ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เชื้อสาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เชื้อสาย*, -เชื้อสาย-

เชื้อสาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เชื้อสาย (n.) family Syn. วงศ์ตระกูล
เชื้อสาย (n.) nationality See also: citizenship Syn. ชนชาติ
เชื้อสาย (n.) family See also: ancestor, lineage, extraction, race, clan Syn. ตระกูล
เชื้อสาย (n.) lineage See also: parentage Syn. เชื้อแถว
เชื้อสาย (n.) descent See also: lineage, blood relation, extraction, blood line Syn. สายเลือด
เชื้อสาย (n.) family See also: lineage, descent, stock Syn. ตระกูล, เหล่ากอ, วงศ์วาน, สกุล
เชื้อสาย (n.) family See also: lineage, pedigree, clan, parentage Syn. วงศ์, สกุล, เครือญาติ, วงศ์วาน, สายเลือด
เชื้อสาย (n.) lineage See also: bloodline, pedigree, ancestry, origin, descent Syn. รากเหง้า
เชื้อสาย (n.) family See also: lineage, race, stock, pedigree, ancestry Syn. ตระกูล, เผ่าพันธุ์, ประยูรญาติ, ประยูร, ญาติ, วงศ์ตระกูล, เครือญาติ
เชื้อสาย (n.) relative See also: relation, kinsfolk, family Syn. ตระกูล, เผ่าพันธุ์, ประยูรวงศ์, ประยูร, ญาติ, วงศ์ตระกูล, เครือญาติ
เชื้อสาย (n.) family See also: lineage, race, stock, pedigree, ancestry Syn. ตระกูล, เผ่าพันธุ์, ประยูรญาติ, ประยูรวงศ์, ญาติ, วงศ์ตระกูล, เครือญาติ
เชื้อสาย (n.) ethnic See also: race, tribe, lineage, origin stock Syn. เชื้อชาติ, เผ่าพันธุ์, เผ่า
เชื้อสาย (n.) lineage See also: descendant, pedigree, nationality, family Syn. เชื้อชาติ, วงศ์ตระกูล
เชื้อสาย (n.) lineage See also: descendant, pedigree, parentage, clan Syn. ลูกหลาน, เลือดเนื้อเชื้อไข, สายโลหิต, สายเลือด
เชื้อสาย (n.) ancestry See also: lineage, birth, pedigree, genealogy, descendants, background Syn. กำเนิด, เทือกเถา, เผ่าพันธุ์, ตระกูล, วงศ์วาน
เชื้อสาย (n.) lineage See also: family, ancestry, antecedents, genealogy Syn. ตระกูล, เทือกเถา
เชื้อสาย (n.) tribe See also: race, clan, family, people Syn. เหล่ากอ, พงศ์พันธุ์, เหล่า
เชื้อสาย (n.) lineage See also: ethnic group, origin, stock, clan
เชื้อสาย (n.) lineage See also: descendant, pedigree, parentage, clan, blood, genealogy, heredity Syn. สายโลหิต
English-Thai: HOPE Dictionary
anglo-indian(แอง' โกลอิน' เดียน) adj. เกี่ยวกับอังกฤษและอินเดีย. -n. คนที่มีเชื้อสายอังกฤษและอินเดียรวมกัน, ภาษาที่คนเหล่านี้พูดกัน
boer(โบ'เออ,บัวร์) n. ชาวโบเออร์ในแอฟริกาใต้ สืบเชื้อสายมาจากชาวเนเธอร์แลนด์)
descent(ดิเซนทฺ') การตกลงมา,การเคลื่อนต่ำลงมา,การเอียงลาดลงมา,ทางลง,ทางเนิน,การโจมตีอย่างกะทันหัน,สายโลหิต,การสืบเชื้อสาย,การถ่อมตัว,การลดเกียรติ, Syn. slope,fall
distaff(ดิส'ทาฟ) n. ไม้พันหรือปั่นด้ายเวลากรอ,เพศหญิง,งานของผู้หญิง. -adj. เกี่ยวกับผู้หญิง,ซึ่งมีเชื้อสายทางฝ่ายแม่
extraction(อิคซฺแทรค'เชิน) n. การดึง,การถอน,การสกัด,การบีบ,การคั้น,สิ่งที่ดึงหรือถอนออก,ข้อความที่คัดลอก,การสกัด,เชื้อสาย
