ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เงิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เงิน*, -เงิน-

เงิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เงิน (n.) silver See also: Ag, atomic number 47
เงิน (n.) money See also: currency, cash, coin
เงินกงสี (n.) common purse See also: common money, common funds
เงินก้นถุง (n.) reserve money Syn. เงินขวัญถุง
เงินกองกลาง (n.) common purse See also: common money, common funds Syn. เงินกงสี
เงินก้อน (n.) a sum of money See also: sum, money Syn. เงิน
เงินกำไร (n.) profit See also: gain, advantage, benefit Syn. กำไร, ผลกำไร
เงินกินเปล่า (n.) additional charges
เงินกู้ (n.) loan See also: money lent Syn. เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืม (n.) loan See also: money lent
เงินขวัญถุง (n.) reserve money
เงินของรัฐ (n.) government fund Syn. เงินแผ่นดิน, เงินรัฐบาล, เงินของแผ่นดิน Ops. เงินราษฎร์, เงินส่วนตัว
เงินของแผ่นดิน (n.) government fund Syn. เงินแผ่นดิน, เงินรัฐบาล, เงินของรัฐ Ops. เงินราษฎร์, เงินส่วนตัว
เงินคงคลัง (n.) treasury reserves
เงินค่าจ้าง (n.) wage See also: payment, earnings, emolument Syn. ค่าจ้าง
เงินค่าทดแทน (n.) fine
เงินค่าทำขวัญ (n.) indemnity See also: compensation, redress, remuneration, reimbursement
เงินค่าปรับ (n.) fine
เงินค่าปรับไหม (n.) indemnity See also: compensation, fine Syn. เงินชดเชยค่าเสียหาย, ค่าสินไหมทดแทน, เงินชดเชย, เงินค่าปรับ
เงินชดเชย (n.) compensation See also: fine, indemnity Syn. เงินชดเชยค่าเสียหาย, ค่าสินไหมทดแทน, เงินค่าปรับ, เงินค่าปรับไหม
เงินชดเชยค่าเสียหาย (n.) indemnity See also: compensation, fine Syn. ค่าสินไหมทดแทน, เงินชดเชย, เงินค่าปรับ
เงินชดเชยค่าเสียหาย (n.) compensation See also: fine, indemnity Syn. ค่าสินไหมทดแทน, เงินค่าปรับ, เงินค่าปรับไหม
เงินช่วยเหลือ (n.) aid See also: grant-in-aid, subsidy, subvention Syn. เงินสนับสนุน, เงินบริจาค
เงินดาวน์ (n.) down payment See also: part payment, deposit
เงินตกเบิก (n.) salary in practising period
เงินต้น (n.) principle See also: capital Syn. ต้นเงิน
เงินตรา (n.) money See also: currency, cash, coin Syn. เงิน, เงินทอง
เงินตราต่างประเทศ (n.) foreign currency See also: foreign exchange
เงินตาย (n.) money out of circulation See also: unused money
เงินทอง (n.) money See also: wealth Syn. ทรัพย์สิน
เงินทอน (n.) change See also: coin, bank note
เงินทำขวัญ (n.) damages See also: compensation Syn. ค่าทำขวัญ
เงินทุจริต (n.) money earned from illegal business See also: ill-gotten gains Ops. เงินเย็น
เงินทุน (n.) capital See also: cost, asset Syn. เงินลงทุน
เงินทุนสำรอง (n.) reserve money See also: reserve funds
เงินทุนหมุนเวียน (n.) circulating fund See also: revolving money, working fund
เงินนอน (n.) saving See also: reserves Syn. เงินเก็บ
เงินนำจับ (n.) reward See also: pay Syn. สินบนนำจับ, รางวัลนำจับ, สินจ้างรางวัล
เงินบริจาค (n.) donation See also: gift, contribution Syn. เงินช่วยเหลือ
เงินบาท (n.) baht See also: Thai unit of currency
English-Thai: HOPE Dictionary
guarantee fundเงินทุนค้ำประกัน
hush moneyเงินปิดปาก,เงินค่าปิดปาก
revolving credit n.เงินกู้หมุนเวียน
stock dividend n.เงินปันผลสำหรับหุ้นส่วน
a/c. a/cabbr. account, account current (บัญชีกระแสรายวัน, การฝากเงินกระแสรายวัน)
abele(อะบีล' เอ' บีล) n. ต้นไป่หยางเงิน (Populus alvba) (white poplar tree)
accommodation(อะคอมโมเด' เชิน) n. การปรับตัว, การต้อนรับ, การปรองดอง, สิงที่อำนวยความต้องการหรือความสะดวก. -accommodations n. ที่พัก,อาหารและที่พัก,ที่นั่งที่นอนบนรถไฟ, เงินยืม, ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Syn. adaptation, convenie
adventure(แอดเวน' เชอะ) n. การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, การร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น, การเสี่ยง (เรื่องการเงิน) , อันตราย, โอกาส. -vt.,vi. เสี่ยง, ถือโอกาส, เสี่ยงพูด. -adventureful adj.
