ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เต็ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เต็ม*, -เต็ม-

เต็ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เต็ม (v.) full See also: be flooded with, be glutted with Syn. ดาษดื่น
เต็ม (v.) be full See also: be filled with, be replete with, be fraught with Syn. เปี่ยม
เต็ม (v.) be full Syn. สุดขีด, เต็มที่
เต็ม (v.) be filled with See also: be filled Ops. ว่าง, พร่อง
เต็ม (adj.) full
เต็ม (adv.) fully
เต็มกลืน (v.) be unbearable See also: be hard to swallow, be unacceptable Syn. เหลือทน, สุดจะทน
เต็มกอบเต็มกำ (adv.) beneficially See also: advantageously, profitably Syn. เป็นกอบเป็นกำ, เต็มที่
เต็มกำลัง (adv.) with all one´s might See also: with all one´s strength, fully Syn. สุดกำลัง, สุดความสามารถ, สุดฝีมือ
เต็มขนาด (adv.) to the utmost See also: with all one´s might or capability, to the full Syn. เต็มกำลัง, สุดความสามารถ
เต็มขอบ (v.) be fraught See also: be replete, be full be flush with (the deck), (of a glass) to be brimful, to fill to the brim, flush (with wealth), full (of happiness Syn. ปริ่ม, เต็ม, เต็มที่, เอ่อ, ปรี่, เจิ่ง, เต็มฝั่ง, บริบูรณ์ Ops. เหือด, แห้ง
เต็มคราบ (adv.) to one´s full See also: to the utmost capacity
เต็มความสามารถ (adv.) with all one´s ability See also: fully
เต็มความสามารถ (v.) be plump See also: be chubby, be corpulent, be fat, be podgy, be rotund, be tubby, be round
เต็มจำนวน (adv.) exactly See also: correctly, accurately Syn. ครบ Ops. ขาดเกิน
เต็มดวง (v.) be full
เต็มตัว (adv.) fully See also: completely Syn. สุดกำลัง, เต็มกำลัง, เต็มฝีจักร
เต็มตัว (adv.) all over one´s body See also: whole one´s body Syn. ทั้งตัว, ทั่วตัว
เต็มตัว (adj.) mature See also: grown-up, developed Syn. เต็มที่
เต็มตา (adv.) soundly See also: sufficiently, satiatedly, fully Syn. สนิท, เต็มที่
เต็มตา (adv.) clearly See also: distinctly, vividly, fully, adequately Syn. เต็มหูเต็มตา
เต็มตื้น (v.) be glad See also: be delighted, be speechless with happiness
เต็มทน (adv.) very See also: fully, utterly, exceedingly, badly, extremely Syn. ครามครัน, เต็มแก่, เต็มที, เต็มประดา
เต็มที (adv.) awfully See also: extremely, very Syn. เต็มทน, ครามครัน, เต็มแก่, เต็มประดา, เหลือเกิน, เหลือทน
เต็มที่ (adv.) to the utmost See also: with all one´s might or capability, to the full Syn. เต็มกำลัง, เต็มขนาด, สุดความสามารถ
เต็มบาท (v.) be normal See also: be sane, be all there Syn. เต็มเต็ง Ops. บ้า, บ้าๆ บอๆ
เต็มบ้านเต็มเมือง (adv.) all over the city or country
เต็มบ้านเต็มเมือง (v.) can be found everywhere
เต็มประดา (adv.) very See also: awfully, terribly, too much Syn. ครามครัน, เต็มแก่, เต็มทน, เต็มที
เต็มประตู (adv.) totally See also: completely, entirely, thoroughly Syn. ทุกทาง
เต็มปาก (v.) be in the mouth
เต็มปาก (adv.) fully See also: completely, wholly, entirely Syn. สนิทปาก, เต็มปากเต็มคำ, เต็มปากเต็มคอ
เต็มปากเต็มคอ (adv.) fully See also: completely, wholly, entirely Syn. สนิทปาก, เต็มปากเต็มคำ
เต็มปากเต็มคำ (adv.) fully See also: completely, wholly, entirely Syn. สนิทปาก, เต็มปากเต็มคอ
เต็มฝั่ง (v.) be fraught See also: be replete, be full be flush with (the deck), (of a glass) to be brimful, to fill to the brim, flush (with wealth), full (of happiness Syn. ปริ่ม, เต็ม, เต็มที่, เอ่อ, ปรี่, เจิ่ง, เต็มขอบ, บริบูรณ์ Ops. เหือด, แห้ง
เต็มฝีจักร (adv.) fully See also: completely Syn. สุดกำลัง, เต็มกำลัง
เต็มฝีมือ (adv.) beyond one´s capability See also: (do) one´s best Syn. สุดความสามารถ
