตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นต้น ทั้งนี้แต่ละรายการซื้อขายจะต้องต่ำกว่า 1 ล้านหุ้น หรือมีมูลค่าต่ำกว่า 3 ล้านบาท(การซื้อขายตราสาร หนี้จำนวนมากดังกล่าวหรือมากกว่า จะต้องกระทำบน Big-Lot Board) การซื้อขายบนกระดานนี้ไม่นำเรื่อง Floor Price และ Ceiling Price มาใช้บังคับ [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
the game is up (idm.) (ความผิด) เปิดเผย (คำไม่เป็นทางการ) See also: เปิดโปงออกมา
reveal (vi.) เปิดเผย See also: เปิดอก, เปิดหัวใจ
aboveboard (adj.) เปิดเผย
aboveboard (adv.) เปิดเผย Syn. candidly, openly, flankly Ops. secretly, furtively
candidly (adv.) เปิดเผย Syn. openly, flankly Ops. secretly, furtively
declare (vt.) เปิดเผย See also: เผย (ความลับ), เปิดโปง Syn. break, bring out, disclose, discover, divulge, expose, give away, impart, let on, reveal, show Ops. close, cover
disclose (vt.) เปิดเผย See also: เปิดโปง Syn. uncover, unveil, reveal
flankly (adv.) เปิดเผย Syn. candidly, openly Ops. secretly, furtively
frank (adj.) เปิดเผย See also: ตรงไปตรงมา, ไม่อ้อมค้อม Syn. forthright, outspoken, straightforward Ops. devious, hidden, indirect
lay bare (phrv.) เปิดเผย See also: เผย, ทำให้เห็นชัด, ทำให้รู้ชัดเจนขึ้น Syn. lay open
open out (phrv.) เปิดเผย See also: พูดเปิดเผย Syn. open up
reveal (vt.) เปิดเผย See also: เผย Syn. disclose, expose
reveal to (phrv.) เปิดเผย See also: เผยให้เห็น
tell (vt.) เปิดเผย Syn. disclose, reveal
unbosom (vi.) เปิดเผย See also: เปิดอก, เปิดหัวใจ Syn. reveal
unbosom (vt.) เปิดเผย See also: เปิดอก, เปิดหัวใจ Syn. confide
uncloak (vi.) เปิดเผย Syn. tell, reveal, expose
uncloak (vt.) เปิดเผย Syn. tell, reveal, expose
unearth (vt.) เปิดเผย See also: ขุดคุ้ย, ทำให้ชัดแจ้ง Syn. expose, disclose, reveal Ops. conceal, hide
unfold (vi.) เปิดเผย See also: คลี่คลาย, เผยให้ปรากฎ Syn. show, disclose, reveal
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hey, first thing, you come into the gas station and you expose your damn sexy legs to me,เฮ้ , สิ่งแรกที่ คุณ เข้ามาใน ปั๊มน้ำมัน และคุณ เปิดเผย ขา เซ็กซี่ แช่ง ของคุณ กับฉัน
To disclose every project that mark youngพวกเราต้องการให้ แมสซิฟ ไดนามิค เปิดเผย โครงการทั้งหมดที่ มาร์ค ยัง
I want to make this-- us--right, okay?ผมอยากให้มันเป็นเรื่องที่.. เปิดเผย สำหรับเรา ตกลงมั้ย?
What I saw opened me up to the idea that everyone's purpose is to give and receive love, simple as that.สิ่งที่ผมเห็น เปิดเผย ให้เห็นถึง ความจำนงของความคิดของทุกคน คือ แสดง และ รับความรัก ง่ายๆแค่นั้น
Excuse me, dear, but the law requires us to disclose any death on the premises within the last three years.ขอโทษจ่ะที่รัก แต่กฎหมายกำหนดให้ เปิดเผย การตายใดๆบนสมมุติฐาน
This book was published, exposing them, drawing them out.หนังสือถูกตีพิมพ์ เปิดเผย \ พวกเขา แฉพวกเขา
(SQUEALING) - All right, enough.เปิดเผย) ขวาทั้งหมด, พอ.
Out and flaunting it are two different things.เปิดเผยกับโอ้อวดมันไม่เหมือนกัน
They're also open, but with no indexes on Apache.เปิดเผยข้อมูลเหมือนกัน แต่ไม่มีดัชนีใน Apache
Being all open, and...เปิดเผยขึ้น แล้วก็...