afloat(อะโฟลท') adv.,adj. ลอย (บนน้ำ) ,ลอยตัว, ไม่ล่ม, บนเรือ, บนแพ, ท่วมน้ำ, ชุ่มน้ำ, ล่องลอย, แพร่หลาย, ไม่ล้ม (การเงิน) (on the water)
agabbr. Latin argentum ธาตุเงิน
ageratum(แอจเจอเร' ทัม, -เจอ' ระทัม) พืชไม้ดอกชนิดหนึ่งมีดอกเล็กสีน้ำเงินหรือสีขาว
agio(แอจ' จิโอ) n., (pl. -os) ค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนเงินตรา (premium on money)
agiotage(แอจ' จิโอทิจ) n. ธุรกิจการเปลี่ยนเงินตรา, ธุรกิจนายหน้าหลักทรัพย์หรือใบหุ้น
alienate(เอ' ลิเนท, แอล' เยินเนท) vt. ทำให้เหินห่าง, ทำให้บาดหมาง, โอน (เงิน,ที่ดิน) , ทำให้วิกลจริต, ขับออก. -alienator n. ผู้โอนกรรมสิทธิ์
alienation(เอเลียนเน' เชิน) n. การทำให้เหินห่าง, การทำให้บาดหมาง, การโอน (เงิน,ที่ดิน) , ภาวะวิกลจริต, การยุแหย่, Syn. separation
allowance(อะเลา' เอินซฺ) n. การยินยอม, การอนุญาตให้, สิ่งที่ได้รับส่วนแบ่ง, เงินส่วนแบ่ง, เงินช่วยเหลือ, เงินค่าใช้จ่าย, ส่วนเสริม, การอดทน, การยอมรับ, การพิจารณา,การให้อภัย. vt. เพื่อให้, จัดให้, จัดสรร, Syn. share, allotment)
alms(อาล์มซ) n. ทาน,ของบริจาค,เงินบริจาค
amalgam(อะแมล' เกิม) n. โลหะผสมของปรอทกับโลหะอื่น, แร่หายากชนิดหนึ่งที่เป็นโลหะ ผสมของเงินและปรอท, การรวมกัน, Syn. mixture, combination ###A. separation
amount(อะเมานทฺ') n. จำนวน, ปริมาณ, รวมทั้งหมด, ค่าเต็ม, จำนวนเงิน,สรุปความ. -vi. รวมเป็น,มีค่าเท่ากับ, Syn. total, sum
anemone(อะเนม' โมนี) n. พืชจำพวก ดอกบัวเงิน สัตว์ทะเลใน phylum Coelenterata ซึ่งมีหนวดรอบปากของมัน (ranunculaceous plant)
anil(แอน' นิล) n. พืชจำพวก Indigofera suffruticosa ที่ให้คราม. indigo, คราม, สีน้ำเงินเข้ม (......weak old woman)
annuitant(อะนุ' อิเทินทฺ) n. ผู้ได้รับเงินรายปี
annuity(อะนู' อิที) n. เงินรายได้เป็นรายปี, สิทธิที่จะได้รับเงินดังกล่าว, Syn. allowance)
appropriation(อะโพรพริเอ'เชิน) n. การจัดสรรไว้,การตั้งเงินไว้เป็นพิเศษ, Syn. funds, allocation, allotment)
aquamarine(แอคควะมะรีน') n. พลอยเขียวน้ำเงินอ่อน,สีเขียวน้ำเงินอ่อน
argent(อาร์'เจินทฺ) n. ธาตุเงิน,สิ่งที่มีลักษณะขาวเหมือนเงิน. -adj. คล้ายเงิน,เนื้อเงินสูง
argenteous(อาร์เจน'เทียส) adj. คล้ายเงิน, Syn. argentate
argentic(อาร์เจน'ทิค) adj. ประกอบด้วยเงิน (โดยเฉพาะ 2 วาเลนซี่) (of silver)
argentiferous(อาร์เจนทิพ'เฟอรัส) adj. มีเงินผสม (silverbearing)
argentine(อาร์'เจนทิน,-ไทนฺ) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายเงิน (resembling silver)
argentous(อาร์เจน'ทัส) adj. ประกอบด้วยเงิน (หนึ่งวาเลนซี่) (containing univalent)
argentum(อาร์เจน'ทัม) n. ธาตุเงิน
arrear(อะเรียร์') n. เงินค้างชำระ,ภาวะที่ล่าช้า,งานที่คั่งค้าง,สิ่งที่ค้างอยู่ (pl. arrears)
assay(อะเซ') vt. ตรวจสอบ, ทดสอบ, วิเคราะห์, ประเมินค่า,พยายาม. -n. การหาปริมาณของโลหะ (โดยเฉพาะเงินหรือทอง) ในแร่หรือโลหะผสม,สารที่ได้รับวิเคราะห์,รายงานการวิเคราะห์,ความพยายาม -assayer n., Syn. test, analyze, examination)
at 2(อาท) n., (pl. at) หน่วยเงินตราของประเทศลาว เท่ากับ 1/100 กีบ
atm.abbr. 1. atmosphere, atmospheric 2. (เอทีเอ็ม) ย่อมาจาก automatic teller machine แปลว่า เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ เป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงิน ได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
