ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

antecedents

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *antecedents*, -antecedents-

antecedents ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
antecedents (n.) ประวัติของบุคคล
English-Thai: Nontri Dictionary
antecedents(n) บรรพบุรุษ,บรรพชน,กำพืด,พงศาวดาร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
antecedentsประวัติความประพฤติ (ของจำเลย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antecedentsสิ่งนำ [การแพทย์]

antecedents ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
来历[lái lì, ㄌㄞˊ ㄌㄧˋ, 来历 / 來歷] history; antecedents; origin

antecedents ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
前身[ぜんしん, zenshin] (n) antecedents; ancestor; previous position; previous existence; predecessor organization; predecessor organisation; (P)

antecedents ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรพบุรุษ[n.] (banphaburut) EN: ancestor ; primogenitor ; forefather ; forebears ; antecedents FR: ancêtre [m, f] ; ancêtres [mpl]
หัวนอนปลายตีน[n.] (hūanønplāit) EN: background ; origin ; family and status ; antecedents ; person's background FR:
ประวัติ[n.] (prawat) EN: record ; résumé ; curriculum vitae ; CV FR: curriculum vitæ [m] ; curriculum vitae [m] ; C.V. [m] (abrév.) ; parcours [m] (fig.) ; antécédents [mpl]
เทือกเถา[n.] (theūakthao) EN: antecedents ; extraction ; ancestry ; clan ; family ; origins ; descent FR: origine généalogique [f]
เทือกเถาเหล่ากอ[n.] (theūakthaol) EN: antecedents ; extraction ; ancestry ; clan ; family ; origins ; descent FR: origine généalogique [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า antecedents
Back to top