inbred(อิน' เบรด) adj. ตั้งแต่เกิด, แต่แรกเกิด, โดยกำเนิด, ตั้งแต่ดั้งเดิม, เป็นของท้องถิ่น, เกี่ยวกับการผสมพันธุ์โดยเชื้อสายที่ใกล้ชิด, Syn. innate)
inbreed(อิน' บรีด) vt. ผสมพันธุ์ด้วยเชื้อสายที่ใกล้ชิด, ผสมพันธุ์จากพ่อแม่ที่มีเชื้อสายโลหิตเดียวกัน, See also: inbreeding n., Syn. breed
jew(จู) {Jewed,Jewing,Jews} n. ชาวยิว,ผู้นับถือศาสนายิว (Judaism) ,ผู้สืบเชื้อสายจากชนชาติฮิบรู,ชาวอิสราเอล vt. ต่อรองราคาให้ต่ำลง,กด,ราคาให้ต่ำลง
lineage(ลิน'นิจฺ) n.เชื้อสาย,วงศ์ตระกูล,วงศ์,ราชวงศ์,=linage (ดู), Syn. ancestry,descent
lineal(ลิน'เนียล) adj. เป็นเส้นตรง,ซึ่งสืบเชื้อสายโดยตรง., Syn. linear
mestizo(เมสที'โซ) n. ลูกผสม,คนเชื้อสายสเปนผสมกับอินเดียนแดง pl. mestizos,mestizoes
mogul(โม'เกิล,โมเกิล') n. ชาวมองโกลผู้พิชิตอินเดียที่ตั้งอาณาจักรขึ้นในสมัย ค.ศ.1526-1857,ผู้สืบเชื้อสายชาวมองโกลดังกล่าว,ชาวมองโกล,บุคคลที่สำคัญมีอำนาจหรือมีอิทธิพล
offset(ออฟ'เซท) n. สิ่งชดเชย,การหักล้างกัน,การเริ่มต้น,ขั้นบันไดฝาผนัง,หน่อแยก,แขนง,สาขา,เชื้อสาย,การวางเอียง,ระบบการพิมพ์ออฟเซท (offset lithography) ,ช่วงระยะที่แยก.
offshoot(ออฟ'ชูท) n. กิ่งก้าน,สาขา,แขนงหน่อ,เชื้อสายที่ห่างออกไป,ผลปลีกย่อย,ควันหลง
offspring(ออฟ'สพริง) n.,ทายาท,บุตร,ผู้สืบเชื้อสาย,ผล,ลูกสัตว์,หน่ออ่อน pl. offspring,offsprings, Syn. descendant
pedigree(เพด'ดะกรี) n. เชื้อสาย,วงศ์วาน,สายเลือด,ประวัติและแหล่งที่มา,รากศัพท์., See also: pedigreeless adj., Syn. line,ancestry
race(เรส) vi.,vt.,n. (การ) วิ่งแข่ง,วิ่งอย่างรวดเร็ว,แข่งม้า.,แข่งขันความเร็ว,การแข่งขัน,ความเชี่ยว,เชื้อชาติ,ชนชาติ,เผ่าพันธุ์,วงศ์ตระกูล,เชื้อสาย,พันธุ์, ชนชั้น,รสนิยม
racial(เร'เชิล) adj. เกี่ยวกับเชื้อชาติ (ชนชาติ,มนุษยชาติ,เผ่าพันธุ์,วรรณะ,เชื้อสาย)
stem(สเทม) n. ลำต้น,ก้าน,ก้านใบ,ก้านดอก,ก้านผลไม้,ลำต้นกล้วย,สิ่งที่คล้ายใบหรือก้านดอก,ส่วนที่ยาวเรียว,เท้า,ขา,ตระกูล,เชื้อสาย,เหล่ากอ,ปุ่มไขลานนาฬิกา,ไส้หลอดอิเล็กทรอนิกส์,ตัวคำศัพท์,เสาหัวเรือ,หัวเรือ,บ้องยาฝิ่น,ถนนใหญ่. vt. เอาก้านออก. vi. กำเนิด,เกิดจาก vt. หยุดยั้ง,ยับยั้ง,สกัด,ระงับ
stock(สทอคฺ) n. คลังสินค้า,พัสดุ,สินค้าในร้าน,สต๊อค,ของสะสม,จำนวนที่สะสมไว้,ก้าน,ด้าม,โคนต้น,ลำต้น,ตอไม้,เขียงไม้,ฐาน,ก้านสมอเรือ,ปศุสัตว์,บริษัทหุ้นส่วน,หลักทรัพย์ของบริษัท,พันธบัตร,ไม้ค้ำเรือ,แท่นต่อเรือ,ไม้หมอนใต้ท้องเรือ,พืชพันธ์,เชื้อสาย adj. มีอยู่ในร้าน
English-Thai: Nontri Dictionary
descent(n) การตกทอด,การสืบเชื้อสาย,สายเลือด,การถ่อมตัว
lineage(n) วงศ์ตระกูล,เชื้อสาย,สายโลหิต
lineal(adj) เหมือนเส้นตรง,ที่สืบเชื้อสาย,ที่สืบสายโลหิต
pedigree(n) ตระกูล,เชื้อสาย,เทือกเถาเหล่ากอ,พืชพันธุ์
race(n) การแข่งขัน,การวิ่งแข่ง,ชนชาติ,เชื้อสาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lineageเชื้อสาย, สายสกุล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
descentการสืบเชื้อสาย, การสืบสกุล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