เต็มมาก (v.) overfill See also: full of, fill full, become too full Syn. เต็ม, แน่น
เต็มมือ (v.) be all over one´s hand See also: fill one´s hand
เต็มมือ (adv.) fully See also: with all one´s strength, to the best of one´s ability Syn. เต็มไม้เต็มมือ
English-Thai: HOPE Dictionary
fistful n.เต็มมือ,กำมือหนึ่ง,กำหนึ่ง -pl. fistfuls
full screenเต็มจอ1. หมายถึง ความสามารถในการพิมพ์อักขระ ณ จุดใดหรือ ที่ใดก็ได้บนจอภาพ2. ถ้าใช้กับเครื่องปลายทาง (terminal) หมายถึงเครื่อง ปลายทางที่สามารถแสดง ข้อมูลได้เต็มจอภาพในคราวเดียว
acceptancy(แอคเซพ' เทินซี) n. (pl. -cies) การยอมรับ, การเต็มใจรับ, Syn. acceptance)
acceptant(แอคเซพ' เทินทฺ) adj. เต็มใจรับ,ซึ่งยอมรับ, Syn. receptive)
adult(อะดัลทฺ' , แอด' ดัลทฺ) adj.,n. ผู้ใหญ่,โตแล้ว, เป็นรูปเป็นร่าง, คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว, สัตว์หรือพืชที่โตเต็มที่. -adulthood n., -adultness n., Syn. mature)
agreeable(อะกรี' อะเบิล) adj. น่าคบ, น่าพอใจ ,เต็มใจหรือพร้อมที่จะตกลง, เห็นด้วย, สอดคล้อง. -agreeableness, agreeability n., Syn. pleasing, satisfying
alacrity(อะแลค' ริที) n. ความกระตือรือร้น, ความฮึกเหิม, ความคล่องแคล่ว, ความเต็มใจ
alive(อะไลว') adj. มีชีวิตอยู่, คงอยู่, กระปรี้กระเปร่า, ร่าเริง, ครึกครื้น, เต็มไปด้วยชีวิต, สนใจต่อ, ตระหนักถึง, Syn. living, existing ###A. dead)
all-out(ออล' เอาทฺ) adj. สมบูรณ์, อย่างเต็มที่, ไม่มีเหลือไว้เลย (complete, total)
allover(ออล' โอเวอะ) adj. เต็มผิวหน้า
amain(อะเมน') adv. เติมกำลัง, ด้วยความเร็วเต็มที่, ทันที, ฉับพลัน, รีบร้อน, ดุเดือด, รุนแรง
amount(อะเมานทฺ') n. จำนวน, ปริมาณ, รวมทั้งหมด, ค่าเต็ม, จำนวนเงิน,สรุปความ. -vi. รวมเป็น,มีค่าเท่ากับ, Syn. total, sum
apologetic(อะพอล'ละเจท'ทิค) adj. เกี่ยวกับการขออภัย,เต็มที่หรือต้องการขออภัย, Syn. regretful, sorry ###A. unrepentant)
apt(แอพทฺ) adj. โน้มเอียง,ง่ายต่อการ, เรียนเก่ง,ฉลาด,เหมาะสม,พร้อม,เต็มใจ. -aptness n., Syn. likely,quick,suitable ###A. inapt,slow, inappropriate)
armful(อาร์ม'ฟูล) n., (pl. -fuls) ปริมาณเต็มมือ,ปริมาณที่มาก (a large quantity)
armload(อาร์ม'โลด) n. ปริมาณเต็มแขนที่จะแบกอุ้มได้ (...carry in an arm)
arundinaceous(อะรันดิเน'เซียส) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายไม้จำพวกอ้อ, เต็มไปด้วยหญ้า, ทำด้วยหญ้า,
ashamed(อะเชมดฺ') adj. อับอาย,กระดากใจ,ไม่เต็มใจเพราะกลัวถูกหัวเราะหรือต่อว่า, Syn. embarrassed, shamefaced ###A. proud)
aswarm(แอสวอม') adj. เต็มไปด้วย
autumn(ออ'ทัมน์) n. ฤดูใบไม้ร่วง,วัยเจริญเติบโตเต็มที่, Syn. harvest time,fall)
bally(แบล'ลี) adj. อย่างยิ่ง,เต็มที่,เหลือเกิน
battlecladadj. ติดอาวุธเต็ม
battleshipn. เรือรบที่หุ้มเกราะและมีอาวุธยุทธภัณฑ์เต็มที่
beleaguer(บิลี'เกอะ) {beleaguered,beleaguering,beleaguers} vt. ล้อมรอบด้วยกองทหาร,โอบล้อม,โอบตี,เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงหรือความลำบาก, See also: beleaguer n., Syn. harass,annoy,vex
billowy(บิล'โลอี) adj. เต็มไปด้วยลูกคลื่น, See also: billowiness
bony(โบ'นี) adj. คล้ายกระดูก,เกี่ยวกับกระดูก,เต็มไปด้วยกระดูก,มีกระดูกใหญ่, See also: boniness n., Syn. lean
bottom(บอท'เทิม) {bottomed,bottoming,bottoms} n.,adj. ก้น,พื้นฐาน,ข้างใต้,พื้นน้ำ,ตอนท้ายสุด,ปลาย,ท้องเรือ,ปลายตรอก vt.,vi. ใส่พื้นให้แก่,พบความหมายเต็มของ ตรวจสอบข้อเท็จจริง vt. บรรลุถึงพื้นล่าง สร้างพื้นฐาน, Syn. foot
bouffant(บูฟานทฺ') adj. เต็ม,บานออก -n. กระโปรง,ทรงผม
bouncing(เบา'ซิง) adj. ใหญ่,แข็งแรง,เต็มที่,หนวกหู, Syn. big,strong
brim {brimmedn. ขอบ,ริม,ปาก,ปีก vt. เต็มเปี่ยม,เต็มถึงขอบ vt. ใส่จนเต็มเปี่ยม
brimfuladj. เต็มเปี่ยม
