ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เคลื่อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เคลื่อน*, -เคลื่อน-

เคลื่อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เคลื่อน (v.) move See also: displace, progress Syn. เขยื้อน Ops. หยุด, นิ่ง
เคลื่อนกองทัพ (v.) move the army See also: march, move troops, advance Syn. ยกทัพ, ยกพล, กรีธาทัพ, กรีธาพล, เคลื่อนพล
เคลื่อนคลอน (v.) sway See also: rock, shake, roll, wobble, waver Syn. โคลง
เคลื่อนคลาด (v.) deviate See also: be different Syn. คลาดเคลื่อน, แตกต่าง, เบี่ยงเบน Ops. แม่นยำ, เที่ยงตรง
เคลื่อนตัว (v.) move See also: be in movement Syn. ขับเคลื่อน, เคลื่อน Ops. หยุด, จอด
เคลื่อนทัพ (v.) move the troops See also: march an army, send an army, dispatch troops, move troops, send out troops Syn. ยกพล, ยกกองทัพ, ยกกองทัพ, เคลื่อนพล Ops. ถอยทัพ
เคลื่อนที่ (v.) move See also: shift, transfer, remove Syn. เคลื่อน, เขยื้อน Ops. อยู่กับที่
เคลื่อนพ้น (v.) move See also: tend, veer
เคลื่อนพล (v.) move the army See also: march, move troops, advance Syn. ยกทัพ, เคลื่อนกองทัพ, ยกพล, กรีธาทัพ, กรีธาพล
เคลื่อนพล (v.) move the troops See also: march an army, send an army, dispatch troops, move troops, send out troops Syn. ยกพล, ยกกองทัพ, เคลื่อนทัพ, ยกกองทัพ Ops. ถอยทัพ
เคลื่อนย้าย (v.) dislocate See also: displace, move, relocate Syn. ย้ายที่, โยกย้าย, เปลี่ยนที่ Ops. อยู่กับที่
เคลื่อนย้าย (v.) move See also: shift, transfer, remove Syn. โยกย้าย, ย้ายที่ Ops. อยู่กับที่
เคลื่อนไป (v.) advance See also: march, march on, move the army to Syn. พากันไป
เคลื่อนไหว (v.) move See also: shift Syn. เคลื่อน, ขยับเขยื้อน Ops. หยุดนิ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
about(อะเบาทฺ') adj. รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมาณ, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว,ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ, แพร่หลาย, ทั่ว, ใกล้, ในราว, หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนเวียน, เคลื่อนไหว, Syn. regarding, concerning, around
acampsiaการแข็งทื่อหรือไม่เคลื่อนตัวของข้อต่อ
access mechanismกลไกการเข้าถึง หมายถึง กลไกของอุปกรณ์ที่ใช้รองรับ และเคลื่อนย้ายก้านเข้าถึง (access arm) ของหน่วยจานบันทึก (disk drive) ไปบนพื้นผิวของจาน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมา หรือบันทึกข้อมูลลงจานบันทึก
act(แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
active(แอค' ทิฟว) adj. คล่องแคล่ว, กระตือรือร้น, สามารถเคลื่อนไหวเองได้, มีลักษณะเป็นกัมมันตภาพรังสี, มีประสิทธิภาพ, เป็นผลเร็ว, สมมันต์, สกรณ์ -activism n., Syn. energize
activity(แอคทีฟ' วิที) n. กิจกรรม, การเคลื่อนไหว, ลักษณะการดำเนินการ, ลักษณะการเคลื่อนไหว, ระดับความมีชีวิตชีวา, เรื่องราวที่ดำเนินการ, กิจกรรม, Syn. action, pursuit)
adduct(อะดัคทฺ') vt. เคลื่อนหรือดึงเข้าสู่แกนร่างกาย-addductive adj.,-adduction n.
advection(แอดเวค' เชิน) n. การนำตามแนวนอน, การเคลื่อนตามแนวนอนของอากาศ. -advective adj. (movement of air)
aerodynamics(แอโรไดแนม' มิค') n. กลศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอากาศและแก๊สและผลของมัน. -aerodynamical adj., -aerodynamicist n.
afoot(อะฟุท') adv.,adj. เดินเท้าเปล่า, ดำเนินการ, เคลื่อนไหว, Syn. on foot, walking)
aileron(เอ' ละรอน) n. ผิวหน้าที่เคลื่อนไหวได้, ปีกเสริม, ปีกประกอบ (...airplane wing)
air mobile(แอร์โม' บิล) adj. ซึ่งเคลื่อนที่ในอากาศ
allegro(อะเล' โกร) adj., n. (pl. -gros) สั้นและเร็ว (จังหวะดนตรี) -n. การเคลื่อนที่ที่สั้นและเร็ว (จังหวะ)
ambulance(แอม' บิวเลิน') n. รถพยาบาล, เรือหรือเครื่องบิน, โรงพยาบาลเคลื่อนที่
ambulate(แอม' บิวเลท) vi. เดินไปเดินมา, เคลื่อนที่, เคลื่อนย้าย. -ambulation n.