Who she was running from?เปิดเผยคนที่เธอกำลังวิ่หนีอยู่หรือเปล่า?
Revel in the awesomeness of the fact that you're a frickin' werewolf.เปิดเผยความจริงที่สุดยอด ว่านายคือหมาป่าบ้าคลั่ง
Expose the secrets we so desperately try to hide... And illuminate the dangers all around us. but more than anything, revelations are windows into our true selves...เปิดเผยความลับที่เราพยายามซ่อนออกให้หมด.. และส่องแสงถึงอันตรายรอบตัวเรา แต่ยิ่งกว่าสิ่งใด
Soft underbelly is all exposed ...เปิดเผยความในใจออกมาแล้ว
Be frank with them as if we were friends, talking to them about anything they wanted.เปิดเผยจริงใจเหมือนเราเป็นเพื่อนกัน พูดคุยกันได้ทุกเรื่องที่ต้องการ
Expose their souls, not their flesh.เปิดเผยจิตวิญญาณตะหาำก ไม่ใช่เนื้อหนัง
Calling you out.เปิดเผยตัวจริงของคุณ
Reveal myself as what?เปิดเผยตัวฉันเองเป็นอะไร?
Heightening exposure is the least of our problems.เปิดเผยตัวตน คือปัญหาประการเดียวของเรา
Exposing them.เปิดเผยตัวตนของมันออกมา
That's pain.เปิดเผยตัวตนจริงๆออกมา
Exposure to the people they testified against.เปิดเผยตัวตนที่แท้จริง ของพวกที่เขาต่อต้าน
Reveal yourself.เปิดเผยตัวเจ้าออกมา!
Reveal our position.เปิดเผยตำแหน่งของเรา
Hell, declare us all.เปิดเผยทั้งเผ่าพันธุ์เลยเนี่ยนะ
Blow up my spot?เปิดเผยที่ซุ่มของผมเหรอ ใช่
Our explorations of matter reveal that everything is nearly hollow -- you, me, and everything in the Universe.เปิดเผยทุกอย่างที่เป็นโพรงเกือบ คุณฉันและทุกสิ่งในจักรวาล มันคือทั้งหมดที่พื้นที่ ว่างที่มีทิ่มขาไม่กี่เรื่อง
Exposing ellen's body was supposed to achieve that.เปิดเผยศพเอลเลนควรทำให้มีแต้มต่อ
It turns out you weren't the only one who was in the dark about Mike's sister.เปิดเผยสิ่งเดียวคือ ผู้ที่อยู่ในความมืดมาตลอด น้องสาวของไมค์
Revealing many of the secrets in the making of our show.เปิดเผยเบื้องหลัง การถ่ายทำ
Exposing yourself to your students.เปิดเผยเรื่องของตัวเองให้นร.รู้
Total disclosure. TARA:เปิดเผยเรื่องทุกอย่างสิ
Blow the lid off the place like Maisel did with "Bedlam 1946."เปิดเผยเรื่องนี้ให้คนรู้แบบที่ไมเซลตีแผ่โรงพยาบาลจิตเวชใน"เบธเลม1946"สิ
It even has their secret communication codes!เปิดเผยแม้แต่ความลับของพวกเขา รหัสที่ใช้สื่อสาร
Reveal yourself, stranger. Are you lost?เปิดเผยใบหน้าของเจ้า คนแปลกหน้า เจ้าหลงทางเช่นนั้นหรือ
Reveal to us your ancient wisdom.เปิดเผยให้เรา ภูมิปัญญาโบราณของคุณ
Full disclosure? That does raise a flag.เปิดเผยได้เต็มที่ ไฟเขียวเลย
You think we're asking you to reveal secrets of Rebecca's life.เธอเข้าใจว่าเราขอให้เธอ เปิดเผยความลับของรีเบคคา
He was given full knowledge of the true objective and instructed not to reveal anything to Bowman or Poole.เขาได้รับความรู้อย่างเต็ม รูปแบบจากของจริง วัตถุประสงค์และสั่งไม่เปิดเผย อะไรที่จะยิงธนูหรือพูล
I don't think so. You've never identified yourself to them, I believe.ผมไม่คิดอย่างนั้น ผมเชื่อว่า คุณไม่เคยเปิดเผยตัวเองกับพวกเขาเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เปิดเผย
Back to top