brimmern. ถ้วย (จาน,ชาม) ที่เต็มเปี่ยม
brimmingn. ขอบ,ริม,ปาก,ปีก vt. เต็มเปี่ยม,เต็มถึงขอบ vt. ใส่จนเต็มเปี่ยม
brims}n. ขอบ,ริม,ปาก,ปีก vt. เต็มเปี่ยม,เต็มถึงขอบ vt. ใส่จนเต็มเปี่ยม
broad(บรอด) n. กว้าง,กว้างขวาง,เวิ้งว้าง,โจ่งแจ้ง,ไม่เกลี้ยงเกลา,หยาบ,แสก,ไม่ถูกจำกัด,อิสระ adj. เต็ม,เต็มที่ n. ส่วนกว้าง,ผู้หญิง,หญิงสำส่อน, See also: broadish adj. -Conf. wide
bubbly(บลับ'ลี) adj. เป็นฟอง,เต็มไปด้วยฟอง n. เหล้าแชมเปญ
bumper(บัม'เพอะ) {bumpered,bumpering,bumpers} n. คนหรือสิ่งที่กระทบ,เครื่องกันชน,เครื่องผ่อนคลายแรงกระทบ adj. อุดมสมบูรณ์อย่างผิดปกติ,มากผิดปกติ vt. เติมเต็มถึงขอบ,ดื่มอวยพรจากแก้วเหล้าที่เติมเต็มขอบ vi. ดื่มอวยพร
bung(บัง) {bunged,bunging,bungs} n. จุก,รูถัง vt. ปิดด้วยจุก,ปิดจุก,อุดแน่น,ขว้าง,โยน,ทำให้ขยายใหญ่ -Phr. (bung off หนี) -Phr. (bung up ตีบาดเจ็บ,จุกเต็มไปหมด,ตีเสีย), Syn. stopper
burst(เบอสทฺ) {burst,burst,bursting,burts} vi.,n. (การ) ระเบิด,แตกออก,ระเบิดแตก,ผลิ,พอง,ปริ,ปะทุขึ้นอย่างฉับพลัน,เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน,เต็มไปด้วย., Syn. explode
bushy(บุ?ช'ชี?) adj. คล้ายพุ่มไม้,เต็มไปด้วยพุ่มไม้,เป็นป่าละเมาะ, See also: bushiness n. ดูbushy
English-Thai: Nontri Dictionary
amain(adv) เต็มที่,เต็มกำลัง,รุนแรง,ดุเดือด,ทันที,ฉับพลัน
armful(adj) เต็มแขน,เต็มหอบ,เต็มมือ
hearty(adj) จริงใจ,แท้จริง,อบอุ่นใจ,เต็มใจ,มากมาย,แข็งแรง
ashy(adj) เต็มไปด้วยขี้เถ้า
unbalanced(adj) ไม่ได้ส่วนกัน,ไม่ลงตัว,ผิดปกติ,ไม่เต็มเต็ง,ไม่สมดุลย์
blissful(adj) เต็มไปด้วยความสุข
brimful(adj) เต็มเปี่ยม,ล้น,นอง
carload(n) เต็มรถ
carnal(adj) เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา,เต็มไปด้วยตัณหา,ในทางกามารมณ์
complement(n) องค์ประกอบ,ส่วนเติมเต็ม,เครื่องประกอบ
consummate(adj) สมบูรณ์,บริบูรณ์,บรรลุ,เลิศ,เต็มที่,เสร็จสมบูรณ์
cordial(adj) เต็มใจ,จริงใจ,ด้วยน้ำใสใจจริง,ด้วยมิตรไมตรีจิต,ฉันมิตร
deadly(adj) ร้ายแรง,มหันต์,ร้ายกาจ,ปางตาย,เต็มที่,ถึงตายได้
dense(adj) หนาแน่น,แน่น,ทึบ,เต็มที่,โง่
underdeveloped(adj) ไม่เต็มที่,ไม่เจริญ,ด้อยพัฒนา
disincline(vt) ไม่สมัครใจ,ไม่เต็มใจ,ไม่ยินยอม
dotty(adj) มีสติฟั่นเฟือน,ไม่เต็มบาท,ขี้หลงขี้ลืม,เลอะเลือน,บ้าๆบอๆ
dusty(adj) เต็มไปด้วยฝุ่น,ซึ่งปกคลุมไปด้วยฝุ่น
enterprising(adj) เตรียมพร้อม,เต็มไปด้วยพลัง,กล้าได้กล้าเสีย,ใจป้ำ
fain(adj) ใฝ่ฝัน,ปรารถนา,ยินดี,เต็มใจ,ชอบ
feeble(adj) อ่อนกำลัง,อ่อนแอ,อ่อนแรง,ปัญญาอ่อน,ไม่เต็มบาท
fill(vt) ทำให้เต็ม,บรรจุ,เติม,เพิ่ม,ทำให้แน่น,ทำให้อิ่มแปล้
filler(n) สิ่งที่ทำให้เต็ม,เครื่องบรรจุ,เครื่องวัด,ไส้
foggy(adj) เต็มไปด้วยหมอก,คล้ายหมอก,มีหมอกลง,คลุมเครือ,สลัว
fool(n) คนโง่,ตัวตลก,คนเซ่อ,คนไม่เต็มบาท,คนโง่เขลาเบาปัญญา
fraught(adj) เต็มไปด้วย
freewill(adj) เต็มใจ,สมัครใจ,ตามอำเภอใจ
frosty(adj) เย็นจัด,มีน้ำค้างแข็ง,เต็มไปด้วยน้ำแข็ง,หนาวจัด,แก่เฒ่า,เฉื่อยชา
full(adj) เต็ม,ทั้งสิ้น,แน่น,คับ,เต็มเปี่ยม,สมบูรณ์,ครบถ้วน,ทั้งหมด
FULL-full-fledged(adj) เต็มเปี่ยม,เพียบ,แปล้,เต็มที่,สุกงอม
FULL-full-time(adj) เต็มวัน,เต็มเวลา
fullness(n) ความเต็ม,ความเต็มที่,ความเพียบ,ความตื้นเขิน
fully(adv) อย่างเต็มที่,อย่างเต็มเปี่ยม,อย่างเพียบ,อย่างจุใจ
fulness(n) ความเต็ม,ความเต็มที่,ความเพียบ,ความตื้นเขิน
gamesome(adj) ชอบเล่น,เต็มใจเล่น,ยินดี,ร่าเริง,สนุกสนาน
glassful(adj) เต็มแก้ว,เต็มถ้วย
gory(adj) เต็มไปด้วยเลือด,อาบเลือด,นองเลือด,เปื้อนเลือด
granular(adj) เต็มไปด้วยเม็ดเล็ก,เป็นเม็ด,เหมือนเม็ดเล็ก,เป็นเมล็ด
grassy(adj) มีหญ้า,เขียวไปด้วยหญ้า,เต็มไปด้วยหญ้า
GROWN-grown-up(adj) โตเต็มที่,โตเป็นผู้ใหญ่,เติบโต,เติบใหญ่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
carloadเต็มคันรถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