amoebocyte(อะมี' โบไซทฺ) n. เซลล์เคลื่อนที่ชนิดหนึ่งที่คล้ายตัวอะมีบา พบในสัตว์ไร้กระดูกสันหลังหลายชนิด, Syn. amebocyte
amoeboid(อะมี' บอยด์) คล้ายหรือเกี่ยวกับอะมีบา -amoeboidism adj. การเคลื่อนที่ของเม็ดเลือดขาวที่คล้ายการเคลื่อนที่ของอมีบา
amphiarthrosis(แอมฟีอาร์โธร'ซิส) n., (pl. -ses) ข้อต่อกระดูกที่เคลื่อนได้เพียงเล็กน้อย, -amphiarthrodial adj.
anabasis(อะแนบ' บะซิสป n., (pl. -ses) การเดินแถวจากฝั่งเข้าสูบริเวณบนบกที่ลึกเข้าไป, การเคลื่อนพล (march into the interior)
anacoustic(แอนนะคุศ' ทิค) adj. เกี่ยวกับบริเวณเหนือบรรยากาศโลกขึ้นไป ที่ซึ่งคลื่นเสียงไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ เนื่องจากสื่อที่จะเป็นตัวนำ
anaphase(แอน' นะเฟส) n.เป็นระยะที่สี่ของการแบ่งตัวแบบ miptosis เป็นระยะที่ chromatid ถูกดึงแยกออกจากกันเป็นสองส่วนแล้วเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้ามและไปหยุดที่ขั้วทั้งสองของเซลล์ ทำให้ spindle fibre ที่อยู่ระหว่างโครมาติดยาวมากขึ้น chromatid ที่แยกออกจากกันนี้แล้ว จะเป็นโครโมโซมที่สมบูรณ์
animate(แอน' นิเมท) vt. ทำให้มีชีวิตชีวา, ทำให้แคล่วคล่อง, ทำให้มีกำลังวังชา,ให้กำลังใจ, กระตุ้น. -adj. มีชีวิตชีวา, มีชีวิต, เกี่ยวกับชีวิตสัตว์, สามารถเคลื่อนไหวได้เอง. -animateness n. -animation n., Syn. activate, incite)
animated cartoonภาพยนต์การ์ตูนที่ภาพวาดเคลื่อนไหวได้
antimonsoon(แอนทีอมนซูน') n. ลมที่อยู่เหนือลมมรสุม และเคลื่อนไปทางทิศตรงกันข้ามกับของลมมรสุม (anti-+Monsoon)
apraxia(อะแพรด'เซีย) n. ความผิดปกติของระบบประสาทที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวบางอย่างได้. -apraxic adj.
armyworm(อาร์'มีเวอม) n. ตัวดักแด้ของผีเสื้อกลางคืนจำพวก Pseudaletia unipuncta มันมักเคลื่อนที่เป็นกลุ่มใหญ่และทำลายพืชผัก
assembly(อะเซม'บลี) n. ชุมนุมชน,การชุมนุม,การมั่วสุม,ที่ประชุมสภา,สมัชชา,สัญญาณรวมพล,การเคลื่อน (รถถังหรือทหาร) ,เข้าสู่บริเวณหนึ่ง,ประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักร, Syn. collection, meeting ###A. dispersal, separation)
astir(แอสเทอร์') adj. เคลื่อนไหว,ลุกขึ้น,ไป ๆ มา ๆ ,ลุกจากเตียง, Syn. stirring,out of bed)
autodyne(ออ'โทไดน์) n. การเคลื่อนไหวเอง, เครื่องรับที่เคลื่อนเอง
autogiro(ออโทไจ'โร) n. เครื่องบินที่มีใบพัดสำหรับเคลื่อนไปข้างหน้าและมีตัวหมุนตามแนวนอนสำหรับเคลื่อนขึ้นสูง, Syn. autogyro, gyroplane (an aircraft)
automotive(ออโทโม'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับรถยนต์, อัตโนมัติ, เคลื่อนไหวไปด้วยเครื่องจักร
avulsion(อะวัล' เชิน) n. การฉีกขาด,การเคลื่อนย้ายไปสู่ที่อื่นอย่างฉับพลัน,การดึงออกจากกัน (a tearing away)
axis(แอค' ซิส) n., (pl. axes) แกน, เพลา, เส้นศูนย์กลาง, สัมพันธมิตร, แนวหลักในการพัฒ-นาหรือเคลื่อนที่, กระดูกสันหลังที่คอ (ชิ้นที่ 2) , อักษะ (เยอรมัน ญี่ปุ่นและอิตาลีในสงครามโลกครั้งที่ 2) , ชื่อกวางในอินเดียและลังกา, Syn. coalition
bang(แบง) {banged,banging,bangs} n. เสียงระเบิด,การทุบอย่างแรง,การชนหรือกระทบอย่างแรง,การเคลื่อนไหวทันที,ความยินดีอย่างกะทันหัน,การร่วมเพศ vt.,vi. กระทบหรือตีอย่างแรงหรือดัง adj. ดังตูม,ดังฉับพลัน,โดยตรง,ถูกต้อง, Syn. wallop
barge(บาร์จฺ) n. เรือท้องแบน,เรือบรรทุก vt. ใช้เรือบรรทุกหรือขนส่ง vi. เคลื่อนไปอย่างช้า ๆ ชนกัน,ถลา,โผล่พรวดเข้าไป, Syn. boat
benumb(บินัม') {benumbed,benumbing,benumbs} vt. ทำให้ชา,ทำให้มึนงง,ทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้, See also: benumbness n. ดูbenumb, Syn. stupefy
bicker(บิค'เคอะ) {bickered,bickering,bickers} vt.,n. (การ) ทะเลาะวิวาท,โต้เถียง,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,สั่น,ระยิบระยับ, See also: bicker n. ดูbicker
