ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reimbursement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reimbursement*, -reimbursement-

reimbursement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reimbursement (n.) การชำระเงินคืน Syn. compensation, restitution
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But if you were to insist on some sort of expense reimbursement, we, of course, would not accept.แต่ถ้าคุณยังแน่ใจที่จะ จ่ายค่าจ้างให้เรา แน่นอนว่าเราจะไม่รับมัน
I am here not for insurance reimbursement.ฉันไม่ได้มาทวงเงินค่ารักษานะ
There have been some recent developments in my claim for reimbursement, and I'd like to represent myself as accurately as possible.การเรียกร้องของผมคือการชดใช้ และผมอยากจะเสนตัวผมเอง ว่าสิ่งที่ชัดเจนคือสิ่งที่เป็นไปได้

reimbursement ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
报帐[bào zhàng, ㄅㄠˋ ㄓㄤˋ, 报帐 / 報帳] render an account; submit an expense account; apply for reimbursement
报销[bào xiāo, ㄅㄠˋ ㄒㄧㄠ, 报销 / 報銷] submit an expense account; apply for reimbursement; write-off; wipe out

reimbursement ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
リインバースメント[, riinba-sumento] (n,adj-f) reimbursement
弁償金[べんしょうきん, benshoukin] (n) reparation; indemnity; compensation; reimbursement
不正請求[ふせいせいきゅう, fuseiseikyuu] (n) improper billing; illegal charge; false claims (e.g. for health insurance reimbursement)
弁償[べんしょう, benshou] (n,vs) reimbursement; compensation; reparation; indemnity; (P)
返済[へんさい, hensai] (n,vs) repayment; reimbursement; refund; redemption; (P)

reimbursement ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบเปิด[n. exp.] (baipoēt) EN: claim for reimbursement FR:
การทำขวัญ[n.] (kān thamkhw) EN: compensation ; indemnification ; repayment ; reimbursement FR: compensation [f] ; indemnisation [f]
หนังสือเรียกร้องค่าเสียหาย[n. exp.] (nangseū rīe) EN: claim for reimbursement FR:
เรียกร้องให้ชดใช้[v. exp.] (rīekrøng ha) EN: claim reimbursement FR: réclamer le remboursement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reimbursement
Back to top