full screenเต็มจอภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
plenaryเต็มที่, บริบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adult๑. เต็มวัย๒. ตัวเต็มวัย, ผู้ใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
at largeอย่างเต็มที่, ไม่มีขอบเขต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carte blanche (Fr.)การให้อำนาจเต็ม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
complementส่วนเติมเต็ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
completeสมบูรณ์, ครบถ้วน, สิ้นสุด, เต็มที่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
fillเติมเต็ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
full adderวงจรบวกเต็มอัตรา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
full duplexสื่อสารสองทางเต็มอัตรา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fully adjustable articulatorกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลองแบบปรับได้เต็มที่ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
hash๑. ตัวเสริมให้เต็ม๒. แฮช [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
immatureยังไม่เจริญเต็มวัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
incompletely filled grooveร่องไม่เต็ม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
integerจำนวนเต็ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mature๑. สุก [มีความหมายเหมือนกับ maturate ๑]๒. เต็มวัย, เจริญเต็มที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maturityช่วงการเจริญเต็มที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
one's complementส่วนเติมเต็มหนึ่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
paddingการเสริมเต็ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
plantigradeท่าเดินเต็มเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plenipotentiaryผู้มีอำนาจเต็ม (ทางการทูต) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ten's complementส่วนเติมเต็มสิบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Full Timeเต็มเวลา [การแพทย์]
Acmeมดลูกหดรัดตัวสูงสุด, ระยะหดรัดตัวเต็มที่, ระยะที่เจ็บมากที่สุด [การแพทย์]
Adultตัวเต็มวัย, ตัวแก่, ผู้ใหญ่, วัยผู้ใหญ่, คนเต็มวัย, ตัวแก่เต็มวัย, ผู้สูงอายุ, คนที่สูงอายุ [การแพทย์]
amphibianสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก, สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ระยะตัวอ่อนอาศัยอยู่ในน้ำ เมื่อโตเต็มวัยอาศัยอยู่บนบก  เช่น กบ คางคก งูดิน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Assemblyการเชื่อมต่อ, การเจริญเต็มวัย [การแพทย์]
Cerebral Palsyสมองพิการ, กลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติหรือมีพยาธิสภาพเกิดขึ้นกับสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหว ทำให้ผู้พิการไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ สภาพพิการที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบคงตัว และเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ยังมีการเจริญเติบโตของสมองอยู่ คือ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนไปถึงระยะที่สมองมีการเจริญเติบโตเต็มที่ โดยทั่วไปถือเกณฑ์ไม่เกิน ๘ ขวบ [Assistive Technology]
complementary colourสีเติมเต็ม, สีของแสงคู่ใดคู่หนึ่ง ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วให้ผลเป็นแสงสีขาว  เช่น แสงสีน้ำเงินกับแสงสีเหลือง ต่างก็เป็นแสงสีเติมเต็มของกันและกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Completeสมบูรณ์,ชนิดสมบูรณ์,เต็มที่ [การแพทย์]