aurora(ออรอ' ระ) n. แสงอรุโณทัย, แสงเงินแสงทองในบรรยากาศเบื้องบน, เทพธิดาแห่งอรุณของโรมันโบราณ, แสงอรุณ, Syn. dawn)
automatic teller machineเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ นิยมใช้ตัวย่อว่า ATM หมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงินได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
azure(แอซ' เซอะ) adj. สีน้ำเงินของท้องฟ้าที่ไม่มีเมฆ. -n. ท้องฟ้าสีน้ำเงินที่ไร้เมฆ, ท้องฟ้าที่ไม่มีเมฆ, Syn. sky-blue, blue, cerulean)
azurite(แอซ'ซะไรท) n. แร่สีน้ำเงินของ hydrous copper carbonate ซึ่งแร่ทองแดงชนิดหนึ่ง, พลอยที่ประกอบด้วยแร่ชนิดดังกล่าว, หินเขียว (a blue mineral)
English-Thai: Nontri Dictionary
salary(n) เงินเดือน
alienate(vt) ทำให้แตกกัน,ทำให้บาดหมาง,เปลี่ยนเจ้าของ,โอน(เงิน)
alienation(n) การทำให้บาดหมางกัน,การเปลี่ยนเจ้าของ,การโอน(เงิน)
annuity(n) เงินปี,รายได้ประจำปี
appropriation(n) การถือเอา,การจัดสรร,เงินที่ตั้งไว้
aquamarine(n) สีน้ำเงินเขียวอ่อน
argent(adj) ซึ่งทำด้วยเงิน
assess(vt) เก็บเงิน,กำหนดราคา,ตีราคา,ประเมินราคา
assessment(n) การประเมินราคา,การตีราคา,การกำหนด,เงินที่เก็บได้
aurora(n) แสงอรุโณทัย,แสงเงินแสงทอง
bail(n) การประกันตัว,เงินประกัน,ผู้ประกันตัว,หูหิ้ว,ถังน้ำ
bilk(vt) โกง,หนีหนี้,ไม่ยอมจ่ายเงิน
bill(n) บิล,ใบเสร็จ,ธนบัตร,พันธบัตร,ตั๋วเงิน,ใบแจ้งความ,พระราชบัญญัติ,ร่างญัตติ
billfold(n) กระเป๋าหนังใส่เงิน
blue(adj) สีน้ำเงิน,ฟกช้ำ,เศร้า
bluish(adj) ออกเป็นสีน้ำเงิน
bonus(n) เงินแถม,เงินโบนัส
buck(n) กวาง,แพะ(ตัวผู้),กระต่าย,สัตว์ตัวผู้,เงินเหรียญอเมริกัน
bullion(n) ทองแท่ง,เงินแท่ง
bursar(n) เหรัญญิกของโรงเรียน,เจ้าหน้าที่การเงิน,นักเรียนทุน
bursary(n) เงินทุน,เงินอุดหนุน,เงินอุปถัมภ์,ทุนการศึกษา
disburse(vt) ชำระเงิน,จัดสรร
cash(n) เงินสด,ธนบัตร
cashier(n) เจ้าหน้าที่การเงิน,พนักงานแคชเชียร์
change(n) การแลกเปลี่ยน,สิ่งที่เปลี่ยน,เงินปลีก,เงินทอน
charger(n) ม้าศึก,เครื่องอัดไฟ,ผู้กล่าวหา,ผู้ฟ้องร้อง,ผู้เรียกเก็บเงิน
check(n) การตรวจสอบ,เครื่องหมายถูก,เช็ค,ใบเบิกเงิน,ใบสั่งจ่าย
cheque(n) เช็ค,ใบเบิกเงิน,ใบสั่งจ่ายเงิน
clink(n) เสียงกรุ๊งกริ๊ง,เหรียญเงิน,ห้องขัง,คุก,ตะราง
coinage(n) เงินตรา,การพิมพ์เหรียญ,การสร้าง
collection(n) การเก็บ,การสะสม,การรวบรวม,เงินสะสม
commercialize(vt) ทำให้เป็นการค้า,ทำให้เป็นเงิน
commutation(n) การสับเปลี่ยน,การแลกเปลี่ยน,การลดโทษ,เงินชดเชย
contribute(vt) ช่วยเหลือ,อุดหนุน,สนับสนุน,ให้เงินช่วย,มีส่วนช่วย
contributor(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้สนับสนุน,ผู้ออกเงิน,ผู้บริจาค
cover(n) ปก,ที่ปิด,ฝาครอบ,ปลอก,ผ้าคลุมเตียง,เงินประกัน
currency(n) กระแสเงินตรา
deflation(n) การแฟบ,การแบน,การยุบ,การปล่อยลมออก,ภาวะเงินฝืด
denomination(n) การตั้งชื่อ,หน่วยเงินตรา,ประเภท,นิกาย
deposit(n) เงินฝาก,สิ่งที่สะสม,การวางลง,เงินมัดจำ,การฝากเงิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
allowanceเงินสงเคราะห์, เงินช่วยเหลือ, เบี้ยเลี้ยง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
annuityเงินรายปี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