birr(เบอร์) n. กำลัง,แรง,พลังงาน,เสียงลมแรง vi. เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วจนมีเสียงดังคล้ายลมแรง, Syn. force
blow(โบล) {blew,blown,blowing,blows} vi. เป่าลม,ทำให้เกิดกระแสลม,ผิวปาก,พ่นลมหายใจ,พ่นน้ำ,คุยโต,ระเบิดออก (ยางรถ) จากไป,วิ่งหน'vt. พัด,เป่าให้เคลื่อนไหว,เป่า (แก้ว) ,ทำให้โกรธ,ทำให้ระเบิด,ทำให้ (ม้า) เหนื่อยหอบ,ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย,ไปจาก -n. ลมแรง,พายุ,การเป่าลม,การต
English-Thai: Nontri Dictionary
activate(vt) กระตุ้น,ทำให้เคลื่อนไหว
afoot(adj) ดำเนินไป,กำลังเป็นอยู่,เคลื่อนไหว
anachronism(n) ความผิดสมัย,ความคลาดเคลื่อนเรื่องเวลา
astir(adv) เคลื่อนไหวไปมา
bookmobile(n) ห้องสมุดเคลื่อนที่
detraction(n) การเคลื่อนย้าย,การเลิกล้ม,การหันเห,การลดค่า
discrepancy(n) ความคลาดเคลื่อน,ความแย้งกัน,ความไม่ตรงกัน
disjoint(vt) ไม่ปะติปะต่อ,ทำให้เคลื่อน,ทำให้ขาดกัน
dislocate(vt) ทำให้คลาดเคลื่อน,แยกจากกัน,ทำให้เคลื่อนที่
dislocation(n) ความคลาดเคลื่อน,การแยกจากกัน,การเคลื่อนที่
dislodge(vt) แยกย้าย,ขับออกไป,เคลื่อนออกจาก,ย้ายที่
displace(vt) ย้ายที่,กำจัด,ไล่,ปลด,ทำให้เคลื่อนที่,เข้าแทนที่
dormant(adj) ไม่เคลื่อนที่,นอนอยู่,คงที่,อยู่เฉยๆ,สงบเงียบ
dynamic(adj) มีพลัง,คล่องแคล่ว,เปลี่ยนแปลงเสมอ,เกี่ยวกับพลังงาน,เกี่ยวกับการเคลื่อนที่
electromotive(adj) เกี่ยวกับการเคลื่อนตัวของกระแสไฟฟ้า,ที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า
error(n) ข้อผิดพลาด,ความคลาดเคลื่อน,ความผิด,บาป
fault(n) ความผิด,ข้อผิดพลาด,ข้อบกพร่อง,ความคลาดเคลื่อน
fix(vi) อยู่กับที่,ประจำที่,ยึด,ไม่เคลื่อนไหว,ติดแน่น,เกาะแน่น
flit(n) การเคลื่อนไหวโดยเร็ว,การบินโฉบ
go(vi) ไป,เดิน,ล่องไป,เที่ยวไป,วิ่ง,แล่น,เคลื่อนไหว,ก้าวหน้า,เจริญ
going(adj) ซึ่งกำลังจากไป,ซึ่งเคลื่อนที่,มีชีวิต,ปัจจุบัน,ตามปกติ
immovable(adj) เคลื่อนที่ไม่ได้,คงที่,ติดแน่น,ยืนกระต่ายขาเดียว
kinetic(adj) เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
locomotion(n) การเคลื่อนที่,การเคลื่อนไหว
locomotive(adj) เกี่ยวกับการเคลื่อนที่,เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
mechanize(vt) ทำอย่างเครื่องจักร,เคลื่อนด้วยเครื่องจักรกล
mobile(adj) เคลื่อนที่ง่าย,เคลื่อนไหวง่าย,เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
mobility(n) การเคลื่อนไหว,การเคลื่อนย้าย
mobilization(n) การใช้ให้เป็นประโยชน์,การระดมพล,การเคลื่อนพล
mobilize(vt) ใช้ให้เป็นประโยชน์,ชุมนุม,เกณฑ์,ระดมพล,เคลื่อนพล
momentum(n) กำลัง,การเคลื่อนไหว,แรงกระตุ้น,แรงผลักดัน
motion(n) การเคลื่อนที่,การเคลื่อนไหว,ญัตติ,แรงดลใจ,ความโน้มน้าว
motionless(adj) ไม่ไหวติง,ไม่เคลื่อนไหว,ไม่เคลื่อนที่
motivate(vt) ทำให้เคลื่อนที่,เป็นสาเหตุ,ดลใจ,กระตุ้น
motive(adj) ซึ่งทำให้เคลื่อนไหว,หมุน,เป็นการกระตุ้น
motor(adj) ซึ่งใช้เครื่องยนต์,เกี่ยวกับการเคลื่อนที่,เกี่ยวกับเครื่องยนต์
movable(adj) เคลื่อนไหวได้,ขนได้,ไม่อยู่กับที่,เคลื่อนที่ได้
move(n) รอบ,คราว,อุบาย,แต้ม,การเดินหมากรุก,การเคลื่อนไหว
moveable(adj) เคลื่อนไหวได้,เคลื่อนย้ายได้,ไม่อยู่กับที่
movement(n) การเคลื่อนไหว,ความพยายาม,ขบวนการ,คณะ,ความประสงค์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
labileเคลื่อนง่าย, ไม่คงตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
akinesia; akinesisภาวะเสียการเคลื่อนไหว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
animation๑. การทำให้เคลื่อนไหว๒. การทำภาพเคลื่อนไหว๓. ภาพเคลื่อนไหว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
aplanaticไม่เคลื่อนที่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
biased errorค่าคลาดเคลื่อนเอนเอียง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