constraintปัจจัยที่ขัดขวางต่อเทคโนโลยี, สิ่งที่ทำให้การทำงานของระบบเทคโนโลยีเกิดการติดขัด หรือสิ่งที่จำกัดขอบเขตการทำงาน ทำให้ไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ เช่น ข้อจำกัดด้านเงินทุน เวลา ความรู้ กฎข้อบังคับ สภาพอากาศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Culture Mediumอาหารเลี้ยงเซลล์ของเหลวที่ประกอบด้วยสารอาหารต่างๆหรือปัจจัยที่จำเป็นต่อการควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์ ซึ่งใส่ไว้ในจานเพาะเลี้ยงเซลล์เพื่อให้เชื้อได้รับสารอาหารเหล่านี้และใช้ในการเจริญเติบโต - อินดิวส์พลูริโพเทนท์สเต็มเซลล์ หรือไอพีเอสเซลล์ (Induced Pluripotent Stem Cells (iPS Cells))เซลล์ชนิดพลูริโพเทนท์ซึ่งถูกสร้างมาจากเซลล์ที่เจริญวัยเต็มที่แล้ว เช่นเซลล์ผิวหนัง การสร้างไอพีเอสเซลล์จะทำได้โดยการกระตุ้นยีนที่อยู่ในเซลล์ที่เจริญวัยเต็มที่แล้ว ให้พัฒนาย้อนกลับไปทำหน้าที่เหมือนเซลล์ต้นตอจากตัวอ่อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
DNAดีเอ็นเอ (Deoxyribonucleic acid)ดีเอ็นเอ มีชื่อเต็มคือ กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (deoxyribonucleic acid) มีหน้าที่เป็นที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต มี 2 กระบวนการเข้ามาเกี่ยวข้องในการทำหน้าที่ของดีเอ็นเอ ซึ่งจะช่วยให้มีการถ่ายทอดลักษณะต่างๆ ไปยังรุ่นลูก คือ
even numberจำนวนคู่, จำนวนเต็มที่หารด้วย 2 แล้วได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็ม  นั่นคือ จำนวนที่อยู่ในเซต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
factorตัวประกอบ,  ตัวประกอบของจำนวนเต็มใด ๆ หมายถึงจำนวนเต็มที่หารจำนวนนั้นได้ลงตัว เช่น 5 และ  3 เป็นตัวประกอบของ 15 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
full dress uniform with sash and decorationเครื่องแบบเต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด (ข้าราชการพลเรือน) [การทูต]
full duplex transmissionการสื่อสารสองทางเต็มอัตรา, การสื่อสารที่สามารถส่งข้อมูลได้สองทางโดยที่ผู้รับและผู้ส่งสามารถรับส่งข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน เช่น การสนทนาทางโทรศัพท์คู่สนทนาคุยโต้ตอบได้ในเวลาเดียวกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Fault Plane ระนาบรอยเลื่อน หน้าประกบของหินสองฟากรอยเลื่อนปรากฏ เป็นหน้าเรียบพอสมควร ระหว่างหน้าประกบ มักมีเศษหินที่ครูดไถกันและกันประจุอยู่เต็มช่องว่างจนวัดได้ว่าระนาบ นี้มีแนวระดับไปทิศใด และมีแนวเทรวมทั้งมุมเทเท่าใด เมื่อทราบแล้ว ก็สามารถติดตามและกำหนดขอบเขตของระนาบได้ ถึงแม้จะมีสิ่งอะไรปกคลุมจนมองไม่เห็น [สิ่งแวดล้อม]
Immatureเจริญไม่เต็มที่, เด็กไม่รู้จักโต, ไม่สมบูรณ์, ยังไม่ชัดเจน, ผู้ไม่บรรลุวุฒิภาวะ, เซลล์ตัวอ่อน, เด็กกว่าอายุ, เจริญยังไม่เต็มขั้น [การแพทย์]
integerจำนวนเต็ม, จำนวนที่อยู่ในเซต  {...,-2,  -1,  0,  1,  2,...} [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
larvaตัวอ่อน, สัตว์ในระยะแรกที่ออกจากไข่ของสัตว์ซึ่งเจริญแบบมีเมทามอร์โฟซิส  ตัวอ่อนจะมีรูปร่างลักษณะแตกต่างไปจากเมื่อโตเต็มวัย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
life cycleวัฏจักรชีวิต, ลำดับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตในด้านการเจริญเติบโตตั้งแต่ไซโกตจนโตเต็มวัยและสืบพันธุ์ให้กำเนิดชีวิตรุ่นใหม่ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Maturationวุฒิภาวะ, ระดับวุฒิภาวะ, ร่างกายโตเต็มที่, การเจริญเต็มวัย, สมบูรณ์เต็มที่, การเติบโตเป็นผู้ใหญ่, ความเจริญเต็มที่, การเจริญเติบโตเต็มขั้น, การเจริญเต็มขั้น, การพัฒนาการของร่างกาย, การเจริญเติบโต [การแพทย์]
Matureโตเต็มที่, แก่เพียงพอ, วุฒิภาวะ, เต็มที่, ครบอายุแล้ว, เจริญเพียงพอ [การแพทย์]
Maturityวุฒิภาวะการบรรลุความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ด้วยความเจริญสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมของบุคคล ที่พัฒนาอย่างเต็มที่จนบรรลุถึงขั้นภาวะนั้น ๆ ตามศักยภาพของบุคคลแต่ละคน เรียบเรียงและขยายความจากพจนานุกรมศัพท์จิตวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน [สุขภาพจิต]