arrearages; arrearsเงินที่ค้างชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bountyเงินอุดหนุน (จากรัฐ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
call loanเงินกู้ที่ต้องชำระคืนเมื่อทวงถาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
capitation grantเงินช่วยเหลือรายหัว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
currencyเงินตรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
depositเงินฝาก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
doleเงินสงเคราะห์, ของให้ทาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
down paymentเงินที่ชำระราคาครั้งแรก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
earnestเงินมัดจำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exempt incomeเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extra dividendเงินปันผลพิเศษ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
foreign currencyเงินตราต่างประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
grant-in-aidเงินอุดหนุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gratuityเงินรางวัล, เงินบำเหน็จ, ค่าตอบแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
honorariumเงินสมนาคุณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hush-moneyเงินค่าปิดปาก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal tenderเงินตราที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
life annuityเงินรายปีตลอดชีพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loanเงินกู้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
marked moneyเงินที่ทำตำหนิไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
moneyเงิน, เงินตรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pork barrelเงินช่วยท้องถิ่นเพื่อหาคะแนนนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
remittanceเงินที่ส่งไปให้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
revolving fundเงินทุนหมุนเวียน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
salaryเงินเดือน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
short-term capitalเงินทุนระยะสั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
silverเงิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sinking fundเงินสำรองเพื่อชำระหนี้สาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
slush fundเงินทุนสำหรับให้สินบนเจ้าหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
specieเงินตราโลหะ, เหรียญกระษาปณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stakeเงินเดิมพัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stock dividendเงินปันผลที่จ่ายเป็นหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subsidyเงินอุดหนุน [ดู grant-in-aid ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
subventionเงินช่วยเหลือ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
surchargeเงินเพิ่ม (ภาษีอากรที่ไม่เสียหรือนำส่งภายในกำหนด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