camp infirmaryสถานพยาบาลเคลื่อนที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dislocation fractureกระดูกหักข้อเคลื่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
errata (pl.); erratumความเคลื่อนคลาด, ข้อผิดพลาด [ดู error] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
erratum; errata (pl.)ความเคลื่อนคลาด, ข้อผิดพลาด [ดู error] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
excurrent๑. -นำออก [มีความหมายเหมือนกับ efferent]๒. -ขับถ่าย [มีความหมายเหมือนกับ excretory]๓. ช่วงเคลื่อนไหว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flyer plateแผ่นเคลื่อนที่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
immobilityการเคลื่อนไหวไม่ได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
kinematic face-bowเครื่องเฟซโบว์ชนิดเคลื่อนได้ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
locomotion๑. การเคลื่อนที่๒. การเคลื่อนไหว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
locomotor๑. -การเคลื่อนที่๒. -การเคลื่อนไหว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
misreportingการรายงานคลาดเคลื่อน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
misstatement of ageการแถลงอายุคลาดเคลื่อน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mobile phoneโทรศัพท์เคลื่อนที่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
monoplaneticมีซูโอสปอร์เคลื่อนได้ช่วงเดียว [ราน้ำ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
motile-เคลื่อนไหวได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
motilityการเคลื่อนไหวเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
motion sicknessการเมาเหตุเคลื่อนไหว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
moveการย้าย, การเคลื่อนย้าย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
moving averageค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
nonfunctional mandibular movementการเคลื่อนขากรรไกรผิดหน้าที่ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
portable๑. เคลื่อนย้ายง่าย, -กระเป๋าหิ้ว๒. ใช้ได้หลายระบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
rotational motionการเคลื่อนที่แบบหมุน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
slow motionภาพเคลื่อนไหวช้า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stereotypyอาการเคลื่อนไหวซ้ำ ๆ (ไร้จุดมุ่งหมาย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
toleranceความคลาดเคลื่อนยินยอม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
translational movement; translation movement; translatory movementการเคลื่อนแบบเลื่อนที่ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
translocation๑. การเคลื่อนย้าย๒. การสับเปลี่ยน [มีความหมายเหมือนกับ interchange ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tumultus; hypermotility; supermotilityการเคลื่อนไหวเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
undulationการเคลื่อนไหวเป็นระลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ballotableเคลื่อนกลับมาที่เดิม [การแพทย์]
Delocalizedเคลื่อนที่ได้,เคลื่อนย้าย [การแพทย์]
Descendเคลื่อนต่ำลงมา [การแพทย์]
Migrateเคลื่อนย้าย [การแพทย์]
Mobileเคลื่อนที่ไปมา, ภาพกล, เคลื่อนที่, สิ่งแขวน [การแพทย์]
Motileเคลื่อนที่ได้ [การแพทย์]
Movableเคลื่อนที่ได้, ขยับไปมาได้ [การแพทย์]
Abrasion การสึกกร่อน การกร่อนของผิววัสดุอันเกิดจากการเสียดสี เช่น ผนังหรือพื้นเตาเผาที่สึกกร่อนเนื่องจากการเคลื่อนย้ายขยะ ดู Erosion และ Corrosion [สิ่งแวดล้อม]