metamorphosisเมทามอร์โฟซิส, กระบวนการเจริญเติบโตของสัตว์บางชนิดที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะไปเป็นขั้น ๆ จากตัวอ่อนจน ถึงตัวโตเต็มวัย เช่น การเจริญเติบโตของตัวไหมซึ่งเปลี่ยนแปลงจากไข่เป็นหนอน (ตัวอ่อน) ดักแด้ และตัวโตเต็มวัยตามลำดับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
myxedemaมิกซีดีมา, โรคที่เกิดจากร่างกายขาดฮอร์โมนไทรอกซินในระยะโตเต็มวัยแล้วอาการสำคัญของโรคคือ อ่อนแอ จิตใจหดหู่ ความคิดเชื่องช้า อ้วนง่ายแม้กินอาหารน้อย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Odd lotหน่วยย่อยจำนวนหลักทรัพย์ซึ่งต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย เช่น ในกรณีที่หน่วยการซื้อขายเท่ากับ 100 หุ้น หน่วยย่อยในที่นี้หมายถึง หุ้นที่มีจำนวนตั้งแต่ 1 หุ้น ถึง 99 หุ้น ทั้งนี้ การซื้อขายหุ้นในจำนวนที่ไม่เต็ม 1 หน่วยการซื้อขาย จะต้องซื้อขายบนกระดานหน่วยย่อย (Odd-Lot Board) [ตลาดทุน]
Overcast skyเมฆเต็มท้องฟ้า [อุตุนิยมวิทยา]
Part-time employmentการจ้างงานไม่เต็มเวลา [TU Subject Heading]
plenary meetingการประชุมเต็มคณะ [การทูต]
prime numberจำนวนเฉพาะ, จำนวนเต็ม a ซึ่งไม่เท่ากับ 0 หรือ ±1 และต้องหารลงตัวด้วย ±1 และ ± a เท่านั้น เช่น ±3, ± 5,± 7,± 11 เป็นต้น (ส่วนมากมักจะกล่าวถึงจำนวนเฉพาะที่เป็นจำนวนจริงบวกเท่านั้น) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
quantifierตัวบ่งปริมาณ, ข้อความที่บอกปริมาณ  เช่น ประโยค "สำหรับ x ทุกตัว ถ้า x เป็นจำนวนเต็มแล้ว x เป็นจำนวนจริง" ข้อความ "สำหรับ x ทุกตัว " เป็นตัวบ่งปริมาณ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
remainderเศษเหลือ, เมื่อหารจำนวนเต็มบวก m ด้วยจำนวนเต็มบวก n แล้วได้ผลลัพท์เป็นจำนวนเต็มบวก q ซึ่ง m = nq + r    โดยที่   0
Rightสิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่สิทธิที่บริษัทจดทะเบียนมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในการที่จะจองซื้อหุ้นสามัญจากการเพิ่มทุนของบริษัท ผู้ถือหุ้นจะได้สิทธิตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ถือครองอยู่ ราคาจองซื้อหุ้นใหม่ตามสิทธิจะต่ำกว่าราคาตลาดหรือต่ำกว่าราคาที่เสนอขายแก่บุคคลทั่วไป (public offering price) สิทธิที่มอบให้ผู้ถือหุ้นเดิมนี้จะกำหนดระยะเวลาให้ใช้สิทธิไว้ด้วยโดยปกติจะไม่เกิน 2 เดือน right ดังกล่าวนี้มีชื่อเรียกเต็ม ๆ ว่า subscription right [ตลาดทุน]
Scandinavian Airlines Systemสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ซิสเต็ม [TU Subject Heading]
Shore Line ชายฝั่งหรือชายทะเล เส้นแนวขอบติดหน้าดิน ณ ที่น้ำทะเลลงเต็มที่ ส่วนพื้นที่ที่อยู่นอกเส้น แนวฝั่งออกไปในทะเลเรียกว่า นอกฝั่ง (Off Shore) [สิ่งแวดล้อม]
Simmons' diseaseโรคซิมมอน, โรคที่เกิดจากการที่มีฮอร์โมนโซมาโตโทรฟินต่ำผิดปกติเมื่อโตเต็มวัย ทำให้ร่างกายผอมแห้ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
stem cellstem cell, สเต็มเซลล์ หรือ เซลล์ต้นตอ หรือ เซลล์ต้นกำเนิด เป็นชื่อเรียกของเซลล์ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาไปเป็นเซลล์อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย [ชีวจริยธรรม]
Trench Cut Off ร่องตัดการไหล ร่องซึ่งเต็มไปด้วยของที่แก๊สหรือของเหลวผ่าน ไม่ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Warrantใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์หลักทรัพย์ประเภทหนึ่งที่บริษัทมักจะออกควบมากับหุ้นกู้หรือหุ้นบุริมสิทธิหรือออกโดยการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท เป็นหลักทรัพย์ที่บริษัทกำหนดให้สิทธิแก่ผู้ถือ ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญจากบริษัทได้ในจำนวน ราคา และตามระยะ เวลาที่ระบุไว้ (กองทุนรวมบางกองทุนได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนควบมากับการออกหน่วยลงทุนด้วย) อายุของ warrant จะยาวกว่า 1 ปี ตลาดหลักทรัพย์กำหนดว่า warrant ที่จะจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต้องมีอายุไม่ เกิน 10 ปี warrant มีชื่อเรียกเต็ม ๆ ว่า subscription warrant [ตลาดทุน]