survivorship annuityเงินรายปีสำหรับผู้มีชีวิต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accelerated endowmentการใช้เงินปันผลเร่งให้สัญญาครบกำหนด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accommodation billตั๋วเงินอนุเคราะห์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accrued dividendเงินปันผลค้างจ่าย [การบัญชี]
Advanceเงินทดรอง [การบัญชี]
Annuityเงินรายปี [เศรษฐศาสตร์]
Bail-out loanเงินให้กู้ยืมเพื่อกอบกู้กิจการ [เศรษฐศาสตร์]
Bank depositเงินฝากธนาคาร [เศรษฐศาสตร์]
Cashเงินสด [การบัญชี]
Counterpart fundsเงินสมทบ [เศรษฐศาสตร์]
Currencyเงินตรา [เศรษฐศาสตร์]
Declared dividendเงินปันผลที่ประกาศจ่าย [การบัญชี]
DESPATCHเงินที่บริษัทจ่ายตอบแทนให้กับผู้ใช้เรือ [การค้าระหว่างประเทศ]
Dividendเงินปันผล [เศรษฐศาสตร์]
Down paymentเงินเริ่มแรก [การบัญชี]
Inflationเงินเฟ้อ, ค่าเงินลดลง [การบัญชี]
Installmentเงินค่างวด [การบัญชี]
Investmentเงินลงทุน [การบัญชี]
Loan loss reservesเงินสำรองหนี้สูญ [TU Subject Heading]
Moneyเงินตรา [TU Subject Heading]
Payrollเงินเดือน [การบัญชี]
Petty cashเงินสดย่อย [การบัญชี]
Price contingencyเงินสำรองเผื่อความผันผวนของราคา [เศรษฐศาสตร์]
Retention moneyเงินวางประกัน [การบัญชี]
Revolving funds เงินทุนหมุนเวียน [TU Subject Heading]
Salaryเงินเดือน [การบัญชี]
Silverเงิน [TU Subject Heading]
Student loanเงินกู้สำหรับนักศึกษา [เศรษฐศาสตร์]
subsidyเงินอุดหนุนเงินที่รัฐบาลจ่ายให้กับหน่วยธุรกิจ กลุ่มบุคคล หรือบุคคล เพื่อเป็นการสนับสนุนหรือช่วยเหลือทางการเงินตามวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดของรัฐ เช่น ให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ผลิตเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถขายสินค้าได้ในราคาที่ต่ำลง การให้เงินอุดหนุนแก่กิจการที่เป็นประโยชน์์ต่อสังคม เป็นต้น [เศรษฐศาสตร์]
Syndicated loanเงินให้กู้ยืมร่วม [เศรษฐศาสตร์]
Venture capitalเงินลงทุนในกิจการที่มีความเสี่ยง [เศรษฐศาสตร์]
Working capital เงินทุนหมุนเวียน [TU Subject Heading]
Acceptanceการรับรองตั๋วแลกเงิน [การบัญชี]
Anthracite แอนทราไซต์ ถ่านหินชนิดหนึ่ง มีการแปรสภาพสูงที่สุด ประกอบด้วยคาร์บอน ร้อยละ 92-98 (ภายใต้สภาวะที่แห้งและไม่มีแร่อื่นปะปน) เนื้อแข็ง สีดำ ความวาว แบบกึ่งโลหะ มักแตกแบบก้นหอย ติดไฟยากเมื่อไหม้ ให้เปลวไฟสีน้ำเงิน ไม่มีควัน ให้ความร้อนสูงที่สุดในบรรดาถ่านหินด้วยกัน [สิ่งแวดล้อม]
Balance of paymentsดุลการชำระเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Bank balanceยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร [การบัญชี]
Bank statementใบแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร [การบัญชี]
Bill of exchangeตั๋วแลกเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Blueสีน้ำเงิน,สีเขียวคล้ำ [การแพทย์]
blueprint paperกระดาษพิมพ์เขียว, กระดาษที่ฉาบด้วยสารผสม ซึ่งมีส่วนประกอบของเฮกซาไซยาโนเฟอเรต (III) ไอออนและไอร์ออน (III) ไอออน เมื่อถูกแสงแดดไอร์ออน (III) ไอออนจะถูกรีดิวซ์โดย ซิเตรตไอออนได้เป็นสารสีน้ำเงิน ซึ่งจะทำให้ติดคงทนเมื่อล้างด้วยน้ำ ใช้ในการอัดสำเนาแบบแปลนก่อสร้าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Bonus systemระบบการให้เงินรางวัล [TU Subject Heading]
Burton Signแนวเส้นสีน้ำเงินพบที่เหงือกในโรคพิษตะกั่วเรื้อรัง [การแพทย์]
Capitalทุน, เงินทุน [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