African American childrenเด็กชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน [TU Subject Heading]
Asian Americansชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย [TU Subject Heading]
German Americansชาวอเมริกันเชื้อสายเยอรมัน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bloodline (n.) เชื้อสาย See also: สายสกุล, สายเลือด, สายโลหิต, สกุล, วงศ์ตระกูล
extraction (n.) เชื้อสาย See also: ชาติพันธุ์ Syn. ancestry, descent
line (n.) เชื้อสาย See also: ตระกูล, วงศ์ตระกูล Syn. family
lineage (n.) เชื้อสาย See also: สายสกุล, สายเลือด, สายโลหิต, สกุล, วงศ์ตระกูล Syn. bloodline
scion (n.) เชื้อสาย See also: หน่อเนื้อเชื้อไข, ทายาท Syn. descendant, heir
pedigree (n.) เชื้อสายวงศ์ตระกูล Syn. linage, line
descend from (phrv.) มีเชื้อสายของ See also: สืบเชื้อสายมาจาก
Eurasian (n.) คนที่มีเชื้อสายจากทั้งทางยุโรปและเอเชีย
inbreed (vt.) ผสมพันธุ์กับผู้มเชื้อสายใกล้เคียงกันมาก (ทางพันธุกรรม)
inbreed (vi.) ผสมพันธุ์กับผู้มีเชื้อสายใกล้เคียงกันมาก (ทางพันธุกรรม)
Knickerbocker (n.) ผู้ที่สืบเชื้อสายจากชาวดัตช์ที่มาตั้งรกรากที่นิวยอร์กในยุคแรกๆ
quadroon (n.) ลูกผสมระหว่างเชื้อสายนิโกร 25 %ผสมคนขาว 75 %
studbook (n.) หนังสือบันทึกเชื้อสายของพันธุ์ม้า
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I cannot believe my eyesฉันไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You have everything, style, hairstyle, race, face... and extreme talent.นายมีครบทุกอย่าง รสนิยม ทรงผม เชื้อสาย หน้า และ เต็มไปด้วย พรสวรรค์
The unholy offspring of lightning and death itself.เชื้อสาย ไม่ศักดิ์สิทธิ์ ของ สายฟ้า และ ความตาย
The Balcoin line was eradicated.เชื้อสายของบาลคอยถูกกำจัดไปหมดแล้วนิน่า
Your father's lineage is from strong dark magic.เชื้อสายของพ่อเธอมานั้นมาจากตระกูลเวทย์มนต์มืดที่แรงกล้า
Her family line ended with her.เชื้อสายของหล่อนจบที่หล่อน
Your lineage goes back to the very beginning of witchcraft, Cassie.เชื้อสายของเธอ มาจากแม่มดยุคแรก,แคซซี่
We believe you.เชื่อสายตาไม่ได้หรอก ที่รัก
Chosen siblings... who inherited Mother's cells that were absorbed in the Lifestream.เชื้อสายที่ถูกเลือก เป็นผู้สืบทอดของท่านแม่ ที่ตอนนี้ถูกกลืนกินไปโดยไลฟ์สตรีม
His lineage ends with his son, and little is known about his family after he died in 1838.เชื้อสายเขาจบลงตั้งแต่รุ่นลูกชายเขา และข้อมูลของครอบครัวเขามี นิดเดียวหลังจากเขาตายปี 1838
The line of Seth ends here.เชื้อสายเซ็ธสิ้นสุดลงที่นี่
What's this, I can't believe my eyes I must be dreamingนีอะไร ฉันไม่อยากเชื่อสายตาตัวเอง / นี่ฉันคงฝันไปแน่ๆ
There's frost in every window Oh, I can't believe my eyesไอน้ำเกาะอยู่บนหน้าต่าง โอ้ ฉันไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลย
I can't believe my eyesฉันไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเลย
My father is descended from Hotu Matu'a's navigator. He should know.พ่อข้าสืบเชื้อสายจากคนนำร่อง ของโฮตูมตัวท่านรู้ดี