Willingness to payความเต็มใจที่จะจ่าย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
crowd out (phrv.) เต็ม See also: แน่น, ไม่มีที่ว่างสำหรับ Syn. crush out, squeeze out
full (adj.) เต็ม See also: เต็มที่
full up (adj.) เต็ม See also: แน่น
full-on (sl.) เต็มความสามารถ
scoopful (adj.) เต็มช้อน
spoonful (n.) เต็มช้อน
plenary (adj.) เต็มที่ See also: สมบูรณ์, เด็ดขาด, ทั้งหมด Syn. entire, complete
sheer (adj.) เต็มที่ See also: ที่สุด, ทีเดียว Syn. utter, quite
thoroughgoing (adj.) เต็มที่ See also: สมบูรณ์ Syn. absolute, complete, thorough
uttermost (adj.) เต็มที่ See also: สุดขีด, สุดเหวี่ยง Syn. utmost
absolute (adj.) เต็มที่ (ใช้ในการเน้น) See also: สมบูรณ์, ทั้งหมด Syn. perfect, complete, total
mouthful (n.) เต็มปาก
ungrudging (adj.) เต็มอกเต็มใจ See also: ไม่บ่น, ไม่เสียดาย, ใจกว้าง Syn. generous Ops. unfair
brimful (adj.) เต็มเปี่ยม See also: ปริ่ม
full time (adj.) เต็มเวลา
at full stretch (idm.) เต็มแรง See also: สุดแรง, เต็มที่
lief (adj.) เต็มใจ See also: ที่ยินดี Syn. willing
ready (adj.) เต็มใจ Syn. eager, willing
wholehearted (adj.) เต็มใจ Syn. resolute, staunch, steadfast
take up on (phrv.) เต็มใจยอมรับ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I expect to have a full report on my desk tomorrowฉันคาดว่าจะได้รับรายงานฉบับเต็มวางบนโต๊ะในวันพรุ่งนี้
Take your timeตามสบายเลย / ใช้เวลาให้เต็มที่
The road ahead was full of sheepถนนข้างหน้าเต็มไปด้วยแกะ
Life is full of ups and downsชีวิตเต็มไปด้วยขาขึ้นและขาลง
The rumor is full of slanderข่าวลือนั่นเต็มไปด้วยเรื่องใส่ร้ายป้ายสี
I'm totally against himฉันต่อต้านเขาอย่างเต็มที่
I can't make this machine run properlyฉันไม่สามารถทำให้เครื่องยนต์นี้ทำงานอย่างเต็มที่ได้
You'll have plenty of time to sleep tomorrowพรุ่งนี้คุณจะมีเวลานอนเต็มที่เลยแหล่ะ
You failed this mid-term test quite badlyเธอสอบกลางภาคไม่ผ่านอย่างย่ำแย่เต็มทน
There's loads of stuff all over itมีข้าวของจำนวนมากเต็มไปหมด
It is hard to fill a cup which is already fullมันยากที่จะเติมเต็มถ้วยที่เต็มอยู่แล้ว
You will be adults in a few weeks, with all the responsibilitiesเธอจะเป็นผู้ใหญ่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ด้วยความรับผิดชอบเต็มเปี่ยม
I am entirely grown upฉันเติบโตเต็มที่แล้ว
We're welcoming him with open armsเราจะต้อนรับเขาอย่างเต็มอกเต็มใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Without rotation, they'll be in full gravity before they get to the command module.กับการหมุนนั้น พวกเขาจะอยู่ในแรงโน้มถ่วง เต็ม ก่อนที่พวกเขาจะได้รับการ โมดูลคำสั่ง
Awarded full scholarship, M.I.T graduated magna cum laude.ที่ได้รับรางวัลทุนการศึกษา เต็ม เอมไอที จบการศึกษาเกียรตินิยม
Adit Lamba, 20 out of 25.อาดีท แลมบา 20 เต็ม 25
Chandraprakash Siroha, 17 out of 25.จานดาประคาช ศรีโรฮา 17 เต็ม 25
Gaurav Sinha, 19 out of 25.กวาเรฟ ซินฮา 19 เต็ม 25
Ghulam Sheikh, 15 out of 25.กวาลาม เชค 15 เต็ม 25
Harish Gwalani, 18 out of 25.ฮาริช กวาลานี 18 เต็ม 25
100% only caring about music and rhythm.สนใจก็แต่ดนตรี และจังหวะ เต็ม 100% เลย
Nearsighted, 20120 vision.สายตาสั้น ผลวัดระดับสายตา 20 เต็ม 20
But sacrificing her under the full moon is okay?แต่เสียสละของเธอภายใต้ดวงจันทร์ เต็ม okay?