deprived (adj.) ปราศจากสิ่งจำเป็น (เช่น อาหาร เงิน และ อื่นๆ) See also: ขาดแคลน Syn. dispossed, stripped
dispossed (adj.) ปราศจากสิ่งจำเป็น (เช่น อาหาร เงิน และ อื่นๆ) See also: ขาดแคลน Syn. stripped
plated (adj.) ซึ่งชุบด้วยทอง เงิน หรือโลหะ Syn. gilt
stripped (adj.) ปราศจากสิ่งจำเป็น (เช่น อาหาร เงิน และ อื่นๆ) See also: ขาดแคลน Syn. dispossed
ackers (sl.) เงิน
bank notes (n.) เงิน See also: เงินทอง, สิ่งที่ใช้แลกเปลี่ยน Syn. legal tender, cash, coin
bank notes (n.) เงิน See also: ทรัพย์สมบัติ, สิ่งที่ปล้นมา Syn. money, dollars, coin
brass (sl.) เงิน
bread (sl.) เงิน
crust (sl.) เงิน
dollars (n.) เงิน See also: ทรัพย์สมบัติ, สิ่งที่ปล้นมา Syn. money, coin, bank notes
doowacky (sl.) เงิน
dosh (sl.) เงิน
geetis (sl.) เงิน
legal tender (n.) เงิน See also: เงินทอง, สิ่งที่ใช้แลกเปลี่ยน Syn. bank notes, cash, coin
lolly (sl.) เงิน
loot (n.) เงิน
money (n.) เงิน See also: เงินทอง, สิ่งที่ใช้แลกเปลี่ยน Syn. legal tender, bank notes, cash, coin
moolar (sl.) เงิน
notes (sl.) เงิน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Money is the last thing this guy needsเงินเป็นสิ่งสุดท้ายที่ชายคนนี้ต้องการ
I'm really beginning to run out of moneyเงินของฉันเริ่มจะหมดแล้วจริงๆ
How much cash do you have?คุณมีเงินสดเท่าไหร่หรือ
Here's your changeนี่เงินทอนของคุณ
Sorry, we only take cashเสียใจค่ะ พวกเรารับแต่เงินสด
I'm working hard for the moneyฉันทำงานหนักเพื่อเงิน
That's more money than I make in a yearนั่นมันมากกว่าเงินที่ฉันทำได้ในแต่ละปี
They get paid so much moneyพวกเขามีเงินรายได้มากเหลือเกิน
They do deserve the money they getพวกเขาสมควรได้รับเงินที่พวกเขาหาได้
It taught me the value of moneyมันสอนให้ฉันรู้ถึงคุณค่าของเงิน
Am I good at saving money?ฉันเก็บเงินเก่งหรือไม่งั้นหรือ?
I don't think that I'm good at saving moneyฉันไม่คิดว่าฉันเก็บเงินเก่ง
But I think I'm good at making moneyแต่ฉันคิดว่าฉันเก่งในการหาเงิน
I really need to learn how to save money betterฉันอยากเรียนรู้จริงๆ ถึงวิธีเก็บเงินได้มากกว่านี้
I think I am quite good at saving moneyฉันคิดว่าฉันค่อนข้างเก่งในด้านการเก็บเงิน
I'm terrible at saving moneyฉันแย่มากๆ ในด้านการเก็บเงิน
I don't spend too much moneyฉันไม่ได้ใช้จ่ายเงินมากเกินไป
I usually spend money faster than I can make itฉันมักจะจ่ายเงินเร็วกว่าที่ฉันสามารถหาได้
I wish I had enough money to buy a new carฉันปรารถนาให้ตนเองมีเงินสำหรับซื้อรถใหม่สักคัน
I haven't got any moneyฉันไม่มีเงินเลย
And he won't pay for me to go and learn thereและเขาจะไม่จ่ายเงินให้ฉันไปเรียนที่นั่น
I wasn't interested in making a lot of moneyฉันไม่ได้สนใจในการหาเงินจำนวนมาก
He could get the rest of his moneyเขาควรได้รับเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดของเขา
You should put the money to better useคุณควรจะใช้เงินให้ได้ประโยชน์กว่านี้
I’ll give you the money for themฉันจะให้เงินค่าหนังสือกับคุณ
Why do people spend so much for them?ทำไมผู้คนต้องจ่ายเงินไปมากมายเพื่อพวกมันด้วย
Do you have enough money?คุณมีเงินพอไหม?