Acceleratorเครื่องเร่งอนุภาค, เครื่องเพิ่มความเร็วและพลังงานจลน์ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า เช่น โปรตอนหรืออิเล็กตรอน โดยใช้แรงแม่เหล็กและ/หรือไฟฟ้า ทำให้อนุภาคเหล่านั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้ความเร็วแสง เครื่องเร่งอนุภาคมีหลายชนิด เช่น ไซโคลทรอน ซิงโครทรอน เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น และบีตาทรอน [นิวเคลียร์]
Actionการกระทำ, การออกฤทธิ์, พฤติการณ์, ลงมือทดลองปฏิบัติ, การเคลื่อนไหว, การทำงาน [การแพทย์]
Additive สารปรุงแต่ง สารซึ่งนำไปผสมกับผลิตภัณฑ์อื่นในปริมาณเพียง เล็กน้อย เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเคมีหรือทางกายภาพของสินค้า สารปรุงแต่งถูกนำมาใช้เพื่อทำให้อาหารดูน่าทานยิ่งขึ้น เพื่อถนอมอาหาร เพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามสารปรุงแต่งอาจเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ เช่น เตตระเอทิลลีด (teraethyl lead) ที่ใช้เติมในน้ำมันเพื่อป้องกันการน็อคของเครื่องยนต์ (anti-knock) โดยเพิ่มค่าออกเทนในเครื่องยนต์ที่มีแรงขับเคลื่อนสูง [สิ่งแวดล้อม]
Advection fogหมอกเกิดจากการ เคลื่อนที่ของมวลอากาศไปในแนวนอน [อุตุนิยมวิทยา]
Akinesiaหยุดเดินทันทีตามคำสั่งไม่ได้, ลดหรือหยุดการเคลื่อนไหว [การแพทย์]
amoeboid movementการเคลื่อนที่แบบอะมีบา, ลักษณะการเคลื่อนไหวโดยอาศัยการไหลของไซโทพลาซึมไปรวมกันด้านใดด้านหนึ่ง ทำให้เซลล์ด้านนั้นโป่งออกเป็นซูโดโปเดียมและทำให้เซลล์เคลื่อนที่ไปจากจุดเดิมได้ เช่น การเคลื่อนที่ของอะมีบา  เซลล์เม็ดเลือดขาว  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
anaphaseระยะแอนาเฟส, ระยะหนึ่งของการแบ่งเซลล์ถัดจากระยะเมทาเฟส เป็นระยะที่ โครมาทิดแยกออกจากกันเป็นโครโมโซม กลุ่ม แล้วแต่ละกลุ่มเคลื่อนไปยังขั้วเซลล์แต่ละด้าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Animation๑. การทำให้เคลื่อนไหว ๒. การทำภาพเคลื่อนไหว ๓. ภาพเคลื่อนไหว, ๑. การทำให้เคลื่อนไหว
Annihilationประลัย, ปฏิกิริยาระหว่างอนุภาคกับปฏิยานุภาคของอนุภาคนั้นๆ แล้วอนุภาคทั้งสองหายไปกลายเป็นรังสีแกมมาพลังงานเท่ากันเคลื่อนที่ออกไปในทิศทางตรงข้ามกัน เช่นการรวมตัวของอิเล็กตรอนกับโพซิตรอน ได้รังสีแกมมาพลังงานรวม 1.02 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์
appendageรยางค์, อวัยวะที่ยื่นออกมาจากร่างกายของสัตว์  ช่วยในการเคลื่อนที่และจับอาหาร เช่น แขน ขา ปีก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Apraxiaทักษะ, เคลื่อนไหวไม่ได้ถึงแม้ประสาทยังดีอยู่, ทักษะต่างๆ, กล้ามเนื้อไม่เป็นอัมพาต, ไม่สามารถพูดให้ผู้อื่นเข้าใจ [การแพทย์]
Ascension Phenomenonเกิดการเคลื่อนไหวของน้ำวุ้นตาต่อแม้ว่าตาจะหยุด [การแพทย์]
Ataxiaอะแทกซิอา; อะแทกเซีย, อาการ; การเซ; เคลื่อนไหวเปะปะ; เดินตัวเซ; เดินเซ; อ่อนเพลีย; อาการเดินเซ; การขาดความสามารถในการกะระยะและความสม่ำเสมอนุ่มน; อะแทกเซีย; กล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกัน; อะแท็กเซีย; โรคที่มีอาการเดินเซ; กล้ามเนื้อขาดการประสานงาน [การแพทย์]
Ballistic Effectผลอันเนื่องจากวัตถุที่มีความเร็วและเคลื่อนไหว [การแพทย์]
Bookmobile library ห้องสมุดเคลื่อนที่ Bookmobile library หมายถึง ห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นบริการประเภทหนึ่งของห้องสมุดประชาชนใช้ยานพาหนะที่ออกแบบเพื่อใช้เป็นห้องสมุด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงหนังสือได้ ภายในยานพาหนะนี้จะมีพื้นที่เพียงพอสำหรับคนที่จะนั่งและอ่านหนังสือภายในรถและสามารถบรรทุกหนังสือออกไปให้บริการแก่ประชาชนและกลุ่มบุคคลที่มีความยากลำบากในการเข้าถึงห้องสมุด เช่น ชุมชนแออัด บ้านพักคนชรา สถานพักฟื้น เป็นต้น ทั้งในท้องถิ่นที่ห้องสมุดนั้นตั้งอยู่หรือในท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล สำหรับยานพาหนะที่ใช้มีทั้งรถยนต์ รถลาก หรือเรือ ผู้ให้บริการในรถอาจเป็นเจ้าหน้าที่ที่ขับรถทำหน้าที่เป็นบรรณารักษ์ไปด้วยในตัว บางทีมีพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ขับรถและบรรณารักษ์ นอกจากให้บริการหนังสืออ่านแล้วรถของห้องสมุดเคลื่อนที่บางแห่งอาจมีสื่ออื่น ๆ เช่น วีดิทัศน์ เทปเสียง ซีดี-รอม ของเล่น และเกมต่าง ๆ ให้บริการด้วย บริการของห้องสมุดเคลื่อนที่เป็นประโยชน์อย่างมาก แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลที่ไม่สามารถไปใช้บริการของห้องสมุดได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะไม่มีเวลา การคมนาคมไม่สะดวก หรือยังไม่เห็นความสำคัญของห้องสมุดหรือสาเหตุอื่น ๆ