Sorry, but I can only give you 7 out of 10 on that one.ไม่ใช่ถูกสัตว์ทำร้าย โทษที ท่าเมื่อกี้ผมให้แค่ 7 เต็ม 10
If I can make it down here near the cable where the Ohio River and the Mississippi River flow, then I can make it up here.ถ้าฉันสามารถทำให้มันลงที่นี่ใกล้กับ สายเคเบิล ด้านล่างแม่น้ำโอไฮโอและ มิซิซิปี เต็ม แล้วฉันจะทำให้มันขึ้นที่นี่
So I've heard. Come on. Santi.เต็ม 2 หูเลย มาเถอะ ซานตี้
A full, no-holds-barred confession.เต็มๆ ไม่มีกัก การยอมรับผิด
That's right on my feet. How am I supposed to ignore that?เต็มๆเท้าเลย จะทำเป็นไม่เห็นได้ไง?
Full power ninety degrees.เต็มกำลัง เก้าสิบองศา
As you know, our passenger count is way over capacity.เต็มจำนวนความจุที่นั่ง
Fightin', are they? Ha. So much alike those two.เต็มตัว, ที่พวกเขา ฮ้า มากเหมือนกันทั้งสอง
Both feet, I promise. How's that?เต็มตัวเลย สัญญา ฟังดูเป็นไง?
Thrilled with hope and patriotism...เต็มตื้นด้วยความหวังและความรักชาติ...
Scattered all over the road like trash.เต็มถนนไปหมด เหมือนขยะ
Just get it out.เต็มที่ เอาออกมาให้หมด
It's, like, three weeks, max.เต็มที่ก็แค่ 3 สัปดาห์
Three, four hours, max.เต็มที่ก็แค่สามถึงสี่ชั่วโมง
And your best will prove better than when I asked you to locate Arya Stark?เต็มที่ของเจ้า คงดีกว่าตอนข้า ขอให้ช่วยตามหาอาร์ยา สตาร์ค นะ
Whoo! Look alive, Ty!เต็มที่หน่อย ไทเลอร์!
No, please. Geek out. Please.เต็มที่เลย กี้คได้เต็มที่
Shoot straight, partner.เต็มที่เลย พาร์ทเนอร์
Go Pierce, go Pierce, it's your birthday!เต็มที่เลย เพียร์ซ นี่คือวันเกิดคุณ!
Do your best, Nanaka.เต็มที่เลยนะ นานากะจัง
Enjoy. It's Chan Young's favorite.เต็มที่เลยนะ นี่ของโปรดของชานยองเลย
How you doing, Jimmy? Aw, you give 'em hell.เต็มที่เลยพวก เอาล่ะ เริ่มงานได้
Do your thing, boy!เต็มที่เลยไอ้หนู แดร็ค
Covering from that ridge all the way to the left.เต็มพื้นที่ไปตั้งแต่สันเขาตรงนั้น ไปจรดทางซ้ายครับ นั่นข่าวดีนี่..
A full, extensive look-back over his life, his presidency.เต็มรูปแบบ เจาะเฉพาะ ย้อนอดีต ชีวิตเขาสมัยยังเป็น ปธน.
He comes waltzing in here, full of all kinds of good advice.เต็มรูปแบบกับทุกชนิดคำแนะนำที่ดี
Full of cities, mountains and lots of different stinksเต็มรูปแบบของเมือง ภูเขาและจำนวนมาก ของเหม็นที่แตกต่างกัน
With all my heart, My Lady.เต็มหัวใจเลยล่ะ ท่านหญิง
Are they everywhere? Are they climbing all over my head?เต็มเลยเหรอ มันยั้วเยี้ยเต็มหัวผมเลยเหรอ
Do your worst, bitch!เต็มเหนี่ยวมาเลย นางสารเลว

เต็ม ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
不全[ふぜん, fuzen] Thai: ไม่เต็มที่ เช่น การเจริญเติบโต
満たす[みたす, mitasu] Thai: ทำให้เต็ม
満ちる[みちる, michiru] Thai: เต็มเปี่ยม English: to be full
満ちる[みちる, michiru] Thai: น้ำนองเต็มตลิ่ง English: to rise (tide)
補語[ほご, hogo] Thai: หเป็นคำเฉพาะทางไวยากรณ์ใช้เรียกหน่วยเติมเต็ม English: (grammar)complement
詰め[つめ, tsume] Thai: การอัดหรือบรรจุในภาชนะให้เต็ม English: packing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เต็ม
Back to top