The court set bail at 200,000 Bahtศาลตั้งเงินค่าประกันสองแสนบาท
In order to meet all expenses in the big familyเพื่อให้มีเงินพอเพียงสำหรับรายจ่ายทั้งหมดในครอบครัวขนาดใหญ่
She spent a lot of money on booksเธอเสียเงินกับหนังสือต่างๆ เป็นจำนวนมาก
A teacher earns less than a lawyerครูได้เงินเดือนน้อยกว่าทนาย
I don't know where my money goesฉันไม่รู้ว่าเงินของฉันหายไปไหน
Want me to lend you some cash?อยากยืมเงินฉันบ้างไหม?
How can I return your money?ฉันจะคืนเงินให้คุณได้อย่างไร?
Would you like a refund?คุณอยากจะได้เงินคืนไหม?
They have plenty of moneyพวกเขามีเงินมากมาย
He was still in need of moneyเขายังคงต้องการเงินอยู่
It definitely costs a lot of moneyแน่นอนว่ามันต้องใช้จ่ายเงินมาก
What I do with this money is not your concernฉันจะทำอะไรกับเงินนี่ก็ไม่เกี่ยวกับคุณ
It's not about money and popularityมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินทองและชื่อเสียง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Instead, I would talk about golf, money, politics and neckties.แต่ผมจะพูดถึงกอล์ฟ เงิน การเมืองและก็เน็คไท
Don't worry about it. $3,000 buys an awful lot of roast.อยาห่วงเลย เงิน 3,000 ดอลลาร์ซื้อได้อีกเพียบ
Daddy, tell him to give me back my dollar.พ่อ บอกให้เขา ให้ฉัน กลับ เงิน ของฉัน
Platinum, silver, and some bullion.ทองคำขาว เงิน กับทองคำแท่ง
You sick of, let's say, 300?นายเบื่อ.. เงิน 300 เหรียญมั้ย?
Loosening up your dress code, Kate?ไม่คิดว่าเป็นการปล้น เงิน บัตรเครดิต ยังอยู่ในกระเป๋า
Two men dead, 3 million in cash gone, no Neski files, and all very public.ตาย 2 คน เงิน 3 ล้านหายไป ไม่ได้แฟ้มข้อมูลเนสกี้ และข่าวยังแพร่ออกไปทั่ว
And let them give you something. Some money, whatever they have.งั้นให้พวกเขาให้อะไรท่าน เงิน รึอะไรก็ได้
Here's the 300 million Won I promised.นี่ครับ เงิน 300 ล้านวอน ตามสัญญา
Yeah, it took three days digging up 300 million.ครับ เงิน 300 ล้านนี้ ผมใช้เวลาขุด 3 วัน
Even though it is only a symbolic bill, but still triggered waves of heated debates.ความจริงที่ว่า เงิน เป็นแค่สิ่งจูงใจอย่างแรกเท่านั้น แต่การที่จะได้เปิดเผยตัวตน เป็นอะไรที่เป็นผลพลอยได้ตามมา
I raked 10 yards and asked my mom for a dollar 26 times.ต้องถอนหญ้า 10 หลาเพื่อแลกกับ เงิน 1 เหรียญจากแม่ตั้ง 26 ครั้ง
So that tomorrow they can spend another $300,000 reshooting something that was fine to begin with to sell people things they don't need.พรุ่งนี้พวกเขาอาจใช้ เงิน 300000 เหรียญ... ถ่ายภาพใหม่ทั้งที่ดีอยู่แล้ว เพื่อขายของซึ่งคนไม่จำเป็นต้องใช้
But, uh, silver's like poison to you.แต่ อ่า เงิน เป็นอันตรายสำหรับแก
What are you gonna do with your $200 now, Dan?นายจะทำอะไรกับ เงิน 200 เหรียญที่จะได้ .. แดน
Imagine what you could do with a thousand dollars, Dan.ลองคิดดู ว่าจะใช้มันทำอะไร เงิน 1,000 เหรียญนั่น ... แดน
Welcome to Alaska. Here's $ 1000.ยินดีต้อนรับสู่อลาสก้า นี่ เงิน 1000 เหรียญของคุณ
Maybe try candy or money or something...ลองให้ลูกกวาด เงิน หรืออะไรซักอย่างสิ
Stakes,iron,silver,salt, a knife --หมุด เหล็ก เงิน เกลือ มีด
Upon leaving, he takes clothing, money,jewelry, and small electronics.ก่อนจะจาก เขาหยิบเสื้อผ้า เงิน เครื่องประดับ และเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กๆ
You're always bragging about the business, the money, the Corvette, new tits.เธอชอบคุยอวดอยู่เสมอ เกี่ยวกับธุรกิจ เงิน รถสปอร์ทคอร์เวทท์ เสริมนมใหม่
First our money, then my figure,หนึ่ง เงิน สอง รูปร่างหน้าตา
Hidden, secret wealth. Money and jewels, they're safe to steal,เก็บช่อนไว้ ของมีค่าที่เป็นความลับ เงิน เพชรพลอย พวกเขาปลอดภัยที่จะไปขโมย
Money, money, money. Without money, Mother would have died, rascal!เงิน, เงิน, เงิน ไม่มีเงิน, แม่อาจจะตายไปแล้ว, เจ้าโง่!