Bowel Movementการเคลื่อนไหวของลำไส้ [การแพทย์]
Carrousel Process กระบวนการคาร์รูเซล ระบบบำบัดแบบคูวนเวียนที่ได้รับการดัดแปลงใช้ เครื่องเติมอากาศแบบแนวดิ่ง เพื่อเติมอากาศและผลักดันน้ำให้เคลื่อนที่ในแนวนอนได้เร็วพอ [สิ่งแวดล้อม]
Cephalopods ปลาหมึก เป็นสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง อยู่ในจำพวกหอยที่มีวิวัฒนาการสูง มีตาสามารถมองเห็นภาพได้และมีระบบขับเคลื่อนตัวได้อย่างรวดเร็ว เหมือนปลา สามารถไล่ล่าเหยื่อได้ จึงจัดเป็นเนคตอนชนิดหนึ่ง ลำตัว มีลักษณะคล้ายถุง ห่อหุ้มอวัยวะภายในและเหงือกไว้ มีระยางค์รอบปาก 8-10 อัน ประกอบด้วยปุ่มดูด (sucker) ซึ่งช่วยในการจับและเกาะยึด ปลาหมึกมี 4 พวก คือ พวกรูปร่างยาว (squid), พวกรูปร่างแบนกว้าง (cuttlefish), พวกลำตัวกลม (octopus) และพวกที่มีเปลือกอยู่ด้านนอกตัว (nautilus) [สิ่งแวดล้อม]
Choreaสันนิบาต,การเคลื่อนไหวผิดปกติ,คอเรีย,โฆเรีย,โคเรีย,ประสาทชักกระตุก [การแพทย์]
Ciliaซิเลีย,ขน;เซลล์ขน;ขนกวัด;ใยเยื่อบุ;ขนเล็กๆ;ซีเลีย;ขน;ขนเล็กๆ;อวัยวะสำหรับเคลื่อนที่;ขนตา;ขนเล็กๆ;ขนอ่อน [การแพทย์]
ciliateซิลิเอต, โพรโทซัวพวกหนึ่งที่มีซิเลียใช้ในการเคลื่อนที่  เช่น พารามีเซียม เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
congruenceความเท่ากันทุกประการ, รูปเรขาคณิตสองรูปเท่ากันทุกประการ ก็ต่อเมื่อ เคลื่อนที่รูปหนึ่งไปทับอีกรูปหนึ่งได้สนิท [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
constellationกลุ่มดาว, กลุ่มของดาวฤกษ์ที่ปรากฏในท้องฟ้า เคลื่อนที่ไปพร้อมกันเป็นกลุ่ม ๆ เช่นกลุ่มดาวจระเข้ กลุ่มดาวเต่า เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Coordinationการร่วมมือประสานงาน,การประสานงาน,การประสานรวมกัน,การใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหว,ความสัมพันธ์ในการทำงานของอวัยวะ,ร่วมมือกันประสานงาน,การทำงานประสานกัน [การแพทย์]
crankข้อเหวี่ยง, อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่แบบแกว่งไปมาหรือโยกขึ้นลงสลับกัน เช่น นำไปใช้ในส่วนบันไดปั่นจักรยานเพื่อควบคุมการทำงานของโซ่หมุนล้อ หรือในรถยนต์เพื่อควบคุมการทำงานของลูกสูบเครื่องยนต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cerebral Palsyสมองพิการ, กลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติหรือมีพยาธิสภาพเกิดขึ้นกับสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหว ทำให้ผู้พิการไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ สภาพพิการที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบคงตัว และเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ยังมีการเจริญเติบโตของสมองอยู่ คือ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนไปถึงระยะที่สมองมีการเจริญเติบโตเต็มที่ โดยทั่วไปถือเกณฑ์ไม่เกิน ๘ ขวบ [Assistive Technology]
Collateralหลักประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้กู้ใช้ในการค้ำประกันเงินกู้ ตามปกติผู้ให้กู้มีสิทธิยึดหลักประกันเงินกู้หรือดำเนินการอื่นใดตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืม เมื่อผู้กู้ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ หลักประกันเงินกู้อาจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. อสังหาริมทรัพย์ คือทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ เช่น ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น หลักประกันเงินกู้ประเภทนี้เป็นที่นิยมกันทั่วไปทั้งในการกู้ยืมจากสถาบันการเงินในระบบและนอกระบบ 2.สังหาริมทรัพย์ เป็นทรัพย์สินมีค่าต่าง ๆ ที่เคลื่อนย้ายได้ อาทิ เครื่องจักร สินค้า รถยนต์ ทองคำ เงินเดือน บัญชีเงินฝาก และหลักทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ
Deflation การพัดกราด การเคลื่อนที่ของอนุภาคดินขนาดเล็ก ๆ ออกจากผิวดินบริเวณที่โล่งโดยลม [สิ่งแวดล้อม]
Demersal พวกคืบคลาน สิ่งมีชีวิตหน้าดินที่ดำรงชีวิตโดยอาศัยพื้น ท้องน้ำเป็นที่อยู่เพื่อการ หาอาหาร การหลบซ่อนตัว และการเคลื่อนที่ไปมา เช่น ปูม้า ดาวทะเล [สิ่งแวดล้อม]
Descentลักษณะการที่ศีรษะเด็กเคลื่อนที่ต่ำลงมาในช่องทาง,การเคลื่อนต่ำ [การแพทย์]
diesel engineเครื่องยนต์ดีเซล, เครื่องยนต์สันดาปภายในชนิดหนึ่ง ซึ่งทำงานได้โดยการอัดอากาศในกระบอกสูบให้เกิดความร้อนสูง เมื่อฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) เข้าไปถูกอากาศร้อน ในกระบอกสูบ จะเกิดสันดาปได้พลังงานไปดันลูกสูบให้เคลื่อนที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Discardการจำหน่ายหนังสือออกหมายถึง การคัดหนังสือออก หรือการจำหน่ายหนังสือออก หรือการเคลื่อนย้ายทรัพยากรสารสนเทศออก เป็นกระบวนการพิจารณาการคัดเลือกหนังสือ ซึ่งอาจจะเป็นคัดออกอย่างถาวรโดยมีการจำหน่ายออกจากห้องสมุด หรือเพียงแต่การนำออกชั้นให้บริการ โดยจะมีการเก็บหนังสือที่ถูกคัดออกเหล่านี้ไว้ที่ห้องเก็บหรือพื้นที่เก็บหนังสือ แต่อาจจะยังคงมีการให้บริการอยู่ เมื่อมีการร้องขอ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
budge (vt.) เคลื่อน See also: ขยับเขยื้อน, เขยิบ, ถด, ขยับตัว Syn. move
move (vi.) เคลื่อน See also: เปลี่ยนตำแหน่ง, เปลี่ยนที่, ขยับ Syn. shift, transfer, propel Ops. stop
move up (phrv.) เคลื่อน (พล) เข้ามาใกล้ (ทางทหาร)
deploy (vt.) เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร) See also: เข้าแถวเรียงหน้ากระดาน Syn. array, mobilize
draw away (phrv.) เคลื่อนขบวนออกไป (ฝูงชน)
come up (phrv.) เคลื่อนขึ้นไปด้านบน (เช่น ปีนหรือเดินขึ้นไปด้านบน ควันลอยขึ้นข้างบน) Syn. bring up, get up, go up to Ops. come down, go down, go down to
go up (phrv.) เคลื่อนขึ้นไปด้านบน (เช่น ปีนหรือเดินขึ้นไปด้านบน ควันลอยขึ้นข้างบน) Syn. bring up, come up, get up, go up to Ops. come down, go down, go down to
go up to (phrv.) เคลื่อนขึ้นไปยัง Syn. get up, go up, send up, take up Ops. go down to
go above (phrv.) เคลื่อนขึ้นไปสูงกว่า Syn. go over
zoom (vi.) เคลื่อนตัวรวดเร็วด้วยเสียงกระหึ่ม Syn. speed, rush, streak, zip
whish (vt.) เคลื่อนตัวเร็วจนเกิดเสียงดังหวือ
whisht (vi.) เคลื่อนตัวเร็วจนเกิดเสียงดังหวือผ่านอากาศ Syn. hush
waltz round (phrv.) เคลื่อนตัวไปรอบๆ อย่างรวดเร็ว
get on (phrv.) เคลื่อนที่ (บิน, เดินทาง ฯลฯ)
coast (vi.) เคลื่อนที่ด้วยแรงดึงดูด (โดยไม่ใช้พลังงานขับเคลื่อน) Syn. glide, slide
crab (vi.) เคลื่อนที่ทางด้านข้าง
lick (vi.) เคลื่อนที่ผ่านอย่างเร็วและแผ่วเบา
wing (vi.) เคลื่อนที่รวดเร็ว (ราวกับติดปีกบิน)
wing (vt.) เคลื่อนที่รวดเร็ว (ราวกับติดปีกบิน)
crisscross (vi.) เคลื่อนที่สลับไปมา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Just keep movingเคลื่อนไหวต่อไป
Move your feet to the beat of your heartเคลื่อนเท้าไปตามจังหวะเต้นของหัวใจคุณ
Don't make a moveอย่าเคลื่อนไหวนะ
Do you want to move a bit closer?คุณต้องการเคลื่อนเข้าไปใกล้กว่านี้อีกนิดไหม
There's something moving out thereมีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ข้างนอกนั่น
Would you mind moving your car?คุณช่วยเคลื่อนรถไปหน่อยได้ไหมครับ?
When it gets dark, then we move in closerเมื่อมันเริ่มมืดเราจึงจะเคลื่อนเข้าไปใกล้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And apparently he's got ca...แล้วที่จริงแล้วเขา... เคลื่อน ...