No, I am Don Juan... directly descended from the noble Spanish family.เปล่า ผม ดอนฮวน สืบเชื้อสายโดยตรง จากตระกลขุนนางสเปน
"whose vile existence contaminated time itself...จะสืบเชื้อสายต่อรุ่นนึงสู่อีกรุ่น ตามระยะเวลาของมันเอง
He's on the Cherokee rolls and therefore is officially an Indian.เขามีเชื้อสายเชอโรกี และ เป็นชาวอินเดียนอย่างเป็นทางการ
2,000,000 beri!ผมไม่เชื่อสายตาตัวเองเหือนกัน
Isildur kept the Ring. The line of kings is broken.อิสซิลดัวร์เก็บเเหวนไว้ เชื้อสายกษัตริย์ถูกทำลาย
For all we know, you could be.เธออาจเป็นเชื้อสายก็ได้
Son of a Bitch!เจ้าคนทรยศ ฆ่าเชื้อสายราชวงศ์ทั้งหมด เพื่อกำจัดผู้สืบราชบัีลลังค์
The royal court wants Balhae's royal family to cooperate.คราวนี้เจ้าจะฆ่าองค์ชายอีกรึเปล่า เบื้องบนต้องการให้ เชื้อสายราชวงศ์ยอมร่วมมือ
Ok,franklin park,des plaines,yesterday afternoon.เขาถูกมัด ปิดปากและมีร่องรอยคลอโรฟอร์ม ชายคนนึงมีเชื่อสายสเปน ชายอีกคนผิวขาว
Don't rely on your sights. Keep your eyes dead on the target...อย่าเชื่อสายตา, ไม่จำเป็นต้องมองเป้าหมาย...
Few realize that Mary was descended from kings, just as her husband was.น้อยคนที่จะรู้ว่าแมรี่ สืบเชื้อสายจากกษัตริย์ เช่นเดียวกับองค์เยซู
It's from a line of the Merovingian kings.สืบเชื้อสายจากกษัตริย์ เมอโรวิแยง
Yeah, We'Re Not Related, Though.ใช่ แต่เราไม่ได้มีเชื้อสายเดียวกันนะ
My parents weren't in line when the love gene was being passed out.พ่อแม่ของฉันไม่มีเชื้อสายอะไร เมื่อตอนที่ความรักถูกแจกจ่ายไป
Who is the same race as another famous comedianใครมีเชื้อสายเดียวกันกับ ดาราตลกคนนั้น
Who's the same race as another famous comedianคนที่มีเชื้อสายเดียวกับ ดาราตลกชื่อดังอีกคน
Father said that we are a unique breed.พ่อบอกว่าพวกเรามีเชื้อสายที่ไม่เหมือนใคร
I'm expecting the fourth, but father said that is by our blood.ชั้นคิดว่าจะมีคนถัดไป แต่พ่อบอกว่า นั่นอาจจะเป็นเพราะเชื้อสายของพวกเราเอง
Besides, he's the only unborn member of our great race.อีกอย่าง เค้าจะมีเชื้อสายที่ดีของพวกเราแน่นอน
Bernie wouldn't believe his eyes.เบอร์นี่ต้องไม่เชื่อสายตาตัวเองเลย
Well, they're supposedly descended from this, like, enemy clan.แล้วเรื่องมันเป็นยังไงล่ะ เกี่ยวกับพวกคัลเลนน่ะ ก็ พวกเค้า... สืบทอดเชื้อสายมาจาก
But we thought because of your lineage,แต่เราคิดว่า้เพราะเชื้อสายวงศ์ตระกูลของลูก
And it goes a lot further than the whole Cubano thing.มันก็เป็นยิ่งกว่า มีเชื้อสายคิวบาด้วยกัน
Jewish doctors keeping your mother alive must love it.หมอเชื้อสายยิวรักษา แม่ของนายให้มีชีวิตอยู่ต่อคงชอบใจ
That's right, you got a little Jew in you, don't you?ใช่ เธอมีเชื้อสายยิวนิดหน่อยใช่ไหม
Only those of noble blood can be knights.เฉพาะผู้มีเชื้อสายขุนนางเท่านั้นที่จะเป็นอัศวินได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เชื้อสาย
Back to top