I already saved you once, because here they don't like you guys.ฉันมีงานดีๆให้ เงินเยอะด้วย - เงิน ? - เงินต้องมาก่อน
You know how I said that the $2 million was deposited into his account over a period of six months?ที่เคยเล่าให้ฟังว่า เงิน 2ล้านเหรียญ ได้ถูกโอนเข้าบัญชีของเค้า ในช่วง 6 เดือนหรือป่าว?
You can use everything I have.- เงิน คุณใช้ทุกสิ่งที่ฉันมีได้
And she's very well versed in the world of money and privilege.และ เธอ มี ประสบการณ์ เป็น อย่าง ดี ใน โลก ของ เงิน และ สิทธิ์.
Power, money, seem to be things you love.พลังอำนาจ เงิน ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่หลงใหล
He was given everything, money, schools...เขาได้รับทุกอย่าง เงิน การศึกษา...
How my $1.6 billion is being spent. [chuckling] Very good...เพื่อที่จะรู้ว่า เงิน 1.6 พันล้าน ลงทุนไปกับอะไร ดีมากครับ
So you walk away with drug money,but you're still on the street.คุณได้รับยา เงิน แต่ยังคงอยู่แถวนี้
Still has her jewelry, money in her wallet.-ก็เครื่องประดับ เงิน ก็ยังอยู่ครบ
Not to mention the 100,000 he made as a last and final payment for not one, but 2 kills.ไม่เกี่ยวกับ เงิน $100,000 ที่เขาใช้ไป ซึ่งเป็นการจ่ายครั้งสุดท้าย สำหรับค่าจ้าง งวดสุดท้าย ไม่ใช่แค่ 1 คนแต่เป็น 2 คน
First prize is $500.รางวับที่ 1 เงิน 500 เหรืยญ
Money, alcohol or women.. เงิน สุรา แล้วก็ผู้หญิง
She's got no scars, no wounds, no reaction to salt, silver, Holy water...เธอไม่มีแผลเป็น ไม่มีแผล ไม่มีปฏิกิริยาต่อเกลือ เงิน น้ำมนตร์...
Well, it was a very simple money-for-stolen-goods exchange.ก็เป็นเรื่องง่ายๆ เงิน แลกกับของที่ขโมยมา
What'd he offer you? Girls? Money?เขาเสนออะไรให้นายล่ะ ผู้หญิง เงิน หรือว่าผม?
You and I know something that many lives and many more dollars have been spent to keep secret.คุณ และ ผมต่างก็ทราบเรื่องนี้ ว่า มีอีกหลาย ชีวิต และ เงิน มหาศาล ที่เรา ทุ่มลงไป เพื่อเก็บความลับนี้

เงิน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
内祝[うちいわい, uchiiwai] Thai: การให้ของขวัญหรือเงินแก่เครือญาติหรือเพื่อนสนิทเพื่อแสดงความยินดี English: gifts for close relatives or friends
[えん, en] Thai: เยน(สกุลเงินที่ใช้ในญี่ปุ่น) English: Yen
円高[えんだか, endaka] Thai: ค่าเงินเยนที่ขึ้นสูง
寄付[きふ, kifu] Thai: การบริจาคหรือมอบเงินให้แก่บุคคลอื่นเพื่อนำไปใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสั English: donation
掛かる[かかる, kakaru] Thai: ใช้(เวลา หรือ เงิน) English: to take (e.g. time; money; etc)
申込[もうしこみ, moushikomi] Thai: เสนอ(เงินบริจาค) English: offer
稼ぐ[かせぐ, kasegu] Thai: หาเงิน English: to earn income
頭金[あたまきん, atamakin] Thai: เงินดาวน์มัดจำ English: down payment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เงิน
Back to top