Let's roll. E.T.A. -- one minute.เคลื่อนกำลัง ไปถึงในหนึ่งนาที
Redeploy to the eastern gate.เคลื่อนกำลังไปที่ประตูตะวันออก
Redeploy to the eastern gate!เคลื่อนกำลังไปที่ประตูตะวันออก
Move your men into the line at sector 3.เคลื่อนกำลังไปยังแนวรับที่ 3..
Defensive formation..เคลื่อนขบวนเตรียมสู้..
Approaching module port, 500 meters.เคลื่อนตัวเข้าเทียบโมดุลระยะ 500 เมตร
Move like water?เคลื่อนตัวเหมือนสายน้ำ
Just move along. What do you say? - "Move along"?เคลื่อนตัวไปตาม สิ่งที่คุณทำชนิดของตำรวจ
They move around slowly, they're floating and sinking.เคลื่อนตัวไปรอบๆอย่างช้าๆ ลอยขึ้น.. จมลง..
It's easier to move with it than against it.เคลื่อนตามมันไปง่ายกว่าต่อต้าน
Moving around in space. Maybe it is real.เคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง ดังนั้นมันจึงน่าเชื่อถือ
I thought I told you not to train with her.เคลื่อนที่ฉลาดมาก รักษาวิกกินไว้
Moving at over 4 miles an hour, the Gulf Stream is one of the world's most powerful deep water currents.เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 4 ไมล์ต่อชั่วโมง สายน้ำที่นี่เป็นหนึ่งในแห่งที่ มีพลังใต้น้ำแรงที่สุดในโลก
We're still half a klick inside the bombing zone.เคลื่อนที่ต่อไปนาวิกโยธิน
Precisely with the rest of the footage.เคลื่อนที่พร้อมกับอย่างอื่นในภาพเป๊ะๆ
Move in an orderly fashion to security checkpoints.เคลื่อนที่อย่างมีระเบียบ ไปที่จุดเช็คความปลอดภัย
Move as fast as you can.เคลื่อนที่ให้เร็วที่สุด
Better make a move, Mikey.เคลื่อนที่ได้แล้วไมกี้
Go,move forward! Further up!เคลื่อนที่ไปข้างหน้า
Crossing outer marker. Mine is in sight.เคลื่อนที่ไปจุดนั้น มองไปที่ฐานลงจอด
Making a move in the second...เคลื่อนที่ไปในเสี้ยววินาที...
Move the castle and take us to Howl.เคลื่อนปราสาทไปหาฮาล์วเดี๋ยวนี้
I can only hope with all the world's warriors gathered against us there might be one down there who's up to the task.เคลื่อนพล ! เคลื่อนต่อไป เจ้าสุนัข
We're on the move, Raphael.เคลื่อนพลกันได้ ลาฟาเอล
Attempts to raise soldiers have born shriveled fruit.เคลื่อนพลตอนนี้คงไม่เป็นผลดีนัก
Get moving. I'll meet you upstairs.เคลื่อนพลได้ ผมจะเจอบนนั้น
Move to 0-2-4!เคลื่อนพลไป จุด 0-2-4
Move our ships through the asteroid field to engage them.เคลื่อนยานของเราผ่านสนามดาวเคราะห์น้อย แล้วจัดการกับพวกมันซะ
Move the cruisers into attack position.เคลื่อนยานเข้าสู่ตำแหน่งโจมตี!
Move us into attack position.เคลื่อนยานเตรียมพร้อมโจมตี
Portable 3 to command, ready to low the victim down.เคลื่อนย้าย 3 เพื่อออกคำสั่ง พร้อมแล้ว / พาเหยื่อลงไปข้างล่าง
Carrying glass would be hard.เคลื่อนย้าย กลาส น่าจะยาก
Relocate, Botasky!เคลื่อนย้าย โบทาสกี้!
All noncombatants, evacuate!เคลื่อนย้ายผู้ไม่เกี่ยวข้องทั้งหมดออกจากพื้นที่!
Teleported? what the hell is that?เคลื่อนย้ายมวลสาร อะไรของเค้า
Removing it in our normal manner would slow down making a facial reconstruction.เคลื่อนย้ายมันลงใน สภาพปกติของเรา อย่างช้าๆ เพื่อทำการฟื้นฟูผิวหน้า
Psychokinetic. Why?เคลื่อนย้ายวัตถุด้วยพลังจิต ทำไมเหรอ
Telekinesis, healing powers, limited weather control.เคลื่อนย้ายสิ่งของ พลังรักษา ควบคุมอากาศได้นิดหน่อย
Moves things with his mind, or are you just gonna toss him aside too?เคลื่อนย้ายสิ่งของได้ด้วยพลังจิต or are you just gonna toss him aside too?

เคลื่อน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ずれる[ずれる, zureru] Thai: เคลื่อน English: to slip off
動く[うごく, ugoku] Thai: เคลื่อนที่ English: to move
動力学[どうりきがく, dourikigaku] Thai: วิชากลศาสตร์แขนงหนึ่งว่าด้วยการเคลื่อนที่ของของแข็ง English: dynamics
動員[どういん, douin] Thai: การเคลื่อนพลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง English: mobilisation (vs)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เคลื่อน
Back to top