ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

divulge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *divulge*, -divulge-

divulge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
divulge (vt.) เปิดเผยความลับ Syn. retell, spin, report
divulge to (phrv.) บอกความลับให้กับ
English-Thai: HOPE Dictionary
divulge(ดิวัลจฺ') vt. เปิดเผย,ประกาศ., See also: divulgement n. ดูdivulge divulger n. ดูdivulge
divulgencen. การเปิดเผย,การประกาศ, Syn. divulging
English-Thai: Nontri Dictionary
divulge(vt) เปิดเผย,บอก(ความลับ),ประกาศ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Shall I divulge how I truly lost my power?ฉันจะเปิดเผยว่าทำไมพลังฉันหายไป
I did not wish to worry Mother, nor did Brother allow me to divulge his plans...หม่อมชั้นไม่อยากให้เสด็จแม่ทรงเป็นกังวล และเสด็จพี่ก็ทรงบอกให้หม่อมชั้นทำตามแผนของเขา...
LEOPOLD : You needn't divulge anything I can't guess.บอกอะไรมา ฉันก็คงพอเดาได้อยู่แล้ว
What I'm about to divulge to you will in all likelihood get me killed.อะไรที่ชั้นควรจะเปิดเผยให้นายฟัง ความตั้งใจที่เหมือนกันทั้งหมดเนี่ยจะฆ่าชั้น
Mr. Purcell,could you please explain to the court why you thought it necessary to divulge the proprietary information in question?คุณเพอร์เซล,กรุณาอธิบายต่อศาลด้วยว่า ทำไมคุณถึงเปิดเผยความลับที่เป็นข้อมูล ของคุณออกมา
I can't divulge that, but I can tell you my vision involved you.ฉันเปิดเผยไม่ได้ แต่ฉันสามารถบอกคุณได้ ถึงภาพอนาคตฉัน ที่เกี่ยวพันกับคุณ
I can't divulge that, but I can tell you my vision involved you.ฉันเปิดเผยไม่ได้ แต่ฉันสามารถ บอกคุณได้ถึงภาพอนาคตฉัน ที่เกี่ยวพันกับคุณ
Now I want you to persuade him to divulge his true memory any way you can.ทีนี้ ฉันอยากให้เธอชักจูงเขา ให้มอบความทรงจำที่แท้จริง ทางใดก็ได้ที่เธอจะทำ
How can I trust you not to divulge this information to anyone else?แล้วผมจะเชื่อใจคุณได้อย่างไร? ว่าจะไม่เอาข้อมูลพวกนี้ไปบอกใคร
Well, you know I can't divulge personal information.คุณก็รู้ ผมเปิดเผยข้อมูล ลูกความไม่ได้
I can't speak on behalf of everyone, but I'm still contemplating the unbelievable fact that we had the possible mastermind of the global blackout in our hands, and just before he's able to divulge any real information,ผมไ่ม่สามารถพูด ในนามของทุกคนได้ แต่ผมได้พิเคราะห์ข้อเท็จจริงนี้แล้ว ว่าไม่น่าเชื่อถือ แต่เรายังมีความเป็นไปได้ ที่จะได้ตัวจอมบงการ
To uphold patient privacy, I can't divulge anything.ตามจรรยาบรรณแพทย์แล้ว ฉันเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคนไข้ไม่ได้หรอกค่ะ

divulge ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lòu, ㄌㄡˋ, 漏] funnel; to leak; to let out; to divulge
不可告人[bù kě gào rén, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄍㄠˋ ㄖㄣˊ, 不可告人] hidden; kept secret; not to be divulged
泄露[xiè lòu, ㄒㄧㄝˋ ㄌㄡˋ, 泄露 / 洩露] leak (information); divulge
[jiē, ㄐㄧㄝ, 揭] lift off (a cover); divulge
宣泄[xuān xiè, ㄒㄩㄢ ㄒㄧㄝˋ, 宣泄 / 宣洩] to drain (by leading off water); to unburden oneself; to divulge; to leak a secret

divulge ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
明かす[あかす, akasu] (v5s,vt) (1) (See 語り明かす) to pass (e.g. the night); to spend; (2) to reveal; to divulge; (P)
暴く[あばく, abaku] (v5k,vt) to disclose; to divulge; to expose
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
暴く[あばく, abaku] Thai: ตีแผ่ทำให้ได้อาย English: to divulge

divulge ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คายความลับ[v. exp.] (khāi khwām ) EN: divulge a secret FR: divulguer un secret ; révéler un secret
ขยาย[v.] (khayāi) EN: divulge FR: divulguer
ขยายความลับ[v. exp.] (khayāi khwā) EN: divulge a secret ; reveal a secret FR: divulguer un secret ; révéler un secret
เผย[v.] (phoēi) EN: uncover ; disclose ; reveal ; give away ; leak out ; let out ; divulge ; betray ; reveal a secret ; ooze up ; let the cat out of the bag ; spill the beans FR: dévoiler ; révéler ; divulguer ; découvrir
เปิดความลับ[v. exp.] (poēt khwām ) EN: divulge a secret FR: divulguer un secret
เปิดเผย[v.] (poētphoēi) EN: disclose ; reveal ; divulge ; expose ; unveil ; uncover ; make public ; open up ; unmask ; explain ; declare ; release FR: divulguer ; dévoiler ; révéler ; exposer ; rendre public ; balancer (fam.) ; déclarer ; montrer
เปิดโปง[v.] (poētpōng) EN: divulge ; reveal ; disclose something hidden ; unmask FR: divulguer un secret ; dévoiler ; démasquer ; avoir une langue de vipère ; être mauvaise langue
แย้ม[v.] (yaēm) EN: disclose ; reveal ; divulge FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า divulge
Back to top