ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

genealogy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *genealogy*, -genealogy-

genealogy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
genealogy (n.) การศึกษาเกี่ยวกับการลำดับเครือญาติ See also: เชื้อสาย, การลำดับญาติ, การสืบวงศ์ตระกูล
English-Thai: HOPE Dictionary
genealogyn. การลำดับศักดิ์ของวงค์ตระกูล
English-Thai: Nontri Dictionary
genealogy(n) ชาติวงศ์,กำพืด,การลำดับวงศ์ตระกูล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
genealogyพงศาวลีวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Genealogyวงศาวิทยา [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Excellency, the expression is not to be found in Baudelaire but in Nietzsche's The Genealogy of Morals...ขัดจังหวะ Nietzsche ' s The การลำดับศักดิ์ของวงค์ตระกูลของศีลธรรม
Doug found this website in Salt Lake City that has the genealogy of everybody in the world.ดักเจอเวปไซท์นี้ใน ซอลท์ เลค ซิตี้ มันแสดงวงศ์วานว่านเครือของทุกคนในโลกนี้
So, for my family genealogy report,สำหรับรายงานเรื่องประวัติตระกูล
Every family has the one person who keeps the genealogy in check.ในทุกๆครอบครัวจะมีอยู่1คน ที่จะคอยเช็คข่าวของทุกคนในครอบครัว
I'm on the chapter where he traces Tony Micelli's genealogy all the way back to Caesar.ฉันกำลังอ่านถึงบทที่เขาสืบลำดับวงศ์ตระกูล ของ Tony Micelli สาวกลับไปถึง Caesar
The witness is a census expert, not an expert on genealogy or paternity or...พยานเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสำมะโนประชากร ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านลำดับเครือญาติ หรือด้านความเป็นพ่อลูก
Genealogy. From the university.พงศาวลีวิทยา จากมหาวิทยาลัยน่ะครับ
An unorthodox genealogy.วงศาคณาพันธุ์นอกสารบบ

genealogy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
家谱[jiā pǔ, ㄐㄧㄚ ㄆㄨˇ, 家谱 / 家譜] genealogy; family tree
族谱[zú pǔ, ㄗㄨˊ ㄆㄨˇ, 族谱 / 族譜] genealogy
牒谱[dié pǔ, ㄉㄧㄝˊ ㄆㄨˇ, 牒谱 / 牒譜] genealogy; family tree; same as 譜牒|谱牒

genealogy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
家譜[かふ, kafu] (n) pedigree; genealogy
系図学[けいずがく, keizugaku] (n) genealogy (the study)
略譜[りゃくふ, ryakufu] (n) brief genealogy; abbreviated musical notation
系図[けいず, keizu] (n) family tree; pedigree; genealogy; (P)
系譜[けいふ, keifu] (n) genealogy; pedigree; (P)

genealogy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำพืด[n.] (kampheūt) EN: ancestry ; descent ; stock ; background ; genealogy ; lineage ; origins FR:
พื้นเพ[n.] (pheūnphē) EN: lineage ; parentage ; stock ; pedigree ; genealogy FR:
ตำนานเทพเจ้ากรีก-โรมัน[n. exp.] (tamnān thēp) EN: Greek-Roman Mythology ; Genealogy of Greek-Roman Mythology FR:
วงศ์ตระกูล[n. exp.] (wong trakūn) EN: lineage ; descendant ; pedigree ; nationality ; family ; genealogy ; heredity ; parentage ; ancestry FR: ascendance [f] ; ancêtres [mpl] ; aïeux [mpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า genealogy
Back to top